< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kabelschade bij graafwerkzaamheden, onderzoeksplicht, KLIC-melding.

UitspraakRECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8207357 CV EXPL 19-9336 (WT)

Uitspraakdatum: 8 april 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de naamloze vennootschap Liander N.V.

gevestigd te Arnhem

eiseres

verder te noemen: Liander

gemachtigde: mr. F.J. van Velsen, advocaat te Haarlem

tegen

[gedaagde], handelend onder de naam [naam] Bestratingen

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Liander heeft bij dagvaarding van 18 oktober 2019 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft mondeling geantwoord.

1.2.

Op 6 maart heeft een zitting plaatsgevonden. Liander is verschenen bij haar gemachtigde M.J. van de Wakker. [gedaagde] is ondanks daartoe te zijn opgeroepen niet verschenen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat Liander ter toelichting van haar standpunten naar voren heeft gebracht. Liander heeft ten behoeve van de comparitie bij brief van 19 februari 2020 nog producties in het geding gebracht.

2 De feiten

2.1.

Liander is regionaal netbeheerder in de zin van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 in het oorspronkelijke verzorgingsgebied van Nuon .

2.2.

Op 5 augustus 2017 heeft [gedaagde] (graaf)werkzaamheden verricht op de locatie [adres] te [plaats] ter hoogte van nr. 9. Tijdens deze werkzaamheden is schade toegebracht aan een gasleiding.

2.3.

Liander heeft [gedaagde] voor de ontstane schade aansprakelijk gesteld.

2.4.

[gedaagde] weigert tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Liander vordert dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 942,27. Dit bedrag is opgebouwd uit een hoofdsom van € 758,22, een bedrag aan wettelijke rente tot aan dagvaarding van € 34,05 en een bedrag aan kosten voor het vaststellen van de schade van € 150,00. Ook vordert Liander wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 18 oktober 2019 en veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2.

Liander legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [gedaagde] heeft gehandeld in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, hetgeen onrechtmatig is. Tijdens grondroerende werkzaamheden heeft [gedaagde] met een prikpen een gasleiding beschadigd. Hierdoor is schade ontstaan waarvoor [gedaagde] aansprakelijk is. Ondanks sommatie weigert [gedaagde] tot betaling van de herstelkosten over te gaan.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering (gedeeltelijk). Hij voert daartoe – kort samengevat – het volgende aan. Hij erkent dat hij tijdens de door hem uitgevoerde werkzaamheden met een prikpen een gasleiding heeft beschadigd. Hij betwist echter dat hij voor de ontstane schade aansprakelijk is, omdat de gasleiding niet diep genoeg lag. Een gasleiding moet minimaal 60 cm diep onder het maaiveld liggen en deze leiding lag op maximaal 20 cm diep. [gedaagde] is van mening dat de hierdoor veroorzaakte schade voor rekening en risico van Liander moet blijven.

5 De beoordeling

5.1.

Vast staat dat op 5 augustus 2017 door werkzaamheden van [gedaagde] schade is toegebracht aan een gasleiding. Verder wordt de hoogte van de door Liander gestelde schade door [gedaagde] niet betwist.

5.2.

Het gaat in deze zaak om de vraag of [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld door de op haar rustende zorgplicht niet na te leven. De kantonrechter overweegt hierover als volgt.

5.3.

Uit de heersende jurisprudentie volgt dat [gedaagde] voorafgaand aan zijn werkzaamheden een onderzoeksplicht heeft en de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht moet nemen om te voorkomen dat ondergrondse leidingen worden beschadigd. Dit geldt ook in het geval de grond zonder mechanische hulpmiddelen wordt bewerkt, zoals in dit geval het in de grond brengen van een prikpen. Ook naar verkeersopvattingen dient rekening te worden gehouden met een in voorkomende gevallen minder gebruikelijke diepteligging van leidingen. Het verweer van [gedaagde] op dit punt treft dan ook geen doel. Niet is gebleken dat [gedaagde] voorafgaand aan de door hem uit te voeren werkzaamheden een KLIC-melding heeft gedaan of contact heeft opgenomen met Liander, zodat hij nauwkeurig op de hoogte zou zijn geweest van de ligging van kabels en leidingen. Door dit na te laten heeft [gedaagde] onzorgvuldig gehandeld en is hij aansprakelijk voor de door Liander geleden schade.

5.4.

[gedaagde] is niet ter zitting verschenen en heeft ook niet om uitstel verzocht. De kantonrechter kan hieraan de conclusie verbinden die zij gerade acht. De kantonrechter is van oordeel dat Liander haar vordering met de door haar overgelegde stukken en de ter zitting nader gegeven toelichting voldoende heeft onderbouwd. Dit betekent dat de vordering van Liander zal worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente als gevorderd nu hiertegen geen zelfstandig verweer is gevoerd.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Liander van € 942,27, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 758,22 vanaf 18 oktober 2019 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van Liander tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 84,85

griffierecht € 486,00

salaris gemachtigde € 240,00 ;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. Voogd, kantonrechter, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature