< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gelet op de omstandigheden van deze zaak had verdachte naar het oordeel van de rechtbank de lading van de auto die hij bestuurde aan een onderzoek moeten onderwerpen. Indien hij aan deze onderzoeksplicht had voldaan, had hij een grote hoeveelheid in krantenpapier verpakte navigatiesystemen aangetroffen. Dat zijn voorwerpen waarvan verdachte had moeten vermoeden dat deze van diefstal afkomstig waren. Dit brengt de rechtbank tot de conclusie dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat zich in de auto van misdrijf afkomstige voorwerpen, te weten navigatiesystemen, bevonden.

UitspraakRECHTBANK DORDRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 11/860281-11 [Promis]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 11 augustus 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] (Litouwen) op [datum] 1986,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gedetineerd in de P.I. Dordrecht te Dordrecht,

hierna: verdachte.

Raadsman: mr. G. Ris, advocaat te Dordrecht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 28 juli 2011. Verdachte is in eerste instantie verschenen. Na een onderbreking van de terechtzitting heeft verdachte afstand gedaan van zijn recht om op terechtzitting aanwezig te zijn en is hij niet meer verschenen. De officier van justitie, mr. W.B.J. ten Have, en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte op of omstreeks 14 april 2011 te Dordrecht 43 navigatiesystemen voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze - onmiddellijk of middellijk - uit enig misdrijf afkomstig waren.

3 De voorvragen

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 14 april 2011 te Dordrecht meerdere navigatiesystemen voorhanden heeft gehad, terwijl hij redelijkerwijs had moeten weten dat deze uit een misdrijf afkomstig waren (schuldwitwassen). De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte wist dat de goederen die hij voorhanden had uit een misdrijf afkomstig waren (opzetwitwassen). De officier van justitie heeft zijn standpunt gebaseerd op de volgende bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt naar aanleiding van de aanhouding van verdachte op 14 april 2011;

- het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 15 april 2011;

- de aangiften van diefstal van navigatiesystemen.

De officier van justitie heeft er op gewezen dat verdachte heeft verklaard dat hij € 300,-- zou krijgen van ene [naam] om een auto naar een ander, voor de verdachte onbekend persoon, te brengen, dat hij tijdens het rijden heeft gemerkt dat de auto zwaar beladen was en dat hij op de achterbank een deels gevulde gitaarhoes heeft zien liggen. Onder deze omstandigheden, gecombineerd met het feit dat verdachte eerder voor diefstal is veroordeeld, had verdachte volgens de officier van justitie de auto aan een onderzoek moeten onderwerpen. Als verdachte dat had gedaan, zou hij op voorwerpen zijn gestuit die van diefstal afkomstig zijn.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van verdachte bepleit voor het hem ten laste gelegde feit. De raadsman heeft betwist dat de in de auto aangetroffen navigatiesystemen te koppelen zijn aan de in het dossier aanwezige aangiften, wat volgens de raadsman betekent dat niet vast staat dat de aangetroffen navigatiesystemen van diefstal afkomstig zijn. De raadsman heeft in dit verband opgemerkt dat hij dit zelf niet heeft uitgezocht, omdat het volgens hem op de weg van het Openbaar Ministerie ligt om inzichtelijk te maken welke aangifte bij welk navigatiesysteem hoort.

Voorts heeft de raadsman er op gewezen dat verdachte betwist dat hij wist wat hij vervoerde.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

Op grond van de inhoud van de in de voetnoten genoemde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien, gaat de rechtbank uit van de volgende feiten en omstandigheden, die de rechtbank samengevat en zakelijk zal weergeven.

Op 14 april 2011 hebben verbalisanten een auto met een Litouws kenteken staande gehouden op de A16 te Dordrecht. Verdachte was de bestuurder van deze auto.

Verdachte heeft verklaard dat hij, op het moment dat de auto staande werd gehouden, bezig was om op verzoek van ene [naam], die hij niet zo goed kende, en in ruil voor € 300,-- de bewuste auto naar een door deze [naam] in een navigatiesysteem ingevoerd adres te brengen. Op dat adres zou de auto door een vriend van deze [naam] in ontvangst worden genomen. Verdachte heeft verklaard dat hij niet in de kofferbak heeft gekeken voordat hij ging rijden. Ook heeft verdachte verklaard dat hij al tijdens het rijden merkte dat de auto zwaar beladen was.

De verbalisanten hebben bij onderzoek in de kofferbak van de auto een zeer zware juten zak aangetroffen, die was gevuld met in kranten verpakte, zware voorwerpen. Twee daarvan waren niet geheel verpakt en werden door de verbalisanten herkend als autoradio's dan wel navigatiesystemen. Op de achterbank van de auto troffen de verbalisanten een gitaarhoes aan, die eveneens gevuld was met zware, in kranten gewikkelde voorwerpen.

Bij nader onderzoek zijn in de auto navigatiesystemen aangetroffen, te weten in totaal 43 'inbouw'-navigatiesystemen. Het Landelijk Informatiepunt Voertuigcriminaliteit (hierna: het LIV) heeft de aangetroffen navigatiesystemen onderzocht en daaruit is gebleken dat 25 van de aangetroffen navigatiesystemen van diefstal afkomstig waren.

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte niet wist wat hij vervoerde. In dat verband overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank begrijpt de verklaring van verdachte aldus: verdachte is gevraagd door ene [naam], die hij niet zo goed kende, om een auto naar een bepaald adres in Dordrecht te brengen. Op dat adres zou de auto in ontvangst worden genomen door een voor verdachte onbekende vriend van die [naam]. Als beloning zou verdachte een bedrag van € 300,-- ontvangen. Het gegeven dat het verzoek is gedaan door iemand die verdachte niet zo goed kende, en de hoogte van de geboden vergoeding hadden naar het oordeel van de rechtbank reeds argwaan bij verdachte moeten wekken. Nu verdachte naar eigen zeggen heeft bemerkt dat de auto zwaar beladen was, moet hij zich er bovendien van bewust zijn geweest dat hij een lading vervoerde. Onder die omstandigheden had verdachte naar het oordeel van de rechtbank de lading van de auto aan een onderzoek moeten onderwerpen. Indien verdachte aan deze onderzoeksplicht had voldaan, had hij een grote hoeveelheid in krantenpapier verpakte navigatiesystemen aangetroffen. Dat zijn voorwerpen waarvan verdachte had moeten vermoeden dat deze van diefstal afkomstig waren. Dit brengt de rechtbank tot de conclusie dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat zich in de auto van misdrijf afkomstige voorwerpen, te weten navigatiesystemen, bevonden.

Ten aanzien van 25 van de 43 aangetroffen navigatiesystemen heeft het LIV vastgesteld dat deze van diefstal afkomstig zijn. Van de overige navigatiesystemen heeft het LIV de herkomst niet kunnen vaststellen. Aangezien alle 43 navigatiesystemen onder dezelfde verdachte omstandigheden in de auto zijn aangetroffen, en er voorts geen aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat één of meerdere van de aangetroffen navigatiesystemen op legale wijze in de door verdachte bestuurde auto is terechtgekomen, kan het oordeel van de rechtbank niet anders zijn, dan dat ook de 18 andere navigatiesystemen van misdrijf afkomstig zijn. De rechtbank acht dan ook ten aanzien van alle 43 aangetroffen navigatiesystemen schuldwitwassen wettig en overtuigend bewezen.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

op 14 april 2011, te Dordrecht, voorwerpen, te weten 43 navigatiesystemen, voorhanden heeft gehad, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden, dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

SCHULDWITWASSEN.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 De strafoplegging

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden met aftrek van de tijd, in voorarrest doorgebracht.

De officier van justitie heeft voorts in reactie op het pleidooi van de raadsman betoogd dat de navigatiesystemen op rechtmatige wijze zijn aangetroffen, wat betekent dat geen aanleiding bestaat voor compensatie als bedoeld in artikel 359a lid 1 van het Wetboek van Strafvordering.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat, indien de rechtbank tot een bewezenverklaring zou komen, volstaan kan worden met een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Van een voorwaardelijk(e) straf(deel) gaat volgens de raadsman voor verdachte een afdoende afschrikkende werking uit. Ook heeft de raadsman betoogd dat sprake is van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, aangezien de verbalisanten aan het openmaken van de juten zak ten onrechte de bevoegdheid van artikel 96b van het Wetboek van Strafvordering ten grondslag hebben gelegd. Volgens de raadsman had de juten zak slechts op basis van de bevoegdheid neergelegd in artikel 56 lid 4 van het Wetboek van Strafvordering geopend kunnen worden.

Voorts dient volgens de raadsman bij strafoplegging in het voordeel van verdachte rekening te worden gehouden met het feit dat geen 'sterk' bewijs, zoals DNA-sporen van verdachte, voorhanden is.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit feit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft een grote hoeveelheid van diefstal afkomstige navigatiesystemen voorhanden gehad. Aan het door verdachte gepleegde strafbare feit zijn derhalve vermoedelijk veel autokraken voorafgegaan. Het spreekt voor zich dat de hierdoor ontstane materiële schade groot is geweest. Niet alleen werden uit die auto's navigatiesystemen weggenomen, maar daarbij zullen die auto's vaak ook beschadigd zijn. Dit heeft voor de slachtoffers tot gevolg gehad dat zij van deze feiten veel ergernis en ongemak hebben ondervonden. De schade is vaak groter dan de waarde van de gestolen goederen.

De rechtbank houdt voorts in strafverzwarende zin rekening met het Uittreksel Justitiële Documentatie van verdachte d.d.15april 2011, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten, waaronder recent, in 2010, een auto-inbraak.

Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat slechts kan worden volstaan met een gevangenisstraf. Alles afwegende stelt de rechtbank deze vast op de duur van vier maanden. De rechtbank ziet mede gelet op het strafblad van verdachte geen aanleiding een deel hiervan voorwaardelijk op te leggen.

De stelling van de verdediging dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim en dat dit ingevolge artikel 359a lid 1 van het Wetboek van Strafvordering zou moeten gecompenseerd in de straf, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank is van oordeel dat, gezien de omstandigheden waaronder de kofferbak met toestemming van verdachte werd geopend, artikel 96b van het Wetboek van Strafvordering een toereikende grondslag bood om de zich daarin bevindende juten tas te openen. Nu het verweer terzake niet verder is onderbouwd, volstaat de rechtbank met de opmerking dat aan alle wettelijke vereisten voor een doorzoeking is op dat moment was voldaan, en dat niet valt in te zien waarom de door de raadsman genoemde bevoegdheid hiertoe had moeten worden aangewend.

8 Beslag

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank zal gelasten dat de op beslaglijst (bijlage II ) onder 1 tot en met 27 en 29 genoemde voorwerpen ten behoeve van de rechthebbenden zullen worden bewaard. De onder 28 genoemde autospiegels zal de officier van justitie retourneren aan de rechthebbende, [rechthebbende].

8.1 De bewaring ten behoeve van de rechthebbenden

Onder verdachte zijn meerdere navigatiesystemen (nummers 1 tot en met 27 van de beslaglijst) en klosjesbedrading voor autoradio's (nummer 29 van de beslaglijst) in beslag genomen. Niet aannemelijk is dat deze voorwerpen aan verdachte toebehoren. De rechtbank zal de bewaring ten behoeve van de rechthebbenden gelasten van de hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen.

9 De wettelijke voorschriften

De opgelegde straf berust op artikel 420quater van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit artikel luidde ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart het ten laste gelegde bewezen op de wijze als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

- verklaart dat het bewezenverklaarde het onder 5 vermelde strafbare feit oplevert;

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 maanden;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

- heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van het tijdstip waarop de duur van het voorarrest gelijk wordt aan die van de opgelegde vrijheidstraf;

- gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbenden van de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten de voorwerpen 1 tot en met 27 en 29 van de aan dit vonnis gehechte beslaglijst.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.C. van Walree, voorzitter, mr. F.L.J.M. Heijnen en

mr. A.M. van Kalmthout, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.G. Fels, griffier en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 augustus 2011.

Mr. Van Kalmthout is door afwezigheid buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

hij op of omstreeks 14 april 2011, te Dordrecht, althans in Nederland,

(een) voorwerp(en), te weten 43, althans een of meer navigatiesyste(e)m(en), voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

BIJLAGE II: De beslaglijst

1 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7H5328096 T

2 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7H9296109 W

3 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7J8221007 I

4 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7J6349117 T

5 1.00 STK Navigator

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7H6246047 P

6 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7K9187182 Z

7 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7H9252145 O

8 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7Ko415433

9 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VOLKSWAGEN

VWZ6Z7J5224180

10 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 8PO 035 192Q

FWJAA00453 /

11 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 86113-60V 4BO 035 192 PX

FUKA016712

12 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 86113-60W 8PO 035 193 B

FWSFA07501

13 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 86113-60V 8PO 035 192 SX

FWSA816924

14 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 8PO 035 192 S

422728

15 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 86113-60V 8PO 035 192 A

FWJA003812

16 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 86113-60V 4BO 035 192 P

FUKA640925

17 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 86113-60W 8PO 035 193B

FWSFA07335

18 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AUDI 8PO 035 192 L

FWJA702958

19 1.00 STK Navigator Kl:zwart

JVC

154X0249

20 1.00 STK Navigator Kl:zwart

JVC

153X2556

21 1.00 STK Navigator Kl:zwart

JVC

135X4362

22 1.00 STK Navigator Kl:zwart

JVC

075X0287

23 1.00 STK Navigator Kl:zwart

SKODA 3T0-

SKZ6Z7K4264056 B

24 1.00 STK Navigator Kl:zwart

AC CAR AUDIO

Navigatie

25 1.00 STK Navigator

MARQUANT MCR

navigatie Mcr-1307

26 1.00 STK Navigator Kl:zwart

VDO DAYTON

navigatie

27 1.00 STK Navigator Kl:zwart

ONBEKEND

Navigatie

29 1.00 STK Draad

ONBEKEND

klosjesbedrading voor autoradio

Parketnummer: 11/860281-11

Vonnis d.d. 11 augustus 2011


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature