U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wraking. Kennelijk niet-ontvankelijk. Tweede verzoek tot wraking van dezelfde rechter. Geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd en in de eerdere beslissing van de wrakingskamer was bepaald dat een volgend verzoek tot wraking niet in behandeling zou worden genomen.

UitspraakRechtbank den haag

Wrakingskamer

wrakingnummer 2023-37

zaak- /rekestnummer: C/09/643525 / KG RK 23-289

Beslissing van 1 maart 2023

van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het verzoek van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: verzoeker,

strekkende tot de wraking van

mr. O. van der Burg,

kantonrechter in deze rechtbank,

hierna te noemen: de kantonrechter.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het schriftelijke wrakingsverzoek van 26 februari 2023.

2 Het wrakingsverzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot wraking van de kantonrechter in de zaak met nummer 9965060 RL EXPL 22-10412 tussen Stichting Waarborgfonds Motorverkeer en verzoeker (hierna: de hoofdzaak).

3 De beoordeling

3.1.

De wrakingskamer stelt vast dat verzoeker voorafgaand aan het indienen van het verzoek ook al een verzoek heeft ingediend tot wraking van de kantonrechter in de hoofdzaak. Bij beslissing van 24 februari 2023 heeft de wrakingskamer:

het verzoek van verzoeker van 19 februari 2023 tot wraking van de wrakingskamer buiten behandeling gelaten, omdat zij van oordeel is dat verzoeker het middel van wraking voor een ander doel gebruikte dan waarvoor het is gegeven of met geen ander doel dan de voortgang van de procedure te frustreren;

verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot wraking van de kantonrechter, omdat het verzoek te laat is ingediend;

bepaald dat een volgend wrakingsverzoek in die zaak niet in behandeling zal worden genomen, omdat sprake is misbruik.

3.2.

De wrakingskamer ziet daarin aanleiding om verzoeker in deze zaak niet-ontvankelijk te verklaren in zijn verzoek. Deze beslissing wordt gebaseerd op zowel sub f als sub g van artikel 4, tweede lid, van het Wrakingsprotocol van de ze rechtbank. Deze bepalingen vormen daar ieder afzonderlijk voldoende grond voor. Sub f van voormeld artikel bepaalt dat de wrakingskamer een verzoek tot wraking zonder behandeling ter zitting aanstonds niet-ontvankelijk kan verklaren, indien het een volgend verzoek ten aanzien van eenzelfde rechter betreft, tenzij feiten of omstandigheden worden voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend zijn geworden. Dergelijke feiten of omstandigheden zijn niet gesteld. Sub g van voormeld artikel bepaalt dat de wrakingskamer een verzoek tot wraking zonder behandeling ter zitting aanstonds niet-ontvankelijk kan verklaren indien ten aanzien van verzoeker in een eerdere beslissing op een wrakingsverzoek is bepaald dat wegens misbruik een volgend verzoek niet in behandeling wordt genomen. Dat is hier het geval.

3.3.

Voor een behandeling van het verzoek ter terechtzitting bestaat geen reden. Het in de wet opgenomen recht op een mondelinge behandeling is door de wetgever bedoeld voor het debat over de gegrondheid van het verzoek, maar aan dat debat wordt gezien het vorenstaande niet toegekomen.

4 De beslissing

De wrakingskamer

4.1.

verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek;

4.2.

bepaalt dat de behandeling van de onder 2.1 vermelde hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het wrakingsverzoek;

4.3.

beveelt dat (een afschrift van) deze beslissing met inachtneming van het bepaalde bij artikel 39, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt toegezonden aan:

• verzoeker;

• de wederpartij in de hoofdzaak;

• de kantonrechter.

Deze beslissing is gegeven door mrs. J.E. Bierling, S.M. Krans en R. Cats, in tegenwoordigheid van de griffier mr. I. Diephuis-Timmer en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2023.

de griffier de voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature