Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Uitleg vaststellingsovereenkomst, maatstaven van redelijkheid en billijkheid in acht nemen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/319925 / KG ZA 17-217

Vonnis in kort geding van 12 mei 2017

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats],

eiser in conventie,

verweerder in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. B.J.M. van Meer te Arnhem,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. J. Goemans te Arnhem.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met productie 1 tot en met 7

de aanvullende producties 8 en 9 van [eiser]

de akte vermeerdering van eis van [eiser]

het antwoord in conventie met productie 1 tot en met 10 tevens houdende een voorwaardelijke eis in reconventie van [gedaagde]

de nagezonden productie 11 van [gedaagde]

de nagezonden productie 12 van [gedaagde]

de nagezonden productie 13 van [gedaagde]

de mondelinge behandeling van 11 mei 2017

de pleitnota van [eiser]

de pleitnota van [gedaagde].

1.2.

Ten slotte is in verband met de spoedeisendheid van de zaak daarin op heden vonnis bepaald. In verband met de spoedeisendheid zal voorlopig met een summiere motivering van de beslissing worden volstaan. Later volgen dan een vaststelling van de feiten en een uitgewerkte motivering waarop de beslissing steunt.

2. De verkorte beoordeling

2.1.

De verplichting van [gedaagde] tot overdracht van de aandelen in [bedrijf 1] aan [eiser] en de verplichting tot overdracht van de activa en passiva van [bedrijf 1] aan [gedaagde] tegen betaling van het overeengekomen bedrag hangen samen en kennen ook een logische volgorde. Eerst moet de activa/passiva transactie plaatsvinden op 8 mei 2017 en daarna op 9 mei 2017 de aandelenoverdracht. Vaststaat dat op 8 mei 2017 niet was voldaan aan de voorwaarden voor de activa/passiva transactie omdat [gedaagde] het geld van de financiering nog niet kan opnemen, nog niet over een horecavergunning beschikt en nog geen indeplaatsstelling als huurder heeft. [eiser] beroept zich erop dat de activa/passivatransactie op de voet van art. 6.1 van de vaststellingsovereenkomst is komen te vervallen en er daarom geen beletsel meer is voor de aandelenoverdracht en [gedaagde] thans verplicht is daaraan mee te werken. Volgens [gedaagde] is tussen de partijen iets heel anders besproken en afgesproken dan er naar de letter in art. 6.1 staat. Volgens haar is de datum van 8 mei 2017 alleen in de overeenkomst gekomen omdat de zitting in het door het kantoor van Hermans aangevraagde faillissement op 9 mei 2017 was bepaald. Tussen de partijen was afgesproken dat indien [gedaagde] de financiering op 8 mei 2017 rond had (en daarmee het kantoor van Hermans uit de koopsom die te zijner tijd in [bedrijf 1] zou vloeien kon worden voldaan), nader uitstel voor het regelen van indeplaatsstelling en een horecavergunning en dus voor het kunnen opnemen van de gelden geen probleem zou zijn. Hiermee is een vraag van uitleg aan de orde. Het standpunt van [gedaagde] vindt naar de letter geen steun in de tekst van de vaststellingsovereenkomst. Ook voor de uitleg van een vaststellingsovereenkomst geldt echter dat daarvoor niet alleen de tekst bepalend is maar ook wat de partijen tegen elkaar hebben gezegd en uit elkaars woorden en gedragingen hebben begrepen en mochten begrijpen. Het is dus mogelijk dat tussen de partijen iets anders is afgesproken dan de letterlijke tekst doet vermoeden. Het is daarmee denkbaar dat in een bodemprocedure door het horen van getuigen vast zou kunnen komen te staan dat de partijen de regeling van art. 6.1 anders hebben bedoeld en dat [gedaagde] er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat voldoende zou zijn dat de financiering op 8 mei 2017 rond was en dat [eiser] dan zou meewerken aan nader uitstel voor de afwikkeling.

2.2.

Onder deze omstandigheden brengt een afweging van belangen met zich dat een veroordeling tot meewerken aan de aandelenoverdracht op dit moment achterwege moet blijven. [gedaagde] zou daarmee de zeggenschap en de dagelijkse leiding kwijtraken over het bedrijf dat zij zou voortzetten, terwijl [eiser] het in zijn macht zou krijgen tot afwikkeling van de vennootschap, zoals hij kennelijk beoogt, over te gaan. De kans is groot dat het daarmee voor [gedaagde] illusoir zou worden het bedrijf via de beoogde activa/passivatransactie voort te zetten indien zij in een eventuele bodemprocedure in het gelijk zou worden gesteld. [eiser] heeft ter zitting geen wezenlijk ander spoedeisend belang bij een dadelijke overdracht kunnen aanvoeren dan dat het nu maar eens klaar moet zijn. Dat weegt niet op tegen het belang van [gedaagde]. Bij dit alles geldt dat de verwachting gerechtvaardigd is -en door [eiser] ook niet weersproken- dat [gedaagde] binnen afzienbare tijd (hooguit enkele maanden) alles heeft geregeld om de activa/passivatransactie te laten plaatsvinden. Het is zeer wel denkbaar dat, afgezien van de kwestie van de uitleg, de maatstaven van redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat [eiser] gehouden is dan (alsnog) mee te werken aan de activa/passivatransactie. Het is overigens niet aan de voorzieningenrechter om te bepalen welke termijnen nu tussen de partijen nader gelden in plaats van de termijnen die in de tekst van de overeenkomst zijn genoemd. Dat betekent dat ook de daarop gerichte vordering in voorwaardelijke reconventie zal worden afgewezen.

2.3.

Om de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst mogelijk te maken zal van [eiser] verlangd mogen worden dat hij meewerkt aan indeplaatsstelling en van [gedaagde] dat zij de administratie aan [eiser] ter beschikking stelt, zoals overeengekomen. Die vorderingen over en weer zullen worden toegewezen.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

3.1.

veroordeelt [gedaagde] binnen zeven werkdagen na de datum van dit vonnis aan haar verplichtingen uit artikel 8.1 van de vaststellingsovereenkomst te voldoen, door alle administratie, waaronder tevens wordt begrepen de afschriften (jaren 2014 tot en met heden) van de bankrekening [nummer] op naam van [gedaagde] ‘[bedrijf 1] sparen’, die noodzakelijk is voor het opmaken van de jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 ter beschikking te stellen aan Hermans, althans daartoe opdracht te geven, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag dat [gedaagde] daarmee in gebreke is, tot een maximum van

€ 50.000,00 is bereikt,

3.2.

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 1.103,00, waarin begrepen € 816,00 aan salaris advocaat,

3.3.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

3.4.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

3.5.

verstaat dat aan de voorwaarde voor het instellen van de eis in reconventie is voldaan,

3.6.

veroordeelt [eiser] om met onmiddellijke ingang vanaf de datum van dit vonnis uitvoering te geven aan de verplichtingen uit artikel 4.5 van de vaststellingsovereenkomst, inhoudende onder meer aan hetgeen door Grolsch wordt verlangd uit hoofde van de technische inspectie als voorwaarde van de indeplaatsstelling van [bedrijf 2] voor [bedrijf 1] met betrekking tot de huurovereenkomst van het bedrijfspand alwaar de onderneming is gevestigd, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag dat niet aan deze veroordeling wordt voldaan, tot een maximum van

€ 50.000,00 is bereikt,

3.7.

compenseert de proceskosten in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt,

3.8.

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

3.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier E.H.J. Krijnen op 12 mei 2017.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature