Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur woonruimte. Terme de grace; pas ontbinding en ontruiming indien achterstallige huurpenningen niet binnen een maand zijn voldaan.

UitspraakRECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 10394275 UC EXPL 23-1784 VL/58599

Vonnis van 5 juli 2023

inzake

de stichting

Stichting Heuvelrug Wonen,

gevestigd te Doorn,

verder ook te noemen Heuvelrug Wonen,

eisende partij,

gemachtigde: mr. S.P.J. Visser,

tegen:

1 [gedaagde sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [gedaagde sub 1] ,

2 [gedaagde sub 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [gedaagde sub 2] ,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. T.E. van der Bent.

Gedaagden tezamen worden [gedaagden c.s] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Heuvelrug Wonen heeft [gedaagden c.s] gedagvaard voor de kantonrechter. [gedaagden c.s] heeft op de dagvaarding gereageerd. De kantonrechter heeft besloten dat de zaak op een zitting verder besproken moet worden. Heuvelrug Wonen heeft, vóórdat de zaak met de kantonrechter is besproken, nog nadere stukken toegestuurd.

1.2.

De zaak is bij de kantonrechter besproken op 2 juni 2023. Daarvan heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

2 De beoordeling

De kern van de zaak

2.1.

[gedaagden c.s] huurt van Heuvelrug Wonen de woning aan het adres [adres] te [plaats] . De huur bedraagt (op dit moment) € 560,67 per maand en moet per eerste van de maand worden betaald. [gedaagden c.s] heeft op 2 juni 2023 een huurachterstand van € 3.190,42 laten ontstaan.

2.2.

Heuvelrug Wonen vordert ontbinding van de huurovereenkomst tussen partijen en ontruiming van de woning. Ook vordert zij betaling van de huurachterstand met rente en kosten en betaling van een vergoeding ter grootte van de huidige maandelijkse huurprijs voor de periode dat al wel is ontbonden maar nog niet is ontruimd.

2.3.

Volgens [gedaagden c.s] klopt het dat er een huurachterstand is. [gedaagde sub 1] is de afgelopen tijd in beslag genomen door de aardbeving in zijn geboortestad in Turkije. Hierdoor is de administratie wat betreft de huur achterop geraakt en was hij minder goed bereikbaar. [gedaagden c.s] stelt dat deze omstandigheden maken dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. [gedaagde sub 1] heeft tijdens de zitting verklaard dat hij een restaurant heeft waaruit hij inkomsten ontvangt. Hij stelt dat elk moment een ruim bedrag op zijn rekening kan worden gestort en dat hij dan zo snel mogelijk zal betalen. Hij vraagt de kantonrechter een ‘terme de grâce’ van 30 dagen te geven. Heuvelrug Wonen heeft tijdens de zitting aangegeven in te stemmen met de voorgestelde terme de grâce.

De hoofdsom zal worden toegewezen

2.4.

Heuvelrug Wonen vordert betaling van een huurachterstand van € 3.190,42. Deze huurachterstand is berekend tot en met de maand juni 2023. Volgens [gedaagden c.s] klopt de hoogte van de huurachterstand. De kantonrechter zal [gedaagden c.s] daarom hoofdelijk veroordelen om dit bedrag aan Heuvelrug Wonen te betalen.

2.5.

De veroordeling wordt hoofdelijk uitgesproken. Dat betekent dat van iedere veroordeelde kan worden verlangd dat hij of zij het hele bedraag betaalt. Als de één (een deel) betaalt, hoeft de ander dat (deel van het) bedrag niet meer te betalen.

Terme de grâce

2.6.

Er is een huurachterstand van ruim 5 maanden. Deze huurachterstand is zo groot dat de vordering tot ontbinding en ontruiming in principe toewijsbaar is. Het is echter niet uitgesloten dat [gedaagden c.s] in staat is om het bedrag aan huurachterstand binnen een korte tijd toch nog te betalen. [gedaagden c.s] krijgt daarvoor een maand, tot 5 augustus 2023, de tijd. De voorwaarde is daarbij wel dat [gedaagden c.s] ook de lopende huurtermijnen op tijd betaalt. Alleen voor het geval dat [gedaagden c.s] niet aan deze voorwaarde voldoet, ontbindt de kantonrechter de huurovereenkomst. Dit betekent dat de huurovereenkomst dan (per 5 augustus 2023) eindigt. De door [gedaagden c.s] genoemde financiële en persoonlijke omstandigheden kunnen in dat geval niet als gevolg hebben dat van ontbinding moet worden afgezien.

2.7.

Als de huurovereenkomst wordt ontbonden, wordt ook de gevorderde ontruiming toegewezen. Dit betekent dat [gedaagden c.s] de woning dan moet verlaten en leeg en netjes moet achterlaten. [gedaagden c.s] krijgt in dat geval 14 dagen de tijd voor de ontruiming. Deze termijn gaat in op het moment dat de huurovereenkomst wordt ontbonden.

2.8.

Als het tot ontbinding en ontruiming komt, moet [gedaagden c.s] dezelfde maandelijkse vergoeding aan Heuvelrug Wonen betalen die [gedaagden c.s] ook vóór de ontbinding maandelijks betaalde: een bedrag van € 560,67. Deze verplichting geldt tot en met het einde van de maand waarin de daadwerkelijke ontruiming heeft plaatsgevonden.

De gevorderde rente zal worden toegewezen

2.9.

Heuvelrug Wonen vordert een bedrag van € 5,69 aan wettelijke rente over de niet betaalde huurtermijnen tot en met maart 2023 vanaf de vervaldata van de niet op tijd betaalde huurtermijnen tot aan de datum van dagvaarden. Nu vast is komen te staan dat de huurpenningen niet tijdig zijn voldaan, zal deze wettelijke rente worden toegewezen.

2.10.

Daarnaast vordert Heuvelrug Wonen wettelijke rente over de niet betaalde huurtermijnen vanaf april 2023 vanaf de vervaldata van deze niet op tijd betaalde huurtermijnen tot aan de dag van volledige betaling. Deze vordering wordt om dezelfde reden toegewezen.

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen worden toegewezen

2.11.

Heuvelrug Wonen vordert ook incassokosten. Heuvelrug Wonen heeft aan [gedaagden c.s] een aanmaning gestuurd die voldoet aan de wettelijke eisen en het gevorderde bedrag komt overeen met het geldende tarief. De kantonrechter zal het bedrag van € 156,16 inclusief BTW dan ook toewijzen.

[gedaagden c.s] moet de proceskosten betalen

2.12.

[gedaagden c.s] moet de proceskosten van Heuvelrug betalen, omdat zij (grotendeels) ongelijk heeft gekregen. De kosten van Heuvelrug Wonen worden begroot op:

- dagvaarding € 128,30

- griffierecht € 365,00

- salaris gemachtigde € 398,00 (2 punten x tarief € 199,00)

Totaal € 891,30

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

veroordeelt [gedaagden c.s] , hoofdelijk, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Heuvelrug Wonen te betalen:

€ 3.190,42 aan huurachterstand tot en met 1 juni 2023;

€ 5,69 aan wettelijke rente over de niet betaalde huurtermijnen tot en met maart 2023 vanaf de vervaldata van de niet op tijd betaalde huurtermijnen tot aan de datum van dagvaarden;

de wettelijke rente over de niet betaalde huurtermijnen vanaf april 2023 vanaf de vervaldata van deze niet op tijd betaalde huurtermijnen tot aan de dag van volledige betaling.

3.2.

bepaalt dat [gedaagden c.s] tot 5 augustus 2023 de tijd krijgt om het verschuldigde bedrag aan Heuvelrug Wonen te betalen;

3.3.

ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst aan [adres] te [plaats] per 5 augustus 2023 als [gedaagden c.s] op 5 augustus 2023 niet aan de veroordeling als genoemd in 3.1 heeft voldaan en zij de sindsdien vervallen huurtermijnen niet tijdig heeft betaald;

3.4.

veroordeelt [gedaagden c.s] hoofdelijk, voor het geval de huurovereenkomst wordt ontbonden, om de woning binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen en te verlaten met alle daarin aanwezige personen en zaken, voor zover die aan haar toebehoren en niet aan Heuvelrug Wonen, en om deze woning met afgifte van de sleutels geheel ter vrije beschikking van Heuvelrug Wonen te stellen;

3.5.

veroordeelt [gedaagden c.s] hoofdelijk, voor het geval de huurovereenkomst wordt ontbonden, tot betaling aan Heuvelrug Wonen van een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs vanaf 5 augustus 2023 tot en met het einde van de maand waarin de daadwerkelijke ontruiming heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente over elke niet (tijdig) betaalde huurtermijn dan wel vergoeding vanaf de eerste dag van de betreffende maand tot de dag van betaling;

3.6.

veroordeelt [gedaagden c.s] hoofdelijk tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten van € 156,16 aan Heuvelrug Wonen;

3.7.

veroordeelt [gedaagden c.s] hoofdelijk in de proceskosten van dit geding, aan de zijde van Heuvelrug Wonen begroot op € 891,30;

3.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.P. Tricht, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 5 juli 2023, in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature