< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek adoptie uit te spreken na Nederlands recht. Minderjarige is reeds naar Chinees recht geadopteerd. Verzoekster en haar echtgenoot zijn inmiddels gescheiden. Verzoekster is opnieuw gehuwd.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector Familie- en Jeugdrecht

adoptie

zaak-/rekestnr.: 130902/2006-4184

beschikking van de meervoudige kamer voor familiezaken d.d. 7 augustus 2007

gegeven op het verzoek van:

[naam verzoekster],

wonende te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

hierna mede te noemen: verzoekster,

procureur: mr. R.F. Groos

advocaat mr. M. Koomen te Alkmaar,

strekkende tot adoptie van:

[naam kind],

oorspronkelijk genaamd [naam], geboren op [datum] 2002 in de Volksrepubliek China.

Het verzoek strekt tevens tot wijziging van de schrijfwijze van de eerste voornaam van de minderjarige.

1. Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- het op 18 december 2006 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift, met bijlagen;

- de op 22 mei 2007 ontvangen brief van de heer [naam];

- het verhandelde ter terechtzitting op 27 juni 2007 in aanwezigheid van verzoekster, bijgestaan door mr. E.J.A. Brons, namens mr. M. Koomen, de heer [naam], huidige echtgenoot van verzoekster en de heer W.R. Daalderop namens de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad);

- de brief met bijlage van 3 juli 2007 van de procureur van verzoekster;

- de brief met bijlage van 3 juli 2007 van de Raad,

2. De vaststaande feiten

Verzoekster is op[datum] 1995 te [plaats] gehuwd met [naam].

De Minister van Justitie heeft op 25 april 2000 aan verzoekster en de heer [naam] toestemming verleend voor het opnemen van een eerste buitenlands kind ter adoptie.

Uit een "Notarial Certificate of Adoption" opgemaakt op [datum] 2003 door [naam instantie], Volksrepubliek China" en genummerd [nummer] blijkt dat de minderjarige reeds naar Chinees recht door verzoekster en de heer [naam] is geadopteerd.

Uit voormeld “Certificate” blijkt tevens dat de naam van de minderjarige [naam kind] na de adoptie is gewijzigd in [naam]

Bij beschikking van de kantonrechter te Haarlem van 4 februari 2004 is [naam] benoemd tot voogd over de minderjarige en is bepaald dat [naam] en verzoekster de gezamenlijk voogdij over de minderjarige zullen uitoefenen.

Bij beschikking van deze rechtbank van 20 december 2005 is tussen verzoekster en [naam] de echtscheiding uitgesproken. Deze beschikking is op 23 december 2005 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente [naam plaats].

Verzoekster is op [datum] 2006 gehuwd met [naam].

Bij beschikking van de rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem van 2 februari 2006 is voormelde beschikking van 4 februari 2004 herroepen en is verzoekster benoemd tot voogdes over de minderjarige.

3. Beoordeling

Aan de orde is het verzoek van verzoekster tot het uitspreken van de adoptie naar Nederlands recht van [naam kind], voornoemd. Hieraan is vooraf gegaan de adoptie van [naam kind] naar Chinees recht door verzoekster en haar voormalige echtgenoot de heer [naam]. De opneming ter adoptie van [naam kind] in het gezin van verzoekster en haar voormalige echtgenoot heeft plaatsgevonden op basis van een beginseltoestemming van de Minister van Justitie die aan beide voornoemde personen is verleend naar aanleiding van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming dat uitging van de toenmalige gezinssituatie. Inmiddels is de gezinssituatie van verzoekster gewijzigd, zodat de vraag moet worden gesteld of bij de huidige gezinssituatie van verzoekster de adoptie door verzoekster (nog steeds) in het kennelijk belang van [naam kind] kan worden geacht.

Verzoekster heeft dienaangaande ter zitting verklaard dat de heer [naam] geen band heeft opgebouwd met [naam kind]] omdat hij haar en de minderjarige in november 2004, enkele maanden na de adoptie van de minderjarige in China, heeft verlaten. Volgens verzoekster had de heer [naam] de gevolgen van de uitbreiding van het gezin door adoptie onvoldoende ingeschat. Als gevolg van de daardoor ontstane spanningen is het huwelijk in december 2005 door echtscheiding ontbonden. Na zijn vertrek uit de echtelijke woning is er geen contact meer geweest tussen de heer [naam] en [naam kind].

Enige tijd na het feitelijk uiteengaan van verzoekster en haar toenmalige echtgenoot heeft verzoekster de heer [naam] ontmoet. Sinds april 2005 vormen verzoekster, de minderjarige en de heer [naam] een gezin. Het is de bedoeling dat [naam kind] op termijn ook door de heer [naam] zal worden geadopteerd. Een gezamenlijk verzoek tot adoptie is op dit moment nog niet mogelijk , omdat nog niet aan de in artikel 1: 227, lid 2, BW vermelde termijn van samenleving is voldaan.

Verzoekster heeft voorts ter zitting verklaard dat zij enige tijd geleden bij het Ministerie van Justitie een verzoek heeft ingediend om samen met de heer [naam] een (tweede) buitenlands kind te mogen adopteren en dat de Raad daartoe een gezinsonderzoek heeft uitgevoerd, waarbij de huidige leefsituatie voorwerp van onderzoek was. Op 21 februari 2006 is dit gezinsonderzoek door de Raad afgesloten en op 27 februari 2007 heeft de Raad advies uitgebracht aan de Minister van Justitie. Op 6 maart 2006 is aan verzoekster en de heer [naam] de beginseltoestemming voor het opnemen ter adoptie van een (tweede) buitenlands kind verleend. Een afschrift van bedoelde beginseltoestemming is na de zitting door verzoekster aan de rechtbank overgelegd.

Gegeven deze aan verzoekster en de heer [naam] verleende beginseltoestemming heeft de Raad zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank omtrent het voorliggende verzoek tot het uitspreken van de adoptie naar Nederlands recht door verzoekster van [naam kind].

De rechtbank overweegt dat is gebleken dat de Minister van Justitie - na het daarvoor bedoelde onderzoek- de gezinssituatie van verzoekster en haar nieuwe echtgenoot zodanig verantwoord acht dat aan haar en de heer [naam] toestemming is gegeven een buitenlands kind ter adoptie in hun gezin op te nemen.

Uit het door de Raad na de zitting overgelegde rapport blijkt dat verzoekster en de heer [naam] ieder hun aandeel hebben in de verzorging en opvoeding van [naam kind] en dat zij haar goed hebben opgevangen na de echtscheiding van verzoekster. Ook blijkt uit de rapportage dat [naam kind] is gehecht in het gezin, dat zij zich leeftijdsadequaat ontwikkelt en dat zij een weerbaar meisje is geworden.

De heer [naam] heeft de rechtbank door middel van een schriftelijke verklaring laten weten dat hij instemt met het verzoek van verzoekster de minderjarige alleen te adopteren.

De rechtbank heeft op grond van de overgelegde stukken en het onderzoek ter zitting de overtuiging gekregen dat de gevraagde adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige is. Tevens is komen vast te staan dat de minderjarige thans en naar voor de toekomst redelijkerwijs is te voorzien niets meer van haar ouder of ouders in hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, zodat, nu ook overigens aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, het verzoek voor toewijzing vatbaar is.

Geboortegegevens van de minderjarige

Ten aanzien van de minderjarige, die buiten Nederland is geboren, is geen akte van geboorte overgelegd die overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt.

Bij de bijlagen bevindt zich een "Notarial Certificate of Birth", opgemaakt op [datum] 2003 door "[naam instantie]" voornoemd en genummerd [nummer], waaruit blijkt dat voornoemde minderjarige een kind is van het vrouwelijke geslacht, de naam [naam kind] draagt en is geboren op [datum] 2002 in de Volksrepubliek China.

Op grond van het overgelegde "Notarial Certificate", opgemaakt op [datum] 2003 door [naam instantie] voornoemd en genummerd [datum] gaat de rechtbank er vanuit gaat dat [naam plaats]] in de provincie [naam], Volksrepubliek China, de geboorteplaats van de minderjarige is.

De minderjarige is het eerste kind tot wie verzoekster in familierechtelijke betrekking komen te staan.

De wijziging van de schrijfwijze eerste voornaam van de minderjarige

Het verzoek tot wijziging van de schrijfwijze van de eerste voornaam van de minderjarige is geoorloofd naar de maatstaven van artikel 4 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek . Het verzoek zal daarom worden toegewezen, nu er voldoende zwaarwegend belang is bij inwilliging daarvan.

Nu de minderjarige door de adoptie alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder komt te staan, zal zij op grond van artikel 1: 5 lid 1 BW na de adoptie haar geslachtsnaam dragen.

4. Beslissing

De rechtbank:

Stelt vast dat op [datum] 2002 te [naam plaats], Provincie [naam provincie], Volksrepubliek China, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind is gegeven de geslachtsnaam [naam] en de voornaam [naam] en gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

's-Gravenhage een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen.

Spreekt uit de adoptie van de minderjarige van het vrouwelijk geslacht:

[naam kind],

oorspronkelijk genaamd [naam], geboren op [datum] 2002 te [naam plaats], Provincie [naam provincie], Volksrepubliek China.

door verzoekster voornoemd.

Gelast de wijziging van de schrijfwijze van de eerste voornaam van voornoemde minderjarige in: [naam], zodat de volledige namen van de minderjarige

[naam kind] zullen zijn.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.G. Kok, als voorzitter, tevens kinderrechter, en mrs. A.M. Ayal en R.A. Otter, als leden van deze kamer en in het openbaar uitgesproken van 7 augustus 2007 in tegenwoordigheid van M.P. Joukes als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature