< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Verzoek ex artikel 4:191 lid 2 BW . Verzoeker heeft in het belang van de nalatenschap verzocht om maatregelen voor te schrijven. De kantonrechter benoemt een professionele beheerder en machtigt hem om een stuk cultuurgrond te leveren aan kopers.

UitspraakRechtbank den haag

Zittingsplaats 's-Gravenhage

NAV

Zaaknr.: 8505491 EJ VERZ 20-77247

13 mei 2020

Beschikking van de kantonrechter op het verzoek van:

mr. J. Schamp, kandidaat-notaris te Delft,

kantoorhoudende te 2624 PD Delft, Jan Campertlaan 273,

hierna te noemen: verzoeker.

Het verzoek betreft de nalatenschap van:

[erflater] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

overleden te [plaats] op [sterfdatum] ,

laatstelijk wonende te [plaats] , [adres] ,

hierna te noemen: erflater.

1 De procedure

1.1.

De kantonrechter heeft kennis genomen van het verzoekschrift met bijlagen, op de griffie ingekomen op 8 mei 2020.

2 Het verzoek

2.1.

Verzoeker heeft verzocht om een medewerker van Notariskantoor Zuijdgeest dan wel [betrokkene 1] aan te wijzen als professionele beheerder van de nalatenschap van erflater totdat alle erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en voor die beheerder het uurtarief conform de Recofa-richtlijnen 2020 vast te stellen.

2.2.

Verzoeker heeft aan het verzoek ten grondslag gelegd dat er geen erfgenamen van erflater bekend zijn en dat hij een erfgenamenonderzoek is gestart. Dat onderzoek loopt als gevolg van het coronavirus vertraging op. Hierdoor zal het nog enige tijd duren voordat het onderzoek kan worden afgerond en een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven. Hij heeft daarom verzocht om in het belang van de nalatenschap op grond van artikel 4:191 lid

2 BW de voorgestelde maatregelen voor te schrijven. Ook vraagt verzoeker een machtiging te verlenen om het stuk cultuurgrond, kadastraal bekend als gemeente Schipluiden, sectie F,

nummer 740 en 743, te leveren voor een koopprijs van 148.190,00.

3 De beoordeling

3.1.

Erflater was ten tijde van zijn overlijden ongehuwd en niet geregistreerd als partner. Hij heeft zelf geen afstammelingen achtergelaten. Erflater heeft geen testament gemaakt. Op dit moment is onduidelijk wie de erfgenamen zijn. Vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen in verband met het coronavirus is het ook onduidelijk wanneer gemeenten de afstammelingengegevens kunnen verstrekken en verzoeker het erfgenamenonderzoek dus zal kunnen afronden.

3.2.

Op grond van artikel 4:191 lid 2 BW kan de kantonrechter, zolang de nalatenschap niet door alle erfgenamen is aanvaard, alle maatregelen voorschrijven die hij tot behoud van de goederen nodig acht.

3.3.

Op dit moment zijn geen erfgenamen bekend en is er ook geen zicht op dat dat snel anders zal zijn. Aan het vereiste uit artikel 4:191 lid 2 BW dat de nalatenschap niet door alle erfgenamen is aanvaard, is dus voldaan.

3.4.

De kantonrechter is van oordeel dat verzoeker terecht om beheersmaatregelen heeft verzocht. Doordat er geen erfgenamen bekend zijn, kan geen verklaring van erfrecht worden opgesteld en blijft de nalatenschap thans onbeheerd. Door de curator van erflater is voor zijn overlijden een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van een stuk cultuurgrond voor een bedrag van € 148.190,00. De akte van levering moet op 30 mei 2020 gepasseerd worden. Als de erfgenamen van erflater daaraan niet meewerken kan dat aanzienlijke kosten met zich meebrengen. In deze situatie moeten naar het oordeel van de kantonrechter met enige spoed maatregelen tot behoud van de goederen van de nalatenschap worden getroffen. Die vereiste spoed rechtvaardigt dat niet gewacht kan worden totdat het erfgenamenonderzoek geheel is afgerond. De kosten voor de nalatenschap zullen hierdoor alleen maar oplopen, hetgeen niet gewenst is.

3.5.

De gevorderde machtiging tot levering van het stuk cultuurgrond, kadastraal bekend als Gemeente Schipluiden, Sectie F, nummer 740 en 743, zal worden toegewezen. Omdat de levering zonder medewerking van de erfgenamen alleen met een rechterlijke machtiging kan plaatsvinden, is het in het belang van de nalatenschap dat deze machtiging wordt afgegeven. Er bestaat dan de mogelijkheid om de juridische levering te laten plaatsvinden en hiermee te voorkomen dat de kosten voor de nalatenschap oplopen.

3.6.

Omdat het onbekend is wie de erfgenamen van erflater zijn en de overige goederen in de nalatenschap beheerd moeten worden en blijven, acht de kantonrechter het van belang om tijdelijk mr. J. Schamp aan te wijzen als professioneel beheerder van de goederen van de nalatenschap. Hij heeft zich in het verzoekschrift ook bereid verklaard om als professioneel beheerder van de nalatenschap op te treden.

3.7.

Het beheer van de nalatenschap eindigt zodra het erfgenamenonderzoek is afgerond en alle (potentiele) erfgenamen zich hebben uitgesproken over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap. Als professioneel beheerder kan hij ook alle stukken die betrekking hebben op de nalatenschap onder zich nemen en opvragen bij de betreffende personen of instanties. Hiermee kan hij verder onderzoek (laten) doen naar de erfgenamen.

3.8.

De kantonrechter acht het redelijk dat de professioneel beheerder zijn tijdsbesteding en kosten ten laste van de nalatenschap brengt overeenkomstig de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, zodat ook dit wordt toegewezen.

3.9.

De kantonrechter zal de professioneel beheerder de verplichting opleggen om over vier maanden aan hem schriftelijk verslag uit te brengen over de stand van zaken in het erfgenamenonderzoek en de afwikkeling van de nalatenschap (inclusief een verantwoording van de door hen in rekening gebrachte tijd en kosten).

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

schrijft op de voet van artikel 4:191 lid 2 BW de volgende maatregelen voor:

i. wijst mr. J. Schamp, kandidaat-notaris te Delft, aan als professionele beheerder van

de goederen van de nalatenschap van erflater;

machtigt de professioneel beheerder om het stuk cultuurgrond, kadastraal bekend

als Gemeente Schipluiden, Sectie F, nummer 740 en 743, te leveren aan [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4] onder de in de op 30 november 2019 getekende koopovereenkomst vermelde voorwaarden;

bepaalt dat dit beheer zal eindigen als het erfgenamenonderzoek is afgerond en alle

(potentiele) erfgenamen zich hebben uitgesproken over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap;

bepaalt dat de professioneel beheerder zijn tijdsbesteding en kosten ten laste mag

brengen van de nalatenschap conform de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling;

bepaalt dat de professioneel beheerder over 4 maanden na heden schriftelijk verslag

dient uit te brengen aan de kantonrechter over de stand van zaken in het erfgenamenonderzoek en de afwikkeling van de nalatenschap van erflater (inclusief een verantwoording van de door hen in rekening gebrachte tijd en kosten);

4.2.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.W.D. Bom, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare zitting van 13 mei 2020.

Op grond van het bepaalde in artikel 676a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat tegen deze beslissing geen hogere voorziening (beroepsmogelijkheid) open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature