< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Stilligging sloopwerkzaamheden (verwijdering asbest). Woningwet. Asbestverwijderingsbesluit 2005. Certificaat.

UitspraakRECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

procedurenummer: AWB 10/537

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 20 december 2010 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[naam eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres, (hierna: [naam eiseres])

gemachtigde: mr. J.M.S. Salomons, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland,

verweerder, (hierna: het college)

gemachtigde: mr. P. Stevens, werkzaam bij verweerders gemeente.

Procesverloop

Bij brief van 26 januari 2010 heeft het college aan [naam eiseres] mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de stillegging van asbestverwijderingswerkzaamheden. Tegen dit besluit heeft [naam eiseres] beroep aangetekend. De zaak is behandeld ter zitting van de rechtbank, gehouden op 15 november 2010. Namens [naam eiseres] zijn verschenen mr. J.S.M. Salomons en [A]. Tevens zijn verschenen [B] en [C], werkzaam bij [naam bedrijf] te [vestigingsplaats] (hierna: [naam bedrijf]). Laatstgenoemde is ter zitting als getuige gehoord. Namens het college zijn verschenen mr. P. Stevens, K. van Dalen, juridisch medewerker handhaving in dienst van verweerder en J. Kloosterman, toezichthouder, handhaver en buitengewoon opsporingsambtenaar bij verweerders gemeente.

Motivering

Feiten

1.1 Op 20 april 2009 heeft [naam] bij het college een vergunning aangevraagd voor de sloop van een melkveestalling en diverse bijgebouwen op het adres [adres] (hierna: het perceel) . Bij besluit van 17 juli 2009 heeft het college de sloopvergunning onder voorwaarden verleend. In de sloopvergunning is onder meer als voorwaarde opgenomen dat het slopen van asbest moet worden opgedragen aan een deskundig bedrijf.

1.2 De te verrichten sloopwerkzaamheden zijn, zoals blijkt uit het daarvoor bestemde meldingsformulier, op 10 augustus 2009 bij de gemeente gemeld door [naam], werkzaam bij [naam bedrijf]. Op het formulier staat dat de werkzaamheden zullen plaatsvinden op 12 en 13 augustus 2009. De vraag of gebruik wordt gemaakt van een onderaannemer is op het formulier bevestigend beantwoord. [naam eiseres] is genoemd als onderaannemer.

1.3 Op 11 augustus 2009 is door J. Kloosterman een controle op het perceel uitgevoerd. Uit het proces-verbaal van bevindingen blijkt dat op 11 augustus 2009 door [naam], deskundig toezichthouder asbestverwijdering (dta-er) en [naam], deskundig asbestverwijderaar, beiden medewerkers van [naam eiseres], is begonnen met de sloopwerkzaamheden. Kloosterman heeft de werkzaamheden stilgelegd op de grond dat [naam eiseres] niet gecertificeerd is om asbest te verwijderen.

1.4 Bij brief van 8 september 2009, verzonden 11 september 2009 heeft het college zijn besluit tot de stillegging van de sloopwerkzaamheden schriftelijk bevestigd.

1.5 Het namens [naam eiseres] tegen dit besluit gerichte bezwaar heeft het college in overeenstemming met een advies van de Bezwarencommissie Opsterland ongegrond verklaard.

Geschil

2.1 Aan het besluit tot stillegging van de werkzaamheden heeft het college ten grondslag gelegd dat [naam eiseres] artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit heeft overtreden, omdat zij niet beschikt over een geldig certificaat voor asbestverwijdering. Volgens het college heeft [naam eiseres] de werkzaamheden als onderaannemer verricht. Het college heeft dit standpunt gebaseerd op het meldingsformulier en op de bevindingen ter plaatse. Volgens het college dient bij onderaanneming ook de onderaannemer over een certificaat te beschikken. Dat de dta-er in dit geval wél beschikte over een certificaat is niet relevant omdat hij geen arbeidsovereenkomst heeft met een gecertificeerd bedrijf.

2.2 [naam eiseres] is van mening dat zij ten onrechte als overtreder is aangemerkt. Zij betoogt dat zij het werk niet als onderaannemer heeft uitgevoerd, maar dat de werkzaamheden zijn aangenomen en uitgevoerd door het gecertificeerde bedrijf [naam bedrijf], welk bedrijf hierbij personeel van [naam eiseres] heeft ingehuurd. Volgens [naam eiseres] is dit een wettelijk toegestane gang van zaken.

Beoordeling van het geschil

3.1 Ingevolge artikel 100d van de Woningwet , zoals dat gold ten tijde van belang en voor zover van belang, kan een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I, II, III of IV inhouden dat het bouwen, gebruik of slopen wordt gestaakt. In hoofdstuk II van de Woningwet zijn voorschriften met betrekking tot het slopen opgenomen. Ingevolge artikel 7b, tweede lid, onder d is het verboden te slopen, tenzij daarbij wordt voldaan aan de op dat slopen van toepassing zijnde voorschriften bedoeld in artikel 8, onderdeel d en g. Laatstgenoemd lid ziet op in de bouwverordening op te nemen voorschriften met betrekking tot de veiligheid op de bouw- of sloopplaats. Ingevolge artikel 8, negende lid, van de Woningwet , zoals dat gold ten tijde van belang en voor zover hier van belang, brengt de gemeenteraad binnen een jaar na het in werking treden van de krachtens het achtste lid gegeven voorschriften de bouwverordening met die voorschriften in overeenstemming. Zolang de bouwverordening niet met die voorschriften in overeenstemming is gebracht, gelden die voorschriften rechtstreeks.

3.2 Ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 , dient een bedrijf in het bezit te zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 4:54d, eerste lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit , of te wel een SCA Procescertificaat SC-530, bij - voor zover hier van belang- de volgende werkzaamheden:

a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of objecten indien in die bouwwerken of objecten asbest of een asbesthoudend product is verwerkt;

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten;

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen. Nu de bouwverordening van de gemeente Opsterland nog niet is aangepast aan het Asbestverwijderingsbesluit 2005, heeft bovengenoemde bepaling gelet op artikel 8, negende lid, van de Woningwet rechtstreekse werking.

3.3 Het betoog van [naam eiseres] dat zij niet als overtreder kan worden aangemerkt, volgt de rechtbank niet. Als overtreder moet worden beschouwd degene die het te handhaven voorschrift daadwerkelijk schendt. In dit geval is niet in geschil dat [naam eiseres] niet in het bezit was van een certificaat als hiervoor onder 3.2 genoemd. Daarnaast is [naam eiseres] in het meldingformulier van de werkzaamheden genoemd als het bedrijf dat de werkzaamheden als onderaannemer uitvoerde. Bovendien waren de medewerkers van [naam eiseres] feitelijk aan het werk. Het college heeft daarom de aanschrijving terecht aan [naam eiseres] gericht.

3.4 Het standpunt van [naam eiseres] dat zij de werkzaamheden - anders dan op het meldingsformulier is vermeld - niet als onderaannemer heeft verricht, acht de rechtbank niet voldoende aannemelijk gemaakt. Het college heeft naar het oordeel van de rechtbank uit kunnen gaan van de vermelding van [naam eiseres] op het meldingsformulier als onderaannemer. Voor de stelling dat de werkzaamheden feitelijk door [naam bedrijf] zijn aangenomen, die vervolgens medewerkers van [naam eiseres] heeft ingehuurd ontbreken schriftelijke bewijsstukken. Uit de verklaringen van [B] en J.J. van de Akker, inhoudende dat in de praktijk vaker gecertificeerde medewerkers van een ander bedrijf worden ingehuurd en dat dit een toegestane gang van zaken is, kan niet afgeleid worden dat er in dit specifieke geval sprake is geweest van het inlenen van arbeidskrachten. Mede gezien de regelgeving, waarin een duidelijke verantwoordelijkheid is gelegd bij het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, had het voor de hand gelegen dat eventuele afspraken hierover op schrift zouden zijn gesteld. Dat [naam eiseres] en [naam bedrijf] in dit geval niet een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het inlenen van arbeidskrachten hebben gesloten, moet voor hun rekening en risico blijven.

3.5 Gelet op het vorenstaande was het college bevoegd om wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 , de sloopwerkzaamheden stil te leggen.

3.6 Niet gebleken is dat het college in redelijkheid geen gebruik heeft kunnen maken van deze bevoegdheid. Ter zitting is namens [naam eiseres] nog aangevoerd dat het college naar aanleiding van de melding preventief had kunnen optreden. De rechtbank stelt vast dat de melding op 10 augustus 2009 is gedaan, dat daarin staat dat de werkzaamheden op 12 augustus 2009 zullen aanvangen en dat bij controle op 11 augustus 2009 al een start was gemaakt met de werkzaamheden. Het college had gelet hierop niet anders en eerder op kunnen treden en van onzorgvuldig handelen is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

3.6 De rechtbank komt tot de conclusie dat het beroep van [naam eiseres] ongegrond verklaard moet worden. De rechtbank ziet geen aanleiding voor het uitspreken van een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door mr. C.H. de Groot, rechter, in tegenwoordigheid van mr. P.R.M. Poiesz als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 20 december 2010.

w.g. P.R.M. Poiesz

w.g. C.H. de Groot

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat voor partijen hoger beroep open. Gelijke bevoegdheid komt toe aan andere belanghebbenden, zulks behoudens het bepaalde in art. 6:13 juncto 6:24 Awb.

Indien u daarvan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak een brief (beroepschrift) alsmede een afschrift van deze uitspraak te zenden aan:

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

In het beroepschrift vermeldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature