< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. uitleg polisvoorwaarden. geen dekking.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakUitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 269800 / HA ZA 06-2722

Uitspraak: 20 augustus 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap XWIRE PARTNERS IN ICT B.V.,

gevestigd te Roermond,

eiseres,

procureur mr. J.G.M. Roijers,

- tegen -

de besloten vennootschap ERASMUS VERZEKERINGEN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

procureur mr. J.A.A. Oomens.

1. Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennis genomen van de navolgende stukken:

de dagvaarding van 21 september 2006 en de producties 1 tot en met 12;

de conclusie van antwoord, met de producties 1 tot en met 13;

het tussenvonnis van 14 februari 2007 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

het proces-verbaal van de comparitie van 17 april 2007 en de brief van 2 april 2007 met productie 13 van eiseres;

de conclusie van repliek;

de conclusie van dupliek, met de producties 14 tot en met 16;

de akte uitlating producties.

2. Het geschil

Eiseres vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

te bepalen dat gedaagde gehouden is de schade onder de verzekering te vergoeden;

gedaagde te veroordelen tot vergoeding onder de verzekering van de door eiseres aan A&A vergoede schade ad € 250.000,=, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het te wijzen vonnis, althans een in goede justitie te bepalen bedrag;

gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding;

subsidiair:

te bepalen dat gedaagde zelfstandig wegens wanprestatie jegens eiseres gehouden is de door eiseres aan A&A vergoede schade te voldoen;

gedaagde te veroordelen tot vergoeding van deze schade, totaal ad € 250.000,=, althans een in goede justitie te bepalen bedrag;

gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding.

Gedaagde voert verweer tegen deze vorderingen en concludeert tot niet-ontvankelijk-verklaring, althans afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van eiseres in de kosten van de procedure.

3. De beoordeling

3.1 De rechtbank gaat uit van de navolgende tussen partijen vaststaande feiten. algemeen:

Eiseres is een automatiseringsbedrijf, gespecialiseerd in de aanleg en koppeling van computernetwerken. Onder de naam Worxpace biedt eiseres een totaalpakket aan van hardware, software, mobiele toegang e.d..

A&A Groep BV (hierna: A&A) is een accountants- en adviesbureau. De aandelen in eiseres, die in 1985 is opgericht als dochteronderneming van A&A, zijn vanaf 2001 in handen van de directie van eiseres. A&A is de grootste klant van eiseres.

ten aanzien van de verzekeringsovereenkomst tussen eiseres en gedaagde:

Ingaande 30 mei 2001 heeft eiseres door tussenkomst van Rabobank Weert met gedaagde een "gecombineerde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering" (hierna ook: de verzekering) gesloten.

Blijkens het polisblad zijn hierop van toepassing de clausules 369 tot en met 376 en de "Algemene voorwaarden gecombineerde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering voor automatiseringsbedrijf 747.06" (hierna: de Algemene polisvoorwaarden).

Op het polisblad zijn als verzekerde rubrieken de rubrieken I tot en met V vermeld.

ten aanzien van de overeenkomst tussen eiseres en A&A en de schadeclaim:

Eiseres en A&A hebben op 26 september 2003 een "raamovereenkomst" gesloten, waarin over en weer rechten en verplichtingen zijn geregeld.

Artikel 1 van de raamovereenkomst houdt, voor zover hier van belang, in: "1. A&A verleent hiermede - te rekenen vanaf 1 januari 2004 - opdracht aan XWIRE tot het ter beschikking stellen van automatiseringsapparatuur en -programmatuur en het verlenen van diensten bij het gebruik, onderhoud en beheer van de apparatuur en programmatuur, nader gespecificeerd in Bijlage A bij deze overeenkomst. 2. De apparatuur en programmatuur blijft eigendom van XWIRE. A&A zal als een goed huisvader omgaan met de eigendommen van XWIRE. A&A dient voor een genoegzame verzekering van de apparatuur en programmatuur zorg te dragen. XWIRE verbindt zich jaarlijks € 7.000,=, exclusief BTW bij te dragen in de kosten van deze verzekering(en), te betalen in maandelijkse termijnen door middel van verrekening met hetgeen A&A aan XWIRE verschuldigd is. 3. XWIRE staat er voor in, dat de apparatuur en het gebruik hiervan geen inbreuk maakt of zal maken op de rechten van derden en vrijwaart A&A tegen aanspraken uit dien hoofde. 4. XWIRE verleent deze diensten tegen de in Bijlage B opgenomen prijzen. (…)."

Bij brief van 9 maart 2004 heeft A&A eiseres onder meer bericht: "(…) Vanaf 1 januari 2004 zijn de A&A locaties door u voorzien van automatiseringsapparatuur en -programmatuur. Van aanvang af zijn vele problemen geconstateerd. Op 2 maart 2004 hebben wij u reeds in gebreke gesteld voor het feit dat de vaste werkplekken instabiel zijn en voor het uitprinten van documenten vanaf deze werkplekken. Vanaf vorige week zijn bovendien de applicaties onder CITRIX instabiel. (…) Gezien het bovenstaande verzoeken en voor zover nodig sommeren wij u, alle hierboven bedoelde gebreken binnen acht dagen na heden te (doen) herstellen, zulks overeenkomstig artikel 5 lid 2 van de Raamovereenkomst. (…) Wij stellen XWIRE dan ook nu reeds aansprakelijk voor alle door A&A door het vorenstaande geleden en nog te lijden schade, onder meer door vermindering van productiviteit en door een sterke verhoging van indirecte werkzaamheden om alle ontstane situaties het hoofd te bieden. Het schadebedrag is door ons tot op heden inmiddels begroot op € 300.000,--. Het spreekt voor zich dat indien bovengenoemde problemen niet snel opgelost worden, dit schadebedrag op korte termijn aanzienlijk zal oplopen. (…)."

Bij brief van 22 maart 2004 heeft A&A de aansprakelijkstelling herhaald en een toelichting gegeven op de bestaande problemen.

Na melding van schade door eiseres aan gedaagde, heeft McLarens Young International te Rotterdam (hierna: McLarens), ingeschakeld door gedaagde, schriftelijk gerapporteerd bij brief van 19 april 2004. Daarin zijn drie door XWIRE genoemde problemen vermeld, waaronder het herhaaldelijk uitvallen van door XWIRE geplaatste Dell-computers, waarvan is gebleken dat de oorzaak is gelegen in defecte geheugenchips van de Dell-computers.

Bij brief van 26 oktober 2004 heeft McLarens gedaagde bericht van eiseres te hebben vernomen dat de problemen met de Dell-computers definitief zijn verholpen.

Bij brief van 22 december 2005 heeft McLarens gedaagde bericht dat volgens eiseres A&A haar eis tot schadevergoeding in 2004 heeft doorgezet en dat eiseres toen een minnelijke regeling heeft geaccepteerd ter zake van de problemen met de Dell-geheugenchips, op basis waarvan zij een bedrag van € 250.000,= aan A&A (in termijnen) dient te betalen.

De minnelijke regeling tussen eiseres en A&A is vastgelegd in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst van 13 augustus 2004.

Gedaagde is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de minnelijke regeling tussen A&A en eiseres.

Gedaagde heeft geweigerd uitkering te doen aan eiseres op basis van de met haar gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

3.2 Eiseres legt aan haar (primaire) vorderingen ten grondslag dat op grond van de verzekeringsovereenkomst dekking bestaat voor haar aansprakelijkheid jegens A&A wegens de problemen met de Dell-computers. De claim van eiseres ziet uitsluitend op door A&A geleden schade ter zake van de Dell-computers, waarvoor zij door A&A aansprakelijk is gesteld en waaromtrent de vaststellingsovereenkomst is gesloten. De desbetreffende schade is becijferd door de accountant van A&A.

3.3 Volgens eiseres is haar aansprakelijkheid jegens A&A gebaseerd op het tekortschieten in haar contractuele verplichtingen jegens A&A om per 1 januari 2004 bij wijze van verhuur hardware ter beschikking te stellen, er voor te zorgen dat de ICT-infrastructuur - en software - te allen tijde vlekkeloos zou werken en om A&A te ondersteunen. Eiseres ziet deze verplichtingen als één geheel, op te vatten als een "dienst". Deze dienst had al in januari 2004 als prestatie geleverd moeten zijn, waarbij vanwege de afhankelijkheid van A&A van het systeem geen sprake kan zijn van alsnog presteren en niet gesproken kan worden van het enkele overschrijden van een tijdsplanning, althans niet zonder dat al schade is geleden, aldus eiseres.

3.4 Eiseres heeft geen nadere toelichting of specificatie gegeven in aanvulling op voormelde schadeberekening, die (door gedaagde) is overgelegd als productie 12 bij conclusie van antwoord. Uit deze berekening leidt de rechtbank af dat aan de problemen met de Dell-computers de volgende schadeposten zijn toegerekend:

- personeelskosten € 208.863,=

- (marge op het) productieverlies € 53.608,=

- extra inzet medewerkers € 10.817,=

- extra inzet EDP-medewerker € 2.166,=

- extra voorzieningen € 17.143,=.

3.5 Allereerst dient te worden bezien of sprake is van (gestelde) schade die - in beginsel - onder de dekking van de onderhavige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. In dit kader zijn de navolgende contractuele bepalingen van belang.

Clausule 373 houdt, voor zover hier van belang, in: "geen dekking niet (tijdig) nakomen van overeenkomst Uitgesloten van dekking blijft de aansprakelijkheid van verzekerde wegens schade welke het gevolg is van het niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst, behoudens het bepaalde in artikel 22.4 van de algemene voorwaarden. "

De algemene polisvoorwaarden houden, voor zover hier van belang, het volgende in:

"(…)

Algemene Polisvoorwaarden.

(…)

2.1 Aansprakelijkheid Met inachtneming van deze algemene polisvoorwaarden, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade van derden overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de in de polis van toepassing verklaarde rubrieken.

(…)

Artikel 3. Uitsluitingen en bijzondere insluitingen.

(…)

3.4 Geleverde zaken / verrichte werkzaamheden.

Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor:

schade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op-)geleverd;

schade en kosten in verband met het, vervangen, verbeteren, herstellen of terugroepen van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op-)geleverd tenzij deze terugroep als kosten in de zin van art. 2.2.3 zijn aan te merken;

schade en kosten in verband met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden of verrichte diensten.

Een en ander met inbegrip van schade en kosten, wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de zaken, die zijn (op)geleverd of waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd en ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden.

(…)

Rubriek I.

Bijzondere voorwaarden bedrijfsaansprakelijkheid.

Artikel 13. De kkingsomschrijving.

Onder deze rubriek wordt met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Polisvoorwaarden verzekerd, de aansprakelijkheid van verzekerden voor personen- en/of zaakschade van derden, mits (…).

(…)

Rubriek V.

Bijzondere voorwaarden beroepsaansprakelijkheid voor automatiseringsbedrijven.

Artikel 21. De kkingsomschrijving.

21.1 Onder deze rubriek wordt met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Polisvoorwaarden verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde tegenover derden voor financieel nadeel dat voortvloeit uit door verzekerde uitgevoerde automatiseringswerkzaamheden, mits (…).

21.2 Financieel nadeel.

Deze rubriek geeft dekking voor door derden geleden schade in het vermogen, welke niet bestaat uit of niet voortvloeit uit personen- of zaakschade, veroorzaakt door automatiseringswerkzaamheden. (…)

Artikel 22. Aanvullende uitsluitingen.

22.1 Dekking overige rubrieken.

Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade zoals omschreven in de rubrieken I t/m IV.

(…)

22.3 Opnieuw presteren.

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor kosten die betrekking hebben op het verbeteren, herstellen, opnieuw of alsnog uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, met inbegrip van hieruit voortvloeiende vertragingsschade.

22.4 Overschrijding termijnen en kostenbegrotingen

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit overschrijding van kostenbegrotingen en/of prijsopgaven, opleveringsdata en andere tijdsplanningen.

Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit overschrijding van opleveringsdata en andere tijdsplanningen die het gevolg is van het door verzekerde niet goed uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden.

(…).

3.6 Tegen deze achtergrond stelt de rechtbank vast dat eiseres niet heeft gesteld dat sprake is van personen- en/of zaakschade in de zin van de Rubrieken I tot en met IV van de Algemene polisvoorwaarden, zodat deze buiten verdere beschouwing kunnen blijven. De hiervoor genoemde schadeposten betreffen door A&A geleden financieel nadeel dat voortvloeit uit door eiseres verrichte automatiseringswerkzaamheden. Van belang is derhalve het bepaalde in Rubriek V, zulks met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene polisvoorwaarden (met name artikel 3. 4 ) en in clausule 373.

3.7.1 Bij de beantwoording van de vraag of deze bepalingen in dit geval dekking bieden is in de eerste plaats van belang de taalkundige betekenis hiervan in het maatschappelijk verkeer, gelezen in de context van de gehele verzekeringsovereenkomst.

3.7.2 Naar het oordeel van de rechtbank dient aan artikel 3.4 van de Algemene polisvoorwaarden de taalkundige betekenis te worden toegekend dat volgens die bepaling aansprakelijkheid voor de onderhavige schade - door A&A geleden financieel nadeel (zoals omschreven in overweging 3.4) dat voortvloeit uit door eiseres verrichte automatiseringswerkzaamheden, bestaande in het ter beschikking stellen van Dell-computers - niet onder de verzekering valt. In artikel 3.4 is in ruime bewoordingen een uitsluiting opgenomen ter zake van schade en kosten wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de zaken die zijn (op)geleverd of waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zulks ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden. De term "(op)geleverd" heeft een breed toepassingsbereik en niet valt in te zien dat deze term in een bepaling over beroepsaansprakelijkheid beperkt zou zijn tot juridische overdracht van zaken, zodat ook het onderhavige ter beschikking stellen van hardware, al dan niet bij wijze van verhuur, daaronder dient te worden begrepen. Naar de eigen stellingen van eiseres betreft haar aansprakelijkheid jegens A&A de door deze geleden schade en gemaakte kosten wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de Dell-computers.

3.7.3 Vervolgens dient te worden beoordeeld of de bijzondere voorwaarden van Rubriek V tot een andere conclusie leiden.

Nu gesteld noch gebleken is dat de geclaimde schade betrekking heeft op het verbeteren, herstellen, opnieuw of alsnog uitvoeren van de werkzaamheden van eiseres, is artikel 22.3 hier niet van toepassing.

Voor wat betreft artikel 22.4 volgt naar het oordeel van de rechtbank uit de tekst daarvan dat hierin een uitzondering kan worden gelezen op de uitsluiting van artikel 3.4, te weten in het geval dat sprake is van het niet goed uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden door eiseres. In dat geval kan aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging onder de dekking vallen. Dit sluit aan bij Clausule 373, die op de onderhavige verzekering van toepassing is verklaard.

3.7.4 Voor zover eiseres heeft willen betogen dat in dit geval sprake is van "niet goed uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden" in de zin van artikel 22.4, verwerpt de rechtbank dat standpunt. Aan deze bewoordingen dient redelijkerwijs de betekenis te worden toegekend dat sprake is van door eiseres zelf gemaakte fouten. Daaronder vallen niet de gebreken in door haar ter beschikking gestelde hardware. Gesteld noch gebleken is dat eiseres een - als beroepsfout aan te merken - verwijt kan worden gemaakt ter zake van het ter beschikking stellen van de Dell-computers, waarin - zoals pas later is gebleken - ondeugdelijke chips waren verwerkt.

Dat de door eiseres te leveren prestaties, zoals in de raamovereenkomst opgenomen, als één geheel kunnen worden gezien en dat eiseres daarin zou zijn tekortgeschoten, leidt niet tot een ander oordeel. Voor de vraag of sprake is van niet goed uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden dient redelijkerwijs nader te worden beschouwd welke concrete fout is gemaakt door eiseres en wat de aard van deze fout is.

3.7.5 Er zijn geen bijzondere feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan in dit geval geoordeeld zou kunnen worden dat eiseres aan de onderhavige polisbepalingen een andere dan de hiervoor besproken betekenis heeft mogen toekennen. Hierbij is in aanmerking genomen dat eventuele uitlatingen van de zijde van haar tussenpersoon, de Rabobank Weert, niet zijn toe te rekenen aan gedaagde en om deze reden geen betekenis hebben bij de vaststelling van de omvang van de dekking.

3.8 Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het verweer van gedaagde honoreert dat de onderhavige verzekering geen dekking biedt voor de door eiseres geclaimde schadeposten. De (primaire) vorderingen zijn derhalve reeds op deze grond niet toewijsbaar. Alle overige desbetreffende stellingen en verweren van partijen blijven daarom onbesproken.

3.9 Eiseres heeft aan de subsidiaire vorderingen ten grondslag gelegd dat gedaagde jegens haar toerekenbaar is tekortgeschoten door haar trage en onwelwillende opstelling na de schademelding en haar premature conclusie dat geen sprake is van dekking.

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden aangenomen dat een causaal verband bestaat tussen het gestelde tekortschieten en de door eiseres geclaimde schade, bestaande in hetgeen zij aan A&A op grond van de vaststellingsovereenkomst is verschuldigd. In het bijzonder valt zonder nadere toelichting en onderbouwing niet in te zien dat een trage en/of onwelwillende handelwijze - de juistheid van deze stelling in het midden latend - ertoe kan hebben geleid dat thans geen dekking bestaat terwijl bij een vlotte en welwillende opstelling wel dekking zou hebben bestaan. Reeds om deze reden zijn de subsidiaire vorderingen evenmin toewijsbaar.

3.10 Eiseres dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen.

4. De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af;

veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op € 4.665,= aan vast recht en op € 6.000,= aan salaris voor de procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.A.M. Cooijmans.

Uitgesproken in het openbaar.

[1694]


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature