< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing vordering uit hoofde van niet ontbonden overeenkomst, omdat eiseres niet meer haar tegenprestatie kan realiseren.

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8053472 CV EXPL 19-40898

uitspraak: 10 januari 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

New Day Productions B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: Van Arkel Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Parckhoeve Schiedam B.V.,

gevestigd te Schiedam,

gedaagde,

vertegenwoordigd door K. Pronk.

Partijen worden hierna aangeduid als “New Day Productions” en “Parckhoeve”.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

het exploot van dagvaarding van 2 september 2019, met producties;

de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie;

het vonnis van 7 oktober 2019 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

de aantekeningen van de griffier van de op 15 november 2019 gehouden comparitie van partijen.

1.2

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1

Parckhoeve is telefonisch benaderd voor deelname aan het televisieprogramma “Welkom In” van RTL 4. Naar aanleiding hiervan is haar op 14 december 2018 een deelnameformulier toegezonden door New Day Productions, welk formulier ondertekend is geretourneerd door Parckhoeve. Het formulier beslaat drie pagina’s en op iedere pagina is vermeld dat de Algemene Voorwaarden van New Day Productions van toepassing zijn (hierna: de Algemene Voorwaarden). Iedere pagina is ondertekend. Verkort weergegeven is op het formulier vermeld dat voor deelname aan het programma, dat op de zondag om 17:00 uur wordt uitgezonden, een script zou worden samengesteld voor Parckhoeve en vervolgens opnames zouden worden gemaakt waarvan een item van twee minuten zou worden gemonteerd, tegen betaling aan New Day Productions van € 3.650,00 exclusief btw binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe opgemaakte factuur.

2.2

Bij factuur van 27 december 2018 heeft New Day Productions € 3.650,00 exclusief btw, dat is € 4.416,50 inclusief btw, bij Parckhoeve in rekening gebracht onder vermelding van de datum van 10 januari 2019 als vervaldatum. Parckhoeve heeft het bedrag niet betaald.

2.3

Per e-mailbericht van 21 januari 2019 heeft New Day Productions aan Parckhoeve meegedeeld de opnamedag in te plannen op 15 februari om 14:00 uur.

2.4

Op 28 januari 2019 heeft Parckhoeve telefonisch contact opgenomen met New Day Productions en meegedeeld het prettig te vinden om de opnames op een later moment in te plannen in verband met het weer. Diezelfde dag heeft New Day Productions per e-mailbericht aan Parckhoeve voorgesteld de opnames in te plannen op 20 maart om 15:00 uur, waarmee Parckhoeve akkoord is gegaan.

2.5

Per e-mailbericht van 30 januari 2019 heeft Parckhoeve - verkort weergegeven - aan New Day Productions meegedeeld dat zij van haar een tweede betalingsherinnering met een kopie van de factuur heeft ontvangen, terwijl zij niet eerder een rekening heeft ontvangen. Daarbij heeft Parckhoeve meegedeeld dat zij in december heeft afgesproken dat de betaling zou plaatsvinden na de opnamedatum en niet ervoor. Aangegeven is dat de factuur zal worden betaald zodra de werkzaamheden zijn verricht.

2.6

Per e-mailbericht van 6 februari 2019 heeft Parckhoeve aan New Day Productions meegedeeld dat het voor haar onmogelijk is om 20 maart vrij te houden voor opnames.

2.7

Per e-mailbericht van 8 februari 2019 heeft New Day Productions - verkort weergegeven - aan Parckhoeve meegedeeld nog geen betaling te hebben ontvangen en dat de werkzaamheden zullen worden opgeschort en de vordering uit handen zal worden gegeven als de betaling niet op 13 februari 2019 is ontvangen.

2.8

Per e-mailbericht van 8 februari 2019 heeft Parckhoeve - verkort weergegeven - aan New Day Productions meegedeeld dat afgesproken is dat betaling zou plaatsvinden na het verrichten van de werkzaamheden. Tevens is meegedeeld dat Parckhoeve op 20 maart verhinderd is in verband met een bruiloft.

2.9

Per e-mailbericht van 12 februari 2019 heeft New Day Productions - verkort weergegeven - aan Parckhoeve meegedeeld dat geen afspraken zijn gemaakt met de redactie of met iemand anders over de betaling en dat zij werkt volgens haar eigen richtlijnen en conform de met Parckhoeve gesloten overeenkomst. Daarbij is erop gewezen dat de redactie al heel wat uren achter de rug heeft, het draaiboek reeds is geaccordeerd en dat het voor de tweede maal verplaatsen van de opnamedag betekent dat de geboekte crew voor de tweede maal moet worden afgezegd, en dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Voorts is meegedeeld dat alle werkzaamheden worden opgeschort en dat de vordering op 15 februari uit handen zal worden gegeven.

2.10

Bij factuur van 13 februari 2019 heeft New Day Productions € 3.025,00, te weten tweemaal € 1.250,00 exclusief btw, € 1.512,50 inclusief btw, aan kosten in verband met de annulering van de opnamedagen van 15 februari 2019 en 20 maart 2019, bij Parckhoeve in rekening gebracht, onder vermelding van de datum van 27 februari 2019 als vervaldatum. Parckhoeve heeft het bedrag niet betaald.

2.11

New Day Productions heeft de in rekening gebrachte bedragen ter incasso uit handen gegeven. Ondanks daartoe herhaaldelijk te zijn aangeschreven, is Parckhoeve niet overgegaan tot betaling van € 4.416,50 en € 3.025,00 plus rente en kosten.

3. Het geschil

in conventie

3.1

New Day Productions vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Parckhoeve te veroordelen aan haar te betalen € 7.441,50 aan hoofdsom, € 91,13 aan wettelijke (handels) rente, en € 903,97 aan buitengerechtelijke incassokosten, tezamen € 8.436,60, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente over € 7.441,50 vanaf 28 augustus 2019 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van Parckhoeve in de proceskosten.

3.2

Aan de vordering legt New Day Productions - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - ten grondslag dat zij een overeenkomst heeft gesloten met Parckhoeve voor deelname aan het programma Welkom In van RTL 4 voor een bedrag van € 3.650,00 exclusief btw, € 4.416,50 inclusief btw. Middels een factuur is het bedrag van € 4.416,50 bij Parckhoeve in rekening gebracht, maar het bedrag is niet betaald. New Day Productions is gestart met voorbereidende werkzaamheden, heeft een script gemaakt en een opnamedag ingepland. De opnamedag is geannuleerd, waarna een nieuwe opnamedag is gepland die wederom door Parckhoeve is geannuleerd. Vervolgens heeft New Day Productions op grond van artikel 4.2 van haar Algemene Voorwaarden kosten in rekening gebracht voor de twee geannuleerde opnamedagen, te weten tweemaal € 1.250,00 exclusief btw, € 1.512,50 inclusief btw. Tezamen bedragen de kosten € 3.025,00. De bedragen van € 4.416,50 en

€ 3.025,00 zijn niet betaald, ook niet nadat Parckhoeve hiertoe herhaaldelijk is aangemaand, zodat een bedrag van € 7.441,50 aan hoofdsom openstaat. Over de hoofdsom is inmiddels

€ 91,13 aan wettelijke handelsrente verschuldigd geworden. Ook zijn kosten gemaakt om het bedrag buiten rechte te incasseren waarvoor een vergoeding van € 903,97 wordt gevorderd.

3.3

Parckhoeve betwist de vordering en concludeert - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - tot afwijzing daarvan.

in reconventie

3.4

Parckhoeve vordert bij vonnis New Day Productions te veroordelen tot betaling aan haar van € 8.500,00.

3.5

Aan de vordering legt Parckhoeve - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - ten grondslag dat New Day Productions de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is nagekomen en dat zij aansprakelijk is voor de gemaakte kosten, winstderving, enzovoort.

3.6

New Day Productions betwist de vordering en concludeert - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - tot afwijzing daarvan.

in conventie en in reconventie

3.7

De stellingen van partijen worden voor zover nodig in het kader van de beoordeling van de vorderingen nader besproken.

4. De beoordeling

in conventie

4.1

Niet is in geschil dat partijen een overeenkomst hebben gesloten voor deelname van Parckhoeve aan het televisieprogramma “Welkom In” van RTL 4. New Day Productions zou hiervoor een script samenstellen voor Parckhoeve en vervolgens zouden opnames worden gemaakt waarvan een item van twee minuten zou worden gemonteerd.

4.2

New Day Productions stelt dat haar Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Parckhoeve voert hiertegen aan dat die Algemene Voorwaarden niet zijn meegezonden met het deelnameformulier en niet door haar zijn gezien en ondertekend, maar dat verweer kan haar niet baten. Immers, vast staat dat Parckhoeve alle pagina’s van het deelnameformulier heeft ondertekend, terwijl op iedere pagina is vermeld dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, met vermelding waar die voorwaarden zijn gedeponeerd en onder verwijzing naar de website van New Day Productions waarop de voorwaarden eveneens zijn te vinden. Parckhoeve heeft dus kennis kunnen nemen van de Algemene Voorwaarden alvorens het deelnameformulier te ondertekenen. Daarom kan Parckhoeve, behoudens eventuele daarvan afwijkende afspraken, gehouden worden aan de Algemene Voorwaarden en zijn deze mede bepalend voor de contractuele relatie tussen partijen.

4.3

New Day Productions vordert € 7.441,50 aan hoofdsom, te weten:

€ 3.025,00 in verband met de annulering van opnamedagen; plus

het overeengekomen bedrag van € 4.416,50 inclusief btw voor deelname aan het programma.

ad. 1 New Day Productions baseert het bedrag van € 3.025,00 (2 x € 1.250,00 plus 21 % btw) op artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden. Die bepaling luidt als volgt:

“Wanneer een deelnemer een geplande opnamedatum wilt wijzigen, moet hij dat tijdig aan New Day aangeven. Alleen dan kan New Day in haar planning met de gewijzigde opnamedatum rekening houden. Wordt een wijziging van de opnamedatum kort van tevoren, oftewel 14 werkdagen of nog korter voor de opnamedatum aan New Day doorgegeven, dan zal New Day niet meer voldoende tijd hebben om de planning aan te passen en zal New Day ingehuurde derden en materialen als benodigd voor de opname, niet meer kosteloos kunnen afzeggen. Om deze kosten te kunnen compenseren, zal New Day bij wijzigingen van een opnamedatum 14 werkdagen of korter voor de opnamedatum, aan de deelnemer kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen € 500,-- indien de wijziging viertien werkdagen of minder voorafgaand aan de opnamedag wordt doorgegeven. Wordt een wijziging op dezelfde dag als de opnamedag doorgegeven, dan bedragen deze kosten € 1.250,--.”

Genoemde bepaling biedt geen grondslag om voormeld bedrag aan kosten bij Parckhoeve in rekening te brengen, want beide geplande opnamedagen zijn meer dan 14 werkdagen van tevoren afgezegd. Die van 15 februari 2019 op 28 januari 2019 en die van 20 maart 2019 op 6 februari 2019.

Om deze reden wordt dit deel van de gevorderde hoofdsom afgewezen.

ad. 2 Problematisch hieraan is dat niet vaststaat of Parckhoeve in verzuim is met de betaling van voormeld bedrag, want zij voert aan dat in het telefoongesprek van december 2018 met ene [naam] , dat heeft geleid tot het sluiten van de overeenkomst, desgevraagd is gezegd dat pas gefactureerd zou worden na de opnames voor het item en goedkeuring door Parckhoeve van het product. Als het juist is dat dit is gezegd tegen Parckhoeve, hetgeen niet wordt uitgesloten, want in haar e-mailberichten van 30 januari 2019 en 8 februari 2019 (zie 2.5 en 2.8) heeft Parckhoeve dit ook al aangevoerd, dan heeft zij een punt. In dit verband is van belang dat uit het deelnameformulier niet kan worden opgemaakt wanneer gefactureerd zou worden, want daarin wordt uitsluitend vermeld dat betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Uit artikel 7.4 van de Algemene Voorwaarden zou afgeleid kunnen worden dat facturering plaatsvindt voor de opnamedag en dat betaling van de factuur dient plaats te vinden uiterlijk één werkdag voor de opnamedag, maar het verweer komt erop neer dat op dit punt is afgeweken van de Algemene Voorwaarden. Overigens zijn, zoals overwogen, de twee geplande opnamedagen ruimschoots van tevoren afgezegd en heeft nadien niet alsnog een opnamedag plaatsgevonden. Het gestelde biedt geen grond om aan te nemen dat ondanks de afzegging toch betaald had moeten worden voorafgaand aan de opnamedatum die eerst gepand was. Daarom wordt reden gezien om New Day Productions niet tot bewijs toe te laten wat betreft het intreden van het verzuim.

Daarbij komt dat als het al tot toewijzing van het bedrag van € 4.416,50 zou kunnen komen New Day Productions alsnog de op haar rustende verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst dient na te komen, nu die overeenkomst slechts is opgeschort en niet is ontbonden, maar dat deelname aan het televisieprogramma “Welkom In” niet meer gerealiseerd kan worden, omdat het programma niet meer wordt uitgezonden door RTL 4. New Day Productions zal dus tekortschieten in de nakoming van een van haar verbintenissen, hetgeen grond oplevert om tot ontbinding over te gaan, met ongedaanmakingsverbintenissen tot gevolg, waaronder in beginsel terugbetaling van genoemd bedrag, als Parckhoeve het bedrag van € 4.416,50 aan New Day Productions zou betalen naar aanleiding van een daartoe veroordelend vonnis.

Bij deze stand van zaken wordt ook dit deel van de gevorderde hoofdsom afgewezen.

4.4

Gelet op het vorenstaande wordt de gevorderde hoofdsom geheel afgewezen. Dat lot treft ook de nevenvorderingen.

4.5

New Day Productions wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld, aan de zijde van Parckhoeve vastgesteld op nihil nu zij de procesvoering in eigen hand heeft gehouden.

in reconventie

4.6

Dat Parckhoeve schade zou hebben geleden als gevolg van niet nakomen van de overeenkomst door New Day Productions staat als weersproken niet vast en hieromtrent is onvoldoende gesteld om Parckhoeve tot bewijs toe te laten. Daarom wordt haar tegenvordering afgewezen.

4.7

Parckhoeve wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld, aan de zijde van New Day Productions vastgesteld op nihil, omdat haar gemachtigde mede gezien de verwevenheid met de conventionele vordering geen aanvullende werkzaamheden heeft verricht die nopen tot betaling van salaris.

5. De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

wijst de vordering af;

veroordeelt New Day Productions in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Parckhoeve vastgesteld op nihil;

in reconventie

wijst de vordering af;

veroordeelt Parckhoeve in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van New Day Productions vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Poiesz en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

465


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature