E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2021:4775
Rechtbank Den Haag, NL20.19509

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich voldoende gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van individuele feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat eiser bij terugkeer geen reëel risico loopt op ernstige schade. Verweerder heeft allereerst de verklaringen van eiser van belang mogen achten. Zo heeft eiser verklaard dat hij nooit persoonlijke problemen heeft ondervonden vanwege zijn politieke overtuiging, dat hij zelf in 2016 is teruggekeerd naar Syrië en dat hij in de afgelopen vier jaar dat hij in Syrië woonde geen persoonlijke problemen heeft ondervonden. Verder heeft eiser verklaard dat hij in die periode van vier jaar heeft gewerkt en 8 tot 10 keer voor werk probleemloos Syrië in- en uitgereisd is naar Libanon. Ook heeft eiser verklaard dat hij in juni 2020 zonder problemen en zonder verdere bevraging zijn Syrische paspoort heeft laten verlengen en dat hij in juli 2020 zonder problemen Syrië legaal is uitgereisd naar Nederland. Wat betreft eisers stelling dat niet altijd goed is in te schatten wie als opponent van het regime wordt aangemerkt, heeft verweerder kunnen overwegen dat die enkele stelling niet maakt dat ten aanzien van eiser een ernstig risico op schade dient te worden aangenomen. Verweerder heeft in dat kader kunnen overwegen dat niet valt in te zien waarom eiser bij een tweede terugkeer plotseling wel problemen zal ondervinden of als opponent gezien zal worden. In aanvulling hierop heeft verweerder op de zitting zich voldoende gemotiveerd op het standpunt gesteld dat juist de informatie uit de COI-note van het UNHCR tot het algemene uitgangspunt heeft geleid zoals opgenomen in het landenbeleid Syrië, maar in onderhavige zaak de uitzonderingssituatie zoals opgenomen in het landenbeleid Syrië zich voordoet. Verweerder heeft verder kunnen verwijzen naar het rapport van EASO ‘Country Guidance: Syria’ van september 2020 waaruit volgt dat de Alawitische gemeenschap nauwe banden onderhoudt met het regime van Assad, hetgeen door eiser in beroep is bevestigd. Eiser bevestigt ook in beroep dat dit impliceert dat hij niet te vrezen heeft voor het huidige Syrische regime omdat hij Alawiet is en dat dit ook zijn probleemloze uitreis uit Syrië verklaart. Nu verweerder zich voldoende gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat uit individuele feiten en omstandigheden blijkt dat eiser bij of na terugkeer naar Syrië geen risico loopt op ernstige schade, heeft verweerder op grond van het landenbeleid van Syrië van het algemene uitgangspunt kunnen afwijken. De rechtbank is van oordeel dat eisers stellingen in beroep hieraan geen afbreuk doen. Wat betreft eisers stelling dat hij zich niet loyaal ten opzichte van het regime heeft getoond door te vluchten, heeft verweerder in het verweerschrift terecht overwogen dat een onderbouwing ontbreekt en dat eiser al eerder is gevlucht uit Syrië en daarna heeft kunnen terugkeren. Voor zover eiser stelt dat het bezoek van de ordetroepen aan eisers vrouw bevestigen dat hij niet loyaal is geweest aan het regime, heeft verweerder in het verweerschrift terecht overwogen dat deze stelling evenmin is onderbouwd en het onduidelijk is wat en wanneer dat precies gebeurd zou zijn. Op de zitting heeft eiser gesteld dat het bezoek tweemaal heeft plaatsgevonden, te weten op (..) 2020 en op (..) 2021. De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat dit evenmin is onderbouwd. Ten slotte heeft eiser op de zitting aangevoerd dat hij in 2016 bij terugkeer in Syrië niet is gecontroleerd door de autoriteiten en dat hij in die periode van 4 jaar geen problemen heeft ondervonden in Syrië omdat hij maar beperkt heeft deelgenomen aan het openbare leven. Verweerder heeft deze stelling terecht niet aannemelijk geacht. Eisers stelling strookt immers niet met eisers eerdere verklaringen dat hij gedurende een periode van 4 jaar zonder problemen heeft gewoond en gewerkt in Syrië en voor werk meerdere keren Syrië is in- en uitgereisd naar Libanon. Beroep ongegrond

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie