< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. In deze zaak is de handelsnaam gekoppeld aan de onderneming en niet aan de ondernemer.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 112676 / KG ZA 09-288

Vonnis in kort geding van 23 oktober 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

W.H. ENTERTAINMENT B.V.,

gevestigd te Harkstede,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats],

3. [eiser sub 3],

wonende te [woonplaats],

4. [eiser sub 4],

wonende te [woonplaats],

eisers,

advocaat mr. J.S. Knot,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

gevestigd te [vestingingsplaats],

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. P.W. Huitema.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagden] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eisers]

- de pleitnota van [gedaagden].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eisers] hebben vanaf november 1995 een nachtclub geëxploiteerd onder de naam “Nightclub De Woeste Hoeve” in het gehuurde pand in [vestigingsplaats]. Eigenaar van dit pand was wijlen de heer [A]. Na het overlijden van [A] op [datum] 2008 is de huurovereenkomst door de gezamenlijke erfgenamen van [A] voortgezet.

2.2. Op 13 november 2006 is voor het laatst een schriftelijke huurovereenkomst gesloten door [eisers] voor de duur van vijf (plus vijf) jaren, tot 30 november 2016. Deze huurovereenkomst heeft wijlen de heer [A] gesloten met eiser sub 2, eiseres sub 3, [naam vennootschap] en de besloten vennootschap Nightclub De Woeste Hoeve B.V..

2.3. Vanaf 2 april 2009 zijn de activiteiten van de in de huurovereenkomst genoemde vennootschappen gestaakt en hebben [eisers] deze vennootschappen laten uitschrijven uit het Handelsregister.

2.4. Op 3 april 2009 is door [eisers] W.H. Entertainment B.V. opgericht.

2.5. In mei 2009 hebben [eisers] en [A] contact gehad over de oplossing voor de situatie dat de Fiscus bodembeslag had gelegd op de inboedel van De Woeste Hoeve. [A] is daarop in onderhandeling getreden met de Fiscus, teneinde de inboedel terug te kunnen kopen. De Fiscus heeft bij brief van 2 juni 2009 aan [A] laten weten akkoord te gaan met de opheffing van het beslag en terugkoop van de inboedel, op voorwaarde dat [eisers], die hun fiscale verplichtingen niet waren nagekomen, geen enkele zakelijke relatie meer met [A] zouden hebben.

2.6. [A] heeft vervolgens een beëindigingsovereenkomst opgesteld voor de huurovereenkomst d.d. 13 november 2006. [eisers] (eisers sub 2 en sub 3) hebben deze beëindigingsovereenkomst in privé, alsmede namens de reeds opgeheven vennootschappen op 20 mei 2009 ondertekend.

2.7. Bij brief van 9 juni 2009 heeft de Fiscus, na navraag van [A], aan [A] laten weten dat indien mocht blijken dat [eisers] (eisers sub 2 en sub 3) of een aan hen gelieerde onderneming toch betrokken zijn bij de exploitatie/huur van de Woeste Hoeve, opnieuw beslag zou worden gelegd op de inboedel.

2.8. Op 4 juni 2009 zijn [eisers] op aandringen van [A] uit het gehuurde pand te [vestigingsplaats] vertrokken. Vanaf die datum worden [eisers] de toegang tot het pand geweigerd.

2.9. Reeds op 4 juni 2009 heeft [A] feitelijk, naar later is gebleken formeel per 1 juni 2009, het pand te [vestigingsplaats] verhuurd aan [gedaagden]. [gedaagden] exploiteren sinds die datum in het pand “Day & Nightclub De Woeste Hoeve. [gedaagden] hebben deze naam bij de Kamer van Koophandel laten registreren. Tevens hebben zij een domeinnaam geclaimd, genaamd www.day-nightclub-dewoestehoeve.nl en treden zij onder die naam naar buiten in de media.

3. Het geschil

3.1. [eisers] vorderen bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

• [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de naam “Nightclub De Woeste Hoeve”danwel gedeelten of samenstellingen van deze handelsnaam, waaronder in elk geval de domeinnaam www.day-nightclub-dewoestehoeve.nl of andere handels- en domeinnamen bevattende de woorden “Nightclub De Woeste Hoeve”zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete ad € 5.000,-- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 500.000,--;

• [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen tot afgifte van alle aan [eisers] toebehorende roerende goederen, zoals omschreven in de door [eisers] als productie 18 overgelegde lijsten, die aanwezig zijn (geweest) in het door [gedaagde sub 3] gehuurde bedrijfspand te [vestigingsplaats], aan de [adres], zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete ad € 1.000,-- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 100.000,--;

• [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen om binnen vier weken na betekening van het ten deze te wijzen vonnis een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde opgave te verstrekken van de omzet, alsmede bruto- en nettowinst, die na 4 juni 2009 is gerealiseerd, voorzien van duidelijke en gedetailleerde bewijsstukken, berekend over het gehele tijdvak dat [gedaagden] (een onderdeel van) de handelsnaam “Nightclub De Woeste Hoeve”voerden;

• alsmede [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, des dat de een betaald hebbende de ander zal zijn gekweten.

3.2. [gedaagden] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (HNW) mag iemand zijn onderneming niet drijven onder een naam, die reeds door een ander rechtmatig gevoerd wordt, of daarvan slechts gering afwijkt, voor zover daardoor bij het publiek verwarring is te duchten. In het onderhavige geval stellen [eisers] dat [gedaagden] onrechtmatig handelen doordat zij onder de naam Day & Nightclub De Woeste Hoeve een onderneming drijven, terwijl [eisers] de rechthebbenden zijn van de handelsnaam Nightclub De Woeste Hoeve.

4.2. De vraag die als eerste ter beantwoording voorligt is of de handelsnaam rust op de plaats waar de activiteiten worden ontplooid of dat hij berust bij de exploitant van die activiteiten. Voor de beantwoording van die vraag zijn de volgende elementen van belang.

De functie van de handelsnaam is de identificatie van de onderneming, waaraan de handelsnaam is verbonden. Slecht onder zeer bijzondere omstandigheden kan een handelsnaam gekoppeld zijn aan een persoon, bijvoorbeeld wanneer dit een landelijk bekend persoon is.

In het onderhavige geval staat vast dat de handelsnaam gerelateerd is aan de exploitatie van een onderneming, een nightclub, in een pand dat ook al voor de tijd dat die onderneming in dat pand werd geëxploiteerd, de naam De Woeste Hoeve droeg. Vaststaat tevens dat ook nu nog hetzelfde bedrijf wordt geëxploiteerd op die plaats. Dezelfde zelfstandigen zonder personeel [zzp’ers] werken er en er wordt eenzelfde soort diensten aangeboden als door [eisers]

Niet is gesteld noch is anderszins gebleken dat de klanten van de nightclub de naam koppelen aan de [eisers]. Veeleer is uit de stukken en de behandeling ter zitting gebleken dat de naam wordt geassocieerd met de locatie waar de nightclub sinds jaar en dag is gevestigd. Dat rekeningen en correspondentie (ook) geadresseerd zijn aan [eisers] is onvoldoende om te kunnen oordelen dat de handelsnaam primair is gekoppeld aan de persoon van de exploitant.

4.3. Op grond van het vorenstaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de eerste vordering van [eisers] dient te worden afgewezen.

4.4. Ten aanzien van de gevorderde afgifte van de roerende goederen aan [eisers] oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. [eisers] hebben een lijst overgelegd met daarop een aantal goederen die naar zij stellen aan hen toebehoren en die [gedaagden] ten onrechte onder zich houden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben [eisers] het door hen gestelde echter onvoldoende gespecificeerd en onderbouwd. Gelet hierop, alsmede de gemotiveerde betwisting van [gedaagden], is voor de beantwoording van de vraag welke goederen daadwerkelijk in eigendom aan [eisers] toebehoren nader onderzoek nodig. Het onderhavige kort geding leent zich hier echter niet voor, en de vordering zal op dit punt dus worden afgewezen. Overigens heeft [gedaagde sub 3] ter zitting toegezegd dat het [eisers] vrij staat hun administratie en hun privé-spullen in overleg van hem af te halen.

4.5. Ten aanzien van de gevorderde verklaring van een registeraccountant terzake de omzet en winst die na 4 juni 2009 is gerealiseerd, wordt als volgt overwogen. Gelet op het feit dat de vordering sub 3 is gerelateerd aan de stelling van [eisers] dat [gedaagden] de handelsnaam Day & Nightclub de Woeste Hoeve ten onrechte voeren en dat daaruit schade voortvloeit voor [eisers] en de voorzieningenrechter hiervoor onder rechtsoverweging 4.2 reeds heeft geoordeeld dat het voeren van deze handelsnaam door [gedaagden] niet als onrechtmatig te beschouwen is, zal deze vordering eveneens worden afgewezen.

4.6. [eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagden] tot op heden begroot op EUR 1.078,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes en in het openbaar uitgesproken op 23 oktober 2009.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature