U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eindvonnis in schadestaatprocedure

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraakvonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 102506 / HA ZA 04-767

Vonnis van 7 december 2005

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AL HOLDING B.V.,

gevestigd te Bentveld, eiseres,

procureur mr. J. Brons,

tegen

1. [gedaagde] ,

wonende te [plaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENGEL VASTGOED BEHEER B.V.,

gevestigd te Zaandam, gedaagden,

procureur mr. A.G. Koster.

Partijen zullen hierna Al Holding B.V. en [gedaagde] c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 1 juni 2005;

een akte aan de zijde van Al Holding B.V. met producties;

een antwoordakte aan de zijde van [gedaagde] c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

Bij tussenvonnis van 1 juni 2005 is Al Holding B.V. in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de door [gedaagde] c.s. gestelde mogelijkheid om overdrachtsbelasting terug te vragen bij de belastingdienst, alsmede om de specificatie van de door haar in Boissevain Vastgoed B.V. (hierna: Boissevain) gewerkte uren en de door haar gestelde accountantskosten nader te onderbouwen.

2.2.

Al Holding B.V. heeft vervolgens in de door haar genomen akte van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door overlegging van haar producties A tot en met E.1.

Voorts heeft Al Holding B.V. haar eis vermeerderd, in dier voege dat zij thans ter zake van de kosten van de oprichting van Al Holding B.V. EUR 851,71 extra vordert. Voorts vordert Al Holding B.V. betaling van EUR 10.616,54 in verband met het indienen van haar vordering tot schadevergoeding en tot slot heeft zij haar vordering aan accountantskosten vermeerderd met EUR 1.406,75.

2.3.

[gedaagde] c.s. heeft in verband met deze wijziging van eis bezwaar gemaakt. Dit bezwaar wordt echter verworpen. Zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen, is de eiser immers bevoegd zijn eis of de gronden daarvan te veranderen ofte vermeerderen. Dit is slechts anders als de gedaagde door die eiswijziging onredelijk wordt belemmerd in zijn verdediging of als het geding onredelijk wordt vertraagd. Zulks is echter gesteld noch gebleken. De door Al Holding B.V. gevorderde posten zullen derhalve-voor zover niet reeds beslist - in het hierna volgende achtereenvolgens worden behandeld.

a. het b.t.w. deel van de aandelenprijs

2.3.1.

Tussen partijen is inmiddels in confesso dat Al Holding B.V. geen aanspraak kan maken bij de belastingdienst op teruggave of verrekening van de overdrachtsbelasting ad EUR 8.440,31 U 18.600,-). Het verweer ter zake van [gedaagde] c.s. wordt derhalve verworpen. De door Al Holding B.V. gevorderde schade wegens verwerving van de aandelen wordt bepaald op EUR 191.176,-.

b. de nadere kosten van oprichting van Al Holding B.V.

2.3.2.

In genoemd tussenvonnis van 1 juni 2005 heeft de rechtbank reeds bepaald dat [gedaagde] c.s. aan Al Holding B.V. de kosten van oprichting ad EUR 1.751,- dient te voldoen. Daarnaast vordert Al Holding B.V. thans betaling van EUR 851,71, welk bedrag betrekking heeft op inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank acht ook deze kosten toewijsbaar. Zoals reeds in eerdergenoemd tussenvonnis overwogen, is Al Holding B.V. opgericht speciaal in verband met de overeenkomst die partijen op 2 april 1999 hebben gesloten. De kosten van oprichting en de daarop volgende kosten van inschrijving bij de Kamer van Koophandel dienen derhalve door [gedaagde] c.s. te worden vergoed. De stelling van [gedaagde] c.s. in zijn laatste akte dat Al Holding B.V. ook andere activiteiten ontplooide dan deelname in Boissevain wordt bij gebrek aan voldoende onderbouwing verworpen. De omstandigheid dat de inschrijvingkosten niet kunnen worden aangemerkt als kosten van oprichting kunnen evenmin tot een ander oordeel leiden. Deze schadepost is derhalve (in totaal) toewijsbaar tot een bedrag van EUR 2.602,71.

c. de kosten van werkzaamheden t.b.v. Boissevain

2.3.3.

Al Holding B.V. heeft in haar akte het aantal door haar ten behoeve van Boissevain gewerkte uren verminderd met 23 uren (en EUR 134,76 aan onkosten en 71 km), omdat dit uren (en onkosten en kilometers) betreft die betrekking hebben gehad op de oprichting van Al Holding B.V. Zij vordert derhalve thans vergoeding van 544,45 uren, 4.838 gereden kilometers en EUR 309,98 aan onkosten. Ter onderbouwing van deze schadepost heeft zij haar uren nader toegelicht en onderbouwd met 66 bijlagen.

2.3.4.

Het verweer van [gedaagde] c.s. komt - kort gezegd- op het volgende neer. Volgens [gedaagde] c.s. hebben de gevorderde uren (en kilometers) voor een deel betrekking op de

door partijen gevoerde rechtsstrijd. Hij noemt een aantal data in de periode december 2000 tot en met februari 2001 voor in totaal 190 gewerkte uren (en 266 kilometers). Daarnaast signaleert [gedaagde] c.s. voor 54 uren aan niet zakelijke bijeenkomsten. Ook is volgens [gedaagde] c.s. voor een deel dubbel werk verricht door de heer en mevrouw [naam] als gevolg waarvan 123 uren buiten beschouwing moet worden gelaten. Tot slot bestrijdt [gedaagde] c.s. met nadruk de hoogte van de reiskosten en de reistijd.

2.3.5.

Het verweer van [gedaagde] c.s. dat een deel van de door Al Holding B.V. gestelde uren betrekking heeft op de rechtsstrijd tussen partijen en daarom niet voor vergoeding in aanmerking komt wordt verworpen. Vooropgesteld dient te worden dat de rechtbank bij vonnis van 17 maart 2004 de tussen partijen op 2 april 1999 gesloten overeenkomst heeft vernietigd wegens bedrog. De rechtbank is eerst tot deze uitspraak gekomen na bewijslevering door Al Holding B.V. Gelet op de grondslag voor deze beslissing-het opzettelijk door [gedaagde] c.s. bewerkstelligen van een onjuiste voorstelling van zaken bij Al Holding B.V. (i.o.)- ligt het in de rede dat Al Holding B.V. teneinde daaromtrent zelf duidelijkheid te verkrijgen, ook in het kader van haar lopende werkzaamheden, extra werk heeft verricht. Deze extra werkzaamheden kunnen aan [gedaagde] c.s. worden toegerekend, omdat hij opzettelijk heeft gehandeld. Het verweer van [gedaagde] c.s. wordt dan ook verworpen.

2.3.6.

Het verweer van [gedaagde] c.s. dat Al Holding B.V. ten dele betaling van niet zakelijke uren claimt acht de rechtbank wel terecht. Tussen partijen is niet in geschil dat zij hun zakelijke activiteiten hebben gecombineerd met diners, een boottocht en dergelijke. Waar partijen aldus het nuttige met het aangename hebben verenigd, is de rechtbank van oordeel dat een deel van deze uren niet als schade kan worden aangemerkt. De rechtbank zal derhalve de helft van deze uren, zijnde 27 uren aanmerken als werkzaamheden van Al Holding B.V. ten behoeve van Boissevain.

2.3.7.

Het betoog van [gedaagde] c.s. dat voor een groot aantal werkzaamheden dubbel werk is verricht, omdat zowel de heer als mevrouw [naam] bepaalde werkzaamheden hebben verricht, wordt verworpen. [gedaagde] c.s. heeft niet gesteld dat de betreffende werkzaamheden door één persoon in hetzelfde aantal uren hadden kunnen worden uitgevoerd en, indien zijn stellingen als zodanig zouden moeten worden opgevat, heeft [gedaagde] c.s. die stellingen niet onderbouwd.

2.3.8.

[gedaagde] c.s. heeft tot slot nog aangevoerd dat Al Holding B.V. teveel kosten per kilometer en reisuren heeft gerekend. Volgens Al Holding B.V. bedragen de bruto kosten per kilometer EUR 0,28. De rechtbank bepaalt deze kosten op EUR 0,18, zijnde een algemeen aanvaard tarief. De rechtbank ziet geen aanleiding voor de door Al Holding B.V. opgevoerde reistijd een lager uurtarief te hanteren dan voor de overige aan Boissevain bestede uren. De reistijd is immers onlosmakelijk verbonden met deze andere uren. Verder heeft Al Holding B.V. deze uren niet op andere wijze kunnen invullen. Bovendien is door [gedaagde] c.s. niet gesteld welk uurtarief redelijk zou zijn en waarom dat tarief redelijk(er) zou zijn.

2.3.9.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat deze schadepost kan worden toegewezen voor 517,45 uur zijnde EUR 51.745,-, alsmede EUR 870,84 aan kilometervergoeding en EUR 309,98 aan (onbestreden) onkosten, zijnde in totaal EUR 52.925,82.

d. de kosten van Al Holding B.V. om aandeelhoudersvergaderingen te organiseren

2.3.10.

Bij tussenvonnis van 1 juni 2005 is ter zake reeds beslist dat deze schadepost zal worden toegewezen tot een bedrag van EUR 4.937,45.

e. kosten accountant

2.3.11.

In genoemd tussenvonnis van 1 juni 2005 heeft de rechtbank aangegeven dat Al Holding B.V. de door haar gevorderde accountantskosten nader dient te onderbouwen en dat zij tenminste de facturen van de accountant dient te overleggen en moet onderbouwen welke werkzaamheden de accountant heeft verricht. Uit de vervolgens door Al Holding B.V. overgelegde facturen van haar accountant (en de daarop gestelde omschrijving van de werkzaamheden) volgt dat de facturen 017984, 409259 en 409219 (in totaal EUR 2.709,30) geheel betrekking hadden op werkzaamheden in verband met Boissevain en derhalve voor vergoeding in aanmerking komen. Voorts blijkt uit de omschrijving op de overige facturen dat de werkzaamheden niet of slechts in beperkte mate betrekking hadden op zulke werkzaamheden. Nu Al Holding B.V. de omvang van deze overige werkzaamheden, voor zover betrekking hebbend op Boissevain, niet heeft gespecificeerd en onderbouwd, zal deze schadepost voor het overige worden afgewezen.

f. juridische kosten

2.3.12.

Al Holding B.V. heeft in haar laatste akte deurwaarderskosten en eigen kosten ten behoeve van tegen [gedaagde] c.s. gevoerde procedures gevorderd, die zij heeft gemaakt ná de uitspraak in de hoofdzaak van 17 maart 2004.

2.3.13.

De aldus gevorderde deurwaarderskosten ad EUR 1.223,09 acht de rechtbank toewijsbaar. [gedaagde] c.s. heeft hiertegen slechts aangevoerd dat Al Holding B.V. ter zake haar eis niet heeft gewijzigd. Al Holding B.V. heeft haar eis echter vermeerderd met onder meer een bedrag van EUR 10.616,54. De betreffende deurwaarderskosten maken daar deel van uit.

2.3.14.

De door Al Holding B.V. gevorderde kosten in verband met het gevoerde kort geding worden afgewezen, omdat dit kort geding heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst d.d. 5 augustus 2004, waarin is overeengekomen dat iedere partij de eigen kosten draagt. Datzelfde geldt voor de door Al Holding B.V. gevorderde kosten van de door haar gestelde bankgarantie , omdat zij in genoemde vaststellingsovereenkomst onvoorwaardelijk op zich heeft genomen om een bankgarantie te stellen, zodat het haar niet vrij staat naderhand de kosten daarvan te vorderen.

2.3.15.

Ook de resterende eigen kosten en advocaatkosten zullen worden afgewezen, omdat is gesteld noch gebleken dat het hier kosten betreft anders dan ter instructie van de procedure. De gevorderde kosten van advies van een cassatieadvocaat kunnen evenmin worden toegewezen nu zonder toelichting, die ontbreekt, niet duidelijk is waarom Al Holding B.V. deze kosten heeft moeten maken en waarom [gedaagde] c.s. daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.4.

Gelet op het voorgaande is de vordering van Al Holding B.V. in hoofdsom toewijsbaar tot een bedrag van EUR 254.351,28. Nu [gedaagde] c.s. op grond van de op 5 augustus 2004 gesloten vaststellingsovereenkomst reeds een bedrag van EUR 200.000,­ hebben voldaan, zal de vordering in hoofdsom worden toegewezen tot een bedrag van EUR 54.351,28.

2.5.

De rechtbank ziet in de stellingen van Al Holding B.V. onvoldoende aanleiding om de gevorderde wettelijke rente sedert "de vervaldagen, althans de dagen waarop Al Holding B.V. de desbetreffende bedragen heeft voldaan" toe te wijzen, omdat Al Holding B.V. omtrent die data onvoldoende heeft gesteld en zal deze rente mitsdien toewijzen vanaf de dag dat deze gevorderd is namelijk 7 mei 2004.

2.6.

[gedaagde] c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Al Holding B.V. worden begroot op:

dagvaarding EUR 70,40

overige deurwaarderskosten EUR 1.223,09

- vast recht

EUR

241

- salaris procureur

EUR

5000

Totaal

EUR

6.534,49

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

veroordeelt [gedaagde] c.s. tot betaling aan Al Holding B.V. van het bedrag van EUR 54.351,28 (vierenvijftigduizend driehonderdeenenvijftig euro en28/100), vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 7 mei 2004 tot aan de dag van volledige betaling.

3.2.

veroordeelt [gedaagde] c.s. in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Al Holding B.V. begroot op EUR 1.534,49 aan verschotten en EUR 5.000,- aan salaris voor de procureur.

3.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

3.4.

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Flipse en in het openbaar uitgesproken op 7 december 2005.

Conc.: 652


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature