U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Aan het in eindvonnis van Rechtbank Maastricht d.d. 18-08-2010 in dit huurgeschil van de verhuurster met de curator zijn twee tussenbeslissingen van Kantonrechter Maastricht voorafgegaan.

In een tussenvonnis van 4 november 2009 is beslist op het door verhuurster Favini Real Estate ter zake van de tegenvordering van de curator opgeworpen bevoegdheidsincident.

Het bewuste verweer is verworpen en de zaak is naar de rol verwezen voor voortzetting van het schriftelijke debat (dupliek in reconventie).

In het tussenvonnis van 14 april 2010 is het verdere procesverloop geschetst naar aanleiding van aangevraagd pleidooi.

Op een dergelijk pleidooi was door eisende partij Favini Real Estate aangedrongen nadat al zeer uitgebreid in conventie èn reconventie geconcludeerd was en nog een extra ronde van aktewisseling plaatsgevonden had.

Op de voor pleidooien bepaalde zitting van 30 maart 2010 is partijen voorgehouden dat de kantonrechter tot het oordeel gekomen was dat het (enorm uitgedijde) geschil zich niet of minder leende voor beslissing door één rechter.

Temeer nu in belangrijke mate beslist diende te worden omtrent vorderingen die op zichzelf tot de competentie van de Sector Civiel/Handel van Rechtbank Maastricht behoorden.

De zaak is daarom alsnog voor verdere afdoening (te beginnen met de pleidooien) verwezen naar de meervoudige kamer van de Sector Civiel.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton Locatie Maastricht

zaaknr: 330144 CV EXPL 09-1689

Vonnis van 14 april 2010 in de zaak

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAVINI REAL ESTATE B.V. in liquidatie,

gevestigd te Meerssen en kantoorhoudend te Beek (Limburg),

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

verder te noemen: Favini,

gemachtigden: mr. G.H. Gispen en mr. M.A. Heijink, advocaten te Amsterdam

tegen:

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAVINI MEERSSEN B.V.,

kantoorhoudend te Maastricht,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

verder te noemen: de curator,

gemachtigden: mr. R.J.M.C. Rosbeek en mr. R.A.L.M. van Dooren, advocaten te Maastricht.

VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Voor het aanvankelijke procesverloop verwijst de kantonrechter naar zijn vonnis in het incident en tussenvonnis in de hoofdzaak van 4 november 2009.

Favini heeft vervolgens een conclusie van dupliek in reconventie genomen, tevens akte tot wijziging van eis in conventie en tot het in het geding brengen van drie aanvullende (meervoudige) producties.

De curator heeft daarop een antwoordakte in conventie genomen, tevens akte uitlating producties en tevens akte eiswijziging in reconventie onder overlegging van twee (deels meervoudige) producties.

Favini heeft tot slot een antwoordakte eiswijziging in reconventie genomen, waarbij zij zich tevens heeft uitgelaten over de aanvullende producties van de curator en op pleidooi heeft aangedrongen.

De kantonrechter heeft vervolgens een datum voor het houden van pleidooi bepaald en wel voor dinsdag 30 maart 2010 te 14.00 uur.

Partijen zijn ter terechtzitting verschenen. Partij Favini bij haar gemachtigden mr. Gispen en mr. Heijink en de curator in persoon naast mr. Rosbeek als zijn gemachtigde.

Van hetgeen op deze terechtzitting is verklaard heeft de griffier aantekeningen gemaakt. Partijen hebben de zaak niet bepleit maar de pleidooien op aanraden van de kantonrechter opgeschort tot een nieuwe datum in verband met verwijzing van de zaak naar de meervoudige kamer van de Sector Civiel van deze Rechtbank.

Vervolgens is wederom vonnis bepaald, waarvan de uitspraak is vastgesteld op heden.

MOTIVERING

in conventie en in reconventie

voorlopige beoordeling van de procesrechtelijke aspecten

Na (uitvoerige) bestudering van de onderhavige vordering(en) in conventie en met name de vordering(en) in reconventie is de kantonrechter tot het oordeel gekomen dat deze zaken ongeschikt zijn voor behandeling en beslissing door één rechter, temeer nu de kantonrechter in belangrijke mate vorderingen moet behandelen en daarover beslissen die op zichzelf genomen niet tot zijn bevoegdheid behoren maar tot de bevoegdheid van de Sector Civiel.

De kantonrechter heeft zulks ook reeds aan partijen meegedeeld ter gelegenheid van de terechtzitting die gepland was voor het houden van pleidooien.

De kantonrechter acht verder termen aanwezig geen beslissing omtrent de verschuldigdheid van proceskosten te nemen en deze beslissing over te laten aan de meervoudige kamer van de Sector Civiel van deze Rechtbank.

Gelet op een en ander en verwijzend naar het bepaalde in artikel 98 Rv . verwijst de kantonrechter de onderhavige procedure naar de meervoudige kamer van de Sector Civiel van deze Rechtbank in de stand waarin deze zich thans bevindt.

BESLISSING

in conventie en in reconventie

Verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt, naar de meervoudige kamer van de Sector Civiel van deze Rechtbank.

Bepaalt dat de zaak voor het eerst weer zal dienen op de rolzitting van woensdag 28 april 2010 te 10.00 uur voor dagbepaling pleidooien.

Wijst partijen op artikel 5.3. van het landelijke procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken waarin is bepaald:

"5.3 Aantal procesdossiers

Bij het vragen van pleidooi wordt een extra exemplaar van het procesdossier overgelegd, tenzij de rechtbank heeft medegedeeld dat overlegging achterwege kan blijven. Indien pleidooi wordt gehouden voor een meervoudige kamer van de rechtbank, legt de partij die om pleidooi heeft verzocht, uiterlijk vier weken voor de dag waarop het pleidooi zal worden gehouden nog eens twee extra exemplaren van het procesdossier over.

Ter gelegenheid van het pleidooi in het geding te brengen producties worden in tweevoud overgelegd indien het pleidooi voor een enkelvoudige kamer van de rechtbank wordt gehouden en in viervoud indien het pleidooi voor een meervoudige kamer wordt gehouden. "

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. STAAL, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature