E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2010:BN4435
LJN BN4435, Rechtbank Rotterdam, AWB 09/2518 BC-T2

Inhoudsindicatie:

De minister heeft het door eiser ingediende verzoek de Postbank ontheffing te verlenen van de verplichting tot identificatie op grond van artikel 2 lid 6 Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) andermaal afgewezen nadat de ABRvS bij uitspraak 6 mei 2009 (LJN BI2968) de eerdere beslissing op bezwaar van de minister had vernietigd. In aanmerking nemend dat de Afdeling niet zelf de zaak finaal heeft beslecht doch de minister opdracht heeft gegeven een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, verstaat de rechtbank de hierboven geciteerde overwegingen van de Afdeling aldus dat er voor eiser geen beletselen waren een aanvraag te doen als bedoeld in artikel 2 lid 6 Wid (zoals die bepaling luidde voor 1 augustus 2008) om Postbank ontheffing te verlenen van de verplichting eiser te identificeren. De minister heeft tevens overwogen dat de verzochte ontheffing tevens diende te worden afgewezen omdat de Postbank in casu geen zekerheid van eiser heeft kunnen krijgen over zijn identiteit. Naar het oordeel van de rechtbank kan deze subsidiaire grondslag van het bestreden besluit in rechte stand houden. Voor een verregaande belangenafweging zoals eiser die voorstaat, ziet de rechtbank gelet op de ontstaansgeschiedenis van artikel 2 van de Wid (zoals die bepaling luidde voor 1 augustus 2008) geen ruimte. Met betrekking tot de na het dictum op te nemen de rechtsmiddelenclausule stelt de rechtbank voorop dat het haar gelet op hetgeen zij dienaangaande heeft overwogen in haar uitspraak van 27 juni 2008 en op de overwegingen in rubriek 5.2 van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 23 november 2009 (LJN BK4209) voorkomt dat het laatstgenoemde college bevoegd is kennis te nemen van het hoger beroep en niet de Afdeling. Gelet op de omstandigheid dat de Afdeling zich in haar uitspraak van 6 mei 2009 blijkbaar bevoegd heeft geacht kennis te nemen van deze zaak, zal de rechtbank thans in de rechtsmiddelenclausule verwijzen naar de Afdeling als hoger beroepsrechter.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie