< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Syriëganger. Enkele feitelijke handelingen betreffen voorbereidingshandelingen in juridische zin. Daarom geen 134a Sr. Opruiing door plaatsing filmpjes op internet, ook al zijn deze beschikbaar bij openbare bron.

UitspraakRechtbank Rotterdam

Team straf

Parketnummer: 10/960019-12

Datum uitspraak: 23 oktober 2013

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak

tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de penitentiaire inrichting Rotterdam, locatie De Schie,

raadsvrouw mr. P. Lemmers, advocaat te Amsterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2013. Het onderzoek is gesloten op 23 oktober 2013.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting van 2 oktober 2013 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. M. Ridderbeks en G. Visser hebben gerekwireerd tot:

bewezenverklaring van het onder 1A, 1B en 2 ten laste gelegde;

veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van Reclassering Nederland, hetgeen mede inhoudt een meldplicht bij Reclassering Nederland, Wibautstraat 12 te Amsterdam, een behandelverplichting bij De Waag, Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie te Amsterdam of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering en andere voorwaarden het gedrag betreffende;

verbeurdverklaring van de onder de verdachte in beslag genomen computer (merk Paradigit), dvd’s (tien jihad movies) en iPhone;

teruggave aan de verdachte van de onder hem in beslag genomen brief levering poeder, papieren geschriften en onbeschreven dvd’s.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 B en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 13 maart 2012

te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk

ter voorbereiding van het/de te plegen misdrijf/misdrijven van een misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld te weten:

- opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl

daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en/of levensgevaar of

gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is, en/of

A- een of meerdere website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld

over 'homemade bombs and explosives' (te weten www.bombshock.com, en/of

www.pyronfo.com) en/of over 'action man detonator' (te weten www.Ebay.com) en/of

over 'how to make flashpowder' (te weten www.metacafe.com en/of );

B- tien (10) meter ontstekingslont en/of één (1) kilogram aluminiumpoeder en/of een gasfles(je) aangeschaft, althans één of meer (grondstoffen voor) materia(a)l(en) geschikt om (samen met andere materialen) een ontploffing teweeg te brengen en/of voornoemde voorwerpen laten afleveren op zijn, verdachtes, verblijfplaats; en/of C-10 DVD’s en/of gegevens/informatiedragers voorhanden gehad met daarop o.a. informatie over het maken van explosieven),

welke voorwerp(en) en/of stof(fen) en/of informatiedrager(s), al dan niet in combinatie met elkaar, kennelijk bestemd waren tot het in vereniging, althans alleen, begaan van dat/die misdrijf/misdrijven;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 januari 2012 tot en met 13 maart 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

een geschrift en/of afbeelding waarin tot een terroristisch misdrijf dan wel enig strafbaar feit en/of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid,

heeft verspreid, openlijk tentoongesteld en/of aangeslagen en/of om te verspreiden en/of openlijk tentoon te stellen of aan te slaan, in voorraad heeft gehad,

terwijl hij wist of ernstige reden had om te vermoeden dat in het geschrift en/of afbeelding zodanige opruiing voorkomt,

immers heeft verdachte

op een of meerdere (algemeen toegankelijke) website(s) (te weten en/of youtube) en/of

op een of meerdere (algemeen toegankelijke) website(s) waarop informatie over de gewapende Jihad en/of martelaarschap en/of de gewapende strijd wordt gedeeld (te weten www.islamicawakening.com en/of )

- een of meer film(s) geplaatst (inhoudende het plegen van (gewelddadige) aanslagen) en/of (vervolgens)

- een of meer tekst(en) heeft geplaatst met als titel “Jihad is Fard al-Ayn!” en/of (vervolgens)

- een discussie gestart op het forum van die website(s) over de gewapende Jihad,

waarna verdachte is geband van voornoemde website(s).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, zoals vermeld op de aangehechte bijlage II, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

NADERE BEWIJS- EN KWALIFICATIEOVERWEGING

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van alle feitelijke handelingen die in zowel het

1. A deel als het 1 B deel van de tenlastelegging zijn opgenomen en die in de bewezenverklaring zijn gerubriceerd als A en B en D tot en met J, respectievelijk A en B.

Daarvan leveren de handelingen genoemd onder A en B steeds feitelijke handelingen op welke in onderlinge samenhang als feitelijke voorbereiding voor een strafbaar feit

– brandstichting – kunnen dienen, en de handelingen onder G en J steeds feitelijke, voorbereidende handelingen ter zake een voorgenomen verblijf elders betreffen. Daarmede is al geen sprake meer van een training als bedoeld in het primair ten laste gelegde, nu een training niet anders dan aan feitelijke voorbereiding en/of uitvoering kan gaan, zodat bewezenverklaring hiervan niet tot kwalificatie in de zin van art 134a van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) kan leiden. Dat geldt eveneens voor de overige handelingen genoemd, nu deze wel het zoeken naar informatie en het voorhanden hebben daarvan betreffen alsmede het zoeken naar contacten met betrekking tot een gewenste reis naar landen gelegen in het Midden-Oosten, maar niet als training voor die jihad kunnen worden gezien. Daarbij zij overwogen dat de handelingen onder E en I – blijkens de wetsgeschiedenis – in beginsel zien op trainers en niet op degenen die getraind zouden willen worden zoals het Openbaar Ministerie verdachte (ook) ziet. Vergelijk daartoe onder meer de Memorie van Toelichting, pagina 5, 4e alinea, pagina 6, 2e alinea, pagina 7, 1e alinea en pagina 8 (Kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 386, nr. 3).

Wel leidt de bewezenverklaring tot kwalificatie van het onder 1 B ten laste gelegde als voorbereidingshandelingen voor het in de bewezenverklaring genoemde delict brandstichting, waarbij de hierboven genoemde handelingen onder 1 B steeds worden ingekleurd door de onder 1 A ten laste gelegde handelingen (kort gezegd: het zoeken op internet naar informatie over de gewapende jihad, het op internet plaatsen van films over aanslagen en het starten van discussies over de gewapende jihad, zich willen begeven naar Jemen, Saudi-Arabië en of Syrië en het voorhanden hebben van informatie betreffende het jihadistisch gedachtegoed), welke het opzet op voornoemd delict aangeven en daarmede deze handelingen van eenvoudige aankopen maken tot strafbare voorbereidingshandelingen van het delict brandstichting. Weliswaar stelt de verdachte – hetgeen onvoldoende is bestreden door het Openbaar Ministerie – dat hij eerder heeft afgezien van het aankopen van een aluminium poeder dat explosief(ver) van karakter is dan het door hem uiteindelijk aangeschafte, maar dat laat onverlet dat de combinatie van lont en het aluminiumpoeder en het achterhalen van informatie via internet met betrekking tot het fabriceren van explosieven evenzeer als voorbereidingshandelingen voor brandstichting kan gelden, zulks mede gezien de conclusie van het rapport van 23 april 2013 van het NFI. Een en ander klemt temeer nu de verdachte desgevraagd bij de politie noch ter terechtzitting opheldering heeft willen geven over het voorgenomen gebruik van de door hem aangeschafte goederen.

Het voorgaande betekent dat vrijspraak ten aanzien het onder 1A ten laste gelegde zal volgen, nu het feitelijk deel van het bewezen verklaarde onder A en B in onderlinge samenhang niet tot kwalificatie leidt van het daar bedoelde, maar tot kwalificatie van een ander strafbaar feit, te weten het in het onder 1 B ten laste gelegde opgenomen strafbare feit (vergelijk HR 16 februari 1982, NJ 82,411/6 maart 2001, NJ 01,295).

Partiële vrijspraak volgt ten aanzien van de onder C ten laste gelegde feitelijke handeling, nu de in dit onderdeel bedoelde dvd’s, gelet op de zich in het dossier bevindende beschrijving van die dvd’s door professor Peters, geen informatie bevatten over het maken van explosieven.

Voor wat betreft feit 2, de gestelde overtreding van artikel 132 Sr , wordt tot een bewezenverklaring gekomen, niettegenstaande de mogelijkheid dat een of meer gegevens die zijn opgenomen in de tenlastelegging afkomstig zijn uit openbare bron. Het enkele feit dat verdachte deze wederom verspreid kan gezien de inhoud en strekking van de betreffende informatie niet in de weg staan aan bewezenverklaring en kwalificatie: waar het immers om gaat is dat verdachte aan de inhoud van een opruiend geschrift of afbeelding – en daar is hier gelet op de inhoud van de bewijsmiddelen sprake van – ruchtbaarheid wil geven of vermeerderen.

STRAFBAARHEID FEITEN

De onder 1 B en 2 bewezen feiten leveren op:

1

B.

voorbereiding van opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is en/of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2.

Een geschrift en afbeelding waarin tot een terroristisch misdrijf dan wel tot enig strafbaar feit en/of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, verspreiden, openlijk tentoonstellen en/of om verspreid te worden en openlijk tentoon gesteld te worden in voorraad hebben, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden, dat in het geschrift en de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare handelingen ter voorbereiding van brandstichting dan wel het teweegbrengen van een ontploffing. Hiertoe heeft de verdachte op het internet verschillende websites geraadpleegd met betrekking tot het fabriceren van explosieven en heeft hij, eveneens via internet, ontstekingslont, aluminiumpoeder en een gasflesje aangeschaft.

Met dit voornemen en de daartoe gepleegde strafbare voorbereidingshandelingen heeft de verdachte een ernstig misdrijf gepleegd. Zou het zijn gekomen tot uitvoering van het voorgenomen misdrijf, dan was het voor de verdachte voorzienbaar dat daarmee gemeen gevaar voor goederen en (levens)gevaar voor personen te duchten was en daar moet het de verdachte ook om te doen zijn geweest. Dit misdrijf moet, gelet op de inhoud van het dossier, worden bezien in een terroristisch kader, te weten dat van deelname aan de gewapende jhad in Syrië. Immers, in het dossier zijn diverse mailwisselingen, chatgesprekken en films opgenomen waaruit blijkt dat de verdachte het jihadistische gedachtegoed aanhangt. Bovendien heeft de verdachte tijdens zijn verhoren bij de politie verklaard dat hij naar Syrië wil om mee te helpen vechten tegen de president van Syrië en om te helpen om het leger van de president uit te roeien.

Terrorisme wordt als een van de ernstigste schendingen van het beginsel van de rechtstaat en het beginsel van de democratie beschouwd. Het is een gevaar voor de vrije uitoefening van de mensenrechten en de economische en sociale ontwikkeling.

De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het verspreiden van afbeeldingen en een geschrift ter opruiing, door op internetsites films en een tekst te plaatsen die oproepen tot de gewapende jihad, alsook door daaromtrent op het forum van die websites een discussie te starten. Aldus heeft de verdachte getracht mensen aan te zetten tot het begaan van strafbare feiten of van agressie tegen het openbaar gezag.

Op dergelijke feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van enige duur.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 15 maart 2012 niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. Hierin wordt aanleiding gezien een gedeelte van de hiervoor overwogen gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

Reclassering Nederland heeft drie adviesrapporten over de verdachte opgemaakt van respectievelijk 22 januari 2013, 26 juni 2013 en 1 augustus 2013. De rechtbank heeft van de inhoud van deze rapporten kennisgenomen.

Gelet op de voormelde vrijspraak en het onder 1 B bewezen verklaarde, zal aan de verdachte een gevangenisstraf worden opgelegd van kortere duur dan door de officier van justitie geëist. Voorts ziet de rechtbank, gelet op de persoon van de verdachte en de aard en de omvang van het thans bewezen verklaarde, geen aanleiding om aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen gevangenisstraf de bijzondere voorwaarde te verbinden, zoals door de officier van justitie geëist.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen computer, dvd’s en iPhone verbeurd te verklaren en de in beslag genomen brief, papieren geschriften en onbeschreven dvd’s terug te geven aan de verdachte.

De in beslag genomen computer, dvd’s en iPhone zullen worden verbeurd verklaard. Deze behoren aan de verdachte toe. De bewezen feiten zijn met behulp van deze voorwerpen begaan.

Ten aanzien van de in beslag genomen brief, papieren geschriften en onbeschreven dvd’s zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 33, 33a, 46, 57, 132 en 157 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 1 Aten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 B en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 4 (vier) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 (twee) jaren, na te melden voorwaarde overtreedt;

stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig zal maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:

verklaart verbeurd, als bijkomende straf bij onder 1 B en 2 bewezen verklaarde, de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen onder 2, 4 en 5 genoemde computer (merk Paradigit), dvd’s (tien jihad movies) en iPhone;

gelast de teruggave aan de verdachte van de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen onder 1, 3 en 4 genoemde brief levering poeder, papieren geschriften en onbeschreven dvd’s (7 stuks);

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van de dag waarop de totale duur van de tot dan toe ondergane verzekering en voorlopige hechtenis gelijk zal zijn aan het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. van der Groen, voorzitter,

en mrs. A.A. Kalk en B.E. Dijkers, rechters,

in tegenwoordigheid van R. Meulendijk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 oktober 2013.

Bijlage I bij vonnis van 23 oktober 2013.

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

A. hij in of omstreeks de periode van 23 januari 2012 tot en met 13 maart 2012

en/of in op omstreeks de periode van 25 mei 2012 tot en met 13 juni

2013

te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk

-zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen; en/of

-kennis en/of vaardigheden heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft

bijgebracht;

tot het plegen van een terroristisch misdrijf en/of een misdrijf ter

voorbereiding en/of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf te weten:

opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen met een terroristisch oogmerk, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en/of levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is, en/of

- deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven en/of

- moord met een terroristisch oogmerk en/of

- doodslag met een terroristisch oogmerk en/of

- opzettelijk een gebouw of getimmerte vernielen en/of beschadigen met een terroristisch oogmerk, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en/of levensgevaar voor een ander te duchten is,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen

A - een of meerdere website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld

over 'homemade bombs and explosives' (te weten www.bombshock.com, en/of

www.pyronfo.com) en/of over 'action man detonator' (te weten www.Ebay.com) en over 'how to make flashpowder' (te weten www.metacafe.com en/of www.intructables.com);

B - tien (10) meter ontstekingslont en/of één (1) kilogram aluminiumpoeder en/of een gasfles(je) aangeschaft, althans één of meer (grondstoffen voor) materia(a)l(en) geschikt om (samen met andere materialen) een ontploffing teweeg te brengen en/of voornoemde voorwerpen laten afleveren op zijn, verdachtes, verblijfplaats; en/ofC - 10 DVD’s en/of gegevens/informatiedragers voorhanden gehad met daarop o.a. informatie over het maken van explosieven) en/of

D - een of meerdere website(s) bezocht waarop informatie over de Jihad en/of

martelaarschap en/of de gewapende strijd wordt gedeeld (te weten www.islamicawakening.com en/of http://behind-bars.net) en/of

E - (vervolgens) op voornoemde website(s) een of meer film(s) geplaatst (inhoudende het plegen van aanslagen) en/of (vervolgens) een discussie gestart op het forum van die website(s) over de Jihad;

F - een of meerdere website(s) bezocht waarop informatie wordt gedeeld over

reizen naar en/of visumaanvragen voor Jemen en/of Saudi-Arabië en/of Syrië;

G - een reisvisum voor Saudi-Arabië en/of een ticket voor Turkije verkregen;

H -zich geuit over zijn/hun wens zich te begeven naar voornoemde landen en/of gevraagd hoe hij/zij in contact kan/kunnen treden met een of meer onbekend gebleven perso(o)n (en) als hij/zij is/zijn aangekomen;

I - een of meerdere documenten of gegevens/informatiedragers voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap (o.a.10 DVD’s);

J - zich begeven op een reis (via Duitsland) naar Turkije met als eindbestemming Syrië.

art 134a Wetboek van Strafrecht

en/of

hij in of omstreeks de periode van 23 januari 2012 tot en met 13 maart 2012

te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk

ter voorbereiding van het/de te plegen misdrijf/misdrijven van een misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld te weten:

- opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl

daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en/of levensgevaar of

gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is, en/of

A - een of meerdere website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld

over 'homemade bombs and explosives' (te weten www.bombshock.com, en/of

www.pyronfo.com) en/of over 'action man detonator' (te weten www.Ebay.com) en/of

over 'how to make flashpowder' (te weten www.metacafe.com en/of );

B - tien (10) meter ontstekingslont en/of een (1) kilogram aluminiumpoeder en/of een gasfles(je) aangeschaft, althans één of meer (grondstoffen voor) materia(a)l(en) geschikt om (samen met andere materialen) een ontploffing teweeg te brengen en/of voornoemde voorwerpen laten afleveren op zijn, verdachtes, verblijfplaats; en/ofC - 10 DVD’s en/of gegevens/informatiedragers voorhanden gehad met daarop o.a. informatie over het maken van explosieven),

welke voorwerp(en) en/of stof(fen) en/of informatiedrager(s), al dan niet in combinatie met elkaar, kennelijk bestemd waren tot het in vereniging, althans alleen, begaan van dat/die misdrijf/misdrijven;

(artikelen 46 j° 157 j° 47 Wetboek van Strafrecht )

art 46 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 januari 2012 tot en met 13 maart 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

een geschrift en/of afbeelding waarin tot een terroristisch misdrijf dan wel enig strafbaar feit en/of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid,

heeft verspreid, openlijk tentoongesteld en/of aangeslagen en/of om te verspreiden en/of openlijk tentoon te stellen of aan te slaan, in voorraad heeft gehad,

terwijl hij wist of ernstige reden had om te vermoeden dat in het geschrift en/of afbeelding zodanige opruiing voorkomt,

immers heeft verdachte

op een of meerdere (algemeen toegankelijke) website(s) (te weten en/of you tube) en/of

op een of meerdere (algemeen toegankelijke) website(s) waarop informatie over de gewapende Jihad en/of martelaarschap en/of de gewapende strijd wordt gedeeld (te weten www.islamicawakening.com en/of )

- een of meer film(s) geplaatst (inhoudende het plegen van (gewelddadige) aanslagen) en/of (vervolgens)

- een of meer tekst(en) heeft geplaatst met als titel “Jihad is Fard al-Ayn!” en/of (vervolgens)

- een discussie gestart op het forum van die website(s) over de gewapende Jihad,

waarna verdachte is geband van voornoemde website(s)

(artikel 132 Wetboek van Strafrecht )

Waarmee de rechtbank bedoelt: zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of kennis en/of vaardigheden heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft bijgebracht.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature