< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster heeft in beide zaken verzocht om verbetering van de geboorteaktes van voormelde kinderen voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente [naam], respectievelijk [naam], in die zin dat de gegevens aangaande de moeder telkens worden gewijzigd in [naam moeder, geboren op [datum] te [plaats], Nigeria.

Verzoekster heeft gesteld dat in de betreffende geboorteaktes telkens als naam van de moeder de naam [naam], geboren op [datum] te [plaats], Soedan staat vermeld, terwijl zij in werkelijkheid is genaamd [naam moeder], geboren op [datum] te [plaats], Nigeria. Volgens verzoekster heeft zij op [datum] 2001 in Nederland asiel aangevraagd onder eerstgenoemde naam, omdat zij op die manier als Soedanese aanspraak op een verblijfsstatus in Nederland hoopte te kunnen maken. Bij de geboorte van de kinderen heeft zij, teneinde zich niet te verraden, telkens deze onjuiste gegevens doen opnemen in de geboorteaktes van de kinderen, aldus verzoekster.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector Familie- en Jeugdrecht A

wijziging geboorteaktes

zaak-/rekestnr.: 132193/07-433 en (na verwijzing door de rechtbank Groningen:) 135209/07-1639

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken d.d. 5 juni 2007

op de verzoeken van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: verzoekster,

procureur mr. J.J. Perrels,

advocaat mr. H.K. Jap-a-Joe,

strekkende tot verbetering van de aktes van de burgerlijke stand betreffende:

- [kind 1], geboren op [datum] 2006 in de gemeente [plaats];

- [kind 2], geboren op [datum] 2006 in de gemeente [plaats];

- [kind 3], geboren op [datum] 2002 in de gemeente [plaats];

- [kind 4], geboren op [datum] 2003 in de gemeente [plaats].

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure in de zaak met rekestnummer 132193/07-433 verwijst de recht¬bank naar de volgende stukken:

- het op 2 februari 2007 ter griffie van deze rechtbank ont¬vangen verzoekschrift met bijlagen;

- de brief van 16 februari 2007 van de procureur met bijlage;

- de brief van de gemeente Haarlem d.d. 27 februari 2007;

- de brief van 25 april 2007 van de procureur, met bijlagen,

en het verhandelde ter terechtzitting op 16 april 2007 in aanwezigheid van verzoekster, bijgestaan door haar advocaat.

In de zaak met rekestnummer 135209/07-1639 verwijst de rechtbank naar de beschikking van de rechtbank Groningen d.d. 8 mei 2007 en het onderliggende dossier.

2 De vaststaande feiten

Verzoekster is moeder van voormelde minderjarige kinderen. Zij heeft telkens aangifte van de geboorte van de kinderen gedaan onder de naam [naam], geboren op [datum] te [plaats] in Soedan.

3 Het verzoek en de grondslag daarvan

Verzoekster heeft in beide zaken verzocht om verbetering van de geboorteaktes van voormelde kinderen voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem, respectievelijk Groningen, in die zin dat de gegevens aangaande de moeder telkens worden gewijzigd in [naam moeder, geboren op [datum] te [plaats], Nigeria.

Verzoekster heeft gesteld dat in de betreffende geboorteaktes telkens als naam van de moeder de naam [naam], geboren op [datum] te [plaats], Soedan staat vermeld, terwijl zij in werkelijkheid is genaamd [naam moeder], geboren op [datum] te [plaats], Nigeria. Volgens verzoekster heeft zij op [datum] 2001 in Nederland asiel aangevraagd onder eerstgenoemde naam, omdat zij op die manier als Soedanese aanspraak op een verblijfsstatus in Nederland hoopte te kunnen maken. Bij de geboorte van de kinderen heeft zij, teneinde zich niet te verraden, telkens deze onjuiste gegevens doen opnemen in de geboorteaktes van de kinderen, aldus verzoekster.

4 Beoordeling van het verzoek

Ter nadere onderbouwing van het verzoek heeft verzoekster op [datum] 2007 stukken overgelegd, waaronder de verklaring van [naam], wachtmeester der Koninklijke Marechaussee en [naam], wachtmeester eerste klasse der Koninklijke Marechaussee, beiden werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee District Noord Brigade Ter Apel/Aanmeldcentrum Ter Apel, mutatienummer [nummer], opgemaakt op [datum] 2005. Uit voormelde verklaring blijkt dat alle documenten die verzoekster aan de rechtbank heeft overgelegd om de juistheid van haar Nigeriaanse identiteit aan te tonen reeds door bureau falsificaten van de Kmar zijn onderzocht. De conclusie van dat onderzoek is, dat op grond van geen van die documenten de identiteit dan wel de nationaliteit van verzoekster kan worden vastgesteld.

Bij de overgelegde stukken bevindt zich een brief van de IND d.d. 14 juli 2006, waarin opgenomen de conclusie van de taalanalyse waaraan verzoekster haar medewerking heeft verleend, inhoudende dat verzoekster éénduidig uit Nigeria afkomstig is.

Gelet op het vorenstaande kan op grond van de thans aan de rechtbank ter beschikking gestelde stukken niet vastgesteld worden dat verzoekster de gestelde identiteit en nationaliteit heeft, bij gebreke waarvan vooralsnog de grondslag ontbreekt om de geboorte aktes, zoals verzocht, te wijzigen.

Uit de verklaring van verzoekster ter terechtzitting op 16 april 2007, alsmede uit de format voor de verslaglegging van de presentatie van verzoekster bij de Nigeriaanse autoriteiten zou blijken dat verzoekster in het bezit is van een paspoort of kopieën daarvan, naar zeggen van verzoekster afgegeven door de Nigeriaanse autoriteiten. De rechtbank zal de zaak daarom aanhouden om verzoekster in de gelegenheid te stellen het originele paspoort ten name van [naam], geboren op [datum] te [plaats], Nigeria, op echtheid te laten onderzoeken door bureau Falsificaten van de Koninklijke Marechaussee opdat de rechtbank het resultaat van dat onderzoek bij de verdere beoordeling van de verzoeken kan betrekken. Daarbij dient de Koninklijke Marechaussee eveneens vast te stellen of de gelaatsfoto, welke deel uitmaakt van het originele paspoort, gelijkenis vertoont met verzoekster.

6 Beslissing

De rechtbank:

Houdt de zaak aan in verband met een onderzoek als voormeld.

Bepaalt de voortzetting van de behandeling ter terechtzitting op 23 augustus 2007 PRO FORMA.

Verzoekt de procureur /advocaat van verzoekster de rechtbank schriftelijk te berichten over de uitslag van voormeld onderzoek van het originele paspoort van verzoekster.

Bepaalt dat het schriftelijk bericht uiterlijk op 16 augustus 2007 door de rechtbank ontvangen dient te zijn.

Houdt verder iedere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 5 juni 2007, in tegenwoordigheid van M. Struijk als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature