< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Adoptie

UitspraakRechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 20-1396

Zaaknummer: C/09/589737

Datum beschikking: 11 april 2022

Adoptie

Beschikking op het op 9 maart 2020 ingekomen verzoekschrift van:

[naam 1] en [naam 2] ,

verzoeker en verzoekster, samen verzoekers,

volgens het verzoekschrift ten tijde van indiening van het verzoekschrift wonende te [woonplaats] , Democratische Republiek Congo (hierna: Congo),

advocaat: mr. E.P.J. Appelman te Alkmaar.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[naam 3] ,

de biologische vader,

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats binnen of buiten Nederland,

en

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats 1] ,

zetelend te [plaats 1] ,

hierna: de ambtenaar.

Procedure

Bij beschikking van 3 februari 2022 van deze rechtbank is bepaald dat de behandeling van de verzoeken zal worden voortgezet op de zitting van 14 maart 2022 en is bepaald dat de beschikking heeft te gelden als oproeping aan:

verzoekers en de advocaat;

de biologische vader;

de ambtenaar;

de Raad voor de Kinderbescherming, regio [regio] , locatie [plaats 2] .

De rechtbank heeft opnieuw kennisgenomen van de stukken, waaronder nu ook het bericht van 7 maart 2022 met bijlage van verzoekers.

Op 14 maart 2022 is de zaak op de videozitting van deze rechtbank voortgezet. Hierbij zijn verschenen:

verzoekers, bijgestaan door hun advocaat en een tolk [tolk] ;

namens de ambtenaar [ambtenaar] ;

namens de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) [medewerker RvdK] .

De biologische vader is op 3 februari 2022 opgeroepen via een bij de raad bekend e-mailadres en door een advertentie in de Staatscourant van [datum 1] 2022 om te verschijnen op de zitting. Hij is niet verschenen.

Beoordeling

De rechtbank handhaaft al hetgeen bij beschikkingen van 13 augustus 2021 en 3 februari 2022 is overwogen en beslist, tenzij in deze beschikking anders wordt overwogen of beslist.

Adoptie

Raadsadvies

De raad heeft met verzoekers, [voornaam minderjarige] en de biologische vader gesproken. Geconcludeerd wordt om het verzoek tot adoptie en wijziging van de geslachtsnaam toe te wijzen. De raad heeft geen aanleiding gezien om het raadsadvies te wijzigen naar aanleiding van het telefoongesprek van 1 december 2021 met de biologische vader, waarin hij zijn eerdere standpunt volledig heeft gewijzigd, in die zin dat hij toch niet akkoord gaat met de adoptie. [voornaam minderjarige] heeft zijn biologische vader vanaf zijn zesde jaar niet meer gezien. Sinds 2015 groeit [voornaam minderjarige] op in het gezin van verzoekers en [voornaam minderjarige] ziet verzoeker als zijn vader. [voornaam minderjarige] heeft niets meer van zijn biologische vader te verwachten. Adoptie leidt tot het in overeenstemming brengen van de juridische situatie met de gezinssituatie zoals die feitelijk al jaren bestaat.

Standpunt verzoekers

Verzoekers sluiten zich aan bij het raadsrapport. De biologische vader wil volgens eendoor verzoekers overgelegde Whatsappbericht $ 3.000 van verzoekers zien, omdat hij anders alsnog bezwaar zal aantekenen tegen de adoptie. De biologische vader misbruikt hiermee zijn recht van tegenspraak. Tegenspraak moet bovendien ten overstaan van de rechtbank worden uitgesproken en dat is hier niet gebeurd, zodat aan de tegenspraak voorbij moet worden gegaan.

Oordeel rechtbank

Een van de voorwaarden voor adoptie is dat geen van de ouders het verzoek tot adoptie tegenspreekt (artikel 1:228, eerste lid, onder d, BW ). De gronden waarop aan de tegenspraak van een ouder voorbij kan worden gegaan, zijn in artikel 228, tweede lid, BW opgesomd.

De rechtbank is van oordeel dat het gewijzigd standpunt van de biologische vader ten overstaan van de raad niet kan worden aangemerkt als tegenspraak. Tegenspraak van een ouder kan alleen in persoon en ten overstaan van de rechter worden uitgesproken. De biologische vader is, hoewel daartoe uitdrukkelijk opgeroepen, niet op de zitting verschenen en heeft zich ook niet laten vertegenwoordigen door een advocaat. De rechtbank stelt vast dat de biologische vader in deze procedure geen verweer heeft gevoerd tegen het verzoek tot adoptie. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat, voor zover de reactie van de biologische vader al gezien kan worden als tegenspraak, de rechtbank aan die tegenspraak voorbij gaat, nu de biologische vader nimmer in gezinsverband met [voornaam minderjarige] heeft samengeleefd (artikel 1:228, tweede lid, onder a, BW ) en het bovendien aannemelijk is geworden dat de biologische vader het verzoek slechts tegenspreekt om daar financieel voordeel uit te halen, wat de rechtbank niet anders kan duiden dan als misbruik van recht.

Nu aan de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 1:227 en 1:228 BW – voor zover in deze zaak van toepassing – is voldaan, zal de rechtbank het verzoek tot adoptie toewijzen.

Inschrijving geboorteakte

De door verzoekers overgelegde buitenlandse geboorteakte van [voornaam minderjarige] inclusief ‘jugement suppletif’ is op de juiste wijze gelegaliseerd en komt voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats 1] in aanmerking.

De rechtbank zal op grond van artikel 1:25, vijfde lid, BW de inschrijving van de geboorteakte van [voornaam minderjarige] gelasten. Op grond van artikel 1:20, eerste lid onder a, BW zal de ambtenaar, wanneer deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, een latere vermelding van de adoptie aan de geboorteakte toevoegen.

Geslachtsnaam

De rechtbank ziet aanleiding om met betrekking tot de geslachtsnaam, vooruitlopend op de adoptie en gelet op de artikelen 10:22 en 10:20 BW, Nederlands recht toe te passen. In de situatie dat een adoptie wordt uitgesproken, verkrijgt het kind van zestien jaar of ouder de mogelijkheid om op grond van artikel 1:5, zevende lid, BW te verklaren welke geslachtsnaam hij zal hebben.

[voornaam minderjarige] heeft aan de rechtbank te kennen gegeven dat hij de geslachtsnaam ‘ [geslachtsnaam] ’ wil dragen. De rechtbank zal deze verklaring in de beschikking opnemen.

Voornaamswijziging

De rechtbank ziet aanleiding om met betrekking tot de voornaam, vooruitlopend op de adoptie en gelet op de artikelen 10:22 en 10:20 BW, Nederlands recht toe te passen.

Verzoekers hebben verzocht de voornaam van [voornaam minderjarige] te wijzigen van “ [voornaam minderjarige] ” in “ [voornamen minderjarige 2] ”.

De rechtbank stelt voorop dat een voornaamswijziging – indien toegewezen – eerst tot stand komt doordat van de beschikking waarbij de voornaamswijziging is gelast een latere vermelding aan de geboorteakte wordt toegevoegd. Zoals hierboven overwogen zal de rechtbank op grond van artikel 1:25, vijfde lid, BW de inschrijving van de geboorteakte van [voornaam minderjarige] gelasten.

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende gebleken van een zwaarwichtig belang bij toewijzing van het verzoek tot voornaamswijziging. De gevraagde voornamen zijn geoorloofd naar de maatstaven van artikel 1:4, tweede lid, BW . De rechtbank zal het verzoek daarom toewijzen.

Aantekening gezagsregister

De rechtbank zal in verband met het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub k van het Besluit gezagsregisters bepalen dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister om daarin aantekening te doen van deze beschikking.

Beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van:

[minderjarige] , op [geboortedatum 1] 2005 te [geboorteplaats 1] , Congo,

door [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] 1963 te [geboorteplaats 2] ;

gelast de inschrijving van de buitenlandse geboorteakte, nummer [nummer] Volume [volume] Folio [folio] , afgegeven door de ambtenaar te [plaats 3] , Congo, op [datum 2] 2015, dat in fotokopie aan deze beschikking is gehecht, in het register van geboorten van de gemeente [plaats 1] ;

stelt vast dat [voornaam minderjarige] heeft verklaard dat hij na adoptie de geslachtsnaam “ [geslachtsnaam] ” zal hebben;

gelast de wijziging van de voornamen van de minderjarige van “ [voornaam minderjarige] ” in “ [voornamen minderjarige 2] ”;

bepaalt dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister, om daarin aantekening te doen van deze beschikking;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Sluymer, J.M. Vink en M.J. Alt-van Endt, kinderrechters, tot stand gekomen in samenwerking met mr. M. Corver, griffier, en uitgesproken op de openbare zitting van 11 april 2022.

Bij afwezigheid van de voorzitter getekend door de oudste rechter.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature