< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 2:299 BW , vervulling ledige plaatsen bestuur

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rekestnummer: C/15/301888 / HA RK 20/68

Beschikking van 4 juni 2020

in de zaak van

1 [verzoeker 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [verzoeker 2]

wonende te [woonplaats] ,

3. [verzoeker 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. [verzoeker 4],

wonende te [woonplaats] ,

5. [verzoeker 5],

wonende te [woonplaats] ,

verzoekers,

advocaat mr. R.A. Reijnen te Hoorn Nh.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- een verzoekschrift tot benoeming van bestuurders van een stichting door de rechtbank op grond van artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek (BW), ingekomen op 17 april 2020, met producties 1 tot en met 12,

- de brief, ingekomen op 14 mei 2020, van verzoekers.

2 De beoordeling

2.1.

De Stichting Sport en Cultuur Midwoud-Oostwoud (hierna: de Stichting) is, blijkens de statuten, gevestigd in destijds gemeente Noorder-Koggenland, thans gemeente Medemblik. Op grond daarvan is rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

2.2.

Artikel 2:299 BW bepaalt dat telkens wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats kan voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.

2.3.

Uit een overgelegd uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat verzoekers bestuurders zijn van de Stichting. Verzoekers kunnen derhalve als belanghebbende bij het verzoek worden beschouwd.

2.4.

Op grond van artikel 6 lid d van de statuten van de Stichting worden bestuursleden benoemd voor een tijdvak van vier jaren. Ingevolge artikel 6 lid e van de statuten van de stichting kan een aftredend bestuurslid worden herbenoemd, waarbij de totale zittingsperiode niet langer kan duren dan twee volledige aaneengesloten zittingsperiodes van elk vier jaren. Blijkens het verzoek heeft een deel van de zittende bestuursleden (verzoekers sub 1 tot en met 3) de maximale bestuursperiode van acht jaren ruimschoots overschreden. Daarnaast is een deel van de zittende bestuursleden (verzoekers sub 4 en 5) nooit rechtsgeldig tot bestuurders benoemd omdat zij benoemd zijn door personen die op dat moment geen bestuurders meer waren van de Stichting. Daardoor is thans – formeel bezien – geen sprake is van een stichtingsbestuur. Blijkens artikel 4 lid 3 worden nieuwe bestuursleden benoemd door het bestuur. In dit artikel is bepaald dat de verdeling van de bestuurszetels als volgt wordt vastgesteld:

a. maximaal vijf leden aan te wijzen door de van het sport- en cultureel centrum als vaste gebruiker gebruikmakende erkende sportverenigingen;

b. maximaal drie leden aan te wijzen door de van het sport- en cultureel centrum als vaste gebruiker gebruikmakende culturele verenigingen;

c. één lid aan te wijzen door de van het sport- en cultureel centrum als vaste gebruiker gebruik makende erkende verenigingen niet zijnde de verenigingen als genoemd onder a. en b.

De statuten voorzien niet in een andere mogelijkheid om bestuurders te benoemen.

2.5.

Verzoekers hebben naar het oordeel van de rechtbank voldoende onderbouwd dat er sprake is van een noodzaak tot het voorzien in de vervulling van de ledige plaatsen van het bestuur. Door het ontbreken van het bestuur kunnen er binnen de Stichting geen bestuursleden worden benoemd. Als gevolg hiervan is niet voldaan aan het door de statuten in artikel 4 lid 1 voorgeschreven minimum van vijf leden voor het aantal bestuurders in functie.

2.6.

Met betrekking tot de voorgestelde bestuursleden blijkt uit het verzoekschrift en de brief van 14 mei 2020 dat verzoeker sub 1 per e-mail aan de bestuurders van de diverse verenigingen, wiens belangen de Stichting behartigt, vacatures voor nieuwe bestuursleden heeft uitgezet. Slechts één vereniging heeft een kandidaat aangedragen. Eveneens is er een vacature geplaatst in het dorpsblad. Dit heeft niet geleid tot nieuwe kandidaat-bestuursleden. Uiteindelijk hebben verzoekers nog zeven andere kandidaten bereid gevonden. Zes van de in totaal acht kandidaten zijn direct betrokken bij de verenigingen. Twee kandidaten zijn indirect betrokken (geweest) bij de verenigingen. De voorgestelde bestuurders hebben zich allen schriftelijk bereid verklaard hun benoeming tot lid van het bestuur van de Stichting te aanvaarden. Gelet op deze omstandigheden zal de rechtbank de voorgestelde bestuursleden benoemen en het verzoek derhalve toewijzen, ondanks dat niet (volledig) is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 4 lid 3 van de statuten.

2.7.

Aangezien niet is gebleken dat er mogelijk nog andere belanghebbenden zijn bij het verzoek, heeft de rechtbank afgezien van een mondelinge behandeling.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

benoemt als leden van het bestuur van de stichting Stichting Sport en Cultuur Midwoud-Oostwoud, gevestigd te Midwoud, gemeente Medemblik:

[bestuurslid 1] ,

[bestuurslid 2] ,

[bestuurslid 3] ,

[bestuurslid 4]

[bestuurslid 5]

[bestuurslid 6] ,

[bestuurslid 7] ,

[bestuurslid 8] ,

3.2.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

3.3.

gelast de griffier nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, deze in te schrijven in het in artikel 2:289 BW genoemde register,

3.4.

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.M. Auwerda en in het openbaar uitgesproken door mr. L.J. Saarloos, rolrechter, op 4 juni 2020.

type: DdD

coll: SA


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature