< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil in kort geding. De Gemeente is tot executie overgegaan van een beschikking van de rechtbank waarin is bepaald dat een man de brutokosten aan bijstand die de Gemeente in verband met bijstandverlening gedurende een specifieke periode aan zijn ex-echtgenote heeft gemaakt, op hem kan verhalen. De man vordert schorsing van de executie. Hij stelt dat de beschikking niet kan worden geëxecuteerd nu daarin niet het exacte bedrag aan te verhalen kosten is opgenomen en de Gemeente hiertoe eerst een bodemprocedure dient te starten. De voorzieningenrechter acht het dictum van de beschikking echter voldoende bepaalbaar. Het feit dat de Gemeente de brutokosten (integraal) vordert, hangt samen met het feit dat de man, ondanks verzoeken daartoe van de Gemeente, geen financiële informatie inzake zijn draagkracht heeft overgelegd, zodat een nadere berekening achterwege kon blijven.

Uitspraak[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

procureur mr. R.J. Skála,

tegen

GEMEENTE EINDHOVEN,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde,

procureur mr. A. Dijkgraaf,

advocaat mr. J.M.E. Hamming.

Partijen zullen hierna [eiser] en de Gemeente genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 31 mei 2006

- de pleitnota's van partijen

- de door partijen overgelegde producties

- de faxberichten van partijen van 14 en 15 juni 2006 aan de voorzieningenrechter.

1.2. De behandeling van de zaak is enige tijd aangehouden om de Gemeente in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te doen naar een door [eiser] overgelegde productie. Bij faxbrieven van 14 en 15 juni 2006 hebben partijen om vonnis gevraagd.

2. De feiten

2.1. Op [datum] 1993 zijn [eiser] en [ex-echtgenote] in Las Vegas gehuwd. Bij beschikking van 6 januari 2004 heeft deze rechtbank de echtscheiding van [eiser] en [ex-echtgenote] uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking is op 23 februari 2004 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.

2.2. De Gemeente heeft vanaf 1 oktober 2004 tot in elk geval 1 januari 2005 een bijstandsuitkering verstrekt aan [ex-echtgenote].

2.3. Bij brieven van 24 maart 2004 en 16 april 2004 heeft de Gemeente [eiser] verzocht informatie te verstrekken met betrekking tot zijn financiële toestand in verband met het verhaal van de aan [ex-echtgenote] verleende bijstand. [eiser] heeft de Gemeente deze informatie niet toegezonden.

2.4. De Gemeente heeft een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank 's-Hertogenbosch tot verhaal van voor [ex-echtgenote] gemaakte kosten van bijstand op [eiser]. In deze procedure heeft [eiser] zich op het standpunt gesteld dat hij niet onderhoudsplichtig is omdat het in Las Vegas gesloten huwelijk niet rechtsgeldig is. Bij beschikking van 1 april 2005 heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch beslist:

"De rechtbank:

bepaalt dat de door de gemeente over de periode van 24 maart 2004 tot 1 januari 2005 aan mevrouw [ex-echtgenote] verstrekte brutokosten van bijstand op de man kunnen worden verhaald."

[Eiser] heeft geen hoger beroep ingesteld tegen deze beschikking.

2.5. Bij brief van 13 april 2005 heeft de Gemeente [eiser] verzocht een bedrag van EUR 10.583,33 te betalen.

2.6. [Eiser] heeft geweigerd te betalen, waarna de Gemeente tot executie van de beschikking is overgegaan.

3. Het geschil

3.1. [Eiser] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de executie van het opgeëiste bedrag van EUR 10.200,38 op basis van de beschikking van 1 april 2005 op te schorten totdat in een bodemprocedure het bedrag van het verhaal op [eiser] is vastgesteld, met veroordeling van de Gemeente in de kosten van het geschil.

3.2. [Eiser] legt aan het gevorderde het volgende ten grondslag. De Gemeente baseert haar verhaal op de beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 1 april 2005. Deze beschikking bepaalt echter niet het te verhalen bedrag, maar uitsluitend dat de Gemeente de brutokosten van bijstand op [eiser] kan verhalen. Deze beschikking kan niet worden geëxecuteerd: de Gemeente dient eerst in een bodemprocedure het verhaalsbedrag nader te laten vaststellen.

De Gemeente gaat bij haar verhaal van een bedrag van EUR 10.583,33 daarnaast voorbij aan het feit dat [eiser] betalingen aan [ex-echtgenote] heeft verricht die het bedrag dat de Gemeente op [eiser] wil verhalen, overschrijdt, zodat [eiser] per saldo geen bedrag aan de Gemeente is verschuldigd. Zeer recent, per email van 22 mei 2006, heeft [ex-echtgenote] bevestigd dat zij in de betreffende periode ongeveer EUR 12.000,- van [eiser] heeft ontvangen.

3.3. De Gemeente voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De spoedeisendheid van het gevorderde is naar het oordeel van de voorzieningenrechter met de aard van het gevorderde gegeven.

4.2. Ter zitting is gebleken dat [eiser] zich niet langer op het standpunt stelt dat hij niet tot verhaal kan worden aangesproken door de Gemeente omdat zijn huwelijk met [ex-echtgenote] nietig is, zodat deze kwestie thans onbesproken kan blijven.

4.3. De eerste vraag die in de onderhavige procedure ter beantwoording voorligt, betreft de vraag of de Gemeente tot verhaal mocht overgaan op basis van de beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch.

De voorzieningenrechter volgt [eiser] niet in zijn stelling dat de beschikking onvoldoende grondslag biedt voor het verhaal en de Gemeente een bodemprocedure dient te entameren om het te verhalen bedrag nader vast te stellen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het dictum van de beschikking voldoende bepaalbaar is om ten uitvoer te worden gelegd. Immers, het dictum bepaalt de omvang van het verhaal op de (integrale) brutokosten van bijstand en beperkt deze tot de periode 24 maart 2004 tot 1 januari 2005. De voorzieningenrechter betrekt daarbij dat niet weersproken is dat [eiser] de Gemeente, ondanks verzoeken van de Gemeente daartoe, geen informatie met betrekking tot zijn financiële toestand ter bepaling van zijn draagkracht heeft doen toekomen. Het is wegens het ontbreken van deze informatie dat de Gemeente (terecht) de volledige kosten van bijstand heeft gevorderd - het brutobedrag wegens het verstrijken van het boekjaar - en er derhalve geen nadere berekening nodig was om de omvang van de te verhalen kosten vast te stellen.

4.4. Nu is vastgesteld dat de beschikking ten uitvoer kan worden gelegd, volgt de vraag of de executie van de beschikking geschorst dient te worden. Bij de beantwoording van deze vraag is het van belang dat in een executiegeschil de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts kan schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant - mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

4.5. Deze beperkte toetsing brengt mee dat het verweer van [eiser] dat hij het door de Gemeente gevorderde bedrag niet is verschuldigd omdat hij betalingen aan [ex-echtgenote] heeft verricht die dit bedrag overstijgen, er niet toe kan leiden dat thans de executie wordt geschorst. Immers, dit verweer had [eiser] in de bij de rechtbank 's-Hertogenbosch gevolgde procedure in moeten brengen, en, voor zover dit is gebeurd en [eiser] zich desondanks niet kon verenigen met de beslissing van de rechtbank, had hij hiertegen hoger beroep dienen in te stellen. Het kort geding is niet de geëigende weg om op te komen tegen een niet-welgevallige beslissing van de rechtbank, hetgeen immers zou neerkomen op een verkapt appel.

4.6. Ook de door [eiser] ter zitting overgelegde email met de volgende tekst:

"22 mei 2006

Geachte heren,

Hierbij verklaar ik dat gedurende jaar 2004 ongeveer 12.000 euro t.b.v. Huur Gas en elektra te hebben ontvangen van [eiser].

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten

[ex-echtgenote]"

kan niet tot toewijzing van het gevorderde leiden. Dit geldt tevens voor de ondertekende versie van deze email die [eiser] de voorzieningenrechter na de behandeling ter zitting heeft doen toekomen. Hoewel deze emails nieuwe feiten betreffen die geen rol hebben gespeeld in de procedure voor de rechtbank 's-Hertogenbosch, vereisen zij, gezien hun beknoptheid en de vragen die ze oproepen, een nader onderzoek, welke naar het oordeel van de voorzieningenrechter de reikwijdte van de onderhavige procedure te boven gaat.

4.7. Nu ook voorts geen feiten aannemelijk zijn geworden die zouden moeten leiden tot de conclusie dat het vonnis is gebaseerd op een feitelijke of juridische misslag of dat tenuitvoerlegging op grond van nieuwe feiten een noodtoestand zou doen ontstaan, zal het gevorderde worden afgewezen.

4.8. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Gemeente worden begroot op:

- vast recht 248,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.064,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente tot op heden begroot op EUR 1.064,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Oostdijk en in het openbaar uitgesproken op 23 juni 2006.(

type: sd


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature