< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Omgangsregeling

Ondertoezichtstelling

UitspraakRECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel

zaak/reknr: 82810 / JE RK 12-151

beschikking van de kinderrechter d.d. 23 maart 2012

in de zaak met betrekking tot de jeugdige

[de jeugdige] (hierna: de jeugdige),

geboren te Goes op [datum] 2004,

als kind van

[de vader] (hierna: de vader), wonende te Rosmalen, [adres],

advocaat: mr. W. Uitterhoeve te Goes,

en

[de moeder] (hierna: de moeder), wonende te Goes, [adres],

advocaat: mr. D.A.H. Veldhof te Goes.

De moeder is belast met het gezag over de jeugdige.

De jeugdige verblijft bij de moeder.

Het procesverloop

Op 5 maart 2012 heeft mr. Uitterhoeve namens de vader ter zitting, op welke zitting het verzoek van de vader strekkende tot het verkrijgen van gezamenlijk gezag en het verzoek van de moeder strekkende tot wijziging van de omgangsregeling (zaak/reknr: 71806 / FA RK 10-208 en zaak/reknr: 71985 / FA RK 10-261), mondeling verzocht de jeugdige onder toezicht te stellen voor de duur van een jaar.

Bij proces-verbaal d.d. 5 maart 2012 is het onderhavige verzoek aangehouden.

Op 19 maart 2012 is van mr. Uitterhoeve een schriftelijke toelichting op het verzoek met bijlagen ontvangen.

Op 21 maart 2012 is van mr. Veldhof aanvullende informatie ontvangen.

Op 22 maart 2012 heeft de kinderrechter het verzoek ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de vader, bijgestaan door mr. Uitterhoeve;

- de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad);

- de Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland (hierna: de Stichting);

alsmede de volgende belanghebbende:

- de moeder, bijgestaan door mr. Veldhof.

Ter zitting is door mr. Veldhof een pleitnotitie overgelegd.

De beoordeling

Mr. Uitterhoeve heeft namens de vader gesteld dat de ondertoezichtstelling van de jeugdige geïndiceerd is. Sinds 2005 worden procedures gevoerd over de omgang tussen de vader en de jeugdige. In het kader van die procedures zijn partijen eerder verwezen naar mediation en het omgangshuis, hetgeen niet het beoogde resultaat heeft gehad. Uit onderzoek is gebleken dat het voor de psycho-sociale ontwikkeling van een kind - onder meer - goed is om contact te hebben met personen die een rol spelen of hebben gespeeld in zijn leven. Het is dan ook in het belang van de jeugdige dat hij onbelast contact kan hebben met de vader, maar het lukt de moeder niet de jeugdige hierin positief te ondersteunen. Vast staat dat er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige. Uit de brief van 14 oktober 2011 van mevrouw P. Goncalves, speltherapeute, blijkt dat bij de jeugdige sprake is van woedeaanvallen en fysieke klachten. Vermoedelijk is dit geen gevolg van kindeigen problematiek, maar van gedragsbeïnvloedende factoren en hiernaar moet onderzoek worden verricht. Gelet op al het voorgaande is het in het belang van de jeugdige dat er een gezinsvoogd wordt aangewezen die zijn belangen centraal kan stellen. Het verzoek dient dan ook te worden toegewezen.

Mr. Veldhof heeft namens de moeder verzocht het verzoek van de vader af te wijzen. Omgangsondertoezichtstellingen worden alleen toegepast in zaken waarin de verzorgende ouder stelselmatig en zonder gerechtvaardigde redenen iedere medewerking aan omgang blijft weigeren. De moeder heeft echter zowel door middel van mediation als door middel van begeleiding door het Omgangshuis geprobeerd te komen tot een goed verloop van de contacten tussen de vader en de jeugdige. Daarnaast heeft de moeder altijd de vereiste hulp voor de jeugdige gevraagd en ook ontvangen. De jeugdige functioneert goed, alhoewel speltherapie gecontinueerd moet worden met mogelijk naschoolse dagbehandeling teneinde een goede sociale en emotionele ontwikkeling van de jeugdige te waarborgen. De moeder heeft altijd open gestaan voor professionele hulp aan de jeugdige en zij zal dit ook blijven doen. Hieruit volgt dat aan het criterium voor het uitspreken van de ondertoezichtstelling van de jeugdige niet wordt voldaan. Daar komt bij dat de rechtbank op 4 april 2012 uitspraak zal doen met betrekking tot het gezag over de jeugdige en de omgangsregeling. Het verzoek van de vader is derhalve niet alleen ongegrond maar ook volkomen voorbarig.

De Raad heeft ter zitting kenbaar gemaakt ernstige zorgen te hebben over de ontwikkeling van de jeugdige. Voor zijn ontwikkeling is van belang dat hij onbelaste contacten kan hebben met de vader, hetgeen op dit moment niet mogelijk is. Tijdens de omgangsbegeleiding bij het Omgangshuis is gebleken dat er een band bestaat tussen de vader en de jeugdige, maar rondom de omgangsregeling zijn spanningen aanwezig en de jeugdige heeft daar last van. Het is in zijn belang dat de ondertoezichtstelling wordt uitgesproken en dat er een gezinsvoogd komt die de belangen van de jeugdige voorop kan stellen.

De kinderrechter overweegt als volgt.

Er is sprake van een langdurige strijd tussen de ouders over - onder meer - de omgangsregeling. Een ondertoezichtstelling is echter geen geëigende maatregel om te komen tot een omgangsregeling tussen de vader en de jeugdige. Om over te kunnen gaan tot het uitspreken van een ondertoezichtstelling dient ingevolge artikel 1:254 van het Burgerlijk Wetboek sprake te zijn van bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid van de jeugdige. De rechtbank is op grond van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is gebleken met de Raad van oordeel dat de grond voor ondertoezichtstelling aanwezig is. Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van de jeugdige, die last heeft van woedeaanvallen en fysieke klachten. Dit wordt door zowel zijn school als mevrouw Goncalves, speltherapeute, bevestigd. De problematiek van de jeugdige lijkt niet kindeigen te zijn, maar te zijn ingegeven door de spanningen rondom de omgangsregeling. Het is de kinderrechter gebleken dat er tussen de ouders nauwelijks rechtstreeks wordt gecommuniceerd. De jarenlange - ook juridische - strijd, het volkomen gebrek aan communicatie tussen de ouders, het diepgewortelde wantrouwen van de moeder in de vader en haar onmacht om met dat wantrouwen om te gaan vormen voor de jeugdige die ernstige bedreiging. Er is naar het oordeel van de kinderrechter geen sprake van een omgangsondertoezichtstelling, maar een ondertoezichtstelling die gerechtvaardigd wordt door de hiervoor bedoelde omstandigheden. Teneinde verbetering te brengen in de situatie zijn verschillende vormen van hulpverlening ingezet, waaronder mediation en omgangsbegeleiding, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Hieruit volgt dat andere middelen in het vrijwillige kader hebben gefaald dan wel naar nu is te voorzien zullen falen om voornoemde bedreiging te voorkomen. Teneinde een goede ontwikkeling van de jeugdige te waarborgen, is derhalve vereist dat de spanningen worden weggenomen. Een gezinsvoogd kan hierin een rol spelen. De Stichting heeft zich ter zitting bereid verklaard de ondertoezichtstelling, wanneer deze wordt uitgesproken, uit te voeren. De kinderrechter acht het in het belang van de jeugdige dat hij onder toezicht wordt gesteld en dat er een gezinsvoogd wordt toegewezen die zijn belangen tot uitgangspunt kan nemen. Het verzoek van de vader wordt derhalve toegewezen.

De beslissing

De kinderrechter:

stelt de jeugdige onder toezicht met ingang van 23 maart 2012 en tot 23 maart 2013 met benoeming van de Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland tot gezinsvoogdij-instelling;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is gegeven te Middelburg door mr. S. Kuypers, in tegenwoordigheid van Y.W. Bogaard als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 23 maart 2012.(

(YB)


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature