Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Adoptie. Verzoek wijziging geslachtsnaam toegewezen op grond van Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam en Wet tot wijziging enige bepalingen Boek 1 BW.

UitspraakRechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 23-1986

Zaaknummer: C/09/644566

Datum beschikking: 11 januari 2024

Adoptie en geslachtsnaamwijziging

Beschikking op het op 10 maart 2023 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker] en [verzoekster/de moeder] ,

verzoekers, dan wel verzoeker of verzoekster/de moeder,

wonende te [woonplaats 1] ,

advocaat: eerst mr. S. Burger te Rotterdam en mr. S.I. Herlitschek te Zoetermeer, nu

mr. M.E. Kreber te Zoetermeer.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[vader] ,

de vader,

wonende te [woonplaats 2] , gemeente [gemeenteplaats] ;

en

[naam] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

hierna: [naam] .

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift;

- de instemmingsverklaring van de biologische vader, ingekomen op 7 april 2023;

- de verklaringen ex artikel 1:5 lid 3 en lid 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van

verzoekers en [naam] .

Op 17 november 2023 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: verzoekers met hun advocaat en [naam] .

Verzoek

Het verzoek strekt tot:

- adoptie door verzoeker van [naam] , geboren op [geboortedag 1] 2005 te [geboorteplaats 1] ;

- wijziging van de geslachtsnaam van [naam] van ‘ [geslachtsnaam 1] ’ in ‘ [geslachtsnaam 2] ’.

De vader stemt in met het verzoek tot adoptie van [naam] door verzoeker.

Feiten

- De moeder en de vader zijn gehuwd geweest van 25 oktober 2002 tot

5 oktober 2017.

- Uit dit huwelijk is geboren [naam] , op [geboortedag 1]

2005 te [geboorteplaats 1] .

- Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 18 september 2017 is tussen de

vader en de moeder de echtscheiding uitgesproken en is – voor zover hier van

belang – bepaald dat het gezag over [naam] alleen toekomt aan de moeder.

- De echtscheidingsbeschikking is op 5 oktober 2017 ingeschreven in de registers

van de burgerlijke stand.

- Bij Koninklijk Besluit van 29 juni 2022, nummer [nummer koninklijk besluit] is de geslachtsnaam

van [naam] gewijzigd in [geslachtsnaam 1] .

- Verzoekers, de vader en [naam] hebben de Nederlandse nationaliteit.

Beoordeling

De adoptie

De rechtbank beschouwt het verzoek tot adoptie van [naam] ingediend door verzoekers, als strekkende tot adoptie van [naam] door alleen verzoeker.

Een verzoek tot adoptie moet voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Uit artikel 1:227 BW volgt – voor zover hier van belang – het volgende. Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of op verzoek van één persoon alleen. Het verzoek door de adoptant die echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel van de ouder is, kan slechts worden gedaan, indien hij ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met die ouder heeft samengeleefd.

Het verzoek kan alleen worden toegewezen indien de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, op het tijdstip van het verzoek tot adoptie vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn ouder of ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, en aan de voorwaarden, genoemd in artikel 1:228 BW wordt voldaan.

Uit artikel 1:228 BW volgt voorts dat de voorwaarden voor adoptie – voor zover hier van belang – zijn:

a. dat het kind op de dag van het eerste verzoek minderjarig is, en dat het kind, indien het op de dag van het verzoek twaalf jaren of ouder is, ter gelegenheid van zijn verhoor niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek heeft doen blijken;

b. dat het kind geen kleinkind van de adoptant is;

c. dat de adoptant ten minste achttien jaar ouder dan het kind is;

d. dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt;

e. dat de minderjarige moeder van het kind zestien jaar of ouder is;

f. dat de adoptant het kind gedurende ten minste een jaar heeft verzorgd en opgevoed; indien de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder het kind adopteert en zij gezamenlijk het kind gedurende ten minste een jaar hebben verzorgd en opgevoed wordt de periode van een jaar gerekend vanaf het moment van feitelijk gezamenlijk verzorgen en opvoeden;

g. dat de ouder niet langer het gezag over het kind heeft. Indien evenwel de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen of samen met voornoemde echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel het gezag heeft.

Verzoeker en de moeder hebben sinds 2017 een relatie en zij leven samen sinds 1 april 2018. Verzoeker heeft dus ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek met de moeder samengeleefd. Verzoeker heeft met de moeder sindsdien en dus gedurende ten minste één jaar [naam] verzorgd en opgevoed.

De adoptie is mede een wens van [naam] , zo blijkt onder meer uit wat zij heeft verklaard tijdens de zitting. Daarnaast blijkt uit het dossier dat de vader na de echtscheiding zeer summier contact met [naam] heeft onderhouden. In het ouderschapsplan is opgenomen dat zal worden verzocht om alleen de moeder met het gezag te belasten, omdat de vader vele maanden per jaar wegens werkzaamheden in het buitenland verblijft. Ook is opgenomen dat [naam] alle dagen bij de moeder zal zijn, ook tijdens vakanties en feestdagen, en dat de moeder alle zorg op zich neemt. Sinds 2017 heeft [naam] maximaal vier keer per jaar telefonisch contact gehad met de vader. Er is geen sprake van fysiek contact. Tijdens de zitting heeft [naam] aangegeven dat zij zich aan het ouderschapsplan heeft gehouden zolang dat moest. Zij ziet haar vader al langere tijd niet meer.

Blijkens de instemmingsverklaring kan de vader instemmen met het verzoek, althans wil hij geen verweer voeren.

Ten slotte is tijdens de zitting met verzoekers en [naam] gesproken over de ingrijpendheid en de gevolgen van de adoptie, mede gezien het feit dat de oudere zussen van [naam] niet door verzoeker zullen worden geadopteerd. Verzoekers en [naam] zijn ondanks de ingrijpendheid volhardend gebleken in hun verzoek en wens om de adoptie te laten uitspreken.

Nu ook aan de overige voorwaarden genoemd in de artikelen 1:227 en 1:228 – voor zover in deze zaak van toepassing – is voldaan, zal de rechtbank het verzoek tot adoptie toewijzen.

Wijziging van de geslachtsnaam

Zowel [naam] als de moeder en de stiefvader hebben de wens dat de geslachtsnaam van [naam] na de adoptie zal luiden “ [geslachtsnaam 2] ”. Dit houdt in dat [naam] zowel de geslachtsnaam van de moeder houdt en daarnaast de geslachtsnaam van verzoeker aanneemt.

De rechtbank begrijpt uit de stukken dat verzoekers en [naam] hiermee vooruit lopen op de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam. Deze wet is inmiddels op 1 januari 2024 in werking getreden en maakt het voor na 1 januari 2024 geadopteerde kinderen mogelijk om een combinatie te kiezen van hun oorspronkelijke geslachtsnaam en de naam van, in dit geval, de levensgezel van de ouder.

In verband met genoemde Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam is eveneens op 1 januari 2024 in werking getreden de Wet van 24 maart 2023 tot wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustasius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam). In die laatstgenoemde wet is – voor zover hier van belang – het volgende opgenomen:

“Artikel 1

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. (…)

2. Het derde lid komt te luiden:

3. (…)

Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking tot de echtgenoot,

geregistreerde partner of andere levensgezel van een ouder komt te staan, houdt het zijn geslachtsnaam, tenzij de ouder en diens echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam zal hebben van die ouder dan wel de geslachtsnaam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel of van hun beiden in een vrij te bepalen volgorde of van één van hen in combinatie met de oorspronkelijke geslachtsnaam van het kind in een vrij te bepalen volgorde, dan wel de geslachtsnaam van die ouder. De rechterlijke uitspraak inzake de adoptie vermeldt de verklaring van de adoptanten omtrent de geslachtsnaamkeuze.

(…)”.

Hieruit volgt dat het ingeval van een adoptie na 1 januari 2024 door een levensgezel van een ouder, mogelijk is om te kiezen voor een combinatie van de oorspronkelijke geslachtsnaam van de geadopteerde, in combinatie met de geslachtsnaam van de levensgezel van de ouder. De rechtbank zal de verklaring van verzoekers en [naam] met betrekking tot de geslachtsnaam van [naam] , daarom hieronder in de beslissing vermelden.

Beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van:

[naam] , geboren op [geboortedag 1] 2005 te [geboorteplaats 1] ,

door: [verzoeker] , geboren op [geboortedag 2] 1971 te [geboorteplaats 2] ,

onder vermelding van de verklaring van verzoekers en [naam] ten overstaan van de rechtbank dat [naam] de geslachtsnaam ‘ [geslachtsnaam 2] ’ zal hebben.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M. Brakel, kinderrechter, bijgestaan door

mr. J.J. Laterveer-Runderkamp als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

11 januari 2024.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature