E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2021:1826
Rechtbank Midden-Nederland, C/16/519585 / KL ZA 21-78

Inhoudsindicatie:

FNV heeft na het mislukken van de cao onderhandelingen acties in de metaalsector aangekondigd. Zo is bij [gedaagde] een overwerkstaking aangekondigd. [gedaagde] heeft in 2020 maatregelen moeten treffen vanwege de corona pandemie. Zo heeft [gedaagde] een zogenaamde urenbank ingevoerd. De urenbank hield in dat in de periode tussen 14 april en 1 september 2020 min-uren werden opgebouwd doordat met verschoven dienstroosters werd gewerkt. Deze minuren moesten door de werknemers uiterlijk 14 april 2021 (binnen 12 maanden na aanvang) weer zijn ingehaald door het maken van “plusuren of inhaaluren”. Het loon van de werknemers werd volledig doorbetaald. Door de werknemers werden vanwege de aangekondigde acties van het FNV gedurende de inhaaluren (uren bovenop het normale dagrooster) als overwerk gestaakt. [gedaagde] heeft aan de werknemers die staakten een waarschuwingsbrief gestuurd en medegedeeld dat de niet gewerkte inhaaluren zouden worden verrekend met het loon. FNV heeft naar aanleiding daarvan de acties bij [gedaagde] opgeschort. In deze procedure komt FNV op tegen de door [gedaagde] uitgevaardigde waarschuwingsbrieven en inhouding van het loon. De voorzieningenrechter heeft FNV in het gelijk gesteld. Normaal gesproken is het juist dat bij staking niet gewerkte uren niet worden uitbetaald door de werkgever. Echter hier is sprake van een bijzondere situatie. Artikel 7:628 BW (geen arbeid wel loon, tenzij) schrijft voor dat een werkgever verplicht is het loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het niet verrichten in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Dat [gedaagde] genoodzaakt was in verband met de coronapandemie haar werkwijze aan te passen, waardoor werknemers van [gedaagde] verhinderd werden- hun volledige arbeid te verrichten, is een omstandigheid die ligt in de risicosfeer van de werkgever. Verrekening van de door de staking getroffen inhaaluren is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet op zijn plaats en bovendien ook nog eens in strijd met artikel 7:611 BW .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie