< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot beslechting van een geschil over de dag en het uur van een (veiling)verkoop dat ingevolge artikel 518 Rv aan de voorzieningenrechter kan worden voorgelegd. Artikel 516 en 517 Rv.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 370647 / KG RK 11-132

Beschikking van de voorzieningenrechter van 19 januari 2011

in de zaak van

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat mr. H. Loonstein,

en

[belanghebbende],

notaris, kantoorhoudende te [standplaats],

belanghebbende,

verschenen in persoon.

Partijen worden hierna respectievelijk als "[verzoekster]' en '[belanghebbende]' aangeduid.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ontvangen d.d. 13 januari 2011;

- de nagekomen fax met bijlagen van mr. Loonstein d.d. 17 januari 2011;

- de mondelinge behandeling;

- de pleitnotities van mr. Loonstein;

- de door mr. Loonstein ter zitting overgelegde e-mailcorrespondentie d.d. 18 januari 2011.

Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 18 januari 2011.

De uitspraak is bepaald op heden.

De feiten

De voorzieningenrechter merkt de volgende -voor de onderhavige beoordeling van belang zijnde- feiten als tussen partijen vaststaand aan.

[verzoekster] is in gemeenschap van goederen gehuwd met [X]. [verzoekster] en [X] hebben in eigendom een woning, gelegen aan de [adres] (hierna: de woning).

Op grond van een tegen de echtgenoot van [verzoekster] gewezen verstekvonnis d.d. 20 mei 2010 zal de woning worden verkocht door middel van een executoriale verkoop op een openbare veiling.

Op 10 januari 2011 heeft [belanghebbende] als de met de veiling belaste notaris op de voet van artikel 517 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) de veilconditiën vastgesteld. De veilconditiën vermelden ten aanzien van de datum en het tijdstip van de veiling het volgende:

"BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

1. (...)

2. Wijze van veiling

De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op negentien januari tweeduizend elf om dertien uur (...)"

De advertentie in het Algemeen Dagblad d.d. 18 december 2010 waarin de veiling van de woning is aangekondigd, vermeldt als datum van de veiling 19 januari 2011 en als tijdstip van de veiling 16:00 uur.

De veilingvoorwaarden zijn door [belanghebbende] op 12 januari 2011 gewijzigd middels een "rectificatie akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden" waarin voor zover van belang is vermeld:

"CONSTATERING ONJUIST VERMELDE DATA

de comparant handelend als gemeld verklaarde dat op tien januari tweeduizend elf is gepasseerd vooroor ondergetekende notaris een akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden, waarin onder andere het volgende staat vermeld, te weten:

(...)

2. Wijze van veiling:

De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op negentien januari tweeduizend elf om dertien uur (...)

RECTIFICATIE ONJUIST VERMELDE DATA

De comparant handelend als gemeld verklaart dat is gebleken dat gemelde tekst niet juist is en had moeten luiden als volgt, te weten:

(...)

2. Wijze van veiling

De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op negentien januari tweeduizend elf om zestien uur (...)"

Het geschil

[verzoekster] verzoekt de voorzieningenrechter op de voet van artikel 518 Rv te bepalen dat:

- de verkoop van de woning niet op 19 januari 2011 plaatsvindt maar op een latere dag en uur; en/of

- de veilconditiën te wijzigen;

- meer bijzonder dat [verzoekster] en haar gezin in de woning kunnen blijven wonen totdat het Gerechtshof Amsterdam beslist heeft op het hoger beroep tegen het vonnis van 1 december 2010 van de rechtbank Amsterdam, waarbij het derdenverzet van [verzoekster] tegen het verstekvonnis van 20 mei 2010 is afgewezen;

- althans en in ieder geval te bepalen dat de verkoop op een andere wijze en/of op een tijdstip gelegen na de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam zal plaatsvinden,

met veroordeling van [belanghebbende] in de kosten van het geding.

[verzoekster] heeft -naast voornoemde feiten- aan haar verzoek -voor zover voor deze beslissing van belang- het volgende ten grondslag gelegd:

Meerdere wettelijke voorschriften, in het bijzonder het bepaalde in artikel 516 Rv en artikel 517 Rv , zijn niet nagekomen door [belanghebbende]. De veilconditiën zijn niet volledig althans in ieder geval niet tijdig neergelegd bij de notaris of aan de betrokken partijen/belanghebbenden verstuurd. De gerectificeerde veilconditiën d.d. 12 januari 2011 zijn niet binnen een termijn van 8 dagen voor de veiling tot stand gekomen en verstuurd aan de betrokken partijen/belanghebbenden, zoals bepaald in artikel 517 Rv .

[belanghebbende] voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Het verzoek van [verzoekster] wordt aangemerkt als een verzoek tot beslechting van een geschil over de dag en het uur van een (veiling)verkoop, dat ingevolge artikel 518 Rv aan de voorzieningenrechter kan worden voorgelegd.

[verzoekster] baseert haar verzoek tot -kort gezegd- uitstel van de veiling op de omstandigheid dat de veilconditiën eerst op 12 januari 2011, op het moment dat het correcte tijdstip van de veiling werd vermeld, tot stand zijn gekomen en dat derhalve de termijn van ten minste 8 dagen zoals bepaald in artikel 517 Rv niet is nagekomen. [belanghebbende] heeft aangevoerd dat de voorwaarden reeds op 10 januari 2011, en derhalve met inachtneming van de termijn van 8 dagen, tot stand zijn gekomen en dat de wijziging bij de akte van 12 januari 2011 slechts een kennelijke schrijffout of misslag betrof, die op de voet van artikel 45 lid 2 Wet op het Notarisambt verbeterd is.

Het gewijzigde tijdstip in de akte van rectificatie d.d. 12 januari 2011 betreft geen kennelijk schrijffout of kennelijke misslag die met toepassing van artikel 45 lid 2 van de Wet op het Notarisambt voor herstel vatbaar is. Immers daarvoor is nodig dat er sprake is van een verschrijving die zo evident onjuist is dat voor welhaast een ieder aanstonds duidelijk moet zijn dat de inhoud van de betreffende passage niet juist kan zijn. Daarvan is geen sprake bij het wijzigen van het tijdstip van de veiling van 13.00 uur in 16:00 uur. Immers beide tijdstippen zijn aanvaardbare c.q. niet ongebruikelijke tijdstippen voor een openbare verkoop. Slechts ingewijden zullen bekend zijn met de door [belanghebbende] aangedragen omstandigheid dat een veiling als hier aan de orde in Rotterdam normaliter steeds om 16:00 uur plaatsvindt. Het moet er aldus voor worden gehouden dat de veilconditiën ex artikel 517 Rv eerst op 12 januari 2011 tot stand zijn gekomen. De veilconditiën zijn daarmee niet tenminste 8 dagen voor de veiling tot stand gekomen, en evenmin zijn deze veilconditiën - zoals ter zitting is komen vast te staan - tijdig ter inzage gelegd of verstuurd aan de betrokken partijen.

Gelet op de aard van de regeling dient aan de in artikel 517 Rv gestelde termijn strikt de hand te worden gehouden, zodat [verzoekster] op goede gronden bezwaar maakt tegen de doorgang van de voorgenomen veiling op 19 januari 2011. Aannemelijk is immers dat door de vermelding van verschillende tijdstippen onduidelijkheid kan zijn ontstaan over het daadwerkelijke aanvangstijdstip, waardoor niet meer gewaarborgd is dat zoveel mogelijk potentiële bieders op het juiste tijdstip ter veiling aanwezig zijn.

De voorzieningenrechter zal als na te melden gelasten dat de veiling op 19 januari 2011 om 16:00 uur geen doorgang zal vinden wegens schending van de termijn van artikel 517 Rv .

4.6 De voorzieningenrechter zal ambtshalve een nieuwe datum en tijdstip bepalen voor de veiling van de woning. De veiling van de woning kan plaatsvinden te Rotterdam op 9 maart 2011 om 16:00 uur.

4.7 De overige stellingen van partijen behoeven, gezien het voorgaande, geen bespreking.

4.8 [belanghebbende] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter

gelast notaris [belanghebbende] te bewerkstelligen dat de executoriale verkoop van de woning, gelegen aan de [adres], op 19 januari 2011 te 16:00 uur geen doorgang zal vinden;

bepaalt ambtshalve dat de executoriale verkoop van de woning kan plaatsvinden te Rotterdam op 9 maart 2011 om 16:00 uur;

veroordeelt [belanghebbende] in de kosten aan de zijde van [verzoekster] tot op heden bepaald op € 255,00 aan verschotten en op € 816,00 aan salaris voor de advocaat;

5.4 verklaart voor zover nodig deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

5.5 wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 19 januari 2011 in tegenwoordigheid van mr. C.J.A. de Bruijn, griffier.

2197/676

370647 / KG RK 11-132

19 januari 2011


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature