< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

machtiging gesloten jeugdhulp na achttiende jaar

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Familie- en Jeugdrecht

Zaaknummers: C/10/614313 / JE RK 21-533 en C/10/614447 / JE RK 21-553

Datum uitspraak: 12 maart 2021

Beschikking van de kinderrechter over een machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaken van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west,

locatie Dordrecht, hierna te noemen: de GI,

betreffende

[naam jongmeerderjarige] ,

geboren op [geboortedatum jongmeerderjarige] 2003 te [geboorteplaats jongmeerderjarige] , hierna te noemen: [voornaam jongmeerderjarige] ,

advocaat: mr. J.P.M. Castelein, te Dordrecht.

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder] ,

hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats moeder] .

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van deze rechtbank van 4 maart 2021 (C/10/614447) en de daarin genoemde stukken;

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 25 februari 2021 (C/10/614313), ingekomen bij de griffie op 3 maart 2021;

- de verklaring d.d. 26 februari 2021 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder;

- de instemmende verklaring d.d. 4 maart 2021 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 12 maart 2021 heeft de kinderrechter de zaken tijdens de mondelinge behandeling met gesloten deuren behandeld.

Verschenen zijn:- [voornaam jongmeerderjarige] , die ook voorafgaand aan de zitting apart is gehoord, bijgestaan door mr.

J.P.M. Castelein;- de moeder;- een vertegenwoordiger van de GI, dhr. [naam vertegenwoordiger] .

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam jongmeerderjarige] werd tot haar achttiende verjaardag, op 8 maart 2021, uitgeoefend door de moeder.

[voornaam jongmeerderjarige] verblijft op een gesloten groep bij Harreveld.

Bij beschikking van 1 februari 2019 is [voornaam jongmeerderjarige] onder toezicht gesteld. Deze maatregel is daarna steeds verlengd, voor het laatst tot 8 maart 2021.

Bij beschikking van 29 december 2020 is een machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp verleend met ingang van 29 december 2020 tot 8 maart 2021.

Bij beschikking van 4 maart 2021 is een spoedmachtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp verleend met ingang van 4 maart 2021 voor de duur van vier weken. De beslissing voor het overige verzochte is aangehouden.

De (aangehouden) verzoeken

Ten aanzien van C/10/614313:

De GI verzoekt een machtiging om [voornaam jongmeerderjarige] in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van zes maanden.

Ten aanzien van C/10/614447:

De GI verzoekt een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp, gevolgd door een machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van zes maanden.

De GI heeft de verzoeken ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. De GI is trots op wat [voornaam jongmeerderjarige] heeft bereikt. Zij kan op 22 maart 2021 terecht bij Xperanza. Een machtiging gesloten jeugdhulp is nog nodig om de overgang van Harreveld naar Xperanza zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien [voornaam jongmeerderjarige] de komende tijd een time-out nodig heeft bij Harreveld is dit mogelijk. Ook kunnen de begeleiders van [voornaam jongmeerderjarige] tips geven aan de nieuwe begeleiders. Daarnaast is er pas geleden een zitting over het benoemen van een curator voor [voornaam jongmeerderjarige] geweest, waarvan de beschikking nog volgt. Binnenkort zal een zorgmachtiging worden aangevraagd.

Het standpunt van [voornaam jongmeerderjarige]

Door en namens [voornaam jongmeerderjarige] wordt ter zitting ingestemd met de verzoeken van de GI. Sinds [voornaam jongmeerderjarige] is overgeplaatst naar een andere groep binnen Harreveld voelt zij zich heel goed. Zij heeft geen neiging meer gehad om zichzelf pijn te doen. [voornaam jongmeerderjarige] is positief over de nieuwe plek bij Xperanza en is gemotiveerd om daarheen te gaan. Xperanza zal een passende plek voor [voornaam jongmeerderjarige] zijn. [voornaam jongmeerderjarige] is gebaat bij een gestructureerde setting. Het is fijn als ze nog zo lang mogelijk gebruik kan maken van haar huidige plek bij Harreveld.

Het standpunt van de moeder

De moeder is het eens met de verzoeken. [voornaam jongmeerderjarige] ziet er een stuk beter uit dan voorheen. Als [voornaam jongmeerderjarige] gaat laten zien wat ze kan en hulp krijgt geboden, heeft de moeder er vertrouwen in.

De beoordeling

Ten aanzien van C/10/614447:

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en het verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, vierde lid, Jeugdwet kan een machtiging voor een jeugdige die achttien jaar is, bovendien slechts worden verleend indien:

a. sprake is van een behandeling die reeds aangevangen is voordat de leeftijd van achttien jaar is bereikt;

b. voor het bereiken van de leeftijd van achttien jaar een hulpverleningsplan is vastgesteld;

c. toegewerkt wordt naar een andere vorm van jeugdhulp dan gesloten jeugdhulp en dit ook blijkt uit het hulpverleningsplan, en

d. de gesloten jeugdhulp niet langer duurt dan zes maanden na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar.

De kinderrechter overweegt als volgt.

Bij [voornaam jongmeerderjarige] is sprake van complexe en forse gedrags- en emotieregulatieproblematiek. Er zijn zorgen over haar angsten en stemmingen, automutilatie, haar wegloopgedrag, het middelengebruik en de risicovolle contacten met (een) meerderjarige man(nen). Hier liggen zowel kindfactoren als systeemfactoren aan ten grondslag. Sinds 2016 heeft [voornaam jongmeerderjarige] op verschillende open en gesloten groepen verbleven. Op dit moment verblijft zij al geruime tijd op een gesloten groep bij Harreveld. [voornaam jongmeerderjarige] is gebaat bij de structuur, duidelijkheid, intensieve begeleiding en begrenzingsmogelijkheden.

Op [datum] 2021 is [voornaam jongmeerderjarige] 18 jaar geworden. De afgelopen periode is gezocht naar een passende vervolgplek voor [voornaam jongmeerderjarige] . Ook na haar achttiende jaar is intensieve behandeling en bescherming noodzakelijk. [voornaam jongmeerderjarige] kan op 22 maart 2021 terecht bij Xperanza, een plek gespecialiseerd in zeer complexe GGZ-problematiek. Op deze plek zal haar veiligheid en gezondheid worden gewaarborgd. [voornaam jongmeerderjarige] is zeer gemotiveerd om daarheen te gaan. De kinderrechter complimenteert [voornaam jongmeerderjarige] dat zij deze kans heeft aangepakt.

Het is belangrijk dat de overgang van Harreveld naar Xperanza geleidelijk verloopt. Voor haar verblijf bij Xperanza is een zorgmachtiging noodzakelijk. Een machtiging gesloten jeugdhulp is noodzakelijk ter overbrugging totdat de zorgmachtiging is verleend. De kinderrechter zal daarom met instemming van alle partijen de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen tot 8 september 2021. Dat is tot zes maanden na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar door [voornaam jongmeerderjarige] .

De kinderrechter stelt daarbij vast dat de huidige behandeling van [voornaam jongmeerderjarige] reeds is aangevangen voordat de leeftijd van achttien jaar is bereikt en er een hulpverleningsplan is vastgesteld. Hieruit blijkt dat toegewerkt wordt naar een andere vorm van hulp dan gesloten jeugdhulp. De machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp zal geen langere duur betreffen dan tot zes maanden na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar.

Ten overvloede merkt de kinderrechter op dat een op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor betrokkene afgegeven zorgmachtiging tot opname in een accommodatie een eerder afgegeven rechterlijke machtiging gesloten jeugdhulp schorst, zodra betrokkene is opgenomen in een accommodatie. De schorsing eindigt op het moment dat de zorgmachtiging vervalt (artikel 1:1 lid 4 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ).

Ten aanzien van C/10/614313:

Nu de kinderrechter heeft beslist op het resterende gedeelte van het spoedverzoek (C/10/614447), zal de kinderrechter dit verzoek afwijzen.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging om [voornaam jongmeerderjarige] te doen opnemen en te doen verblijven in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp met ingang van 12 maart 2021 tot 8 september 2021;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beslissing is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 12 maart 2021 door mr. M.P. van der Stroom, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. LM.. Ruijgrok, als griffier. Deze beslissing is schriftelijk vastgesteld op 26 maart 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en de belanghebbende(n) aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend bij de griffie van het gerechtshof te Den Haag.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature