< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De verdachte wordt veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno en daar een gewoonte van maken tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden en TBS met voorwaarden. Bewijsuitsluiting van een verklaring van verdachte uit 2008 waarbij niet blijkt dat hem de mogelijkheid is geboden een advocaat te raadplegen.

UitspraakRechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 71/131464-21

Datum uitspraak: 22 juni 2022

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Vught, PPC,

raadsman mr. J. Vermaat, advocaat te Rotterdam.

1. Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 8 juni 2022.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de vordering nadere omschrijving tenlastelegging, waarbij de oorspronkelijke opgave van het feit als bedoeld in artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de nader omschreven tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3. Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. L. van den Oever heeft gevorderd:

bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar met aftrek van voorarrest, alsmede ter beschikkingstelling van de verdachte met voorwaarden en oplegging van de maatregel ex artikel 38z Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr).

4. Waardering van het bewijs

4.1.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft bepleit dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het verspreiden, openlijk tentoonstellen en aanbieden van kinderporno, alsmede het zich in de periode van 2012 tot 2016 toegang verschaffen/verwerven van kinderporno. Daartoe is aangevoerd dat de verdachte niet wist dat de bestanden vanuit de downloadmap van Emule – waaronder kinderporno – weer verder verspreid zijn doordat anderen die van de computer konden downloaden. In het dossier zijn ook geen aanknopingspunten te vinden waaruit blijkt dat het een actieve keuze is geweest. Daarnaast kan de verklaring van de verdachte uit 2008 niet bijdragen aan het bewijs in deze zaak, nu dit een schending van artikel 6 EVRM zou opleveren gelet op de schending van de Salduz- norm. Daar komt bij dat uit dit stuk niet precies kan worden afgeleid wat de verdachte zelf heeft verklaard en wat hem is voorgehouden (en of hij dat heeft geregistreerd) en of hij sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven. Daarnaast kan evenmin bewezen worden verklaard dat de verdachte via het Darkweb, via de gebruikersaccount [naam gebruikersaccount] , kinderporno heeft verspreid. Ook hiervoor bevat het dossier onvoldoende bewijs.

4.2.

Beoordeling

Verwerven en bezitten van kinderporno

Het verwerven en bezitten van kinderporno vanaf 2016 is door de verdachte bekend. Dit onderdeel van de tenlastelegging zal derhalve zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

Ten aanzien van het verwerven en bezitten van kinderporno in de periode vanaf 2012 tot en met 2015 merkt de rechtbank op dat dit – in verhouding tot de periode vanaf 2016 – om een zeer kleine hoeveelheid kinderporno gaat en dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte deze kinderporno al voor 2016 in het bezit heeft gekregen. De rechtbank zal de verdachte daarom vrijspreken van het verwerven en bezitten van kinderporno in de periode 2012 tot en met 2015.

Verspreiden van kinderporno

Voor wat betreft het verspreiden van kinderporno staat vast dat via het peer to peer programma Emule naast het downloaden van kinderporno, ook kinderporno is geüpload en daarmee verspreid vanaf een desktop van de verdachte. De verdachte heeft ook verklaard dat hij dit programma op de desktop heeft gezet. De verdachte heeft daarnaast tijdens een verhoor in een andere zaak op 14 augustus 2008 verklaard bekend te zijn met de werking van Emule en het feit dat het gebruik van een shared map ook verspreiding van kinderporno oplevert.

De rechtbank stelt voorop dat een aangehouden verdachte, behoudens uitzonderingen, binnen redelijke grenzen gelegenheid moet worden geboden voor het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen. Op dat recht moet de verdachte worden gewezen. Niet-naleving hiervan zal moeten leiden tot bewijsuitsluiting van de verklaring van de verdachte die is afgelegd voordat de verdachte een advocaat kon raadplegen. In een andere zaak is de verdachte op 14 augustus 2008 door de politie gehoord, waarbij uit het proces-verbaal niet blijkt dat hem de mogelijkheid is geboden een advocaat te raadplegen.

De rechtbank is daarom van oordeel dat deze verklaring van de verdachte dient te worden uitgesloten van het bewijs. Voorts is de rechtbank van oordeel dat na de bewijsuitsluiting van de verklaring van de verdachte het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat voor het opzettelijk verspreiden van kinderporno via EMule, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het verspreiden van kinderporno met de gebruikersnaam [naam gebruikersaccount] via het forum Scream, Bitch! overweegt de rechtbank dat ook hiervoor onvoldoende bewijs aanwezig is. Weliswaar is het zeer opvallend dat het wachtwoord van [naam gebruikersaccount] veel gelijkenissen vertoont met wachtwoorden die de verdachte veel gebruikt en dat een aantal van de door [naam gebruikersaccount] verspreidde bestanden – zij het met een andere naam – in het bezit zijn van de verdachte, maar dit is onvoldoende om te kunnen vaststellen dat de verdachte onder de naam [naam gebruikersaccount] kinderporno heeft verspreid. Ook de omstandigheid dat er gelijkenissen zijn tussen de gebruikersnaam [naam gebruikersaccount] en gebruikersnamen van de verdachte, zoals het gebruik van het cijfer 11, leidt niet tot een ander oordeel.

De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van het verspreiden van kinderporno.

Gewoonte

Gelet op de grote hoeveelheid aangetroffen kinderpornografisch materiaal, de duur van het bezit daarvan en de wijze waarop dat materiaal is verworven, acht de rechtbank bewezen dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven en bezitten van kinderporno.

4.3.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat het ten laste gelegde verwerven en in bezit hebben van kinderporno en daar een gewoonte van maken wettig en overtuigend is bewezen.

4.4.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en geen verweer is gevoerd dat strekt tot vrijspraak. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde verwerven en in bezit hebben van kinderporno heeft begaan.

De verdachte heeft het bewezen verklaarde feit op die wijze begaan dat:

hij

in de periode van 1 januari 2016

tot en met 18 mei 2021 te Schiedam, meermalen, telkens

afbeeldingen en gegevensdragers bevattende afbeeldingen

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft

verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een

communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger(s) en/of voorwerp anaal en/of oraal

en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger en/of voorwerp (te weten de loop van een

vuurwapen) oraal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam

en/of

het met de/een penis en/of vinger(s) en/of hand oraal en/of vaginaal

penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [naam bestand 1] en [naam bestand 2] en [naam bestand 3] en [naam bestand 4] en [naam bestand 5] en [naam bestand 6] en

[naam bestand 7] en [naam bestand 8] en [naam bestand 9] en

[naam bestand 10] en [naam bestand 11] – [naam bestand 12] –

[naam bestand 13] – [naam bestand 14] ,

)

en

het met de/een mond en/of tong en/of hand en/of vinger(s) en/of

voorwerp (te weten een klem en/of mes) betasten en/of aanraken van

het geslachtsdeel en/of de billen en/of borsten van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [naam bestand 15] en [naam bestand 16] en [naam bestand 17]

en [naam bestand 18] [naam bestand 19] en [naam bestand 20]

)

en

het met de/een hand en/of mond betasten en/of aanraken van het

geslachtsdeel en/of de billen en/of borsten van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

( [naam bestand 21] )

en

het met de/een hand betasten en/of aanraken van het eigen

geslachtsdeel

( [naam bestand 22] )

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze

persoon gekleed is en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze)

die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose

en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de

foto’s/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of

billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [naam bestand 23] [naam bestand 24] )

en

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende

substantie zichtbaar is,

waarbijde afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele

strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [naam bestand 25] en [naam bestand 26]

)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5. Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

het meermalen een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte is gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

6. Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering straf en maatregel

De straf en maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.1.

De ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd

Op gegevensdragers van de verdachte is een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen, te weten bijna 60.000 foto’s en ruim 3.300 filmbestanden. De verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het gewoontebezit en het verzamelen van kinderporno. De verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan een zeer ernstig feit. Bij de vervaardiging van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. De rechtbank houdt de verdachte mede verantwoordelijk voor dat misbruik, omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Zulk misbruik doorkruist een normale seksuele ontwikkeling en kan voor minderjarigen ernstige gevolgen hebben, waar zij nog lange tijd last van kunnen hebben. Naast het misbruik is het voor slachtoffers ook schadelijk dat de afbeeldingen, zeker via het internet, lange tijd blijven rondgaan. De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij zich jarenlang heeft laten leiden door zijn eigen (seksuele) verlangens en geen oog heeft gehad voor de jonge leeftijd en kwetsbare positie van de slachtoffers.

7.2.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 13 juli 2021, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld voor zedenfeiten en het bezit en verspreiden van kinderporno.

Rapportages

De verdachte is onderzocht door een psycholoog en psychiater. Deze gedragsdeskundigen hebben hun bevindingen over de verdachte neergelegd in Pro Justitia rapporten.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de inhoud van de rapportage d.d. 1 februari 2022 opgemaakt door de psycholoog dr. [naam psycholoog] . Hieruit blijkt onder meer het volgende:

“Bij betrokkene wordt een dysthyme stoornis met depressieve episoden vastgesteld, waarbij hij zich ten tijde van de ten laste gelegde feiten voor een langere periode zeer depressief, somber en hopeloos heeft gevoeld. Betrokkene beschikt over onvoldoende adequate copingvaardigheden om nare gevoelens en situaties op een taakgerichte manier aan te pakken. Hij vermijdt deze door drugs te gebruiken en zich bezig te houden met het verzamelen van seksueel getint beeldmateriaal. Betrokkene kiest daarbij voor illegaal kinderpornografisch beeldmateriaal, wat kan worden verklaard vanuit zijn exclusieve seksuele voorkeur voor minderjarige jongens van 12 tot 15 jaar en onder een 'andere gespecificeerde parafiele stoornis' kan worden ondergebracht. Ten tijde van het ten laste gelegde lijkt de eerder beschreven depressieve stoornis, stoornis in het gebruik van cocaïne en seksuele vermijdende coping voor extra ontremming en seksuele prikkeling te hebben gezorgd, wat de seksuele drang vanuit zijn parafiele stoornis verder heeft versterkt. Met het aanwezig geachte verband tussen de beschreven problematiek van betrokkene en het hem ten laste gelegde, wordt de rechtbank geadviseerd om betrokkene de hem de ten laste gelegde feiten (indien bewezen) in een verminderde mate toe te rekenen. (…)

Gezien het hoge recidiverisico wordt een klinische behandeling noodzakelijk geacht. De kortdurende klinische behandeling (KKB) van de Van der Hoeven kliniek (met expertise op zeden) lijkt bij uitstek geschikt om betrokkene een passende behandeling op risicofactoren én het uitbreiden van beschermende factoren te bieden. Hij kan hier tevens lotgenoten treffen, wat hij in eerdere behandeltrajecten als prettig heeft ervaren. Het behandelprogramma duurt - afhankelijk van de aard/ernst van de problematiek - maximaal 24 maanden en kenmerkt zich door een hoge behandelintensiteit. Vanwege het relatief kortdurende karakter van de behandeling wordt er veel aandacht besteed aan de uitstroom, wat ook in betrokkenes geval van belang lijkt, omdat juist die fase voor hem het moeilijkst is gebleken. Door de nauwe samenwerking met reclassering en andere ketenpartners kan betrokkene ook na zijn klinisch behandeltraject voor de nodige steun bij hulpverleners terecht (bijvoorbeeld in de vorm van nazorg door COSA 8), een behandelvorm waar hij zelf sterk voor gemotiveerd zegt te zijn. (…)

Geadviseerd wordt bovenstaande behandeling in het kader van een Tbs met voorwaarden op te leggen, omdat betrokkene hier intrinsiek voor gemotiveerd stelt te zijn. Verwacht wordt dat een Tbs met dwang deze intrinsieke motivatie alleen maar zal verstoren. Met een Tbs met voorwaarden krijgt betrokkene de kans om ook zelf enige vorm en inhoud aan zijn behandeling te geven, waarbij een zekere mate van autonomie voor hem kan worden behouden.”

Verder heeft de rechtbank kennisgenomen van het rapport d.d. 4 februari 2022 opgemaakt door psychiater [naam psychiater] . Hieruit blijkt onder meer het volgende:

“Ten tijde van het ten laste gelegde was er sprake van een ernstige depressieve episode, geluxeerd door het verlies van zijn werk, wat zijn sociale isolatie versterkte. In verband met zijn inadequate vermijdende copingstijl, met daarbij ook seksuele coping, probeerde betrokkene de depressieve klachten en gevoelens van hopeloosheid die voortvloeiden uit de depressieve episode te vermijden door cocaïne te gebruiken, waarmee hij zijn sombere gevoelens oppepte en zijn libido verhoogde. Vanuit zijn exclusieve voorkeur voor minderjarige jongens van 12 tot 15 jaar (een andere gespecificeerde parafiele stoornis) leidde dit laatste ertoe dat hij kinderpornografisch materiaal ging downloaden en bekijken om seksueel nog meer geprikkeld te raken en tot een seksuele ontlading te komen.

De ten tijde van het ten laste gelegde bovenstaande beschreven depressieve episode, stoornis in gebruik van cocaïne, een ander gespecificeerde parafiele stoornis en de aanwezige vermijdende en, seksuele coping, waarbij het cocaïne misbruik voor extra seksuele ontremming zorgde, leidt tot het advies het ten laste gelegde, indien bewezen, betrokkene in verminderde mate toe te rekenen. (…)

Gezien het geconstateerde hoge risico op terugval in een zedendelict en het hoge aantal risicofactoren, wordt een intensieve klinische behandeling geadviseerd, gevolgd door een langer durend transmuraal en ambulant traject. De behandeling zal moeten plaats vinden in een setting die gespecialiseerd is in het behandelen van zedendelinquenten.

Wat betreft strafrechtelijk kader wordt geadviseerd bovenstaande behandeling te laten plaats vinden binnen een TBS met voorwaarden. Betrokkene is intrinsiek gemotiveerd voor behandeling. Daarom lijkt een TBS met dwang minder voor de hand te liggen.”

Verder heeft de rechtbank heeft kennisgenomen van het advies van Reclassering Nederland van 22 februari 2022, opgesteld door mevrouw [naam reclasseringswerker] , werkzaam als reclasseringswerker.

De reclassering schetst een zorgwekkend beeld van de situatie van de verdachte. Zo is er bij de verdachte sprake van een delictpatroon van ontucht met minderjarigen en het voorhanden hebben van kinderpornografie. Hier heeft hij eerder onder andere een maatregel TBS met voorwaarden voor opgelegd gekregen, die liep van 2009 tot 2013. De reclassering komt ook tot de conclusie dat sprake is van een hoog risico op recidive van zedenfeiten en letselschade. Het risico op onttrekking wordt door de reclassering laag ingeschat, aangezien de verdachte zeer gemotiveerd stelt te zijn voor een (klinische) behandeling. De reclassering adviseert om TBS met voorwaarden op te leggen en daarnaast een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel conform artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht. Tevens adviseert de reclassering de dadelijk uitvoerbaarheid van de TBS-maatregel met voorwaarden.

De rechtbank zal aansluiten bij de conclusies van de psychiater en de psycholoog. De rechtbank is zodoende van oordeel dat het bewezen verklaarde feit in verminderde mate aan verdachte kan worden toegerekend en zal hiermee rekening houden bij de strafoplegging.

7.3.

Gevangenisstraf

Gezien de ernst van het feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Zoals hiervoor reeds is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een zeer ernstig feit. De rechtbank overweegt voorts dat verdachte vaker is veroordeeld voor zedendelicten en het bezit en verspreiden van kinderporno en dat de reclassering het recidiverisico onverminderd hoog acht. Tegelijkertijd is de rechtbank van oordeel dat het tenlastegelegde in verminderde mate aan verdachte kan worden toegerekend.

De rechtbank is van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van de dagen die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden is.

7.4.

Oplegging TBS-maatregel

De rechtbank is voorts van oordeel dat aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden opgelegd dient te worden. Er is voldaan aan de wettelijke vereisten.

Het bewezenverklaarde gewoontebezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal en het verwerven daarvan betreft een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van meer dan vier jaren is gesteld en er was ten tijde van het feit sprake van een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens bij verdachte. Zo is in de opgestelde persoonlijkheidsrapportages geconcludeerd dat bij verdachte sprake is van een dysthyme stoornis met depressieve episoden, een 'andere gespecificeerde parafiele stoornis' en stoornis in het gebruik van cocaïne. Voorts is de rechtbank van oordeel dat, gelet op het bewezenverklaarde, de algemene veiligheid van personen en goederen de oplegging van deze maatregel vereist. Het risico op recidive van zedendelicten wordt door zowel de psychiater als de psycholoog als hoog ingeschat. De rechtbank constateert dat sprake is van een zeer zorgelijke situatie.

Gelet op de ernst van het feit en hetgeen is gebleken omtrent de persoon van verdachte acht de rechtbank het niet verantwoord verdachte te laten terugkeren in de maatschappij zonder dat het gevaar voor recidive is weggenomen of in belangrijke mate is gereduceerd, waartoe behandeling een bijdrage zou kunnen leveren.

De verdachte heeft opnieuw, op grote schaal, kinderporno verworven. Dit is een feit begaan tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam. Er moet, gelet op de recidive en de verslavingsgevoeligheid van de verdachte, ernstig rekening worden gehouden dat de verdachte opnieuw een soortgelijk feit pleegt. De rechtbank zal dan ook bevelen dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden dadelijk ten uitvoer zal worden gelegd.

7.5.

Oplegging maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking

Nu langdurige controle op de verdachte vanwege het recidiverende karakter van de gepleegde zedendelicten en de onderliggende problematiek noodzakelijk lijkt, acht de rechtbank het geraden om naast de maatregel tot TBS met voorwaarden een gedragsbeïnvloedende of vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) als bedoeld in artikel 38z Sr op te leggen. Gezien het voorgaande kan zodoende – indien dit met alsdan bestaande risico’s noodzakelijk is – worden bewerkstelligd dat de verdachte na afloop van de maatregel van TBS onder toezicht wordt gesteld.

Aan de wettelijke vereisten als bedoeld in artikel 38z, eerste lid Sr is voldaan.

De beoordeling van de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de maatregel, en indien nodig onder welke voorwaarden, zal in de laatste fase van de aan verdachte opgelegde TBS plaatsvinden. Een risicotaxatie van het dan aanwezige recidivegevaar dient in het kader van die beoordeling plaats te vinden.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf en maatregel passend en geboden.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet , dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

8. In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd het in beslag genomen antieke luchtdrukwapen te onttrekken aan het verkeer en de overige goederen terug te geven aan de verdachte.

8.2.

Beoordeling

De rechtbank overweegt dat het bezit van een antiek luchtdrukwapen niet in strijd is met de wet of het algemeen belang. Derhalve zal ten aanzien van alle goederen waarvan geen afstand is gedaan een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 37a, 37b, 38, 38a, 38z en 240b van het Wetboek van Strafrecht .

10 .Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 .Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld;

stelt daarbij de navolgende voorwaarden betreffende het gedrag van de terbeschikkinggestelde, te weten dat hij:

zich niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

zich meldt op afspraken bij de reclassering, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

zijn medewerking verleent ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit aan het nemen van een of meer vingerafdrukken en een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering;

een actuele foto waarop zijn gezicht herkenbaar is aan de reclassering verstrekt;

de reclassering inzicht geeft in de voortgang van begeleiding en/of behandeling door andere instellingen of hulpverleners;

zich niet vestigt op een ander adres zonder toestemming van de reclassering;

medewerking verleent aan het uitwisselen van informatie met personen en instanties die contact hebben met hem, als dat van belang is voor het toezicht;

zich niet naar het buitenland of het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden zal begeven, zonder toestemming van de reclassering;

zich laat opnemen in een nader te specificeren forensische zorginstelling (FPK/FPA), te bepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing; de opname start direct aansluitend aan detentie en de opname duurt zolang de reclassering dat nodig vindt; de veroordeelde houdt zich aan de daar geldende huisregels, afspraken en aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de behandeling; het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling; als de reclassering een overgang naar ambulante zorg, begeleid wonen of maatschappelijke opvang gewenst vindt, werkt de veroordeelde mee aan de indicatiestelling en plaatsing;

zich laat behandelen door een nader te specificeren forensische zorginstelling, te bepalen door de reclassering; de behandeling start aansluitend op de klinische behandeling; de behandeling duurt zolang de reclassering dat nodig vindt; de veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling; het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling;

verblijft - indien de reclassering dit nodig acht - in een nader te specificeren instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang, te bepalen door de reclassering; het verblijf start aansluitend aan de klinische opname en het verblijf duurt zolang de reclassering dat nodig vindt; de veroordeelde houdt zich aan de huisregels en het dagprogramma dat de instelling in overleg met de reclassering voor hem heeft opgesteld;

meewerkt aan een time-out in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) of andere instelling, als de reclassering dat nodig vindt; deze time-out duurt maximaal 7 weken, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal 7 weken, tot maximaal 14 weken per jaar;

zich onthoudt van het gebruik van drugs en zich verplicht ten behoeve van de naleving van dit verbod mee te werken aan urineonderzoek; de reclassering bepaalt hoe vaak de veroordeelde wordt gecontroleerd;

meewerkt het aflossen van zijn schulden en het treffen van afbetalingsregelingen, ook als dit inhoudt meewerken aan schuldhulpverlening in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; de veroordeelde geeft de reclassering inzicht in zijn financiën en schulden;

op geen enkele wijze contact zoekt met minderjarigen; de veroordeelde vermijdt deze contacten zoveel mogelijk ; als contacten onvermijdelijk zijn, zorgt de veroordeelde dat de reclassering of andere toezichthoudende instantie hierbij aanwezig is;

vermijdt dat hij in aanraking komt met kinderpornografisch materiaal en vermijdt dat er kinderpornografisch materiaal op zijn digitale gegevensdragers komt; de veroordeelde onthoudt zich op welke wijze dan ook van het seksueel getint communiceren met minderjarigen, het bezoeken van een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen en het bezoeken van een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd; tijdens de gesprekken met de reclassering bespreekt hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen;

meewerkt aan huisbezoeken en controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek; de veroordeelde verschaft toegang tot alle aanwezige computers, smartphones en andere digitale gegevensdragers waarop afbeeldingen kunnen worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd; de veroordeelde verstrekt de wachtwoorden die nodig zijn voor deze controle; de controle op digitale gegevensdragers vindt maximaal drie keer per jaar plaats; de controle is gericht op de vraag of betrokkene kinderpornografisch materiaal vermijdt; de controle strekt er niet toe een beeld te krijgen van het persoonlijke leven van betrokkene; de reclassering kan voor technische ondersteuning een deskundige meenemen, ook als dit een opsporingsambtenaar is die deskundig is op digitaal gebied; bij de controle kan gebruik worden gemaakt van een hulpmiddel dat een indicatie geeft of kinderpornografisch materiaal aanwezig is.

geeft aan Reclassering Nederland opdracht de terbeschikkinggestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

beveelt de onmiddellijke uitvoerbaarheid van de terbeschikkingstelling met voorwaarden;

legt de veroordeelde op de maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z Sr ;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:

- gelast de teruggave aan verdachte van:

[beslagnummer 1] GSM Samsung (klep)

[beslagnummer 2] GSM Samsung in rood hoesje

[beslagnummer 3] Harddisk WD, 500 gb, WD Scorpio blue

[beslagnummer 4] GSM LG, zwart, merk: LG

[beslagnummer 5] USB stick Magnum

[beslagnummer 6] USB stick, 2gb

[beslagnummer 7] GSM Alcatel

[beslagnummer 8] Laptop Asus

[beslagnummer 9] GSM Philips

[beslagnummer 10] GSM Alcatel 4047F

[beslagnummer 11] Harddisk Samsung

[beslagnummer 12] Harddisk WD green, 500gb

[beslagnummer 13] Micro sd, 256mb

[beslagnummer 14] Micro sd 4.0GB

[beslagnummer 15] Micro sd SanDisk, 256mb

[beslagnummer 16] Dongel

[beslagnummer 17] Dongel

[beslagnummer 18] Dongel

[beslagnummer 19] USB stick Woonplus

[beslagnummer 20] Fotocamera Canon

[beslagnummer 21] USB-stick T-Works

[beslagnummer 22] USB-stick zwart

[beslagnummer 23] ICT/Computer Desktop Dell

[beslagnummer 24] Antiek luchtdrukwapen

Dit vonnis is gewezen door:

mr. T.M. Riemens, voorzitter,

en mrs. A. Boer en S.W.H. Bootsma, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. Koek, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst nader omschreven tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij

op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 mei 2012

tot en met 18 mei 2021 te Schiedam, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal

telkens

afbeeldingen en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is

betrokken,

heeft

verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger(s) en/of voorwerp anaal en/of oraal

en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger en/of voorwerp (te weten de loop van een

vuurwapen) oraal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam

en/of

het met de/een penis en/of vinger(s) en/of hand oraal en/of vaginaal

penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [naam bestand 1] en/of [naam bestand 2] en/of [naam bestand 3] en/of

[naam bestand 4] en/of [naam bestand 5] en/of [naam bestand 6] en/of

[naam bestand 7] en/of [naam bestand 8] en/of [naam bestand 9] en/of

[naam bestand 10] en/of [naam bestand 11] – [naam bestand 12] –

[naam bestand 13] – [naam bestand 14]

)

en/of

het met de/een mond en/of tong en/of hand en/of vinger(s) en/of

voorwerp (te weten een klem en/of mes) betasten en/of aanraken van

het geslachtsdeel en/of de billen en/of borsten van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [naam bestand 15] en/of [naam bestand 16] en/of

[naam bestand 27] en/of [naam bestand 17]

en/of [naam bestand 18] , [naam bestand 28]

en/of

[naam bestand 29] en/of [naam bestand 20]

, [naam bestand 30] )

en/of

het met de/een hand en/of mond betasten en/of aanraken van het

geslachtsdeel en/of de billen en/of borsten van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

( [naam bestand 31] en/of [naam bestand 32] )

en/of

het met de/een hand betasten en/of aanraken van het eigen

geslachtsdeel

( [naam bestand 22] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze

persoon gekleed is en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze)

die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose

en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de

foto’s/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of

billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [naam bestand 33] en/of [naam bestand 23] , [naam bestand 34] en/of [naam bestand 35] )

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende

substantie zichtbaar is),

waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele

strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [naam bestand 25] , [naam bestand 36] en/of [naam bestand 26]

, [naam bestand 37] )

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature