Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2017:4387
Rechtbank Limburg, 5774298/AZ/17-47 12052017

Inhoudsindicatie:

Ontbindingsverzoek van de werkgever wegens tekortkoming in de nakoming toegewezen.

Het werkgeversverzoek is op dezelfde dag binnengekomen als het (aparte) werknemersverzoek, de verzoeken zijn gelijktijdig behandeld en daarop is gelijktijdig beslist. De kantonrechter merkt het verzoek als voorwaardelijk aan in die zin, dat hetgeen op het werkgeversverzoek wordt beslist slechts werking zal hebben in het geval de werknemer het verzoek intrekt dan wel in hoger beroep het dienstverband wordt hersteld. Indien de werknemer het verzoek niet intrekt dan wel herstel in hoger beroep uitblijft, wordt de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer ontbonden en is er voor een tweede ontbinding op het verzoek van de werkgever geen plaats.

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van werkweigering. De reeds eerder toegepaste loonsanctie kon de werkgever niet op andere gedachten blijven. Werknemer heeft verzuimd de hem aangeboden (passende) re-integratiewerkzaamheden voortvarend op te pakken en uit te voeren. Deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst is dermate ernstig, dat deze de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:686 BW rechtvaardigt.

De door de werknemer verzochte transitievergoeding wordt afgewezen, omdat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door na zijn kortstondige re-integratiepoging op geen enkele wijze aantoonbaar en actief en zonder aanvullende voorwaarden van zijn kant mee te werken aan zijn re-integratie dan wel hierover in gesprek te willen gaan met de werkgever.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug