< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank verleent een zorgmachtiging en gaat daarbij voorbij aan het wilsbekwaam verzet van betrokkene tegen vormen van verplichte zorg. Dat kan omdat de rechtbank ter zitting heeft vastgesteld dat er sprake is van meer ernstig nadeel dan in de medische verklaring is vermeld.

UitspraakRECHTBANK NOORD-HOLLAND

Familie en Jeugd

locatie Alkmaar

Machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

zaak-/rekestnr.: C/15/343374 / FA RK 23-4106

beschikking van de enkelvoudige kamer van 14 september 2023,

naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] te [plaats] ,

wonende te [adres] ,

hierna: betrokkene,

advocaat mr. G.E. Helder, gevestigd te Wervershoof.

1 Procedure

1.1.

Bij het verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 25 augustus 2023, heeft de officier van justitie verzocht om afgifte van een zorgmachtiging ten aanzien van betrokkene.

1.2.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

de medische verklaring van 22 augustus 2023, opgesteld en ondertekend door [psychiater] , psychiater;

het zorgplan van 31 juli 2023;

de bevindingen van de geneesheer-directeur van 24 augustus 2023;

het eigen plan van aanpak van 26 juli 2023.

1.3.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 14 september 2023, in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland-Noord, Kliniek West-Friesland, [adres] .

1.4.

Ter zitting heeft de rechtbank de volgende personen gehoord:

betrokkene, bijgestaan door haar advocaat;

[ambulant verpleegkundige] , ambulant verpleegkundige.

1.5.

De officier van justitie heeft aangegeven niet ter zitting te zullen verschijnen.

2 Beoordeling

2.1.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten: een psychotisch toestandsbeeld bij een persoon in transitie met beperkingen op cognitief niveau.

2.2.

Uit de overgelegde stukken is gebleken dat er door voornoemde stoornis ernstig nadeel voor of van betrokkene of een ander is, te weten:

ernstige psychische schade;

ernstige verwaarlozing;

maatschappelijke teloorgang.

2.3.

Nu betrokkene ter zitting dreigende uitlatingen heeft gedaan gericht tegen het leven van anderen, is de rechtbank van oordeel dat er daarnaast in ieder geval ook sprake is van een aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel voor anderen en de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

2.4.

Door en namens betrokkene is ter zitting naar voren gebracht dat betrokkene geen medicatie meer wil. De advocaat van betrokkene heeft naar voren gebracht dat er sprake is van wilsbekwaam verzet bij betrokkene. Omdat er geen sprake is van acuut levensgevaar voor betrokkene, zou in deze situatie het wilsbekwaam verzet tegen verplichte zorg moeten worden gehonoreerd.

2.5.

De rechtbank overweegt als volgt. Op grond van artikel 2:1 lid 6 Wvggz dienen de wensen en de voorkeuren van betrokkene ten aanzien van de verplichte zorg te worden gehonoreerd, tenzij:

a. betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is, of

b. acuut levensgevaar voor de betrokkene dreigt dan wel er een aanzienlijk risico voor een ander is op levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, of om ernstig in zijn ontwikkeling te worden geschaad, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

2.6.

Anders dan door de advocaat van betrokkene naar voren is gebracht, is de rechtbank van oordeel dat hier niet de situatie aan de orde is dat wilsbekwaam verzet van betrokkene zou moeten worden gehonoreerd. Hiertoe overweegt de rechtbank dat uit de medische verklaring blijkt dat de onafhankelijk psychiater betrokkene weliswaar wilsbekwaam acht, maar dat sprake is van een aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel voor anderen en de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

2.7.

Om het ernstig nadeel af te wenden of de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen of de door de stoornis bedreigde of aangetaste fysieke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen, heeft betrokkene zorg nodig.

2.8.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. Op grond van de medische verklaring, het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur, acht de rechtbank gedurende de hele looptijd van de zorgmachtiging de volgende vormen van verplichte zorg nodig:

- het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

- het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen.

Uit de overgelegde stukken maakt de rechtbank op dat slechts in het geval dat betrokkene ernstig (psychotisch) ontregelt, wordt overgegaan tot opname en de daarbij behorende vormen van verplichte zorg.

Indien dat het geval is en het ernstig nadeel niet langer kan worden afgewend door middel van de hiervoor vermelde vormen van verplichte zorg, worden gedurende de hele looptijd van de zorgmachtiging ook de volgende vormen van verplichte zorg nodig geacht:

- het beperken van bewegingsvrijheid, telkens maximaal 3 maanden;

- het insluiten van betrokkene, telkens maximaal 7 dagen;

- het uitoefenen van toezicht op betrokkene, telkens maximaal 7 dagen;

- onderzoek aan kleding of lichaam, telkens maximaal 3 maanden;

- opnemen in een accommodatie, telkens maximaal 3 maanden.

2.9.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

2.10.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief.

2.11.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de (verzochte) duur van twaalf maanden, en geldt aldus tot en met 14 september 2024.

3 Beslissing

De rechtbank:

- verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [betrokkene] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , met de vormen en duur van verplichte zorg zoals hierboven vermeld onder 2.8.;

- bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 14 september 2024.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.P. van der Haak, rechter, in tegenwoordigheid van mr. M.D. van Lunsen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2023.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 20 september 2023.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature