< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming bijschrijving paspoort. Angst voor kinderontvoering van de zijde van de vrouw.

Verzoek man toegewezen.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector Familie- en Jeugdrecht

vervangende toestemming voor bijschrijving minderjarige in een paspoort

zaak-/rekestnr.: 146860/08-2012

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 29 juli 2008

in de zaak van:

[naam man],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: de man,

procureur mr. H.M.J. van Mens,

tegen

[naam vrouw],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: de vrouw.

advocaat mr. J.E. Smal te Castricum

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de recht¬bank naar de volgende stukken:

- het op 5 juni 2008 ter griffie van deze rechtbank ingeko¬men ver¬zoekschrift met bijlagen van de man;

en het verhandelde ter terechtzitting op 22 juli 2008 in aanwezigheid van partijen, bijgestaan door hun raadslieden.

2 De vaststaande feiten

Uit de stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het volgende gebleken:

2.1 Partijen zijn op [datum] 2002 een geregistreerd partnerschap aangegaan. Op

[datum] 2008 is de ontbinding van dit partnerschap door deze rechtbank uitgesproken.

2.2 Uit de relatie van partijen zijn de thans nog minderjarige kinderen geboren [achternaam]:

- [naam minderjarige 1], geboren op [datum] 2003 te [plaats];

- [naam minderjarige 2], geboren op [datum] 2006 te [plaats].

De man heeft de kinderen erkend. Partijen zijn gezamenlijk belast met het gezag over de minderjarigen.

De minderjarigen hebben hun hoofdverblijfplaats bij de vrouw.

Rachel is bijgeschreven op het paspoort van de man. Beide kinderen zijn niet bijgeschreven op het paspoort van de vrouw.

3 Het verzoek en de grondslag daarvan

3.1 Het verzoek van de man strekt tot vervangende toestemming ten behoeve van het bijschrijven in zijn paspoort van [naam minderjarige 2], geboren [datum] 2006 te [plaats] ex artikel 34 lid 2 van de Paspoortwet .

3.2 De man is voornemens op vakantie te gaan met de kinderen. De man stelt dat de vrouw, niettegenstaande herhaaldelijk verzoek van hem, weigert een verklaring van toestemming te geven voor de bijschrijving van [naam minderjarige 2] in zijn paspoort. De man is van mening dat de vrouw hiermee misbruik maakt van haar positie.

4 Het verweer

De vrouw heeft het verzoek gemotiveerd bestreden. Zij geeft aan dat de man het altijd -ook gedurende hun relatie- heeft gehad over een vertrek naar het buitenland. De vrouw stelt dat dit met name is toegenomen sinds de zus van de man in Dubai woont en daar veel geld zou verdienen. De zus zou hebben gezegd dat de man in Dubai een bedrijf kon beginnen, aldus de vrouw. De vrouw stelt dat de man geen binding heeft met Nederland, hij een uitkering zou hebben, geen familie of vrienden in Nederland heeft en de Nederlandse taal niet machtig zou zijn. De vrouw geeft aan dat zij altijd bang zal zijn dat de man de kinderen zal meenemen naar het buitenland. Zij biedt aan om toestemming te geven voor afgifte van een id-kaart voor [naam minderjarige 2], zodat de man met de kinderen binnen Europa op vakantie kan gaan.

5 Beoordeling van het verzoek

5.1 Artikel 34 lid 2 juncto artikel 38 lid 2 Paspoortwet voorziet in de mogelijkheid, indien een van de personen die het gezag uitoefent weigert een verklaring van toestemming voor afgifte van een paspoort af te geven, deze verklaring te vervangen door een verklaring van de kinderrechter, die een zodanige beslissing geeft als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Partijen zijn ter zitting niet tot een vergelijk gekomen.

5.2 De enkele omstandigheid dat de zus van de man in Dubai woont en volgens de vrouw veel geld daar zou verdienen acht de rechtbank nog geen grond om aan te nemen dat de man de kinderen mee naar het buitenland, in casu Dubai, zou nemen om zich aldaar te vestigen. De man heeft ter zitting naar voren gebracht dat hij al achttien jaar in Nederland woont, naast de Iraanse ook de Nederlandse nationaliteit bezit, hij hier een nieuwe woning heeft alsmede een kledingbedrijf heeft in [plaats] en dat hij vanwege de vluchtelingenstatus van zijn ouders niet naar Iran zou gaan. Hij heeft voorts benadrukt dat hij niet voornemens is om met de kinderen naar Dubai te gaan om zich daar met de kinderen te vestigen nu dit niet in het belang van de kinderen is. De man heeft aangegeven dat hij moe is van het vechten tegen de vrouw en de voortdurende angst dat hij zich schuldig zou gaan maken aan kinderontvoering.

5.3. Gelet op hetgeen door de vrouw ter zitting naar voren is gebracht, haar angst voor ontvoering van de kinderen en haar stelling dat deze angst voor altijd aanwezig zal zijn, is voldoende aannemelijk geworden dat het voor de man niet mogelijk is toestemming van de vrouw te verkrijgen voor het bijschrijven van de minderjarige [naam minderjarige 2] op zijn paspoort. Nu de man voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zijn sociale leven zich in Nederland afspeelt en hij niet voornemens is, gelet op het belang van de kinderen, deze mee te nemen naar Dubai of elders buiten de Europese Gemeenschap om zich aldaar met de kinderen te vestigen, is de rechtbank van oordeel dat het belang van [naam minderjarige 2] niet geschaad wordt door het laten bijschrijven van [naam minderjarige 2] ìn het paspoort van de man, zodat [naam minderjarige] met zijn zus en de man op vakantie kan gaan.

De vrouw heeft ter zitting een aanbod gedaan voor het geven van toestemming voor de afgifte van een id-kaart ten behoeve van [naam minderjarige 2] voor reizen binnen Europa, zodat het risico voor kinderontvoering minimaal blijft. Gelet op hetgeen de rechtbank heeft overwogen over de angst van de vrouw voor kinderontvoering, ziet de rechtbank in dit aanbod geen reden om het verzoek van de man af te wijzen. Zou de man in de toekomst naar landen buiten Europa willen reizen voor een vakantie met de kinderen, dan staan partijen wederom voor de rechter, nu de vrouw heeft aangegeven dat zij haar angst voor kinderontvoering altijd zal houden. De rechtbank acht dit niet wenselijk en ook niet in het belang van [naam minderjarige 2]. Wel gaat de rechtbank er hierbij vanuit dat partijen elkaar over en weer tijdig zullen inlichten indien zij met de kinderen op vakantie naar het buitenland willen gaan.

5.4 Nu de rechtbank het verzoek van de man zal toewijzen, gaat zij ervan uit dat op het moment dat [naam minderjarige 2] is bijgeschreven in het paspoort van de man, de man geen bezwaar meer zal hebben tegen bijschrijving van beide kinderen in het paspoort van de vrouw.

6 Beslissing

De rechtbank:

6.1 Bepaalt dat de verklaring van toestemming van de vrouw tot het

bijschrijven van de minderjarige [achternaam]:

- [naam minderjarige 2], geboren op [datum] 2006 te [plaats] in het paspoort van de man wordt vervangen door een verklaring van toestemming van de kinderrechter.

6.2 Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

6.3 Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. van Andel, tevens kinderrechter en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 29 juli 2008, in tegenwoordigheid van

mr. J.E. Lee als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature