< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak



Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Nakoming afspraken. Uitleg. Artikelen 23 en 24 E-wet.

Uitspraak



vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/623945 / KG ZA 21-716

Vonnis in kort geding van 29 september 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PHOTOVOLTAIC POWER PLANT 2 B.V.,

gevestigd te Vreeland,

eiseres,

advocaten mrs. J.L. Zijlma en E.H. Wiltink te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STEDIN NETBEHEER B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaten mrs. R.W. de Vlam en B.E.M. Wolffers te Amsterdam.

Partijen worden hierna PV2 en Stedin genoemd.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de concept dagvaarding met producties 1 tot en met 25

de vrijwillige verschijning van partijen

de mondelinge behandeling gehouden op 15 september 2021

de pleitnota van PV2

de pleitnota van Stedin.

1.2.

Tijdens de zitting is afgesproken dat partijen uiterlijk op dinsdag 28 september 2021 te 10:00 uur aan de voorzieningenrechter laten weten of zij prijs stellen op een vonnis. PV2 heeft bij faxbericht van 28 september 2021 laten weten dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt en gevraagd om heden vonnis te wijzen.

1.3.

Vonnis is bepaald.

2. De feiten

2.1.

PV2 en haar vijf zustervennootschappen Photovoltaic Power Plant 3 B.V. tot en met 7 B.V. (hierna: de Projectvennootschappen) behoren tot het concern van Klimaatfonds Nederland B.V. Laatstgenoemde houdt zich bezig met de investering en realisatie van duurzame energieprojecten, waaronder zonne-energieprojecten. De activiteiten van de Projectvennootschappen zijn specifiek gericht op de realisatie van zes zonneparken (hierna ook: zon-PV-installaties) die gelegen zijn op aangrenzende percelen in Puttershoek, Hoeksche Waard (hierna: het Project). Het Project is sinds 30 juni 2021 gereed. Hoofdaannemer van het Project is KiesZon.

2.2.

Stedin is een netbeheerder in de zin van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet). Stedin is netbeheerder in het verzorgingsgebied waarin het Project is gelegen.

2.3.

Voor het Project is op 9 juli 2018 SDE+ overheidssubsidie aan de Projectvennootschappen verleend. Op verzoek van de Projectvennootschappen is een ontheffing gegeven op de ingebruiknametermijn van de zon-PV-installaties tot 1 januari 2022, onder de voorwaarde dat de zon-PV-installaties uiterlijk op 31 december 2021 in gebruik moeten zijn genomen. Is dit niet het geval dan kan de subsidie worden ingetrokken. Stedin heeft zich bereid verklaard om aan de Projectvennootschappen haar volledige medewerking te verlenen ter voorkoming van de intrekking van bedoelde subsidie.

2.4.

Namens Suiker Unie is ten behoeve van het Project op 23 maart 2020 een opdrachtformulier behorend bij een offerte van Stedin met nummer [nummer], gedateerd 17 februari 2020, ondertekend. Deze offerte ziet op de werkzaamheden ter realisatie van zes elektriciteitsaansluitingen op het middenspanningsnet van elk 1750 kVA (hierna: de Offerte en de Aansluitingen). Suiker Unie heeft haar rechtsverhouding tot Stedin met medewerking van Stedin overgedragen aan PV2. PV2 heeft de factuur van Stedin, mede namens de vijf andere Projectvennootschappen, betaald. Stedin heeft de overdracht van de opdracht op 22 maart 2021 aan PV2 bevestigd.

2.5.

In de Offerte staat, voor zover relevant, het volgende vermeld:

“(…)

Kostenoverzicht

__________________________________________________________________________________

Aantal Eenheid Type aansluiting (…)

6 ST Elektriciteitsaansluiting van 1001 kVA t/m

1750 kVA, aangesloten op

middenspanning, inclusief 25 meter

aansluitkabel

(…)

De verwachte doorlooptijd na uw akkoord is 18 weken

Voor uw opdracht is een vergunning van uw gemeente en/of het waterschap en een bodemonderzoek nodig. Dit verklaart voor het grootste deel de doorlooptijd van uw opdracht. De vergunningverlenende instantie hanteert hiervoor standaard, wettelijke doorlooptijden. Stedin is hiervan afhankelijk.

(…)”.

2.6.

Ter realisatie van het Project is een netuitbreiding nodig, waartoe Stedin elektriciteits- en besturingskabels dient aan te leggen en HDD-boringen dient te doen.

Na het verzoek daartoe van Stedin van 7 december 2020 heeft de Provincie Zuid-Holland uiteindelijk op 26 mei 2021 goedkeuring verleend voor het aanleggen van het netuitbreidingstracé dat drie keer drie kabels van elk circa negen kilometer beslaat.

2.7.

De opleverdatum van de Aansluitingen is door Stedin herhaaldelijk aangepast, laatstelijk van 20 juli 2021 naar 18 augustus 2021 naar september/oktober 2021 of pas in april 2022. Vanaf 18 maart 2021vindt op initiatief van PV2 tussen haar en Stedin tweewekelijks overleg plaats.

2.8.

PV2 heeft Stedin laten weten dat de vertragingen onacceptabel zijn en haar gesommeerd om de realisatie van Aansluitingen uiterlijk op 23 augustus 2021 te hebben voltooid.

2.9.

Thans is de planning van Stedin om het nieuwe netdeel op 5 december 2021 op te leveren. Of dit lukt is afhankelijk van het al dan niet optreden van risico’s bij de twee of drie resterende boringen (van de in totaal dertien boringen) die vóór aanvang van de dijksluitingsperiode, tijdens het stormseizoen dat loopt van oktober tot april, gereed moeten zijn. De complicerende factor dat het tracé gedeeltelijk loopt onder percelen waarop agrariërs suikerbieten en/of aardappelen verbouwen is inmiddels ondervangen. Stedin heeft met de agrariërs overeenstemming bereikt over het vervroegd oogsten van de suikerbieten en/of aardappelen tegen ontvangst van een schadevergoeding.

3. Het geschil

3.1.

PV2 vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Stedin te veroordelen:

zes werkende Aansluitingen conform de Offerte binnen tien werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis - dan wel binnen enige andere door UEA redelijk te achten termijn - te realiseren;

tot aanbieding van een transportovereenkomst met voldoende teruglevercapaciteit voor het totale vermogen van het Project uiterlijk op de datum waarop de Aansluitingen gerealiseerd zijn;

tot betaling van een dwangsom van € 8.000,00 per dag dat Stedin in gebreke blijft te voldoen aan de hiervoor onder 1 en/of 2 genoemde veroordelingen, met een maximum van € 500.000,00;

in de kosten van deze procedure;

althans een zodanige voorziening te treffen die UEA in deze gerade acht.

3.2.

Stedin voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Partijen hebben ter zake van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het Project afspraken gemaakt die zijn neergelegd in de Offerte. Bij de nakoming van die afspraken - waar het in dit kort geding mede om draait - kan in beginsel worden aangenomen dat PV2 voldoende spoedeisend belang heeft. Stedin heeft de spoedeisendheid bovendien niet betwist.

4.2.

Tussen partijen bestaat onder meer discussie over de uitleg van de afspraken in de Offerte. Daartoe is het bepaalde in de artikelen 23 en 24 E-wet mede van belang.

4.3.

Op grond van artikel 23 lid 1 E-wet is de netbeheerder verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net. Op grond van artikel 23 lid 3 E-wet dient deze aansluiting te worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is volgens dit artikellid in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen achttien weken nadat het verzoek om een aansluiting van in dit geval (maximaal) 10 MVA3 bij de netbeheerder is gedaan. In de rechtsverhouding tussen partijen wordt op grond van de Offerte aangenomen dat die termijn is gaan lopen op 23 maart 2020, de dag waarop Suiker Unie het bij de Offerte behorende opdrachtformulier heeft ondertekend.

4.4.

Gegeven is dat Stedin (de bedrading in) de inkoopstations voor de zes zonneparken heeft gemaakt en dat deze in haar visie gebruiksklaar zijn. Geschil bestaat over de vraag of Stedin daarmee heeft voldaan aan haar aansluitplicht als bedoeld in artikel 23 E-wet. Die vraag beantwoordt de voorzieningenrechter ontkennend.

4.5.

In het kader van de uitlegdiscussie is relevant dat de betekenis van de term ‘aansluiting’ volgens Van Dale ‘de verbinding met het distributienet’ is. Niet in geschil is dat Stedin de netkabels nog niet heeft geïnstalleerd op de inkoopstations. De feitelijke verbinding met het elektriciteitsnet is dus nog niet tot stand gekomen, hetgeen logischerwijs wel nodig is om de Aansluitingen werkend te doen zijn. Voorshands is de voorzieningenrechter daarom van oordeel dat pas op het moment dat ‘de knip’ (het punt waarop het net van Stedin is verbroken om een fysieke verbinding tussen de installatie, via de elektriciteitskabels, en het net tot stand te brengen) gerealiseerd is, voldaan is aan de aansluitplicht. Dat zegt over het al dan niet operationeel zijn van het transport van elektriciteit over de aansluiting en/of de transportcapaciteit verder niets. Het standpunt van Stedin dat het met de installatie van de netkabels op de inkoopstations niet gaat om de realisatie van een aansluiting, maar om de realisatie van een net in het kader van haar, van de aansluitplicht te onderscheiden, transporttaak (artikel 24 E-wet ), volgt de voorzieningenrechter dus niet.

Gelet op de inhoud van de Offerte had Stedin de Aansluitingen, inclusief de knip, uiterlijk achttien weken na het ondertekenen van het bij de Offerte behorende opdrachtformulier door Suiker Unie gereed moeten hebben. Dat is dus voor 27 juli 2020. Dit is niet gelukt. De oplevering is door Stedin herhaaldelijk uitgesteld en inmiddels zijn 79 weken verstreken. Daarmee staat vast dat Stedin is tekortgeschoten in de nakoming van de overeengekomen - wettelijk vastgelegde - termijn met betrekking tot haar aansluitverplichting. De wettelijke en publieke taak van Stedin dat zij veilig, betrouwbaar en doelmatig netbeheer moet leveren is van evident belang, maar doet aan de feitelijke tekortkoming in de rechtsverhouding tot PV2 verder niet af. Van een situatie waarin Stedin in redelijkheid niet kan worden verweten dat zij de aansluiting niet binnen de genoemde termijn heeft gerealiseerd is niet overtuigend gebleken.

4.6.

PV2 heeft ter zitting aangegeven dat zij met een opleverdatum van 5 december 2021 akkoord kan gaan, maar dat zij, gelet op de vertragingen die al zijn opgetreden, een harde en concrete toezegging van Stedin nodig heeft en, bij uitblijven daarvan, een pressiemiddel, opdat Stedin zich aan die datum houdt. Gelet op de medewerking en inzet die Stedin in elk geval sinds de aanzet tot dit kort geding serieus en actief toont en de, ijs en weder dienende, gebleken feitelijke haalbaarheid van de datum van 5 december 2021, wijst de voorzieningenrechter de vordering onder 3.1 sub 1, in het kader van een belangenafweging tussen partijen, toe op de wijze als hierna in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om aan de veroordeling een beperkte en gemaximeerde dwangsom te verbinden.

4.7.

Niet ter discussie staat dat de teruglevercapaciteit die nodig is voor het Project (te weten zes maal 1750 kVA) aanwezig is en voor PV2 en de vijf andere projectvennootschappen is gereserveerd. Evenmin staat ter discussie dat, zodra de netkabels zijn gelegd en de Aansluitingen gereed en ingeschakeld zijn, door Stedin aan PV2, in lijn met artikel 24 E-wet, zonder dat daaraan een wettelijke termijn is verbonden, een transportovereenkomst wordt aangeboden. Gelet hierop ligt de vordering onder 3.1 sub 2 eveneens voor toewijzing gereed en bestaat er geen aanleiding om aan de veroordeling een dwangsom te verbinden. Van Stedin wordt verwacht dat zij zich aan haar toezegging op dit punt houdt.

4.8.

Stedin wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van PV2 worden begroot op:

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.683,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Stedin om, na betekening van dit vonnis, uiterlijk op 5 december 2021 ten behoeve van het Project en overeenkomstig de Offerte zes werkende Aansluitingen te realiseren, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat Stedin in gebreke blijft hieraan te voldoen, met een maximum van € 250.000,00,

5.2.

veroordeelt Stedin om aan PV2 uiterlijk op de datum waarop de Aansluitingen gerealiseerd zijn een transportovereenkomst met voldoende teruglevercapaciteit voor het totale vermogen van het Project aan te bieden,

5.3.

veroordeelt Stedin in de proceskosten, aan de zijde van PV2 tot op heden begroot op € 1.683,00,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Sikkel en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten op 29 september 2021. 1734/1573


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.



naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature