< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek kosten raadsman (530 Sv.) Hoger uurtarief bij succes in strafzaak; lager tarief bij geen succes (no win, no fee) Cliënt betaalt bij veroordeling voor dezelfde werkzaamheden minder dan de Staat bij vrijspraak. Geen gronden van billijkheid vergoeding tegen het hoge tarief. Grens aan vergoeding van tijd besteed aan tijdsintensieve cliënten.

UitspraakRechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Parketnummer: 96-311582-20

Raadkamernummer: 21/535

Beslissing van de rechtbank Den Haag, enkelvoudige raadkamer in strafzaken, op het verzoek ex artikel 530 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker] ,

geboren op [geboortedatum] te ’s-Gravenhage,

voor deze zaak woonplaats kiezende op het kantoor van zijn advocaat

mr. P. van der Veld,

adres: [adres] ,

hierna: verzoeker.

De procedure in raadkamer

De rechtbank heeft dit verzoek op 13 juli 2021 in openbare raadkamer behandeld en heeft kennis genomen van het proces-verbaal van de politie Haaglanden, district Den Haag-west, basisteam Scheveningen, met CJIB-nummer 4132542003932146.

Verzoeker is - hoewel goed opgeroepen - niet in raadkamer verschenen; wel aanwezig was zijn advocaat, mr. P. van der Veld. De bewindvoerder, [naam] , is ook verschenen en gehoord. Tevens is de officier van justitie mr. N. Achahbar gehoord.

Het verzoek

Het verzoek strekt tot toekenning van een vergoeding ten laste van de Staat van de kosten die zijn advocaat ten behoeve van de strafzaak heeft gemaakt tot een bedrag van € 4.790,51, alsmede de kosten die zijn advocaat heeft gemaakt in verband met het indienen en behandelen van onderhavig verzoek.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft primair het standpunt ingenomen het verzoek niet-ontvankelijk verklaard dient te worden omdat de handtekening van de bewindvoerder onder het verzoekschrift ontbreekt. Subsidiair heeft de officier van justitie het standpunt ingenomen dat de kosten van rechtsbijstand gematigd dienen te worden. Het is redelijk om 5 uren tegen een uurtarief van € 225,- toe te wijzen. Tot slot heeft de officier van justitie geconcludeerd tot toewijzing van het verzoek betreffende de kosten van indiening en behandeling van dit verzoek voor een bedrag van € 680,-.

Het oordeel van de rechtbank

Ontvankelijkheid

De (beschermings)bewindvoerder heeft ter zitting verklaard zich achter het verzoek te scharen. Hierdoor is het beletsel van niet-ontvankelijkheid weggenomen. Verder heeft de bewindvoerder ter zitting verklaard dat zij heeft ingestemd met het inschakelen van deze advocaat voor bijstand bij deze zaak. Dat de bewindvoerder daarbij geen voorwaarden heeft gesteld aan het uurtarief of de maximale declaratie, doet er niet aan af dat de advocaat met haar toestemming is ingeschakeld. De situatie dat de declaratie, wegens ontbreken van medewerking of toestemming van de bewindvoerder niet ten laste van het vermogen van verzoeker zal komen, zodat voor toewijzing van een vergoeding van dergelijke kosten geen plaats is, doet zich dan ook niet voor.

Kosten rechtsbijstand

Vooropgesteld wordt dat een gewezen verdachte, indien de zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, op grond van artikel 530 lid 2 juncto artikel 90 Sv in beginsel aanspraak kan maken op vergoeding van de te zijnen laste gekomen kosten voor de rechtsbijstand, voor zover daarvoor gronden van billijkheid aanwezig zijn.

Uit de feiten volgt dat de strafzaak tegen de verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a Sr .

Voor zover vergoeding is verzocht van de kosten van de tijd die de advocaat na datum sepot aan de zaak heeft besteed en die niet zien op het opstellen en indienen van dit verzoekschrift, worden ze afgewezen. Het sepot wordt medegedeeld aan de gewezen verdachte. Het is aan hem of haar de advocaat daarvan op de hoogte te brengen. Het nalaten daarvan komt voor zijn of haar rekening, ook als de advocaat daardoor extra tijd in rekening brengt. Er is daarbij geen onderscheid naar de persoon van de verdachte. Hoewel toezending van afschrift van het sepot of mededeling aan de advocaat goede gewoonte is, maakt het ontbreken van een dergelijk bericht niet dat alle na sepot geschreven tijd ten laste van de Staat komt. Ook de scherpe bewoordingen van de advocaat maken dat niet anders.

De advocaat heeft ter zitting over het uurtarief verklaard dat bij succes een hoger uurtarief en bij geen succes een lager uurtarief in rekening wordt gebracht. In dit geval is een hoog uurtarief, te weten € 300,-, berekend. De advocaat heeft verklaard dat dit niet alleen in strafzaken gebruikelijk is maar ook in bijvoorbeeld civiele zaken. In onderhavige procedure is de vraag in hoeverre de schade die gewezen verdachte lijdt, ten laste van de staat moet komen. Het in rekening brengen van een hoger uurtarief bij succes verhoudt zich daar moeizaam mee. Gevallen waarin wel succes is in een strafzaak maar de mogelijkheden tot verhaal op kosten van de Staat ontstaan zijn, bestaan in de praktijk niet. Door dergelijke prijsafspraken ontstaat in strafzaken dan ook de situatie, dat een cliënt bij veroordeling voor dezelfde werkzaamheden (aanzienlijk) minder betaalt dan de Staat bij een vrijspraak. Er zijn geen gronden van billijkheid voor een vergoeding van de tijd die tegen dit uurtarief is berekend.

Over de kosten gemaakt tot en met datum sepot overweegt de rechtbank verder dat

voorstelbaar is dat sommige cliënten meer tijd vragen van een advocaat dan andere cliënten – uit de toelichting van de advocaat ter zitting kan zonder meer volgen dat dat hier het geval is geweest. Ook de tijd die besteed wordt aan meer tijdsintensieve cliënten dient in beginsel de behandeling van de zaak. Dat is echter niet oneindig en komt vanaf een zeker punt niet langer voor rekening van de Staat maar blijft voor rekening van de verdachte zelf.

Gelet op de omvang van het dossier (het proces-verbaal beslaat nauwelijks meer dan 2 (twee) pagina’s), de aard van het feit (een overtreding (443 Sr)), mogelijk minder makkelijke communicatie met verzoeker en het korte overleg met de bewindvoerder van verzoeker, acht de rechtbank gronden van billijkheid aanwezig om € 1.125,- toe te kennen voor de werkzaamheden tot en met datum sepot (4,5 uur tegen een uurtarief van € 250,- per uur.)

Kosten indiening en behandeling van dit verzoek

Het argument van de advocaat dat het openbaar ministerie ‘schandalig zou hebben gehandeld door het sepotbericht alleen aan verzoeker te sturen’ is geen grond om af te wijken van het forfaitaire bedrag voor het indienen en behandeling van een verzoekschrift. De rechtbank acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker voor de kosten van indiening en behandeling van dit verzoek dat forfaitaire bedrag van € 680,00 toe te kennen.

Conclusie

Uit het bovenstaande volgt dat een totaal bedrag van € 1.805,00 (€ 1.125,00 + € 680,00) voor vergoeding in aanmerking komt.

Beslissing

De rechtbank:

- kent aan verzoeker toe ten laste van de Staat een bedrag van in totaal € 1.805,00 (zegge: DUIZEND ACHTHONDERDVIJF EURO); en

- wijst af het anders of meer verzochte.

Aldus gedaan te Den Haag door mr. G.H.M. Smelt, rechter, in tegenwoordigheid van

mr. L. Heijkoop-Drosten, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 27 juli 2021.

De griffier is buiten staat deze

beslissing mede te ondertekenen.

BEVELSCHRIFT VAN TENUITVOERLEGGING

De rechter beveelt de tenuitvoerlegging van vorenstaande beslissing en mitsdien de betaling ten laste van de Staat der Nederlanden door de griffier van deze rechtbank van een bedrag van:

€ 1.805,00 (zegge: DUIZEND ACHTHONDERDVIJF EURO), ten gunste van verzoeker, door overmaking van voornoemd bedrag op rekeningnummer [rekeningnummer] , ten name van Stichting Beheer Derdengelden Beelaard Breetveld Advocaten, onder vermelding van “ [verzoeker] proceskosten”.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature