< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gevolg ontbreken proces-verbaal in DIVOS dossier.

UitspraakRechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/000401-21

Proces-verbaal van de openbare terechtzitting van de politierechter in de rechtbank Rotterdam op 10 mei 2021.

Tegenwoordig als:

politierechter mr. R.A.F. Gerding,

officier van justitie mr. J. Uiterwijk,

griffier mr. N. Gregoor.

De zaak tegen na te noemen verdachte (hierna: verdachte) wordt uitgeroepen.

De verdachte, genaamd

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres verdachte] , [postcode verdachte] [woonplaats verdachte] ,

is niet verschenen.

Als raadsvrouw van de verdachte is aanwezig mr. A. Heida, advocaat te Rotterdam.

De raadsvrouw verklaart door de niet verschenen verdachte uitdrukkelijk te zijn gemachtigd hem op de terechtzitting te verdedigen. De politierechter deelt mede daarmee in te stemmen.

Het slachtoffer mevrouw [naam slachtoffer 1] heeft door middel van een schadevergoedingsformulier te kennen gegeven zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen.

De raadsvrouw merkt op dat zij niet beschikt over het procesdossier. Het procesdossier ontbreekt in het digitale dossier.

De rechter deelt mede dat de rechtbank via e-mail het procesdossier heeft ontvangen.

De raadsvrouw deelt mede dat zij het procesdossier niet heeft ontvangen. Zij heeft tenminste driemaal gebeld met het klantcontactcentrum. Met een behandelend officier van justitie werd zij, ondanks verzoeken daartoe, niet doorverbonden. Met haar constateerde het klantcontactcentrum dat het dossier niet compleet was, maar resultaat bleef verder uit. Daardoor beschikt zij slechts over de dagvaarding tegen haar cliënt. De raadsvrouw deelt mede dat zij in andere dossiers vergelijkbare ervaringen heeft gehad. Zij verzoekt de verdachte vrij te spreken van het ten laste gelegde feit, nu er geen bewijsmiddelen zijn. Het openbaar ministerie heeft de keuze gemaakt verdachte voor vandaag te dagvaarden, dan is het aan het openbaar ministerie om een procesdossier aan te leveren. De rechtbank dient een actief signaal af te geven aan het openbaar ministerie.

De officier van justitie wordt in de gelegenheid gesteld te repliceren en deelt mede: het is inderdaad niet goed gegaan met de verstrekking van het procesdossier. Ik verzoek u de zaak aan te houden zodat het procesdossier aan de raadsvrouw kan worden verstrekt. Een vrijspraak is niet gepast, mede nu het slachtoffer zich heeft gevoegd in de zaak.

De politierechter onderbreekt de zitting voor beraad.

De politierechter verklaart na hervatting van de zitting het onderzoek gesloten en spreekt het vonnis uit ter openbare terechtzitting.

Aantekening van het mondeling vonnis

1. Inhoud van de tenlastelegging

Bij de dagvaarding is aan de verdachte ten laste gelegde dat

1hij, op of omstreeks 1 januari 2021 te Papendrecht, althans in Nederland, [naam slachtoffer 1] heeft mishandeld door die [naam slachtoffer 1] vast te pakken en/of in het gezicht, althans tegen het lichaam, (met een voorwerp) te slaan;2hij, op of omstreeks 1 januari 2021 te Papendrecht, althans in Nederland, [naam slachtoffer 2] heeft mishandeld door op die [naam slachtoffer 2] te gaan zitten en/of die [naam slachtoffer 2] te duwen en/of trekken en/of die [naam slachtoffer 2] tegen het lichaam te slaan;

2. Waardering van het bewijs

2.1.

Vrijspraak

2.1.1.

Standpunt verdediging en officier van justitie

De raadsvrouw heeft verzocht de verdachte van beide ten laste gelegde feiten vrij te spreken, nu er geen procesdossier aanwezig is in het digitale dossier.

De officier van justitie heeft verzocht de zaak aan te houden opdat het dossier gecompleteerd kan worden.

2.1.2.

Beoordeling

De politierechter overweegt als volgt. Door het uitroepen van de zaak is deze aanhangig gemaakt en aan het oordeel van de politierechter onderworpen. Voor de behandeling daarvan heeft de politierechter de beschikking gekregen over een DIVOS-dossier dat op digitale wijze kan worden geraadpleegd. Dit dossier bevat in de regel onder andere de schriftelijke bewijsmiddelen waarvan het openbaar ministerie meent dat deze van belang zijn voor het beoordelen van de zaak.

Indien, zoals in casu, de verdachte zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigd raadsvrouw, kan het bewijs alleen worden ontleend aan het inhoud van een DIVOS-dossier dat tijdig en volledig volgens de tussen parket en rechtbank vastgestelde werkwijze wordt aangeboden. Aldus wordt gewaarborgd dat rechter, en in voorkomende gevallen de verdediging, in de gelegenheid zijn om de behandeling van de zaak grondig voor te bereiden.

De politierechter stelt vast dat het in aan de rechtbank aangeboden DIVOS-dossier het proces-verbaal van de politie ontbreekt. Ter zitting is gebleken dat het dossier van de gemachtigd raadsvrouw hetzelfde manco vertoont.

Op 6 mei 20121 ontving de griffier een losse mail van het parket van de officier van justitie waarin de proces-verbaal als bijlage was opgenomen. De verdediging heeft dit stuk niet ontvangen. Dit brengt mee dat de politierechter hierop thans bij zijn beslissing in deze zaak geen acht zal slaan.

De officier van justitie heeft verzocht om de behandeling van de zaak aan te houden teneinde alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om het procesdossier te completeren. De gemachtigd raadsvrouw heeft zich tegen dit verzoek verzet. Nu de officier van justitie de zaak niet vóór de zitting heeft ingetrokken en ter zitting zijn verzoek tot aanhouding niet nader heeft onderbouwd, brengt een redelijke belangenafweging, waartoe behoort het voortvarend afdoen van strafzaken en het niet onnodig in onzekerheid laten van de verdachte, mee dat de politierechter het verzoek tot aanhouding afwijst.

Aangezien het voorliggende procesdossier geen bewijsmiddelen bevat, zal de politierechter de ten laste gelegde feiten niet bewezen verklaren en de verdachte vrijspreken.

Obiter dictum merkt de politierechter het volgende op. Bij de politie heeft de verdachte de feiten ontkend. Uit het proces-verbaal blijkt dat de aangifte van mevrouw [naam slachtoffer 1] tegen de verdachte (feit 1) alleen -en dan nog in geringe mate- wordt bevestigd door de verklaring van de heer [naam slachtoffer 2] . Uit het proces-verbaal van bevindingen komt naar voren dat deze ten tijde van die mishandeling in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde en buiten zinnen was. Dat maakt zijn verklaring onbetrouwbaar en derhalve niet bruikbaar voor het bewijs. Aldus ontbreekt wettig en/of overtuigend bewijs voor de mishandeling van mevrouw [naam slachtoffer 1] .

Ook de mishandeling van de heer [naam slachtoffer 2] zelf (feit 2) zal niet tot een veroordeling leiden. Uit alle verklaringen blijkt dat deze op de verdachte is afgestormd. De verdachte heeft zich – naar men redelijkerwijs kan aannemen – verdedigd tegen de heer [naam slachtoffer 2] en mocht dit ook doen. Zo er dus al voldoende bewijs is voor de mishandeling van de heer [naam slachtoffer 2] , de verdachte kan naar verwachting een succesvol beroep doen op zelfverdediging, met vrijspraak tot gevolg. Samenvattend: ook als het proces-verbaal van de politie in beschouwing zou zijn genomen, dan nog zou de uitkomst van de zaak tegen de verdachte geen andere zijn geweest.

2.1.3.

Conclusie

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

3. Vordering benadeelde partij

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd mevrouw [naam slachtoffer 1] ter zake van het 1 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 4.14 aan materiële schade en een vergoeding van € 900,00 aan immateriële schade.

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard nu de verdachte is vrijgesproken van het onder 1 ten laste gelegde feit.

4. Beslissing

De politierechter:

verklaart niet bewezen dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de hem daarvan vrij;

verklaart de benadeelde partij mevrouw [naam slachtoffer 1] niet-ontvankelijk in de vordering.

Dit proces-verbaal is vastgesteld en ondertekend door de politierechter en de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature