< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verhuur van luxe auto’s. Schade door aanrijding. Uitleg verzekeringsovereenkomst. Haviltexcriterium. Geen dekking.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/301615 / HA ZA 20-224

Vonnis van 13 januari 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTOVERHUURBEDRIJF MEIJERS B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J. Witvoet te Langbroek,

tegen

1. de naamloze vennootschap

ANSVAR VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TURIEN & CO. ASSURADEUREN B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. J. Streefkerk te Voorburg.

Partijen zullen hierna Autoverhuurbedrijf Meijers respectievelijk Ansvar, Turien en (tezamen) Turien c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 19 maart 2020 met producties 1-20;

de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie met producties 1-11;

het tussenvonnis van 12 augustus 2020;

de conclusie van antwoord in reconventie;

de akte overlegging producties met productie 21, tevens eisvermeerdering;

de mondelinge behandeling van 1 december 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Autoverhuurbedrijf Meijers houdt zich onder meer bezig met de verhuur van luxe auto’s met en zonder chauffeur.

2.2.

Turien is gevolmachtigde van Ansvar. In die hoedanigheid is Turien bevoegd om zelfstandig en op eigen naam verzekeringsovereenkomsten te sluiten, waarbij Ansvar de risicodragende verzekeraar is.

2.3.

Autoverhuurbedrijf Meijers heeft haar wagenpark via een Prima Autopolis verzekerd bij Turien c.s. De Lamborghini Huracan met kenteken [kenteken] (hierna: de auto), eigendom van Autoverhuurbedrijf Meijers, is per 4 november 2018 via de Prima Autopolis bij Turien c.s. verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en inzittenden.

2.4.

Op pagina 3 van de desbetreffende polis is onder meer het volgende opgenomen:

“In geval van verhuur, geldt voor de bestuurder een minimum leeftijd van 25 jaar.”

2.5.

Per e-mail van 9 oktober 2017, met als onderwerp ‘Wagenpark Meijers’ heeft een medewerker van Van Lanschot Chabot (hierna: VLC), de assurantietussenpersoon van Autoverhuurbedrijf Meijers, het volgende aan Turien bericht:

“Bij de continuatie afgelopen jaar is de minimale leeftijdsgrens verhoogd naar 25. Met Ron is destijds besproken dat hij dit een jaar wilde afkijken en pas met de continuatie 2018 wil bekijken of de minimale leeftijdsgrens voor verhuur weer verlaagd kan worden naar 24 jaar.

Wil je dit met Ron opnemen en mij z.s.m. berichten?”

2.6.

Bij e-mail van 16 oktober 2017 is daarop namens Turien c.s. onder meer het volgende geantwoord:

“(…) gelet op het resultaat en de reeds opgegeven premieaanpassing, zien wij voor nu (nog) geen mogelijkheid ook een aanpassing te doen in de acceptatieregels.”

2.7.

Autoverhuurbedrijf Meijers heeft op 26 september 2019 een huurcontract voor de auto afgesloten met [naam 4] , geboren [geboortedatum 1] , ten tijde van de verhuur 23 jaar oud (hierna huurder 1) en [naam 2] , geboren [geboortedatum 2] , ten tijde van de verhuur 26 jaar oud, (hierna: huurder 2) voor de duur van één dag, namelijk 13 oktober 2019.

In het huurcontract is onder meer het volgende opgenomen:

“De huurder(s) is/zijn de enige(n) die het voertuig zal/zullen besturen:

Allrisk verzekering(en) is/zijn op naam/namen huurder(s) afgesloten!

(…)

3. UITSLUITEND de huurder is gerechtigd het voertuig te besturen.

(…)

8. Huurder moet de leeftijd van minimaal 25 jaar bereikt hebben en 5 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs en paspoort of id kaart (…)

2.8.

Op 13 oktober 2019 is met de auto een aanrijding met de Volkswagen Caddy van [naam 3] (hierna: [naam 3] ) veroorzaakt in de gemeente Westland (hierna: het ongeval). Bestuurder op dat moment was [naam neef] een neef van huurder 1 (hierna: de neef). De neef was ten tijde van het ongeval 24 jaar oud.

2.9.

De Lamborghini is gerepareerd. De reparatiekosten bedroegen € 146.579,24. Turien c.s. heeft een bedrag van € 110.043,24 aan de reparateur voldaan en Autoverhuurbedrijf Meijers een bedrag van € 36.537,24. Na die laatste betaling heeft Autoverhuurbedrijf Meijers weer beschikking gekregen over de auto.

3 Het geschil

in conventie 3.1.

Autoverhuurbedrijf Meijers vordert samengevat en na eiswijziging – dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I voor recht verklaart dat Turien c.s. is gehouden om uitvoering te geven aan de verzekeringsovereenkomst en de door Autoverhuurbedrijf Meijers geleden schade als gevolg van het ongeval te vergoeden;

II Turien c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van € 36.537,24 met rente;

III Turien c.s. veroordeelt in de proceskosten, met rente.

3.2.

Turien c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Turien c.s. vordert samengevat – dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht verklaart dat met betrekking tot het ongeval dekking ontbreekt en Turien c.s. niet gehouden is om de uit dit voorval voortvloeiende schade te vergoeden;

II. Autoverhuurbedrijf Meijers veroordeelt tot betaling van € 123.943,88 met rente;

III. Autoverhuurbedrijf Meijers veroordeelt in de proceskosten inclusief nakosten met rente.

3.5.

Autoverhuurbedrijf Meijers voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie 4.1.

In geschil is voor wiens rekening de schade komt die is veroorzaakt door het ongeval. Het meest verstrekkende verweer van Turien c.s. is dat dekking ontbreekt, omdat aan de polisvoorwaarde dat de bestuurder – en daarmee ook de huurder, aldus Turien – minimaal 25 jaar oud moet zijn, niet is voldaan. Huurder 1 had immers die leeftijd nog niet bereikt ten tijde van de verhuur. In 2017 heeft vanwege de toenemende schadeomvang overleg plaatsgevonden tussen de assurantietussenpersoon van Autoverhuurbedrijf Meijers en Turien. De premies zijn toen aangepast en verder is expliciet besproken dat het noodzakelijk was om de leeftijdsgrens voor huurders (in geval van verhuur zonder chauffeur) te handhaven op 25 jaar. Uit de huurovereenkomst die in dit geval met huurders 1 en 2 is afgesloten blijkt dat Autoverhuurbedrijf Meijers volgens die afspraak handelde door te bepalen dat de huurders ten minste 25 jaar moeten zijn.

4.2.

Autoverhuurbedrijf Meijers wijst erop dat de polisvoorwaarde slechts bepaalt dat de bestuurder ten minste 25 jaar moet zijn en niet dat dat ook voor de huurder geldt. Een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden brengt mee dat in geval van verhuur aan een huurder die nog geen 25 jaar oud is, er twee mogelijkheden zijn, namelijk:

de auto wordt verhuurd inclusief begeleider (die ten minste 25 jaar oud moet zijn);

de auto wordt zonder begeleider verhuurd, maar dan moet er een tweede huurder op de huurovereenkomst worden gezet die wel ten minste 25 jaar oud is.

Aangezien huurder 2 wel minstens 25 jaar oud was, is van de tweede mogelijkheid gebruik gemaakt. Door op de polis slechts te bepalen dat de bestuurder minstens 25 jaar oud moet zijn, heeft Turien c.s. onduidelijkheid gecreëerd. De gevolgen daarvan dienen voor haar rekening te blijven, aldus Autoverhuurbedrijf Meijers

4.3.

De rechtbank overweegt als volgt. De vraag of de dekkingsvoorwaarde op het polisblad alleen betrekking heeft op bestuurders van gehuurde auto’s of ook op de huurders van die auto’s, betreft de uitleg van de verzekeringsovereenkomst. Een dergelijke vraag moet worden beantwoord aan de hand van het Haviltexcriterium. Op grond van dit criterium komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het bepaalde in de verzekeringsovereenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.4.

Turien c.s. heeft in dit verband aangevoerd dat het gesignaleerde schaderisico niet alleen betrekking heeft op het veroorzaken van een ongeval als bestuurder van de auto, maar ook op het zorgvuldig omgaan met de autosleutel van het gehuurde voertuig. De oudere gebruiker/huurder zou een grotere mate van zorgvuldigheid aan de dag plegen te leggen dan de jongere gebruiker/huurder.

Van enige daadwerkelijke onduidelijkheid in de praktijk bij Autoverhuurbedrijf Meijers over de vraag of de minimumleeftijd ook voor huurders gold, is niet gebleken. Integendeel, alles wijst erop dat ook Autoverhuurbedrijf Meijers ervan is uitgegaan dat zowel huurders als bestuurders 25 jaar of ouder moesten zijn. Zo is in de tekst van het huurcontract opgenomen dat (alleen) de huurders mogen besturen, dat de huurders de leeftijd van 25 jaar moeten hebben bereikt en ten minste 5 jaar hun rijbewijs moeten hebben.

Verder heeft de directeur van Autoverhuurbedrijf Meijers tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat voor verhuur een minimumleeftijd van 25 jaar gold. Dit volgt ook uit de e-mail van de assurantietussenpersoon van Autoverhuurbedrijf Meijers van 9 oktober 2017, waarin Turien wordt verzocht te “bekijken of de minimale leeftijdsgrens voor verhuur weer verlaagd kan worden naar 24 jaar”. De directeur van Autoverhuurbedrijf Meijers heeft ter zitting bevestigd dat die vraag vanuit Autoverhuurbedrijf Meijers is gesteld.

Ten slotte is niet gebleken dat met huurder 1 afspraken zijn gemaakt die afwijken van de tekst van het met hem gesloten huurcontract, in die zin dat hij de auto wel mocht huren, maar niet mocht besturen. Uit het huurcontract blijkt overigens niet dat Autoverhuurbedrijf Meijers zich er bij verhuur van bewust is geweest dat huurder 1 nog geen 25 jaar oud was. Van geen van beide huurders is immers de leeftijd of de geboortedatum in het contract opgenomen en evenmin blijkt daaruit van controle van een identiteitsbewijs, bijvoorbeeld door vermelding van het nummer daarvan.

Waarom Autoverhuurbedrijf Meijers er ondanks dit alles redelijkerwijs van zou mogen uitgaan dat verhuur aan een huurder, jonger dan 25 jaar, binnen de dekkingsvoorwaarde viel, heeft zij niet onderbouwd.

Een en ander leidt tot de conclusie dat de dekkingsvoorwaarde zo moet worden uitgelegd dat beide huurders ten tijde van de verhuur 25 jaar of ouder moesten zijn. Nu dat niet het geval was, is de schade alleen al om die reden niet gedekt. Hoe de schade is ontstaan en of de huurders daarvan al dan niet een verwijt valt te maken, is bij die uitkomst niet relevant.

gerechtvaardigde verwachting?

4.5.

Autoverhuurbedrijf Meijers stelt zich op het standpunt dat Turien c.s., door de reparateur te bevestigen met de reparatie akkoord te gaan, bij haar de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat de schade gedekt zou zijn en dus vergoed zou worden.

4.6.

Met Turien c.s. is de rechtbank van oordeel dat Turien c.s. voldoende kenbaar heeft gemaakt dat de schade mogelijk niet gedekt zou zijn. Zo is bij e-mail van 15 oktober 2019, twee dagen na het ongeval, aan VLC onder meer het volgende bericht:

“Op voorhand wil ik expliciet meedelen dat in geval van verhuur een minimum leeftijd geldt voor de bestuurder van 25 jaar. Hieraan is in ieder geval niet voldaan wat kan resulteren dat er geen casco-uitkering zal worden verstrekt en eventueel gedane WA-uitkering op verzekeringnemer zullen worden verhaald.

“(…)

Voor de verdere beoordeling van deze zaak ontvang ik graag binnen zeven dagen:

Een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier.

Een kopie van de verhuurdersovereenkomst.

Een kopie van of kopieën van de huurder(s) en bestuurder(s).

(…)”

Bij e-mail van 7 november 2019 heeft Turien c.s. aan VLC bericht dat geen polisdekking wordt verleend. Daarbij wordt er uitdrukkelijk melding van gemaakt dat, ondanks verzoeken daartoe, het rij- en identiteitsbewijs van huurder 1 nog niet is ontvangen. Bij e-mails van 26 november 2019 en 9 december 2019 is het standpunt dat geen polisdekking wordt verleend herhaald.

Verder is niet in geschil dat Autoverhuurbedrijf Meijers de reparateur toestemming voor de reparatie heeft gegeven, terwijl haar toen al bekend was of moest zijn dat Turien c.s. had gewezen op de mogelijkheid dat de schade niet gedekt zou zijn. Of Turien c.s. en/of de door haar ingeschakelde schade-expert eveneens opdracht zou hebben gegeven is onder die omstandigheden niet meer relevant. Van een gerechtvaardigde verwachting bij Autoverhuurbedrijf Meijers dat Turien c.s. ondanks andersluidende berichten toch dekking zou verlenen is dan ook geen sprake.

conclusie

4.7.

Gezien het voorgaande zal de rechtbank de vordering van Autoverhuurbedrijf Meijers tot verklaring voor recht, dat Turien c.s. gehouden is uitvoering te geven aan de verzekeringsovereenkomst en de schade als gevolg van het ongeval met de auto te vergoeden, afwijzen. Datzelfde geldt voor de vordering tot vergoeding van het bedrag van € 36.537,24 dat Autoverhuurbedrijf Meijers aan de reparateur heeft betaald. Die vordering is immers gegrond op het standpunt dat het verzekerde schade betreft, terwijl de rechtbank heeft geoordeeld dat dat niet het geval is.

in reconventie

4.8.

Hiervoor is in conventie geoordeeld dat geen verzekeringsdekking bestaat. De vordering in reconventie onder I is daarom toewijsbaar.

4.9.

Turien c.s. vordert onder II vergoeding van een bedrag van € 123.943,88 dat zij uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst heeft voldaan. Dit bedrag is als volgt gespecificeerd:

€ 9.153,43 ter zake van bij Amlin verzekerde VW Caddy;

€ 1.156,48 ter zake van reiniging van olie dat bij het ongeval op het wegdek is gekomen (gemeente Westland);

€ 3.465,18 ter zake van personenschade van [naam 3] ;

€ 116,55 ter zake van sleepkosten;

€ 110.043,24 ter zake van betaling aan de reparateur.

De rechtbank stelt vast dat de verschillende onderdelen van de vordering optellen tot een bedrag van € 123.934,88.

4.10.

Autoverhuurbedrijf Meijers betwist gehouden te zijn tot betaling van de gevorderde bedragen, ten eerste omdat het verzekerde schade betreft en ten tweede omdat Turien c.s. niet met haar over de afwikkeling van die schade heeft overlegd. Wat betreft de betalingen op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) betwist Autoverhuurbedrijf Meijers, bij gebrek aan wetenschap, dat er schade is geleden en dat, als dat wel het geval zou zijn, die schade gelijk is aan het gevorderde bedrag.

4.11.

Hiervoor heeft de rechtbank al geoordeeld dat geen verzekeringsdekking bestaat, zodat het eerste argument van Autoverhuurbedrijf Meijers niet slaagt. De overige argumenten komen hierna aan de orde, waarbij de betalingen op grond van de WAM, de sleepkosten en de reparatiekosten afzonderlijk worden beoordeeld.

betalingen op grond van de WAM

4.12.

Het bedrag dat Turien c.s. in totaal stelt te hebben betaald aan derden op grond van de WAM is (€ 9.153,43 + € 1.156,48 + € 3.465,18 =) € 13.775,09. Op basis van artikel 2.3 van de voorwaarden van de Prima Autopolis heeft Turien c.s. het recht om dit bedrag op Autoverhuurbedrijf Meijers te verhalen, aangezien geen sprake is van verzekeringsdekking.

Het standpunt van Autoverhuurbedrijf Meijers dat dergelijke schade alleen op haar te verhalen is, indien zij door Turien c.s. bij de afhandeling daarvan was betrokken, vindt geen steun in het recht. Turien c.s. heeft inzicht gegeven in de samenstelling van de gevorderde bedragen en heeft daarmee de schade voldoende onderbouwd. De enkele, ongemotiveerde betwisting daarvan van Autoverhuurbedrijf Meijers is onvoldoende om aan de juistheid daarvan te twijfelen, zodat de rechtbank die juistheid aanneemt.

Autoverhuurbedrijf Meijers zal daarom worden veroordeeld tot betaling aan Turien c.s. van een bedrag van € 13.775,09 wat betreft betalingen op grond van de WAM.

sleepkosten

4.13.

De vordering tot vergoeding van de sleepkosten van € 116,55 heeft Autoverhuurbedrijf Meijers niet afzonderlijk betwist, zodat deze zal worden toegewezen.

reparatiekosten

4.14.

Vast staat dat Turien c.s. een bedrag van € 110.043,24 heeft betaald aan de reparateur. Zij vordert vergoeding van dat bedrag van Autoverhuurbedrijf Meijers, primair op grond van zaakwaarneming, subsidiair op grond van onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking.

4.15.

Onder 4.6 heeft de rechtbank reeds overwogen dat Turien c.s. al op 15 oktober 2019 Autoverhuurbedrijf Meijers heeft gewezen op de mogelijkheid dat geen dekking zou worden verleend en in november en december 2019 heeft medegedeeld dat geen dekking zou worden verleend. Turien c.s. heeft daarmee haar standpunt voldoende en tijdig duidelijk gemaakt. Autoverhuurbedrijf Meijers, die zelf opdracht tot reparatie heeft gegeven, had ook zelf de mogelijkheid om daarop terug te komen, na genoemde berichten van Turien c.s. Turien c.s. heeft daarin – anders dan Autoverhuurbedrijf Meijers aanneemt – geen rol.

Autoverhuurbedrijf Meijers zal dan ook worden veroordeeld tot betaling van het gevorderde bedrag aan reparatiekosten van € 110.043,24.

conclusie

4.16.

Gezien het voorgaande zal Autoverhuurbedrijf Meijers worden veroordeeld tot betaling aan Turien c.s. van een bedrag van (€ 13.775,09 + € 116,55 + € 110.043,24 =) € 123.934,88. De onbetwist gebleven vordering tot betaling van wettelijke rente over dat bedrag vanaf 29 juli 2020 tot de dag van algehele voldoening zal ook worden toegewezen.

in conventie en in reconventie

proces- en nakosten

4.17.

De vorderingen in conventie zullen worden afgewezen en de vorderingen in reconventie zullen worden toegewezen. Autoverhuurbedrijf Meijers zal als de in het ongelijk gestelde partij zowel in conventie als in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. In conventie worden de kosten aan de kant van Turien c.s. tot op heden begroot op € 3.432,-. Dat bedrag bestaat uit griffierecht van € 2.042,- en een bedrag van € 1.390,- (2 punten x tarief III € 695,-) aan salaris advocaat.

De aan Turien c.s. te vergoeden kosten in reconventie worden begroot op

€ 1.707,- voor salaris advocaat (2 punten x tarief V € 1.707,- x factor 0,5).

De in conventie en in reconventie vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis onweersproken gevorderde wettelijke rente van artikel 6:119 BW zal worden toegewezen.

Autoverhuurbedrijf Meijers zal ook worden veroordeeld in de nakosten, op de wijze zoals hierna in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt Autoverhuurbedrijf Meijers in de proceskosten, aan de kant van Turien c.s. tot op heden begroot op € 3.432,- te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na dagtekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

in reconventie

5.3.

verklaart voor recht dat met betrekking tot het schadevoorval van 13 oktober 2019 dekking ontbreekt en dat Turien c.s. derhalve niet gehouden is om de uit dit voorval voortvloeiende schade voor haar rekening te nemen;

5.4.

veroordeelt Autoverhuurbedrijf Meijers om aan Turien c.s. te vergoeden het bedrag van € 123.934,88, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van 29 juli 2020 tot aan de dag van algehele voldoening;

5.5.

veroordeelt Autoverhuurbedrijf Meijers in de proceskosten, aan de kant van Turien c.s. tot op heden begroot op € 1.707,- te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na dagtekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.6.

wijst af het meer of anders gevorderde;

in conventie en in reconventie

5.7.

veroordeelt Autoverhuurbedrijf Meijers in conventie en in reconventie in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 246,- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Autoverhuurbedrijf Meijers niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

5.8.

verklaart dit vonnis behoudens 5.1, 5.3 en 5.6 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. Auwerda en in het openbaar uitgesproken door mr. A.C. Haverkate op 13 januari 2021.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature