< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), zorgmachtiging, 6:4 Wvggz, toegewezen, wzd of wvggz, voorliggende stoornis

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/605630 / FA RK 20-7784

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 26 oktober 2020 betreffende een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] , Sint Maarten, Nederlandse Antillen,

hierna: betrokkene,

wonende aan de [adres betrokkene] ,

thans verblijvende in Fivoor, locatie FPA te Poortugaal,

advocaat mr. J.A. Smits te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van de officier, ingekomen op 8 oktober 2020 en het proces-verbaal van 21 oktober 2020.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- de medische verklaring opgesteld door [naam 1] , psychiater, van

28 september 2020;

de zorgkaart van 21 september 2020;

het zorgplan van 21 september 2020;

de bevindingen van de geneesheer-directeur over het zorgplan;

de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz;

de relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens van betrokkene.

1.2.

De voortzetting van de mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2002. Bij die gelegenheid zijn (overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid ) via beeld- en geluidverbinding gehoord:

betrokkene met zijn hiervoor genoemde advocaat;

[naam 2] , psychiater in opleiding en [naam 3] , psychiater, beiden verbonden aan Fivoor.

1.3.

De officier is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten recidiverende psychoses, zwakbegaafdheid, lage sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek.

welke wet is van toepassing?

2.2.

De advocaat heeft tijdens de mondelinge behandeling verzocht om afwijzen of niet-ontvankelijkheid van het verzoek omdat gelet op de stoornissen, de Wet zorg en dwang (hierna: Wzd) van toepassing is. Betrokkene heeft in de afgelopen periode in veel verschillende instellingen verbleven en hij geeft steeds aan dat hij een plek wil waar hij langdurig kan verblijven, bij voorkeur met zoveel mogelijk rust. Een Wzd-instelling zou daarom volgens de advocaat beter bij de zorgbehoefte van betrokkene passen. De psychiater heeft in reactie hierop aangegeven dat de verschillende stoornissen nauw samenhangen en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Door de medicatie is de psychose wat meer op de achtergrond, maar er is op dit moment nog wel zorg nodig in een Wvggz-instelling voordat betrokkene door kan stromen. Betrokkene zal wel op korte termijn doorstromen naar een klinische intensieve behandelingsplaats. Van hieruit kan hij doorstromen naar een vaste woning op het terrein van deze instelling of als hij voldoende gestabiliseerd is en de psychiatrische problematiek naar de achtergrond is verdwenen naar een plek in een wzd-accommodatie. De rechtbank is met de psychiater van oordeel dat de zorgbehoefte van betrokkene op dit moment beter aansluit bij de Wvggz. De psychoses zijn pas zeer recent gestabiliseerd en het is te vroeg om op deze stabiliteit te vertrouwen. De officier is daarom ontvankelijk en het verzoek zal niet op deze grond worden afgewezen.

2.3.

Het gedrag van betrokkene leidt als gevolg van zijn psychische stoornis tot ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel, ernstige materiële schade, maatschappelijke teloorgang en de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. Betrokkene verbleef in een begeleidde woonvorm en is na een agressie incident opgenomen bij Fivoor. Er is bij betrokkene een terugkerend patroon van achterdocht, irritatie en frustratie en als hij dit niet meer kan reguleren leidt dit tot (ernstige) agressie. Hierdoor kan betrokkene bij verschillende opvanginstellingen niet meer terecht. Ook in de instelling was er sprake van oplopende agitatie en dreigende agressie waarvoor separatie nodig was. Betrokkene geeft zelf aan dat hij rust wil en niet steeds wil verhuizen. Hij zegt ook dat hij al sinds hij klein is snel problemen had met andere kinderen en hij snel gek wordt van mensen als ze hem irriteren. Betrokkene heeft vanwege de stoornis veel begeleiding en zorg nodig.

2.4.

Om ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren heeft betrokkene verplichte zorg nodig.

2.5.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn.

Uit de medische verklaring en hetgeen tijdens de zitting besproken blijkt dat betrokkene onvoldoende bereid is om behandeling of zorg op vrijwillige basis te accepteren. Om die reden is verplichte zorg nodig.

2.6.

De in het verzoekschrift opgenomen vormen van verplichte zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en de bevindingen van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

het toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles ter behandeling van een psychische stoornis;

het beperken van de bewegingsvrijheid;

het insluiten;

het uitoefenen van toezicht op betrokkene (bij insluiting);

het opnemen in een accommodatie.

2.7.

De overige door de officier verzochte vormen van verplichte zorg worden door de rechtbank niet noodzakelijk geacht, omdat de noodzakelijkheid daarvan niet (afdoende) is gemotiveerd en de behandelaar tijdens de mondelinge behandeling gemotiveerd heeft verklaard dat deze niet nodig zijn om het ernstig nadeel af te wenden.

2.8.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.9.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. Er is een zorgmachtiging verzocht voor de duur van 12 maanden. Tijdens de zitting is besproken dat betrokkene mogelijk, als de psychose wat meer op de achtergrond is, beter zou passen in een Wzd-accommodatie. De rechtbank acht het in het belang van betrokkene dat over een half jaar wordt bekeken of een zorgmachtiging nog past bij de situatie. De zorgmachtiging zal gelet hierop worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden met ingang van vandaag.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 2.6. kunnen worden getroffen;

3.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 26 april 2021.

Deze beschikking is op 26 oktober 2020 mondeling gegeven door mr. B. Krijnen, rechter, in tegenwoordigheid van M. Streefland, griffier en op 2 november 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature