< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft gegevensdragers met kinderpornografische afbeeldingen, video’s en series van voornamelijk jongens in de leeftijd van circa 12 à 13 jaar oud, gedownload en in bezit gehad. Daarvan heeft hij een gewoonte gemaakt. Gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, oplegging bijzondere voorwaarden waaronder steekproefsgewijs laten controleren van digitale gegevensdragers en een taakstraf van 180 uur.

UitspraakRechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/810155-19

Datum uitspraak: 20 februari 2020

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. P.M. Tillema, advocaat te Capelle aan den IJssel.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 20 februari 2020.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. W.B.J. ten Have heeft gevorderd:

bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en met oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd.

4 Bewijs

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij in de periode van 1 juli 2017 tot en met 6 november 2018

te Schiedam, gegevensdragers, te weten een

personal computer (merk HQ, type tre 71025N) eneen tablet (merk Apple, type iPad 2) en

een mobiele telefoon (merk Apple, type iPhone 6s)

bevattende respectievelijk

- 165 afbeeldingen en 91 video's en 1179 series en- 59 afbeeldingen en 2 video's en 53 series en

- 1915 afbeeldingen en 2 video’s en 115 series

van seksuele gedragingen, waarbij person(en) die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt zijn betrokken of

schijnbaar zijn betrokken,

in bezit heeft gehad en zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

-het met een penis oraal en met een penis en voorwerp anaal penetreren

van het lichaam van een minderjarige en het met een penis oraal en met

een penis anaal penetreren door een minderjarige

( [bestandsnaam 1] en [bestandsnaam 2] en [bestandsnaam 3] en

[bestandsnaam 4] en [bestandsnaam 5] en [bestandsnaam 6]

en [bestandsnaam 7] en [bestandsnaam 8] )

en

het met een vinger/hand betasten/aanraken van de geslachtsdelen en billen

van een minderjarige en het met een vinger/hand betasten/aanraken van de

geslachtsdelen en billen door een minderjarige

( [bestandsnaam 9] en [bestandsnaam 10] en [bestandsnaam 11] en [bestandsnaam 12]

en [bestandsnaam 13] en [bestandsnaam 14] en [bestandsnaam 15] en

[bestandsnaam 16] )

en

-het poseren door een minderjarige met nadruk op geslachtsdelen/borsten en

billen door het geheel en gedeeltelijk naakt zijn en dragen van niet bij

de leeftijd passende kleding en het uitgesneden zijn van de afbeelding

en het omgeven zijn door een onnatuurlijke omgeving en onnatuurlijke

voorwerpen en het opvoeren/innemen van een striptease-act/houding en het

aannemen van een onnatuurlijke houding van/door de afgebeelde persoon

( [bestandsnaam 17] en

[bestandsnaam 18] en [bestandsnaam 19] en

[bestandsnaam 20] en [bestandsnaam 21] en [bestandsnaam 22] en

[bestandsnaam 23] en

[bestandsnaam 24] )

en het houden van een penis dicht bij het lichaam van een minderjarige

( [bestandsnaam 25] en [bestandsnaam 26] en [bestandsnaam 27] )

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het feit is dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Feit waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft gegevensdragers met kinderpornografische afbeeldingen, video’s en series van voornamelijk jongens in de leeftijd van circa 12 à 13 jaar oud, gedownload en in bezit gehad. Daarvan heeft hij een gewoonte gemaakt. De verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik in ernstige mate geschonden.

Door het downloaden en het bezit van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor deze productie worden jonge kinderen ernstig seksueel misbruikt en uitgebuit. Als gevolg hiervan lopen deze kinderen dikwijls psychische schade op die gedurende lange tijd diepe sporen nalaat. Ook kunnen zij nog geruime tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is namelijk gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, vrijwel onmogelijk blijvend van internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken.

Het handelen van de verdachte verdient dan ook scherpe afkeuring.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 3 februari 2020, waaruit blijkt dat de verdachte - hoewel bijna 14 jaar geleden - eerder is veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit.

Rapportages

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 21 januari 2020. Dit rapport houdt - kort samengevat en voor zover relevant - het volgende in.

De kans op recidive wordt als gemiddeld ingeschat, omdat sprake is van recidive. Daarnaast lijkt de verdachte matig verbonden met anderen, althans op emotioneel gebied. Daarom acht de reclassering het wenselijk dat de verdachte zijn behandeling bij De Waag voortzet zodat hij meer grip op zijn leven kan krijgen.De reclassering adviseert om een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen, met een proeftijd, meldplicht en (ambulante) behandelverplichting. Daarnaast lijkt het de reclassering, ter vermijding van kinderporno, wenselijk om een controle op de gegevensdragers van de verdachte te kunnen doen waarmee ook het chatgedrag kan worden besproken.

De Waag heeft een tussenrapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 14 februari 2020. Dit rapport houdt - kort samengevat en voor zover relevant - het volgende in.

De verdachte is sinds 8 november 2018 bij De Waag in behandeling. De eerste fase van de behandeling heeft in het teken gestaan van een risicotaxatietraject en het opstellen van een behandelplan. De behandeling spitst zich voornamelijk toe op het verbeteren van copingvaardigheden bij verhoogde of extreme stressvolle situaties. Tijdens de behandeling zet de verdachte zich goed in bij het werken aan de behandeldoelen. Naar verwachting zal de behandeling nog 6 tot 12 maanden duren, voornamelijk ook om het juridische proces te kunnen volgen.

De rechtbank heeft acht geslagen op deze rapportages.

Straf

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmodaliteit de landelijke oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) in aanmerking genomen. Naar het oriëntatiepunt van het LOVS is voor het gewoonte maken van het bezit van kinderporno een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar passend.

De rechtbank overweegt dat het in deze zaak bewezen verklaarde gewoonte maken van het bezit van kinderporno, naar aard en ernst van de gedragingen, van een andere orde is dan het gewoonte of beroep maken van het bezit dan wel verwerven van kinderporno zoals beoogd in het oriëntatiepunt. Dit oordeel ziet met name op het feit dat de verdachte weliswaar gericht op zoek is gegaan naar kinderporno en hier ook éénmaal voor heeft betaald, maar dat hij geen grote verzamelaar was in die zin dat hij geen tienduizenden afbeeldingen en/of video’s heeft verworven. Dit maakt dat het bewezen verklaarde in zoverre de ondergrens van het gewoonte maken raakt en materieel meer overeenkomsten vertoont met het “enkele bezit” van kinderporno. Voor dit laatste ligt het oriëntatiepunt voor de straftoemeting beduidend lager, namelijk een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk, met oplegging van bijzondere voorwaarden in combinatie met een taakstraf van 240 uren. De rechtbank ziet aanleiding aansluiting te zoeken bij laatstgenoemd oriëntatiepunt. Daarnaast heeft de rechtbank enerzijds ook rekening gehouden met de eerdere veroordeling van de verdachte voor het bezit van kinderporno en anderzijds met de leeftijd van de verdachte, het feit dat hijzelf actief hulp bij De Waag heeft gezocht om van het verzamelen van kinderporno af te komen en dat het bewezenverklaarde al van enige tijd geleden dateert. Ook is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de noodzaak van behandeling en het - indien deze behandeling wordt gestaakt - gemiddelde recidiverisico, een groter voorwaardelijk strafdeel aan de verdachte de kans biedt om aan zijn problematiek te (blijven) werken.

Slotsom

Nu de reclassering begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk acht, zal de rechtbank een groot deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen, met oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd waaronder het steekproefsgewijs laten controleren van de digitale gegevensdragers van de verdachte.

Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen. Daarnaast acht de rechtbank een taakstraf van hierna te noemen duur passend en geboden.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d en 240b van het Wetboek van Strafrecht .

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 5 (vijf) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 2 (twee) jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft en ook als de veroordeelde gedurende de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet naleeft of een voorwaarde die daaraan van rechtswege is verbonden;

stelt als algemene voorwaarde:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

stelt als bijzondere voorwaarden:

de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling (blijven) stellen van De Waag of een soortgelijke zorgverlener, gedurende de gehele proeftijd, of zoveel korter als de reclassering in overleg met de zorgverlener verantwoord vindt;

de veroordeelde is verplicht kinderporno te vermijden en in dit verband zijn medewerking te verlenen aan het steekproefsgewijs laten controleren van zijn digitale gegevensdragers, zolang het openbaar ministerie dit verbod noodzakelijk vindt. De reclassering bepaalt in overleg met de officier van justitie in welke gevallen, op welke manier, door wie, hoe vaak en wanneer de feitelijke controle plaatsvindt, waarbij de controles geen stelselmatige inbreuk mogen maken op de persoonlijke levenssfeer van de veroordeelde.

Die medewerking dient uit het volgende te bestaan:

a. de veroordeelde moet in het kader van die controle aan de reclassering en eventueel door de reclassering uitgenodigde politiemedewerkers dan wel externe deskundige de toegang verschaffen tot zijn woning;

b. de veroordeelde moet dan op verzoek van de reclassering al zijn digitale gegevensdragers ter beschikking stellen dan wel overhandigen aan de reclasserings- of politiemedewerkers dan wel externe deskundige;

c. de veroordeelde moet de reclassering dan wel de door hen uitgenodigde politiemedewerkers dan wel externe deskundige de toegang verschaffen tot alle aanwezige digitale gegevensdragers, bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden;

verstaat dat van rechtswege de volgende voorwaarden zijn verbonden aan de hierboven genoemde bijzondere voorwaarden

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, daaronder begrepen de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

veroordeelt de verdachte tevens tot een taakstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 90 (negentig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. de Lange, voorzitter,

en mrs. V.M. de Winkel en J.S. van den Berge, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.A.N. Maat, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 februari 2020.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2017 tot en met 6 november 2018

te Schiedam, althans in Nederland, (een) gegevensdragers), te weten een

personal computer (merk HQ, type tre 71025N) en/of

een tablet (merk Apple, type iPad 2) en/of

een mobiele telefoon (merk Apple, type iPhone 6s)

bevattende respectievelijk

-165 afbeeldingen en/of 91 video's en/of 1179 series en/of

-59 afbeeldingen en/of 2 video's en/of 53 series en/of

-1915 afbeeldingen en/of 2 video’s en/of 115 series

van seksuele gedragingen, waarbij (een) perso(o)n(en) die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt is/zijn betrokken of

schijnbaar is/zijn betrokken,

in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk of

met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

-het met een penis oraal en/of met een penis en/of voorwerp anaal penetreren

van het lichaam van een minderjarige en/of het met een penis oraal en/of met

een penis anaal penetreren door een minderjarige

( [bestandsnaam 1] en/of [bestandsnaam 2] en/of [bestandsnaam 3] en/of

[bestandsnaam 4] en/of [bestandsnaam 5] en/of [bestandsnaam 6]

en/of [bestandsnaam 7] en/of [bestandsnaam 8] )

en/of

het met een vinger/hand betasten/aanraken van de geslachtsdelen en/of billen

van een minderjarige en/of het met een vinger/hand betasten/aanraken van de

geslachtsdelen en/of billen door een minderjarige

( [bestandsnaam 9] en/of [bestandsnaam 10] en/of [bestandsnaam 11] en/of [bestandsnaam 12]

en/of [bestandsnaam 13] en/of [bestandsnaam 14] en/of [bestandsnaam 15] en/of

[bestandsnaam 16] )

en/of

-het poseren door een minderjarige met nadruk op geslachtsdelen/borsten en

billen door het geheel en/of gedeeltelijk naakt zijn en/of dragen van niet bij

de leeftijd passende kleding en/of het uitgesneden zijn van de afbeelding

en/of het omgeven zijn door een onnatuurlijke omgeving en/of onnatuurlijke

voorwerpen en/of het opvoeren/innemen van een striptease-act/houding en/of het

aannemen van een onnatuurlijke houding van/door de afgebeelde persoon

( [bestandsnaam 17] en/of

[bestandsnaam 18] en/of [bestandsnaam 19] en/of

[bestandsnaam 20] en/of [bestandsnaam 21] en/of

[bestandsnaam 22] en/of

[bestandsnaam 23] en/of

[bestandsnaam 24] )

en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam van een minderjarige

( [bestandsnaam 25] en/of [bestandsnaam 26] en/of [bestandsnaam 27] )

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature