< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Klare taal- uitspraak met leeswijzer. Onbetaald gelaten facturen. Verweer dat facturen niet kloppen en dat door eiser ondeugdelijk werk is geleverd, is onvoldoende onderbouwd en wordt gepasseerd. In het verlengde daarvan wordt de vordering in reconventie tot betaling van schade ook afgewezen

Uitspraakvonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/265354 / HA ZA 19-305

Vonnis van 27 mei 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEACON SERVICES B.V.,

gevestigd te Roermond,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.A.A. van Kuijk,

tegen

1. vennootschap onder firma

V.O.F. 2-XL,

gevestigd te Roermond,

2. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2],

wonende te [woonplaats gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] ,

3. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 3],

wonende te [woonplaats gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 3] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. S.D. Worotikan.

Partijen zullen hierna Neacon en 2-XL genoemd worden. Gedaagden zullen ieder afzonderlijk de vof, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 3] genoemd worden.

Leeswijzer

In deze leeswijzer licht de rechtbank kort toe wat de beslissing in deze zaak is en waarom. De uitgebreide beoordeling en motivering van de beslissing volgen hierna.

De zaak

Neacon en 2-XL hebben een overeenkomst gesloten waarbij Neacon voor klanten van 2-XL websites bouwt en "host". Neacon heeft facturen gestuurd, die door 2-XL niet betaald zijn. Neacon vordert betaling van deze facturen.

2-XL vindt dat zij deze facturen niet hoeft te betalen, omdat volgens haar een deel van de facturen niet klopt: een deel van de werkzaamheden is wel in rekening gebracht maar niet uitgevoerd, er is dubbel gefactureerd en er zijn andere prijzen berekend dan was afgesproken. 2-XL vindt ook dat zij nog niet hoeft te betalen, omdat volgens haar een deel van de werkzaamheden niet goed is uitgevoerd.

2-XL heeft in deze procedure ook een tegenvordering tegen Neacon ingesteld. 2-XL zegt dat zij schade heeft geleden omdat Neacon de afgesproken werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd en zij vindt dat Neacon deze schade moet vergoeden.

De beslissing van de rechtbank

De rechtbank beslist dat 2-XL alle facturen van Neacon moet betalen.

De rechtbank beslist dat Neacon geen schadevergoeding aan 2-XL hoeft te betalen.

De redenen voor de beslissing

2-XL heeft steeds mondeling opdrachten aan Neacon verstrekt. De afspraken zijn niet schriftelijk vastgelegd. Neacon heeft in haar facturen precies opgeschreven welke werkzaamheden zij heeft verricht en wanneer, voor hoeveel uur en tegen welke prijs. 2-XL moet daarom in principe de afgesproken en door Neacon uitgevoerde werkzaamheden betalen. 2-XL zegt dat een deel van de facturen niet klopt. Maar zij kan niet aan de rechtbank duidelijk maken welke door Neacon gefactureerde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, dubbel zijn gefactureerd of waarvoor een verkeerde prijs is gerekend. Ook heeft 2-XL niet aan de rechtbank duidelijk kunnen maken welke werkzaamheden volgens haar door Neacon niet goed zijn uitgevoerd. Zij had de rechtbank per factuur precies moeten laten zien wat er volgens haar mis is. 2-XL heeft zelf een overzicht opgesteld met daarin opgesomd wat er volgens haar niet goed is gedaan. Maar in het overzicht staan alleen nummers en het overzicht lijkt niet op de facturen, zodat het voor de rechtbank niet duidelijk is wat 2-XL bedoelt.

2-XL zegt zelf dat het onmogelijk is om uit te zoeken hoe alles precies is gegaan, omdat er heel veel mondeling is afgesproken. Als 2-XL het zelf al niet weet, kan Neacon zich ook niet verdedigen en kan de rechtbank niet beslissen of er facturen onjuist zijn en of er werkzaamheden zijn die niet volgens de afspraken zijn uitgevoerd.

Omdat 2-XL niet heeft kunnen uitleggen welke werkzaamheden volgens haar niet goed zijn uitgevoerd en wat er volgens haar niet goed is, kan de rechtbank niet zomaar aannemen dat de werkzaamheden niet goed zijn verricht. Daarom hoeft Neacon ook geen schade aan 2-XL te vergoeden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 5 juni 2019 met producties 1 tot en met 16

de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie met producties 1 tot en met 14B

de conclusie van antwoord in reconventie

de akte overlegging producties 15 tot en met 19 van 2-XL

het proces-verbaal van comparitie van 30 januari 2020 en het aanvullend proces-verbaal opgemaakt op 4 mei 2020 en de daarin genoemde brieven van partijen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. 2-

XL exploiteert een marketingbureau. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 3] zijn de vennoten van de vof.

2.2.

Neacon is een fullservice ICT organisatie die zich met name bezig houdt met webdevelopment en automatisering van logistieke diensten. Dat betekent dat zij onder meer software ontwikkelt en websites maakt en zorgt voor de hosting van die websites.

2.3.

Partijen (althans 2-XL en de rechtsvoorganger van Neacon) hebben vanaf 2014/2015 samengewerkt. 2-XL gaf opdrachten aan Neacon ten behoeve van haar klanten en Neacon ontwikkelde websites, hostte websites en bedacht automatiseringstoepassingen voor klanten van 2-XL. In het begin van hun samenwerking waren zij in hetzelfde pand gevestigd, hadden zij nauw contact met elkaar en liep de samenwerking naar ieders tevredenheid. (Prijs)afspraken tussen partijen werden in onderling overleg gemaakt en nagekomen, maar werden niet schriftelijk vastgelegd.

2.4.

Neacon is in 2016 verhuisd naar een ander pand en daarna is de samenwerking steeds slechter geworden.

2.5.

Bij brief van 14 november 2018 heeft Neacon 2-XL gesommeerd een bedrag van ruim € 85.000,00 aan achterstallige facturen te voldoen en werd medegedeeld dat een bedrag van ruim € 50.000,00 nog gedeclareerd moest worden betreffende een bepaalde klant. Aangegeven werd dat als betaling niet uiterlijk 26 november 2018 zou plaatsvinden, Neacon al haar werkzaamheden voor 2-XL zou opschorten.

2.6.

Nu niet aan die sommatie werd voldaan heeft Neacon per 26 november 2018 een deel van haar werkzaamheden voor 2-XL opgeschort, zij het dat zij nog wel doorlopende kosten aan 2-XL heeft doorberekend en gefactureerd, zoals diverse abonnementsvormen voor hosting (serverkosten, kosten voor domeinnamen etcetera). Zo bleven diverse websites en webshops van klanten van 2-XL in de lucht.

2.7. 2-

XL heeft bij brief van 25 maart 2019 op haar beurt Neacon in gebreke gesteld wegens het niet nakomen van afspraken die waren gemaakt voor haar klant Concapps waardoor zij ook niet bereid is de facturen betrekking hebbende op die klant te voldoen. Daarnaast gaf 2-XL aan zij van mening is dat Neacon haar werkzaamheden ten onrechte had opgeschort.

3 Het geschil

in conventie 3.1.

Neacon vordert samengevat - veroordeling van 2-XL tot betaling van € 45.603,55, vermeerderd met handelsrenterente en buitengerechtelijke kosten ad € 1.217,67, vermeerderd met de handelsrente. Tevens vordert Neacon de proceskosten.

3.2. 2-

XL voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. 2-

XL vordert samengevat:

een verklaring voor recht dat de algemene voorwaarden van Neacon niet van toepassing zijn en Neacon geen beroep kan doen op de hierin gestelde betalingstermijn van 14 dagen, althans de vermeende vorderingen van Neacon dientengevolge nog niet opeisbaar waren en om die reden (destijds) Neacon onterecht haar werkzaamheden heeft opgeschort;

een verklaring voor recht dat Neacon aansprakelijk dient te worden gehouden voor alle schade die 2-XL wegens onterecht opschorten van haar werkzaamheden heeft geleden dan wel zal lijden en Neacon tevens aansprakelijk dient te worden gehouden voor alle schade die 2-XL wegens het niet naar behoren nakomen van de tussen partijen gemaakte afspraken dan wel aan Neacon opgedragen werkzaamheden heeft geleden dan wel zal lijden, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente,

veroordeling van Neacon om aan 2-XL een voorschot op de schadevergoeding te betalen van € 50.000,00.

De proceskosten, vermeerderd met rente en de nakosten.

3.5.

Neacon voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

De facturen

4.1.

Neacon en 2-XL hebben lange tijd samengewerkt. 2-XL verstrekte ten behoeve van haar eigen klanten mondeling opdrachten aan Neacon. Neacon heeft deze werkzaamheden uitgevoerd. De door Neacon op basis van deze opdrachten verrichte werkzaamheden werden elke week door Neacon aan 2-XL gefactureerd, met daarbij een specificatie van de werkzaamheden per medewerker, een urenspecificatie en de gehanteerde tarieven. Neacon vordert nakoming van de verbintenis tot betaling van de facturen die zijn verstuurd in de periode van 23 januari 2018 tot en met 8 april 2019.

4.2.

Ter onderbouwing van haar vordering heeft Neacon als productie 15 bij dagvaarding de betreffende facturen overgelegd. Op elke factuur staat vermeld een omschrijving van de opgevoerde werkzaamheden, een urenspecificatie, een uurtarief en de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.

4.3. 2-

XL erkent dat zij doorlopend mondeling opdrachten verstrekte aan Neacon. Zij stelt zich echter op het standpunt dat zij niet gehouden is de facturen te voldoen, om de volgende redenen:

2-XL betwist ten aanzien van een deel van de door Neacon gefactureerde werkzaamheden dat deze daadwerkelijk zijn verricht. Een aantal gefactureerde werkzaamheden is dubbel gefactureerd en een aantal ziet op herstelwerkzaamheden ten aanzien van ondeugdelijk verrichte werkzaamheden, welke kosten niet voor rekening van 2-XL komen.

2-XL betwist ten aanzien van een deel van de door Neacon gefactureerde werkzaamheden het door Neacon gerekende tarief.

2-XL stelt zich op het standpunt dat Neacon ten aanzien van een deel van de gefactureerde werkzaamheden ondeugdelijk werk heeft verricht. Ten aanzien van die werkzaamheden beroept 2-XL zich op opschorting van haar betalingsverplichting.

4.4.

Ter onderbouwing van voornoemde betwistingen en verweren verwijst 2-XL naar een brief van haar advocaat van 26 november 2018 (productie 6 van de zijde van 2-XL), de daarna gevolgde correspondentie tussen partijen en een door haarzelf opgesteld schaderapport (productie 12 van de zijde van 2-XL).

4.5.

De rechtbank overweegt als volgt. Nu Neacon haar vordering heeft onderbouwd met gespecificeerde facturen en 2-XL niet betwist heeft dat de door Neacon opgevoerde werkzaamheden overeengekomen zijn, heeft Neacon aan haar stelplicht betreffende haar vordering tot nakoming van de overeengekomen afspraken voldaan en is haar vordering in beginsel toewijsbaar. De rechtbank dient nu te beoordelen of (één of meer van) de verweren van 2-XL slagen, in welk geval de vordering desondanks moet worden afgewezen.

De betwisting van een deel van de facturen; ad a. en b.

4.6.

De rechtbank is van oordeel dat 2-XL de (werkzaamheden op de) facturen onvoldoende onderbouwd heeft betwist en overweegt daartoe als volgt. 2-XL stelt dat een deel van de facturen niet klopt, omdat Neacon werkzaamheden heeft gefactureerd die niet zijn verricht, dubbel zijn gefactureerd en herstelwerkzaamheden betreffen van reeds betaalde werkzaamheden. Het blijft echter bij de algemene stelling dat "een deel" van de werkzaamheden niet is verricht. 2-XL laat na concreet aan te geven op welke werkzaamheden zij doelt. Nu Neacon haar facturen voldoende inzichtelijk heeft gemaakt, had het op de weg van 2-XL gelegen per factuur te stellen welke werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, welke dubbel zijn gefactureerd en welke herstelwerkzaamheden betreffen. Ook had zij per factuur moeten aangeven ten aanzien van welke werkzaamheden Neacon volgens haar een onjuist tarief heeft gerekend en welk tarief volgens haar dan wel is overeengekomen. Vervolgens zou het aan Neacon zijn geweest haar stelling dat de betreffende werkzaamheden wél zijn uitgevoerd en dat zij ten aanzien van die werkzaamheden het juiste tarief heeft gefactureerd, nader te onderbouwen. Nu 2-XL echter haar betwisting onvoldoende heeft geconcretiseerd, is het zowel voor Neacon als voor de rechtbank volstrekt onduidelijk welk deel van de facturen door 2-XL betwist wordt en om welke reden.

4.7. 2-

XL stelt dat zij haar bezwaren regelmatig mondeling bij Neacon heeft kenbaar gemaakt, hetgeen Neacon betwist. 2-XL verwijst naar de brief van haar advocaat van 26 november 2018 en de daarna tussen partijen gevoerde correspondentie, waaruit volgens haar blijkt dat zij regelmatig mondeling heeft geklaagd bij Neacon. Uit de brief en correspondentie kan weliswaar worden afgeleid dát 2-XL ontevreden was over het werk van Neacon, maar kan de rechtbank niet opmaken welke concrete werkzaamheden en/of tarieven door 2-XL worden betwist en/of welke werkzaamheden volgens haar dubbel gefactureerd zijn. De brief en correspondentie behelzen slechts een algemene, niet nader geconcretiseerde weergave van standpunten van partijen over en weer en kunnen niet dienen als onderbouwing voor de stellingen onder a en b. Ook desgevraagd ter mondelinge behandeling heeft 2-XL niet concreet gemaakt welke werkzaamheden en/of (gedeeltes van) facturen zij betwist en waarom.

Opschorting wegens wanprestatie; ad c.

4.8. 2-

XL stelt zich voorts op het standpunt dat zij bevoegd is haar betalingsverplichting jegens Neacon op te schorten, omdat een deel van de door Neacon verrichte werkzaamheden niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Voorop staat dat een geslaagd beroep op opschorting er niet toe leidt dat de betalingsverplichting daardoor definitief komt te vervallen, maar slechts dat de nakoming van de betalingsverplichting van 2-XL wordt uitgesteld totdat Neacon een nadere prestatie heeft verricht of totdat de overeenkomst is ontbonden en/of schadevergoeding aan 2-XL is toegekend (vgl. HR 19 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0206, NJ 1989/343). Indien 2-XL bevoegdelijk van haar opschortingsrecht gebruik maakt, wordt haar verbintenis daardoor niet-opeisbaar, hetgeen ertoe leidt dat de vorderingen van Neacon thans niet toewijsbaar zijn.

4.9.

Voor wat betreft het verweer onder c. overweegt de rechtbank het volgende. Om te kunnen beoordelen of 2-XL haar betalingsverplichting bevoegdelijk heeft opgeschort, zal ten eerste vast moeten komen te staan dat Neacon jegens 2-XL toerekenbaar is tekortgeschoten doordat zij ondeugdelijk werk heeft geleverd. Daartoe zal 2-XL concreet moeten stellen en onderbouwen welke werkzaamheden ondeugdelijk zijn verricht, wat te dien aanzien is overeengekomen en op welke wijze Neacon is tekortgeschoten in de nakoming van de gemaakte afspraken. Dit heeft 2-XL niet gedaan. Ook hier stelt zij slechts dat Neacon "een deel" van de werkzaamheden ondeugdelijk heeft uitgevoerd, maar laat na (per factuur) te specificeren welke werkzaamheden volgens haar niet deugdelijk zijn uitgevoerd, wat het concrete bezwaar is en waaruit dit blijkt.

4.10.

Ter onderbouwing van haar stelling dat Neacon ondeugdelijk werk heeft verricht, verwijst 2-XL onder meer naar haar brief van 26 november 2018. Daarin schrijft (de advocaat van) 2-XL:

"Meerdere projecten zijn niet naar behoren uitgevoerd. Dit betreft (in ieder geval) de projecten IFHC, Autovitel en Insect Free. De in het kader van deze projecten door Neacon ontwikkelde software en gebouwde websites functioneren niet en vertonen onacceptabele gebreken."

Hoewel uit deze brief afgeleid kan worden dat 2-XL ontevreden was over bepaalde werkzaamheden ten aanzien van de genoemde projecten, blijkt hieruit niet welke werkzaamheden het betreft en wat volgens 2-XL de tekortkomingen zijn. De genoemde projecten zijn op geen enkele wijze te linken aan de facturen die onderwerp zijn van deze procedure. 2-XL heeft desgevraagd ter mondelinge behandeling hierin ook geen helderheid kunnen verschaffen. Zij heeft ter mondelinge behandeling verklaard dat zij een poging heeft gedaan om alles inzichtelijk te maken en te onderbouwen, maar dat het onmogelijk is om uit te zoeken hoe alles precies is gegaan, omdat er heel veel mondeling is afgesproken. De rechtbank wijst erop dat niet van haar worden verlangd dat zij zelf in de producties op zoek gaat naar aanwijzingen waaruit kan worden afgeleid dat Neacon haar verplichtingen niet is nagekomen. Het is aan partijen om hun vorderingen en verweren in de processtukken duidelijk en volledig aan de rechtbank te presenteren en concreet aan te geven met welke rechtsfeiten en/of (delen van de/citaten in de) producties de stellingen worden onderbouwd. Indien dat niet gebeurt komt dat voor rekening van de partij die zich op de rechtsgevolgen van haar stellingen beroept.

4.11. 2-

XL heeft ook verwezen naar haar e-mail van 25 april 2019 aan Neacon, met in de bijlage een door haar zelf opgesteld "schaderapport" van 5 april 2019 en verschillende spreadsheets. De rechtbank acht de inhoud van het schaderapport met bijlagen echter onnavolgbaar. Het schaderapport verwijst slechts naar niet nader gespecificeerde "casussen" en e-mailberichten die enkel met hashtags en nummers worden aangeduid. Wat de inhoud van de casussen en e-mailberichten is, is de rechtbank echter volstrekt onduidelijk. Er is geen enkele link te leggen met de werkzaamheden of facturen waarvan Neacon in deze procedure betaling vordert. De rechtbank wijst er nogmaals op dat het niet aan haar is om in een door 2-XL zelf opgesteld rapport te gaan zoeken naar een onderbouwing van de stelling dat Neacon bepaalde, niet nader gespecificeerde, verbintenissen niet is nagekomen. Daar komt bij dat het rapport slechts een weergave is van eigen standpunten van 2-XL, zonder dat ook maar iets is onderbouwd met objectief verifieerbare stukken. Ook de in het rapport genoemde (schade)bedragen komen zonder nadere toelichting en onderbouwing, welke ontbreekt, voor de rechtbank volledig uit de lucht vallen. Kortom: dit rapport kan niet dienen als onderbouwing voor de stelling dat Neacon haar werkzaamheden ondeugdelijk heeft uitgevoerd.

4.12.

Nu niet is komen vast te staan dat Neacon (een deel van) haar werkzaamheden ondeugdelijk heeft verricht, komt 2-XL reeds daarom geen beroep toe op opschorting van haar betalingsverplichting jegens Neacon.

conclusie ten aanzien van de facturen

4.13.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat 2-XL haar verweren onvoldoende heeft onderbouwd. Daarom wordt ook niet aan een bewijsfase (bijvoorbeeld door het horen van getuigen of het inschakelen van een deskundige) toegekomen. Dat 2-XL daartoe een uitdrukkelijk bewijsaanbod heeft gedaan, maakt dit niet anders.

4.14.

Nu Neacon voldoende gemotiveerd heeft gesteld welke werkzaamheden zij in opdracht van 2-XL heeft verricht en waarvan zij betaling vordert en 2-XL daar tegenover haar betwistingen en verweren onvoldoende heeft onderbouwd, zal de vordering van Neacon tot betaling van de hoofdsom van € 44.267,22 worden toegewezen.

De wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

4.15.

Neacon vordert voorts schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente over de factuurbedragen en buitengerechtelijke kosten. Daartoe dient te komen vast te staan dat 2-XL in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichting. Neacon stelt zich primair op het standpunt dat 2-XL in verzuim is op grond van haar algemene voorwaarden, die een betalingstermijn van 14 dagen vermelden. Subsidiair stelt zij dat 2-XL in verzuim is omdat elke afzonderlijke factuur een betalingstermijn van 14 dagen vermeldt.

4.16.

In deze zaak hebben beide partijen uitgebreid hun standpunt uiteengezet ten aanzien van de vraag of de algemene voorwaarden van Neacon wel of niet van toepassing zijn op hun mondelinge overeenkomsten. De rechtbank is van oordeel dat ook indien vast zou komen te staan dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, dan wel bepaalde bedingen in die voorwaarden vernietigbaar zouden zijn, in deze zaak voldoende is vast komen te staan dat sprake is van een betalingstermijn van 14 dagen.

4.17.

De rechtbank overweegt daartoe dat partijen het erover eens zijn dat zij hebben samengewerkt op basis van mondelinge afspraken. Op elke factuur die thans wordt gevorderd staat vermeld: "Payment conditions: 14 days". Niet gesteld of gebleken is dat 2-XL voor eind 2018 ooit heeft geprotesteerd tegen de op de facturen vermelde betalingstermijn, zodat naar het oordeel van de rechtbank Neacon er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er overeenstemming bestond over een betalingstermijn van 14 dagen. 2-XL stelt dat partijen op enig moment – in afwijking daarvan – een betalingstermijn van 60 of zelfs 90 dagen na factuurdatum hebben afgesproken. Daartoe verwijst 2-XL naar een factuur van 17 augustus 2015 en een betalingsbewijs, waaruit volgt dat die factuur pas op 11 november 2015 door 2-XL is voldaan. Verder verwijst 2-XL naar een e-mail van 11 april 2018 waarin zij aan Neacon mededeelt:

“zoals besproken een mailtje van onze kant uit met concrete afspraken.

Afspraken Neacon 10-04-2018

we gaan de achterstand terugdringen tot een betalingsachterstand naar max. 60 dagen.

Dit willen wij realiseren voor het einde van Q2

(…)

De facturen die op maandag binnenkomen op onze mail zullen binnen 6 dagen beoordeeld worden. Horen jullie niets dan zijn deze automatisch goedgekeurd.”

4.18.

De rechtbank wil best aannemen dat 2-XL in de praktijk vaak veel later dan 14 dagen na factuurdatum betaalde en dat Neacon dat een tijd lang heeft geaccepteerd, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook de overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen voor alle facturen werd herzien. Het betaalgedrag van 2-XL is bovendien regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen partijen, hetgeen blijkt uit de door Neacon overgelegde correspondentie daarover (productie 19). Uit de e-mail van 10 april 2018 kan de rechtbank alleen maar afleiden dat er op die datum een betalingsachterstand bestond en dat 2-XL toezegde in ieder geval niet later dan 60 dagen na factuurdatum te betalen. De rechtbank acht dat onvoldoende om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een gewijzigde afspraak ten opzichte van de betalingstermijn van 14 dagen.

4.19.

Nu naar het oordeel van de rechtbank voldoende is komen vast te staan dat sprake is van een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, is 2-XL ingevolge artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vanaf 14 dagen na de respectievelijke factuurdata in verzuim, zodat vanaf die data de wettelijke handelsrente is verschuldigd.

4.20.

Neacon heeft de rente berekend tot en met 19 april 2019 op een bedrag van € 1.336,33, onder overlegging van de renteberekeningen. Tegen die berekeningen heeft 2-XL verder geen verweer gevoerd, zodat de rechtbank het gevorderde rentebedrag zal toewijzen.

De buitengerechtelijke kosten

4.21.

De door Neacon gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten zal worden toegewezen, nu 2-XL de verschuldigdheid daarvan niet heeft betwist en geen termen aanwezig zijn om (ambtshalve) tot matiging van de gevorderde vergoeding over te gaan. Voor wat betreft de gevorderde handelsrente over de buitengerechtelijke incassokosten overweegt de rechtbank het volgende.

4.22.

Buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn een vorm van vermogensschade (artikel 6:96 sub c BW ). Omdat de wettelijke handelsrente-regeling van artikel 6:119a en 6:119b BW niet van toepassing is op schadevergoedingsbedragen, is alleen de wettelijke rente van artikel 6:119 BW toewijsbaar, zoals hierna geformuleerd.

slotsom

4.23.

Alle vorderingen zullen worden toegewezen jegens de vof. Nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 3] als vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap onder firma, zullen zij eveneens worden veroordeeld tot betaling van het gevorderde.

4.24.

Partijen hebben nog gedebatteerd over de indiensttreding van een voormalig werknemer van Neacon bij 2-XL. Aangezien geen van partijen aan dat debat een vordering heeft gekoppeld, zal de rechtbank daar verder niet op ingaan.

De proceskosten

4.25. 2-

XL zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Neacon worden begroot op:

- dagvaarding € 85,18

- griffierecht 1.992,00

- salaris advocaat 2.148,00 (2 punten × tarief € 1.074,00)

Totaal € 4.225,18

in reconventie

De verklaring voor recht

4.26. 2-

XL vordert voor recht te verklaren dat de algemene voorwaarden van Neacon niet van toepassing zijn en dat Neacon haar werkzaamheden onterecht heeft opgeschort.

4.27.

Ten aanzien van de algemene voorwaarden overweegt de rechtbank als volgt. In het verlengde van het oordeel in conventie over de betalingstermijn en de opeisbaarheid van de facturen van Neacon is de rechtbank van oordeel dat de eerste vordering van 2-XL in reconventie voor afwijzing gereed ligt. Gesteld noch gebleken immers is welk belang in de zin van artikel 3:303 BW 2-XL bij een dergelijke verklaring voor recht heeft, nu de (termijn van) opeisbaarheid van de facturen reeds voortvloeit uit de facturen zelf en overigens door geen van de partijen een beroep wordt gedaan op (een beding in) de algemene voorwaarden.

4.28. 2-

XL stelt daarnaast dat Neacon haar werkzaamheden niet had mogen opschorten omdat op dat moment geen sprake was van een opeisbare vordering. Neacon heeft onbetwist gesteld dat er op of omstreeks 26 november 2018 120 facturen langer open stonden dan 60 dagen en ongeveer 90 facturen langer dan 90 dagen. Voor al deze facturen gold een betalingstermijn van 14 dagen. Nu Neacon op dat moment dus meerdere opeisbare vorderingen op 2-XL had, mocht zij gebruikmaken van haar opschortingsbevoegdheid.

4.29.

Uit het voorgaande volgt dat de onder 1 gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen.

De vorderingen met betrekking tot geleden schade

4.30.

Nu enerzijds niet is komen vast te staan dat Neacon jegens 2-XL toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige verbintenis en anderzijds vast staat dat 2-XL is tekortgeschoten in haar (opeisbare) betalingsverplichting, heeft Neacon haar werkzaamheden bevoegdelijk opgeschort. Hieruit volgt dat Neacon niet aansprakelijk is voor de door 2-XL gestelde schade, zodat ook de tweede en derde vordering in reconventie moeten worden afgewezen.

De proceskosten

4.31. 2-

XL c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Neacon worden begroot op:

- griffierecht 1.992,00

- salaris advocaat 1.074,00 (0,5 x 2,0 punten × tarief € 1.074,00)

Totaal € 3.066,00

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

veroordeelt 2-XL c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Neacon te betalen een bedrag van € 45.603,55 (vijfenveertig duizend zeshonderddrie euro en vijfenvijftig eurocent), vermeerderd met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over het toegewezen bedrag met ingang van

20 april 2019 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt 2-XL c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Neacon te betalen een bedrag van € 1.217,67 (twaalfhonderdzeventien euro en zevenenzestig eurocent) aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW van af 5 juni 2019 tot aan de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt 2XL c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Neacon tot op heden begroot op € 4.225,18,

5.4.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.6.

wijst de vorderingen af,

5.7.

veroordeelt 2XL c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Neacon tot op heden begroot op € 3.066,00,

5.8.

verklaart dit vonnis in reconventie voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Alink-Steinberg en door mr. R.A.J. van Leeuwen in het openbaar uitgesproken op 27 mei 2020.

type: SS/FA

coll:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature