< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

IPR ontkenning vaderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap. Verzoeken door meerderjarig kind. NLs recht toegepast. DNA-onderzoek. Verklaring t.a.v. geslachtsnaam. Verzoeken toegewezen.

UitspraakRechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 19-5299

Zaaknummer: C/09/577081

Datum beschikking: 16 april 2020

Ontkenning vaderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap

Beschikking op het op 12 juli 2019 ingekomen verzoek van:

[X] [geslachtsnaam X (zelfde als Jur va X)] ,

de vrouw,

wonende te [woonplaats] , Groot-Brittannië,

advocaat mr. C. Waanders te Zeist.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[voornaam Jur. va X] [geslachtsnaam jur va X] ,

de juridische vader, hierna te noemen: [geslachtsnaam jur va X] ,

geregistreerd in de Basisregistratie Personen als geëmigreerd naar [woonplaats] , Groot-Brittannië,

zonder bekend adres in [woonplaats] ,

[voornaam bio va X] [geslachtsnaam bio va X] ,

de biologische vader, hierna te noemen: [geslachtsnaam bio va X] ,

wonende te [woonplaats] , Groot-Brittannië.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

het verzoekschrift;

het bericht van 22 juli 2019 met bijlage van de vrouw;

het bericht van 26 augustus 2019 met bijlage van de vrouw;

het bericht van 22 oktober 2019 van de vrouw;

de berichten van 12 november 2019 van de vrouw.

[geslachtsnaam jur va X] is in de Staatscourant (datum 16 maart 2020) opgeroepen om te verschijnen op de zitting van 15 april 2020. [geslachtsnaam jur va X] is niet verschenen.

De vrouw en haar advocaat zijn – met tegenbericht - niet ter zitting verschenen.

Feiten

De vrouw is geboren op [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] .

De moeder van de vrouw is [naam moe X] , geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] .

Volgens een kopie van een vertaling van een buitenlandse huwelijksakte en de beschikking van 15 juli 2005 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch zijn de moeder van de vrouw en [voornaam Jur. va X] [geslachtsnaam jur va X] met elkaar gehuwd op [huwelijksdatum] 1988 te [huwelijksplaats] , Somalië.

Blijkens de geboorteakte van de vrouw, met aktenummer [nr.] van het jaar 1999, is de vrouw op [geboortedatum] 1999 erkend door [voornaam bio va X] [geslachtsnaam bio va X] . Bij beschikking van 27 augustus 2003 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch is de erkenning van de vrouw door [geslachtsnaam bio va X] vernietigd. De akte van vernietiging van de erkenning is als latere vermelding bij de geboorteakte opgemaakt op 2 december 2003.

Bij beschikking van [echtscheidingsdatum] 2005 is de echtscheiding tussen de moeder van de vrouw en [geslachtsnaam jur va X] uitgesproken. Deze beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage op 12 december 2005.

Bij beschikking van 7 september 2005 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch is de geboorteakte van de vrouw verbeterd, in die zin dat op de geboorteakte [geslachtsnaam jur va X] als de vader van de vrouw wordt vermeld. De akte van verbetering is als latere vermelding bij de geboorteakte opgemaakt op 22 december 2005.

Volgens de Basisregistratie Personen (BRP) hebben de vrouw, [geslachtsnaam jur va X] en [geslachtsnaam bio va X] de Nederlandse nationaliteit.

Uit het verwantschapsonderzoek, uitgevoerd door AlphaBiolabs en afgenomen op 8 augustus 2019, blijkt dat het met 99,9999999% zeker is dat [geslachtsnaam bio va X] de biologische vader is van de vrouw.

Verzoek en verweer

Het verzoekschrift van de vrouw strekt tot, uitvoerbaar bij voorraad:

gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van [geslachtsnaam jur va X] over de vrouw;

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van [geslachtsnaam bio va X] over de vrouw;

het gelasten van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats] de geslachtsnaam van de vrouw te wijzigen in die zin dat de geslachtsnaam wordt gewijzigd van ‘ [geslachtsnaam jur va X] ’ in ‘ [geslachtsnaam bio va X] ’.

Door [geslachtsnaam jur va X] is geen verweer gevoerd.

Door [geslachtsnaam bio va X] is een instemmingsverklaring ingediend, echter zonder kopie van een legitimatiebewijs.

Beoordeling

Rechtsmacht

De rechtbank is van oordeel dat de zaak voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden is, zodat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft op grond van artikel 3 aanhef en onder c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering .

Ontkenning vaderschap

Toepasselijk recht

Op grond van 10:93 jo. artikel 10:92 van het Burgerlijk Wetboek (BW) past de rechtbank Nederlands recht toe op het verzoek, nu de moeder en [geslachtsnaam jur va X] op het tijdstip van geboorte van de vrouw de Nederlandse nationaliteit en hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden.

Inhoudelijke beoordeling

Op grond van het bepaalde in artikel 1:200, zesde lid, BW dient een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap door het kind te worden ingediend binnen drie jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is. Indien het kind evenwel gedurende zijn minderjarigheid bekend is geworden met dit feit, kan het verzoek tot uiterlijk drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.

De vrouw heeft het volgende aangevoerd. [geslachtsnaam jur va X] is niet haar biologische vader. Hij is echter – na diverse verbeteringen van de geboorteakte van de vrouw - als juridische vader aangemerkt, omdat de moeder ten tijde van de geboorte van de vrouw met [geslachtsnaam jur va X] was gehuwd. De vrouw was 17 jaar toen zij er mee bekend raakte dat [geslachtsnaam jur va X] niet haar biologische vader was.

De rechtbank stelt vast dat de vrouw ten tijde van indiening van het verzoekschrift, 12 juli 2019, 20 jaar was, zodat zij ontvankelijk is in haar verzoek.

De gronden waarop de vrouw haar verzoek doet steunen, worden door [geslachtsnaam jur va X] niet weersproken en staan dus in rechte vast.

Het verzoek dient derhalve te worden toegewezen, aangezien van feiten die het mogelijk maken dat [geslachtsnaam jur va X] toch de biologische vader van de vrouw is, niet is gebleken en evenmin is gebleken dat [geslachtsnaam jur va X] toestemming heeft gegeven tot een daad die de verwekking van de vrouw tot gevolg kan hebben gehad.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Toepasselijk recht

Op grond van 10:97 BW past de rechtbank Nederlands recht toe op het verzoek, nu de moeder en [geslachtsnaam bio va X] op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift de Nederlandse nationaliteit hadden.

Inhoudelijke beoordeling

Op grond van artikel 1:207, eerste lid, BW kan – voor zover hier van belang – het ouderschap van een persoon, ook indien deze is overleden, op de grond dat deze de verwekker is van het kind, door de rechtbank worden vastgesteld op verzoek van:

a. de moeder, tenzij het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt;

b. het kind.

De wet verbindt geen termijn aan het indienen van een verzoek tot vaststelling vaderschap door het kind, zodat de vrouw kan worden ontvangen in haar verzoek.

Door de vrouw is een DNA-rapport overgelegd, gedateerd 12 augustus 2019. De rechtbank stelt vast dat het onderzoek is verricht door een in het Verenigd Koninkrijk geaccrediteerd laboratorium en dat het rapport is ondertekend door een met name genoemd persoon met een daartoe relevante studie.

Uit het overgelegde rapport van DNA-onderzoek blijkt dat praktisch is bewezen dat [geslachtsnaam bio va X] de biologische vader is van de vrouw. Gelet hierop en nu van overige bezwaren als bedoeld in artikel 1:207 BW niet is gebleken ligt het verzoek voor toewijzing gereed.

Geslachtsnaam

Op grond van het bepaalde in artikel 1:5 lid 7 BW verklaart een kind dat op het tijdstip van het ontstaan van de familierechtelijke betrekking met beide ouders zestien jaar of ouder is, zelf ten overstaan van de rechter of het de geslachtsnaam van de ene of de andere ouder zal hebben. Van deze verklaring wordt melding gemaakt in de rechterlijke uitspraak inzake gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

De vrouw heeft verzocht dat zij de geslachtsnaam “ [geslachtsnaam bio va X] ” krijgt. De rechtbank zal van de verklaring melding maken in het dictum van deze beschikking.

De rechtbank overweegt dat uit artikel 1:20e BW volgt dat de griffier na verloop van drie maanden ambtshalve een afschrift van deze beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand zal zenden. De rechtbank zal het verzoek van de vrouw, om de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats] te gelasten de geslachtsnaam te wijzigen, dan ook bij gebrek aan belang afwijzen.

Uitvoerbaar bij voorraad

De aard van de zaak verzet zich tegen het bij voorraad uitvoerbaar verklaren van de beschikking, zodat het daartoe strekkende verzoek wordt afgewezen.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart gegrond het verzoek tot ontkenning van het vaderschap van:

[geslachtsnaam X (zelfde als Jur va X)] , [voornaam Jur. va X] , geboren op [geboortedatum] 1968 te [geboorteplaats] , Somalië,

over:

[geslachtsnaam X (zelfde als Jur va X)] , [X] , geboren op [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] ,

uit:

[naam moe X] , geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] , Somalië;

stelt vast – onder de voorwaarde dat de beslissing tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap in kracht van gewijsde is gegaan – het vaderschap van:

[geslachtsnaam bio va X] , [voornaam bio va X] , geboren op [geboortedatum] 1968 te [geboorteplaats] , Somalië,

over:

[geslachtsnaam X (zelfde als Jur va X)] , [X] , geboren op [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] ,

uit:

[naam moe X] geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] , Somalië;

stelt vast dat de verklaring van de vrouw luidt dat zij de geslachtsnaam van [geslachtsnaam bio va X] zal dragen;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.M. Boone, rechter, tot stand gekomen in samenwerking met mr. M. Corver, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van

16 april 2020.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature