< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Besluit van verweerder manifestatie terstond te beëindigen en uiteen te gaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, nu de betoging niet overeenkomstig genoemd artikel in de APV tijdig is aangemeld, een situatie is ontstaan waarin verweerder bevoegd is om de beëindiging ervan te gelasten. De voorzieningenrechter oordeelt verder dat het niet zo kan zijn dat verzoekers door een betoging niet tijdig aan te melden zelf een spoedeisend belang bij een te treffen voorlopige voorziening creëren. Nu verweerder, blijkens het faxbericht van 14.39 uur van zijn gemachtigde, bovendien bereid is gebleken onder voorwaarden, tijdelijk een alternatieve locatie aan te bieden voor de betoging, hetgeen de voorzieningenrechter een aanvaardbare oplossing acht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het spoedeisend belang aan de gevraagde voorziening ontbreekt.

UitspraakRECHTBANK GRONINGEN

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

Zaaknummer: AWB 12/794

van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 23 augustus 2012

inzake het geschil tussen

(...), verzoekers,

(gemachtigde: mr. M.A.R. Schuckink Kool)

en

de burgemeester van de gemeente Vlagtwedde, verweerder,

(gemachtigde mr. J.D. Leerink)

ten aanzien van het besluit van 24 augustus 2012.

Procesverloop

Op 23 augustus 2012 is een betoging ontstaan op en aan de Ter Apelervenen te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde.

Bij besluit van 24 augustus 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder de deelnemers van de manifestatie de opdracht gegeven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan.

Bij brief van 24 augustus 2012 hebben verzoekers bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Tevens hebben zij de voorzieningenrechter om 12.58 uur verzocht onmiddellijk de voorlopige voorziening te treffen dat de uitvoering van het bestreden besluit wordt geschorst totdat de zaak op een zitting kan worden behandeld.

Bij brief van 24 augustus 2012 hebben verzoekers een betoging bij verweerder aangemeld.

Verweerder heeft bij brief van 24 augustus 2012 gereageerd op het verzoek. Verweerder heeft daarin in een op 14.39 uur verzonden faxbericht aangegeven bereid te zijn de uitvoering van het besluit op te schorten, indien door verzoekers wordt voldaan aan de voorwaarde dat zij 24 augustus 2012 vóór 16.00 uur de betoging verplaatsen naar het evenemententerrein in Sellingen en dat de betoging voor wat betreft het aantal deelnemers en het aantal tenten e.d. geen grotere omvang krijgt dan zoals door de politie zal worden geregistreerd. Dit uitstel geldt gedurende de termijn van 48 uur, welke ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) van verweerders gemeente van toepassing is.

Beoordeling

1. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Ingevolge artikel 2.1.2.2, eerste lid, van de APV dient degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 48 uur voordat deze gehouden wordt schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Ingevolge artikel 2.4.26 van de APV is het verboden om al dan niet met gebruikmaking van enige vorm van beschutting, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van een voertuig, op of aan de weg en/of in de openbare ruimte van de Gemeente Vlagtwedde tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of te slapen buiten de daartoe door het bevoegde gezag aangewezen of geautoriseerde plaatsen en tussen zonsopgang en zonsondergang te liggen of te slapen, nadat door de ter zake bevoegde opsporingsambtenaar of toezichthouder in het belang van de openbare orde of veiligheid is aangezegd dat dit moet worden beëindigd.

Ingevolge artikel 7, aanhef en onder a, van de Wet openbare manifestaties kan de burgemeester aan degenen die een (…) betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan indien de vereiste kennisgeving niet is gedaan of een verbod is gegeven.

3. De voorzieningenrechter stelt vast dat de betoging door verzoekers niet tijdig is aangemeld.

4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder daarom bevoegd was op grond van artikel 2.1.2.2, eerste lid, van de APV, in samenhang met artikel 7, aanhef en onder a van de Wet openbare manifestaties de opdracht te geven de manifestatie te beëindigen en uiteen te gaan.

5. Verzoekers menen dat de 48-uurs eis in strijd is met het EVRM.

De voorzieningenrechter verwerpt deze grief, nu deze niet is onderbouwd.

6. Verzoekers menen voorts dat zij een spoedeisend belang hebben omdat zij continuering wensen van de manifestatie.

7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, nu de betoging niet overeenkomstig genoemd artikel in de APV tijdig is aangemeld, een situatie is ontstaan waarin verweerder bevoegd is om de beëindiging ervan te gelasten. De voorzieningenrechter oordeelt verder dat het niet zo kan zijn dat verzoekers door een betoging niet tijdig aan te melden zelf een spoedeisend belang bij een te treffen voorlopige voorziening creëren. Nu verweerder, blijkens het faxbericht van 14.39 uur van zijn gemachtigde, bovendien bereid is gebleken onder voorwaarden, tijdelijk een alternatieve locatie aan te bieden voor de betoging, hetgeen de voorzieningenrechter een aanvaardbare oplossing acht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het spoedeisend belang aan de gevraagde voorziening ontbreekt.

8. De voorziening wordt met toepassing van artikel 8:83, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht afgewezen.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af.

Deze uitspaak is gedaan door mr. M.W. de Jonge, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. H.W. Wind als griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2012.

griffier, w.g. mr. M.W. de Jonge

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Afschrift verzonden op 24 augustus 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature