< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

wijziging geboorteakte. Verzoekster heeft tijdens haar asielaanvraag een andere naam opgegeven. Onder deze naam heeft zij de geboorte van het kind aangegeven. Zij wenst thans wijziging. Verzoek wordt afgewezen.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector civiel

familie- en jeugdrecht

wijziging akte burgerlijke stand (1:24 BW)

zaak-/rekestnr.: 185222 / FA RK 11-3120

beschikking van de meervoudige kamer voor familiezaken van 20 maart 2012

in de zaak van:

[naam verzoekster],

wonende te [plaats],

hierna mede te noemen: verzoekster,

advocaat mr. K.L. Sett, kantoorhoudende te Vleuten,

--tegen--

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats],

zetelend te [plaats],

hierna mede te noemen: de ambtenaar.

Als belanghebbende wordt aangemerkt het Openbaar Ministerie van het Arrondissementsparket te Haarlem, hierna: de ovj.

1 Procedure

1.1 Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van verzoekster, ingekomen op 16 september 2011;

- de conclusie van de ovj van 30 december 2011.

1.2 De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 2 februari 2012 in aanwezigheid verzoekster, bijgestaan door mr. K.L. Sett, mevrouw S. de Dijker en mevrouw S. El Ghourri, ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats].

1.3 De ovj is met bericht niet verschenen.

2 Feiten en procesverloop

Op [datum] 2002 is te [plaats] geboren het kind: [naam minderjarige].

Van deze geboorte is op [datum] 2007 aangifte gedaan door de moeder, [naam], geboren op [datum] 1983 te [plaats], China.

De door de gemeente [plaats] opgemaakte akte van geboorte is genummerd: [nummer] van het jaar 2002.

3 Het verzoek

3.1 Verzoekster verzoekt de rechtbank te gelasten dat de geboorteakte van het kind met aktenummer [nummer] wordt verbeterd, in die zin dat de geslachtsnaam van het kind alsmede de gegevens van de moeder en aangever worden gewijzigd, zodat de geboorteakte als volgt komt te luiden:

Kind:

- Geslachtsnaam: [naam]

- Voornamen: [voornamen]

- Dag van geboorte: [datum] 2002

[datum] tweeduizend twee

- Uur en minuut van geboorte: [-]

- Plaats van geboorte: [plaats]

- Geslacht: M (mannelijk)

Ouders:

- Geslachtsnaam vader “-“

- Voornaam vader “-“

- Geslachtsnaam moeder: [naam verzoekster]

- Voornaam moeder: [naam verzoekster]

Overige gegevens:

- plaats van geboorte vader “-“

- dag van geboorte vader “-“

- Plaats van geboorte moeder: [plaats], China

- Dag van geboorte moeder: [datum]-1973

Aangever:

- Geslachtsnaam: [naam]

- Voornamen: [naam]

- Plaats van geboorte: [plaats]

- Dag van geboorte: [datum]1973.

Kort samengevat wenst verzoekster alle opgenomen gegevens op voornoemde geboorteakte van het kind de te verbeteren, met uitzondering van de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind.

3.2 Verzoekster stelt daartoe dat zij tijdens haar asielaanvraag in Nederland op [datum] 1999, zich bewust als minderjarige asielzoekster heeft aangemeld met de naam: “[naam], geboren op [datum] 1983 te [plaats], China”, zodat zij door de Nederlandse autoriteiten niet teruggestuurd zou kunnen worden naar China. Op [datum] 2002 heeft zij zich onder haar “asielidentiteit” bij de ambtenaar gemeld om de geboorte van haar kind aan te geven.

Verzoekster is van mening dat haar gegevens als moeder van het kind onjuist op de geboorteakte van het kind staan vermeld, omdat zij niet [naam] is, maar [naam verzoekster], geboren op [datum] 1973 te [plaats], China.

3.3 Ten aanzien van de verzochte wijziging van de geslachtsnaam voor het kind in [naam], stelt verzoekster dat [naam vader] de vader van het kind is. Anders dan in Nederland, is er in China geen verschil tussen een biologische vader en een juridische vader. Een biologische vader die het kind opvoedt, geldt ook als juridische vader. Omdat het kind sinds 2004 in China verblijft en door zowel [naam vader] als diens moeder wordt verzorgd en opgevoed, is [naam vader] op basis van het Chinese recht behalve de biologische vader, ook de wettige vader van het kind en dient zijn geslachtsnaam op de geboorteakte van het kind te worden vermeld.

Op het op [datum] 2009 afgegeven Chinese paspoort van het kind staat de geslachtsnaam [naam vader] reeds vermeld, alsmede de voornaam [naam].

3.4 Verzoekster stelt voorts dat vaststaat dat zij de moeder is van het kind [naam minderjarige]. Zij heeft daartoe in China een DNA-onderzoek laten uitvoeren en als bewijs een kopie van het DNA-rapport van 2 februari 2009 overgelegd.

4 Conclusie Openbaar Ministerie (hierna OM)

De rechtbank heeft de stukken in handen gesteld van de ovj en verzocht om een conclusie in deze zaak te nemen.

In zijn conclusie stelt de officier het volgende:

a) hoewel de moeder van het kind [naam minderjarige], te weten: [naam], stelt [naam verzoekster] te zijn, bevat het verzoek daartoe onvoldoende bewijs; niet kan worden vastgesteld dat mevrouw [naam] daadwerkelijk mevrouw [naam verzoekster] betreft. Dit zal naar de mening van het Openbaar Ministerie nader gemotiveerd dienen te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de stukken op basis waarvan de verblijfvergunning op naam van [naam verzoekster] is opgesteld;

b) blijkens het in China uitgevoerde DNA-onderzoek is [naam verzoekster] de biologische moeder van het kind [naam in China van het kind]. Het DNA-onderzoek bevat echter geen vertaling van een beëdigd tolk of vertaler, hetgeen naar de mening van het Openbaar Ministerie wel noodzakelijk is; op dit moment kan niet worden vastgesteld of mevrouw [naam verzoekster] de biologische moeder van het kind [naam in China van het kind] is;

c) het kind [naam minderjarige] heeft blijkens het verzoek in China de naam [naam], naar de mening van het Openbaar Ministerie kan niet onomstotelijk worden vastgesteld of het kind [naam in China] het kind [naam minderjarige] betreft; verzoekster zal moeten aantonen dat het kind [naam in China] het kind [naam minderjarige] betreft en het kind is dat op [datum] 2002 uit de persoon (op dat moment genaamd) [naam] is geboren;

d) in het verzoek wordt gesteld dat verzoekster op basis van haar relatie met een Nederlandse partner een verblijfsvergunning heeft verkregen, ook wordt in het verzoek gesteld dat de vader van het kind [naam vader] betreft; naar de mening van het Openbaar Ministerie zal verzoekster moeten aantonen wat haar burgerlijke staat was op het moment dat het kind [naam minderjarige] werd geboren;

e) nu verzoekster verzoekt dat als achternaam van het kind de naam [naam vader] wordt opgenomen in de akte van geboorte, dient te worden vastgesteld wat de juridische en biologische relatie is tussen de persoon [naam vader] en het kind; met betrekking tot de juridische relatie kan worden verwezen naar hetgeen onder d) genoemd, met betrekking tot de biologische relatie zal een DNA-onderzoek in de rede liggen;

De ovj concludeert dat het verzoek onvoldoende is onderbouwd en dat voornoemde geboorteakte om die reden niet kan worden verbeterd. De ovj adviseert de rechtbank negatief op het verzoek te beslissen

5 Standpunt van de ambtenaar

De ambtenaar heeft ter zitting verklaard dat het verzoek tot wijziging van de geboorteakte, niet voorafgaand aan het verzoek bij de rechtbank bij de gemeente is ingediend.

Indien verzoekster dit wel zou hebben gedaan, zou de ambtenaar het verzoek niet hebben toegewezen omdat dit onvoldoende is onderbouwd.

De ambtenaar heeft kennis genomen van de conclusie van de ovj en onderschrijft deze..

6 Beoordeling van het verzoek

6.1 Op grond van artikel 1:24 BW kan aanvulling van een register van de burgerlijke stand met een daarin ontbrekende akte of latere vermelding, doorhaling van een daarin ten onrechte voorkomende akte of latere vermelding, of verbetering van een daarin voorkomende akte of latere vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, op verzoek van belanghebbenden of van het openbaar ministerie worden gelast door de rechtbank. De rechtbank kan bij haar beschikking tot verbetering van een akte of latere vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, eveneens dezelfde verbetering gelasten ten aanzien van een akte of latere vermelding betreffende dezelfde persoon of zijn afstammelingen, die buiten haar rechtsgebied in de registers van de burgerlijke stand is opgenomen.

Verzoekster is van mening dat in deze zaak sprake is van een misslag, omdat op de geboorteakte van haar kind haar naam en geboortedatum onjuist zijn staan vermeld.

6.2 In beginsel dient van de juistheid van de geboorteakte te worden uitgegaan.

Omdat de ambtenaar op grond van artikel 1:19e lid 7 BW, de identiteit van de aangever vast dient te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht , gaat de rechtbank ervan uit dat de ambtenaar de identiteit van de aangeefster van de geboorte van het kind HE op 2 juli 2002 op de juiste wijze heeft kunnen vaststellen.

De ambtenaar heeft daartoe ter zitting nog verklaard dat voor de inschrijving in het GBA van een asielzoeker een brondocument nodig is en dat dit brondocument wordt opgemaakt op basis van de gegevens van het eerste gehoor bij de IND, nadat de asielzoeker onder ede heeft verklaard dat de gegevens van de IND op waarheid berusten.

Hoewel verzoekster geen uittreksels GBA met historische adresgegevens heeft overgelegd van de persoon [naam], en de ambtenaar van de gemeente [plaats] voorafgaand aan de zitting niet heeft kunnen onderzoeken op welke wijze de ambtenaar van de eerste woonplaats van verzoekster een brondocument van verzoekster heeft opgesteld, gaat de rechtbank bij gebrek aan andersluidende informatie ervan uit dat de inschrijving van de persoon zich noemende [naam] in het GBA van haar eerste woonplaats op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.

6.3 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is de rechtbank voorshands van oordeel dat geen sprake is geweest van een misslag bij het opmaken van de geboorteakte met nummer [nummer] van het jaar 2002 van de gemeente [plaats].

Voor zover er redenen zijn om de geboorteakte op grond van artikel 1:24 BW te wijzigen, zoals door verzoekster is verzocht, dienen zeer hoge eisen te worden gesteld aan het bewijs dat bij het opmaken van de geboorteakte van het kind sprake is geweest van een misslag zoals door verzoekster wordt gesteld.

6.4 Verzoekster stelt dat het kind [naam minderjarige] hetzelfde kind is als het kind [naam in China]. Zij heeft weliswaar ter zitting verklaard dat op bladzijde 4 van het Chinese paspoort van het kind staat vermeld dat het kind [naam vader] ook bekend is onder de naam [naam minderjarige], maar heeft daarvan geen nadere bewijsstukken overgelegd.

6.5 Verzoekster stelt voorts dat zij dezelfde persoon is als [naam], geboren op [datum] 1983 te [plaats], China. Verzoekster heeft haar verzoek op dit punt ter zitting evenmin nader onderbouwd, noch stukken overgelegd aan de hand waarvan kan worden aangetoond dat [naam verzoekster] dezelfde persoon is als degene die in december 1999 onder de naam [naam] hier te lande asiel heeft aangevraagd. Desgevraagd heeft verzoekster verklaard dat zij bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning onder de naam [naam verzoekster] in 2008, aan de IND niet heeft meegedeeld dat zij in december 1999 een asielverzoek had ingediend onder een andere naam.

6.6 De rechtbank is van oordeel dat verzoekster onvoldoende heeft gesteld om vast te kunnen stellen dat het kind [naam minderjarige] hetzelfde kind is als het kind [naam in China], en dat laatstgenoemd kind op [datum] 2002 is geboren uit de persoon die op dat moment de naam [naam] droeg. Het had op de weg van verzoekster gelegen om de rechtbank voor te lichten door middel van verificatoire bescheiden. De raadsman was voorafgaand aan de zitting bekend met de conclusie van de ovj die er, kort gezegd, op neerkomt dat niet kan worden vastgesteld dat verzoekster is wie zij stelt te zijn en dat hetzelfde geldt voor de identiteit van het kind. Dit klemt temeer nu verzoekster stelt dat zij destijds welbewust, zowel ten tijde van haar asielprocedure hier te lande - teneinde uitzetting te voorkomen - en in het verlengde daarvan bij het aangeven van het kind, onjuiste gegevens heeft vermeld aan de autoriteiten. Het enkel in kopie overleggen van een in China opgemaakt DNA onderzoek is dan ook ontoereikend. Voornoemde kopie kan niet bijdragen aan het onomstotelijk vaststellen van de identiteit van verzoekster die stelt destijds [naam] te heten, noch van het kind dat is aangegeven onder de naam [naam minderjarige].

6.7 De rechtbank ziet geen aanleiding het verzoek aan te houden om verzoekster in de gelegenheid te stellen alsnog bewijsstukken over te leggen waaruit haar stellingen blijken. Een daartoe strekkend verzoek is overigens door de advocaat van verzoekster ook niet gedaan.

6.8 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het verzoek worden afgewezen.

7 Beslissing

De rechtbank:

Wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R.A. Otter, A.L. Diender en C.A.M. van de Rest-van der Heijden, in tegenwoordigheid van M.P. Joukes, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 maart 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature