Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Blokkeren lossende vrachtwagen supermarkt door eigenaar noodweg onrechtmatig. Mogelijke overlast op noodweg of schending van voorwaarden noodweg geen rechtvaardiging. Beperking lengte vrachtauto’s op noodweg in kort geding afgewezen.

Uitspraakproces-verbaal

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/519793 / KG ZA 21-191

Proces-verbaal van mondeling vonnis ex artikel 30p Rv d.d. 3 april 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] B.V.,

gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M. Karel te 's-Gravenhage,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. A. Robustella te Ede.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

De zitting wordt in verband met de spoedeisendheid gehouden per Skype .

Tegenwoordig zijn mr. S.H. Bokx - Boom, voorzieningenrechter, en mr. B.Ph.C. de Jong, griffier.

Nadat de voorzieningenrechter de zitting heeft geopend, blijken te zijn verschenen:

- de heer [A] , statutair bestuurder van [eiseres] ;

- de heer [B] , regiomanager bij [eiseres] ;

- de heer [C] , legal counsel bij [eiseres] ;

- mevrouw [D] , legal counsel bij [eiseres] ;

- de heer mr. M. Karel, voornoemd;

- de heer [gedaagde] ;

- de heer mr. A. Robustella, voornoemd.

Na het sluiten van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter het volgende mondelinge vonnis gewezen:

1 Conventie

1.1

Het spoedeisend belang is niet betwist en wordt overigens ook voldoende aannemelijk geacht. [gedaagde] krijgt ongelijk van de voorzieningenrechter in deze zaak. Hierna volgen de redenen daarvoor.

1.2.

[gedaagde] heeft met zijn bus een vrachtwagen die bij [eiseres] aan het lossen was geblokkeerd. Dat mag niet. Dat is eigenrichting en onrechtmatig. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij daar een rechtvaardiging voor had. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van die argumenten, voorlopig oordelend, als volgt

[eiseres] veroorzaakt overlast voor zijn huurders. Dat overlast wordt veroorzaakt is betwist, maar zelfs als dat het geval zou zijn rechtvaardigt dat de actie van [gedaagde] niet. Je mag dan niet zelf optreden.

[eiseres] overtreedt stelselmatig de gebruiksvoorwaarden van de noodweg. Dat [eiseres] die voorwaarden stelselmatig zou overtreden is niet aannemelijk geworden in het kader van dit kort geding. Maar zelfs als dat zo zou zijn is dat nog geen rechtvaardiging om dan zelf het heft in handen te nemen. De vraag die bij de overtreding van de voorwaarden rijst is wat ‘kortdurend stilstaan om te laden en te lossen’ nu eigenlijk betekent. Het lossen gebeurt op het terrein van [eiseres] , in de hub. Maar de noodweg mag gebruikt worden om kortdurend stil te staan om te laden en te lossen en dan kan de tijd die nodig is om in te draaien daaronder vallen.

[gedaagde] beroept zich ook op zijn eigendomsrecht. Maar dat is beperkt door het Hof Arnhem-Leeuwarden, dat de noodweg heeft bepaald. Daarin is al een belangenafweging gemaakt tussen partijen. Ook dat is geen rechtvaardiging.

De blokkade heeft de operatie niet geschaad. Ook dit is geen rechtvaardiging. Het blokkeren van één vrachtwagen in een complexe logistieke operatie als die van [eiseres] kan wel degelijk problemen veroorzaken voor [eiseres] .

1.3.

Dat betekent dat de vordering onder I van het petitum in de akte wijziging eis van [eiseres] wordt toegewezen, zoals in het dictum hierna is bepaald.

1.4.

Ook de vordering dat anderen de in-/uitrit van [eiseres] niet mogen blokkeren wordt toegewezen. [gedaagde] is gehouden om de noodweg beschikbaar te houden, ook voor [eiseres] . Hij zal moeten optreden als eigenaar van die weg tegen derden die de toegang blokkeren. Dat moet hij niet zelf doen, zoals hij optrad tegen [eiseres] , maar langs de daarvoor geëigende weg.

1.5.

Ook de dwangsom wordt toegewezen, met dien verstande dat die wordt gematigd tot € 20.000,00 per overtreding met een maximum van € 400.000,00;

1.6.

[gedaagde] wordt als de (grotendeels) in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in conventie veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

explootkosten € 85,81

griffierecht € 667,00

salaris advocaat € 1.016,00

Totaal € 1.768,81

2 Reconventie

2.1.

[gedaagde] vordert dat de voorzieningenrechter [eiseres] met ingang van 16 april 2021 verbiedt om met vrachtwagens langer dan 10 meter gebruik te maken van de noodweg (de in- en uitrit op het perceel van [gedaagde] ), zulks op straffe van een dwangsom van EUR 50.000,— per overtreding, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van het geding in reconventie.

2.2.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter ontbreekt ten aanzien van deze vordering het spoedeisend belang bij [gedaagde] . Dat de onderhandelingen zijn gestopt is niet voldoende om deze maatregel af te dwingen. Los daarvan, ligt deze zaak nu voor aan het Hof Den Bosch. Daar is de vraag wat tot de noodweg behoort aan de orde. Daarmee hangt samen wat de lengte van de vrachtwagen is, althans dat volgt uit de overwegingen van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

2.3.

Er is, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, geen aanleiding op de behandeling bij het Hof Den Bosch vooruit te lopen. Er is geen of geen recente schade.Wel bestaan zorgen over mogelijke schade bij [gedaagde] , maar niet is gebleken dat [eiseres] die zorgen niet ter harte neemt.

2.4.

[gedaagde] wordt als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in reconventie veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op

€ 508,00 aan salaris van de advocaat.

3 De beslissing:

De voorzieningenrechter:

in conventie

3.1.

veroordeelt [gedaagde] tot het per direct (maar uiterlijk vanaf 14:30 uur) doen opheffen van de blokkade van de weg en het pand gelegen aan de [adres] te [woonplaats] ;

3.2.

veroordeelt [gedaagde] de blokkade van de weg en het pand gelegen aan de [adres] te [woonplaats] opgeheven te houden, noch op enigerlei andere wijze, waaronder nadrukkelijk ook begrepen door één van zijn huurders, het gebruik (en dit gebruik te gehengen en gedogen) van voornoemde weg en pand, waarbij onder gebruik moet worden verstaan het gebruik van voornoemde weg en pand door [eiseres] , groepsmaatschappijen van [eiseres] en leveranciers, klanten en contractspartijen van [eiseres] en haar groepsmaatschappijen, door [eiseres] op enigerlei wijze te (doen) belemmeren, waaronder ook nadrukkelijk begrepen door andere (contracts)partijen;

3.3.

bepaalt dat [gedaagde] aan [eiseres] een dwangsom verbeurt van € 20.000,00 per dag, een gedeelte van de dag hieronder begrepen, dat

hij met de veroordelingen onder 3.1 en 3.2. in gebreke blijft met een maximum van € 400.000;

3.4.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op € 1.768,81;

3.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.6.

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

3.7.

wijst de vorderingen af;

3.8.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op € 508,00 aan salaris van de advocaat;

3.9.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Waarvan proces-verbaal.

griffier voorzieningenrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature