E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2012:BX2195
LJN BX2195, Rechtbank Rotterdam, 318762 / HA ZA 08-2781

Inhoudsindicatie:

De procedure ging om de vraag, of het (doen) aanbieden van het Early Bird programma zoals dat op veel openbare basisscholen in Rotterdam gebruikt wordt, onrechtmatig is wegens strijd met de wet. Eiseres vindt van wel en vordert, kort gezegd, een verklaring voor recht van die inhoud, en een verbod op (verder) gebruik van dat programma. De procedure en het vonnis hebben geen betrekking op de vraag of tweetalig onderwijs, in wat voor vorm ook, al dan niet goed is voor de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd en evenmin of de Early Bird-scholen in het algemeen al dan niet kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Het gaat erom of dat programma ertoe leidt dat wordt afgeweken van de wettelijke eis dat de voertaal in het basisschoolonderwijs Nederlands is. De rechtbank stelt vast dat de minister aan één school toestemming heeft gegeven voor een experiment, waarbij afgeweken mag worden van de wet. Daarbij heeft de minister een voorwaarde gesteld, namelijk dat de voertaal slechts Engels mag zijn gedurende maximaal 15% van de onderwijstijd. Het onderwijs op die school is materieel gelijk aan het onderwijs op de andere Early Bird-scholen. Daarom vindt de rechtbank dat voor alle Rotterdamse Early Bird-scholen geldt dat geen sprake van onrechtmatigheid, als zij zich maar houden aan die voorwaarde. De rechtbank acht echter op basis van de beschikbare gegevens de reële mogelijkheid aanwezig dat op sommige Early Bird-scholen in Rotterdam die voorwaarde niet wordt nageleefd, omdat meer dan 15% van de onderwijstijd in het Engels wordt lesgegeven dan wel activiteiten in het Engels plaatsvinden. De rechtbank oordeelt dat zij nu op de eis kan beslissen en dat het daarvoor niet nodig is dat de precieze situatie op de scholen wordt vastgesteld. Daarom verklaart de rechtbank voor recht dat gedaagden onrechtmatig handelen voor zover zij (blijven) toestaan dat Early Bird-scholen gedurende meer dan 15% van de onderwijstijd per jaar onderwijsactiviteiten aanbieden waarbij de voertaal Engels is. Het door eiseres ook gevraagde verbod wordt niet gegeven, omdat dat niet noodzakelijk wordt geacht en te ver zou gaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie