< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aan een aangehouden Rus wordt een dagvaarding in het Nederlands uitgereikt. Hem worden met Google Translate vertaalde zinnen voorgehouden, waaruit o.a. moet blijken dat hij moet voorkomen en dat dit in de stukken staat. Verdachte verschijnt niet. Uit de vertaling door een tolk blijkt dat de Googlevertaling ondeugdelijk is, o.a. blijkt dat voorkomen in de betekenis van verhinderen is vertaald en niet van verschijnen en dat het stukken is vertaald in de betekenis van stukjes als bij stukjes kaas of stukjes tekst en niet van documenten. De politierechter verklaart de dagvaarding nietig.

UitspraakRECHTBANK DORDRECHT

Parketnummer : 11/710702-10

PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING

politierechter

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de politierechter in de rechtbank te Dordrecht op 3 augustus 2010.

Tegenwoordig als:

politierechter mr. F. van Laanen,

officier van justitie mr. D. van der Sluis,

griffier mr. D.W.A. de Raad.

De verdachte

[naam verdachte],

geboren in de Sovjet-Unie op [datum] 1963,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

is niet verschenen.

De politierechter stelt vast dat uit het proces-verbaal PL1810 2010049290-1, blz. 3, van brigadier [naam politieambtenaar] en uit een kopie van een Russisch paspoort blijkt dat verdachte is gedagvaard onder een familienaam waarvan de laatste twee letters abusievelijk zijn verwisseld (-yi in plaats van -iy). Het vonnis zal op de juiste naam worden gesteld.

De officier van justitie merkt op dat de spelfout ook op het strafblad staat. Zij legt een uittreksel over met de juist gespelde naam van verdachte dat de politierechter toevoegt aan het dossier.

Aanwezig ter terechtzitting is de beëdigde tolk in de Russische taal drs. M. van Schandevyl. Desgevraagd door de politierechter verklaart de tolk dat de plaats die bij 'place of birth' staat vermeld in het op verdachtes naam gestelde Russische paspoort, in Latijns schrift [naam Russische regio] luidt en dat dit een vrij grote bestuurlijke eenheid is.

De politierechter onderzoekt de geldigheid van de uitreiking van de dagvaarding. Verdachte is een Russische vrachtwagenchauffeur die naar eigen zeggen voorafgaand aan de ten laste gelegde caféruzie twee dagen in Nederland was. Hij spreekt Russisch en geen Nederlands. Hij is met een tolk Russisch verhoord. De dagvaarding die aan verdachte is uitgereikt bij vertrek van het politiebureau is in het Nederlands gesteld. In het dossier bevindt zich een afdruk van Google Translate. Volgens deze afdruk en het proces-verbaal van bevindingen van hoofdagente [naam politieambtenaar] en brigadier [naam politieambtenaar] is de zin 'u moet op 3 augustus 2010 voorkomen bij de rechter voor wat er vandaag gebeurt is. staat ook in de stukken die u zojuist gekregen heeft. u mag hier weg.' door genoemde verbalisanten met behulp van dat vertaalprogramma van het Nederlands in het Russisch vertaald. Volgens verbalisanten maakte verdachte duidelijk 'dat hij het begreep'; hij weigerde echter te tekenen, omdat hij de stukken niet kon lezen. De politierechter verzoekt de tolk om uit het Russisch terug te vertalen wat er staat.

De tolk merkt op dat de tekst die de politierechter haar voorlegt, Russisch is, maar dat de zinsbouw niet klopt, dat soms een woord ontbreekt en dat de letter I in het Russisch niet bestaat. Zij vertaalt de tekst als volgt in het Nederlands: u moet zijn 3 augustus 2010 voorkomen [in de betekenis van '(ver)hinderen'] de rechtbanken daarvoor voor wat vandaag gebeuren [dat wil zeggen: een gedeelte van dit werkwoord staat er]. dat zijn stukjes [in de betekenis als bij stukjes kaas of eventueel stukjes tekst, in elk geval niet 'stukken' in de betekenis van 'documenten'] die u zopas meegenomen [of: gekregen] hem. U mag hier ['weg' staat er niet].

De politierechter vraagt de tolk of zij inschat dat een gewone Rus die dit leest daar desondanks uit zou afleiden dat hij op 3 augustus 2010 in een rechtbank moet zijn.

De tolk antwoordt dat er een datum in de tekst staat en dat er over rechtbanken wordt gesproken, maar dat er geen 'vóórkomen' in de betekenis van 'verschijnen' staat, maar 'voorkómen' in de betekenis van '(ver)hinderen'. Haars inziens zou een gewone Rus uit de tekst veeleer opmaken dat de rechter op 3 augustus 2010 verhinderd is.

De politierechter geeft de officier van justitie gelegenheid zich over een en ander uit te laten.

De officier van justitie is van opvatting dat een document aan verdachte ter hand is gesteld. Dit is echter niet officieel op papier vertaald en ook niet, wat in de rede had gelegen, mondeling via de tolkentelefoon. Gehoord de tolk over de Googlevertaling kan de uitreiking geenszins als betekening van een dagvaarding in persoon gelden. De officier van justitie vordert dat de dagvaarding nietig wordt verklaard.

---------------------------------------------------------------------------------------------

A A N T E K E N I N G V A N H E T M O N D E L I N G V O N N I S

---------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud van de tenlastelegging.

Overeenkomstig de dagvaarding met bovengenoemd parketnummer.

Geldigheid van de dagvaarding.

De politierechter is met de officier van justitie van oordeel dat de dagvaarding niet geldig is uitgereikt. Weliswaar heeft verdachte een document in handen gekregen, dit is in een taal geschreven die hij niet machtig is en is vergezeld gegaan van een onprofessionele vertaling waaruit in wezen niet valt op te maken waarover het gaat, integendeel. Dat verdachte 'het' zou hebben begrepen, maakt dit zonder meer niet anders, want de vraag is 'wat' verdachte dan precies zou hebben begrepen. Daarbij laat de politierechter nog maar buiten beschouwing dat helemaal niet is vertaald waar verdachte dan op 3 augustus 2010 moet zijn en wat hem wordt verweten. Gezien de tekst en de bedoeling van de regeling van artikel 585 e.v. van het Wetboek van Strafvordering, gedachtig ieders recht op een eerlijk proces zoals neergelegd in artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, is de politierechter van oordeel dat geen sprake is geweest van kennisgeving van een gerechtelijke mededeling. De politierechter verklaart de dagvaarding daarom nietig.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat is vastgesteld en ondertekend door de politierechter en de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature