< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding

UitspraakRechtbank DEN HAAG

Meervoudige Kamer

Rekestnummers: FA RK 15-9483 ( scheiding ) / FA RK 16-3614 (verdeling)

Zaaknummers: C/09/501299 (scheiding) / C/09/510885 (verdeling)

Datum beschikking: 29 november 2016

Scheiding

Beschikking op het op 7 december 2015 ingekomen verzoek van:

[verzoeker] ,

de man,

wonende te [woonplaats] (gemeente [woonplaats] ,

advocaat: mr. L. Roumen te [huwelijksplaats] (gemeente [huwelijksplaats] -Voorburg).

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[belanghebbende] ,

de vrouw,

wonende te [woonplaats] (gemeente [woonplaats] ),

advocaat: mr. W.M. Vermeijden te Vlaardingen.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

het verzoekschrift;

het verweerschrift tevens verzoekschrift;

het f-formulier met bijlagen d.d. 22 februari 2016 van de zijde van de vrouw;

het verweer tegen het zelfstandig verzoek;

een pakket ongedateerde stukken van de zijde van de man;

het formulier verdelen en verrekenen van de zijde van de man;

het formulier verdelen en verrekenen van de zijde van de vrouw;

het f-formulier met bijlagen d.d. 8 september 2016 van de zijde van de man;

het f-formulier d.d. 12 september 2016 van de zijde van de vrouw;

de brief met bijlagen d.d. 13 september 2016 van de zijde van de vrouw;

het f-formulier met bijlagen d.d. 15 september 2016 van de zijde van de man.

Op 20 september 2016 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: partijen en hun advocaten. Van de zijde van beide partijen zijn pleitnotities overgelegd.

Na de terechtzitting is het volgende stuk ontvangen:

- de brief d.d. 14 oktober 2016 van de zijde van de vrouw.

Verzoek en verweer

Het verzoek strekt tot echtscheiding met een nevenvoorziening tot:

vaststelling van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen in dien verstande:

dat aan de man de echtelijke woning, de hierop rustende hypothecaire geldlening en de daaraan gekoppelde kapitaalpolissen aan de man worden toegedeeld en dat de vrouw haar medewerking verleent om het eigendom van de woning de hypotheekschuld op naam van de man te laten overgaan, waarbij de man de helft van het verschil tussen de hypotheekschuld en de waarde van de woning en de waarde van de kapitaalpolissen dient te vergoeden aan de vrouw;

dat de personenauto met kenteken [1. auto] aan de vrouw wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van de waarde aan de man;

dat de personenauto’s met kenteken [2. auto] en [3. auto] aan de man worden toegedeeld onder vergoeding van de helft van de waarde aan de vrouw;

dat het saldo van de ING bankrekening (IBAN [1. rekeningnummer] ) per datum indiening van het verzoekschrift aan de man wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van het saldo aan de vrouw;

dat het saldo van de ING comfortspaarrekening ( [2. rekeningnummer] per datum indiening van het verzoekschrift aan de man wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van het saldo aan de vrouw;

dat het saldo van de Alex spaarrekening (IBAN [3. rekeningnummer] ) per datum indiening van het verzoekschrift aan de man wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van het saldo aan de vrouw;

dat het saldo van de Alex beleggingsrekening ( [4. rekeningnummer] ) per datum indiening van het verzoekschrift aan de man wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van het saldo aan de vrouw;

dat het saldo van de Robeco beleggingsrekening ( [5. rekeningnummer] ) per datum indiening van het verzoekschrift aan de man wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van het saldo aan de vrouw en dat de vrouw haar medewerking dient te verlenen aan de wijziging van de tenaamstelling van de rekening;

dat het saldo van de ING betaalrekening (IBAN [6. rekeningnummer] ) per datum indiening van het verzoekschrift aan de vrouw wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van het saldo aan de man;

dat het saldo van de ING topspaarrekening ( [7. rekeningnummer] ) per datum indiening van het verzoekschrift aan de vrouw wordt toegedeeld onder vergoeding van de helft van het saldo aan de man;

dat de aandelen van de man in de onderneming [bedrijfsnaam] BV tegen een waarde van €8.830 aan de man worden toegedeeld, onder vergoeding van de helft van de waarde aan de vrouw;

dat het saldo van de ING toprekening (IBAN [9. rekeningnummer] onverdeeld blijft tussen partijen,

een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De vrouw heeft – onder referte ten aanzien van het verzoek tot echtscheiding – thans nog verzocht:

het verzoek van de man ter zake van de verdeling voor zover het gaat om de woning, de daaraan verbonden hypotheek en kapitaalpolissen, de auto’s, inboedel, en de bankrekeningen toe te wijzen;

te bepalen dat partijen gehouden zijn om hiervoor genoemde partiële verdeling te realiseren binnen drie maanden na de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, waarbij de man de overwaarde en de verrekenvorderingen aan de vrouw dient uit te keren;

voor de waardering van de waarde van de onderneming(en) een deskundige te benoemen die in overleg met de heren [naam] en [naam] en op kosten van partijen een advies zal geven over de te verdelen waarde van de onderneming(en) en daarna te beschikken dat de man gehouden is dit bedrag – al dan niet in termijnen – aan de vrouw te voldoen,

een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De man heeft verweer gevoerd tegen het verzoek van de vrouw om een deskundige te benoemen.

Feiten

Partijen zijn gehuwd op [datum] te [huwelijksplaats] .

Partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.

Beoordeling

Aan de wettelijke formaliteiten is voldaan.

Echtscheiding

De gestelde duurzame ontwrichting van het huwelijk is niet bestreden en staat dus in rechte vast, zodat het daarop steunende niet weersproken verzoek tot echtscheiding als op de wet gegrond voor toewijzing vatbaar is.

De verdeling

Gesteld noch gebleken is dat partijen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt. Gelet op het bepaalde in artikel 1:94 BW moet dus worden aangenomen dat tussen hen een gemeenschap van goederen bestaat. Ingevolge artikel 1:100 BW dient deze gemeenschap bij helfte te worden verdeeld.

Peildatum

Vast staat dat de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek, te weten 7 december 2015, de peildatum voor de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap is.

De omvang van de gemeenschap

Partijen hebben de volgende vermogensbestanddelen opgevoerd die in de verdeling dienen te worden betrokken:

de echtelijke woning te [huwelijksplaats] , [adres]

de hierop rustende hypothecaire geldlening bij de MNF-Bank, nummer [nummer] ;

de hieraan gekoppelde kapitaalpolis bij Reaal , nummer [nummer] ;

e inboedel;

de bank- en spaarrekeningen, te weten:

de betaalrekening bij de ING Bank ten name van de man, [1. rekeningnummer] ;

de hieraan gekoppelde spaarrekening ten name van de man;

de en/of betaalrekening bij de ING Bank, [6. rekeningnummer] ;

de hieraan gekoppelde spaarrekening;

de spaarrekening bij Alex ten name van de man, [3. rekeningnummer] ;

de beleggingsrekening bij Alex ten name van de man, [4. rekeningnummer] ;

de beleggingsrekening bij Robeco ten name van de man, [5. rekeningnummer] ;

de auto’s, te weten:

de auto met het kenteken [2. auto] ;

de auto met het kenteken [1. auto] ;

de auto met het kenteken [3. auto] ;

de aandelen van [bedrijfsnaam] BV.

Ad a tot en met c: de echtelijke woning c.a.

Ter terechtzitting zijn partijen het erover eens geworden dat de echtelijke woning tegen een waarde van € 266.000,-- aan de man wordt toegedeeld, mits de overdracht van de woning aan de man uiterlijk 1 april 2017 zal plaatshebben. De man dient alsdan de hypothecaire geldlening en de hieraan gekoppelde kapitaalpolis bij Reaal over te nemen met ontslag van de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypothecaire geldlening, een en ander onder de verplichting om de helft van de overwaarde van de echtelijke woning (€ 266.000,-- + waarde kapitaalpolis -/- hypothecaire geldlening) aan de vrouw uit te keren.

Indien het de man niet lukt om uiterlijk 1 april 2017 de overname van de woning met hypotheek te financieren en te realiseren, dient de echtelijke woning te worden verkocht. Partijen dienen alsdan gezamenlijk een opdracht tot verkoop aan een makelaar te verstrekken. Bij verkoop en levering van de woning dient de hierop rustende hypothecaire geldlening te worden afgelost en dient de hieraan gekoppelde kapitaalpolis te worden afgekocht. Partijen zijn vervolgens ieder voor de helft gerechtigd tot de resterende overwaarde, althans zij dienen ieder de helft van de resterende schuld te dragen (te weten opbrengst woning -/- hypothecaire lening en kosten verbonden aan de verkoop en levering + de opbrengst van de kapitaalpolis).

De rechtbank zal aldus beslissen.

Ad d: de inboedel

Partijen hebben de inboedel reeds in onderling overleg verdeeld. De rechtbank hoeft daarover dus geen beslissing meer te nemen.

Ad e: de bank- en spaarrekeningen

Tussen partijen is in confesso dat de banksaldi per de peildatum 7 december 2015 bij helfte tussen hen zullen worden verdeeld. De rechtbank zal de hierboven weergegeven verzoeken van de man ter zake van de verdeling van de bankrekeningen dus toewijzen.

Partijen verschillen echter van mening over de wijze waarop het bedrag van € 16.000,-- dat de man na de peildatum (in maart 2016) heeft overgeboekt van de bij de vrouw in gebruik zijnde en/of -ING-betaalrekening (IBAN [6. rekeningnummer] ) naar een bij hem in gebruik zijnde rekening hierin dient te worden betrokken.

Nu het saldo van de en/of-ING-betaalrekening (IBAN [6. rekeningnummer] ) per de peildatum aan de vrouw zal worden toegedeeld onder de verplichting de helft van het saldo aan de man te vergoeden, zal de rechtbank daarbij bepalen dat de man het door hem na de peildatum overgeboekte bedrag van € 16.000,-- aan de vrouw moet terugbetalen. Anders krijgt de man immers meer dan hem toekomt.

Partijen zijn het erover eens dat de Toprekening bij de ING Bank met rekeningnummer [9. rekeningnummer] niet in de verdeling wordt betrokken en zal worden voortgezet ten behoeve van de kinderen van partijen. Deze overeenstemming leent zich niet voor opname in het dictum, zoals door de man verzocht. De rechtbank gaat er evenwel van uit dat partijen zich aan deze onderlinge afspraak zullen houden. De rechtbank zal het verzoek van de man op dit onderdeel bij eindbeschikking afwijzen.

Ad f: de auto’s

Partijen zijn overeengekomen dat de auto met het kenteken [1. auto] tegen een waarde van € 2.155,-- aan de vrouw wordt toegedeeld, dat de auto met het kenteken [2. auto] en de auto met het kenteken [3. auto] tegen waardes van respectievelijk € 12.083,-- en € 6.000,-- aan de man worden toegedeeld en dat de man wegens overbedeling op dit punt een bedrag van per saldo € 7.964,-- aan de vrouw zal moeten betalen.

De rechtbank zal aldus beslissen.

Verzoek vrouw met betrekking tot realiseren partiële verdeling

Nu partijen het ter zitting eens zijn geworden over de verdeling van alle bestanddelen van hun huwelijksgoederengemeenschap met uitzondering van de aandelen, zal de rechtbank in deze beschikking overeenkomstig deze overeenstemming overgaan tot (partiële) verdeling. De vrouw heeft weliswaar aanvankelijk verzocht te bepalen dat partijen gehouden zijn de partiële verdeling te realiseren binnen drie maanden na de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, maar nu partijen ter zitting een ander tijdpad hebben afgesproken, beschouwt de rechtbank dit verzoek in zoverre als ingetrokken.

Ad g: de aandelen van [bedrijfsnaam] BV

Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de waarde en de verdeling van de aandelen van de onderneming. Daarom zal de rechtbank, conform hetgeen ter terechtzitting is besproken, een register valuator benoemen die partijen en de rechtbank gemotiveerd zal adviseren over de waarde van de aandelen van [bedrijfsnaam] BV. Partijen hebben ter zitting verklaard dat zij het erover eens zijn dat de aandelen zullen worden gewaardeerd naar hun waarde per 31 december 2016, zulks met inachtneming van de waarde van de deelnemingen [naam] , [naam] en [naam] indien deze eind 2016 worden verkocht. Partijen wensen dat de deskundige pas overgaat tot waardering als de verkoopprijs van deze deelnemingen vast staat. Verder dient bij de waardering rekening gehouden te worden met de waarde van de rekening-courant verhouding tussen de heer [verzoeker] en [bedrijfsnaam] BV per 31 december 2016.

Omdat partijen het niet eens kunnen worden over een te benoemen deskundige, zal de rechtbank zelf in de benoeming voorzien. De rechtbank is voornemens tot deskundige te benoemen de heer [naam] RA RC RV van het kantoor Marktlink te Gouda. De rechtbank heeft reeds telefonisch contact opgenomen met dat accountantskantoor en de deskundige heeft zich in staat en bereid verklaard de benoeming te aanvaarden. De deskundige heeft de rechtbank bericht dat hij het voorschot op zijn honorarium bepaald wil zien op een bedrag van € 12.500,-- exclusief BTW. Deze kosten zullen voorshands door beide partijen ieder voor de helft gedragen moeten worden. De deskundige heeft voorts te kennen gegeven dat de totaalkosten mogelijk dit voorschot zullen overstijgen, in welk geval hij de rechtbank om een nader voorschot zal verzoeken.

De rechtbank stelt partijen in de gelegenheid om zich binnen vier weken na heden uit te laten over de persoon van de deskundige en het voorschot en – zo mogelijk eensluidend – de exacte vragen te formuleren waarvan zij wensen dat die aan de deskundige zullen worden voorgelegd.

Naar het oordeel van de rechtbank dienen in ieder geval de navolgende vragen in het kader van het te verrichten onderzoek gemotiveerd te worden beantwoord:

Welke waarderingsmethode van de aandelen in [bedrijfsnaam] BV is de meest reële waarderingsmethode in dit geval, mede in aanmerking genomen de branche waarin deze vennootschap en haar dochtervennootschappen werkzaam zijn en de omstandigheid dat de aandelen worden gewaardeerd in het kader van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van de man en de vrouw?

Wat is, uitgaande van de meest reële waarderingsmethode en met inachtneming van de waarde van de verkochte deelneming(en) bij verkoop 2016, volgens u de waarde van de aandelen van de man in [bedrijfsnaam] BV per 31 december 2016?

Wat is volgens u de waarde van de rekening-courant-verhouding tussen de heer [verzoeker] en [bedrijfsnaam] BV per 31 december 2016?

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de behandeling aanhouden tot 1 januari 2017 pro forma.

Beslissing

De rechtbank:

*

spreekt uit de echtscheiding tussen: [verzoeker] , en [belanghebbende] , gehuwd op [datum] in de gemeente [huwelijksplaats] ;

*

stelt de gedeeltelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap, onder de voorwaarde van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, als volgt vast:

1. met betrekking tot de echtelijke woning:

- de echtelijke woning te [huwelijksplaats] , [adres] wordt tegen een waarde van € 266.000,-- aan de man toegedeeld, onder de verplichtingen van de man om de op deze woning rustende hypothecaire geldlening en de hieraan gekoppelde kapitaalpolis over te nemen, om de vrouw de helft van de overwaarde van de woning (€ 266.000,-- + waarde kapitaalpolis -/- hypothecaire geldlening) uit te keren en om de vrouw te doen ontslaan uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de huidige hypothecaire geldlening. Indien het de man niet lukt om uiterlijk 1 april 2017 de overname van de woning met hypotheek aldus te financieren en te realiseren, dient de woning te worden verkocht aan een derde en dienen partijen gezamenlijk een opdracht tot verkoop aan een makelaar te verstrekken. Bij verkoop en levering van de woning aan een derde na 1 april 2017 dient de hierop rustende hypothecaire geldlening te worden afgelost en dient de hieraan gekoppelde kapitaalpolis te worden afgekocht; partijen zijn vervolgens ieder voor de helft gerechtigd tot de resterende overwaarde althans zij dienen ieder de helft van de resterende schuld te dragen (te weten opbrengst woning -/- hypothecaire lening en kosten verbonden aan de verkoop en levering + de opbrengst van de kapitaalpolis);

2. met betrekking tot de bankrekeningen:

- aan de man worden toegedeeld:- het saldo van de ING-bankrekening (IBAN [1. rekeningnummer] );- het saldo van de hieraan gekoppelde ING-spaarrekening;- het saldo van de Alex-spaarrekening (IBAN [3. rekeningnummer] );- het saldo van de Alex-beleggingsrekening ( [4. rekeningnummer] );- het saldo van de Robeco-beleggingsrekening ( [5. rekeningnummer] ),

alles onder de verplichting tot vergoeding van de helft van het saldo per de peildatum 7 december 2015 aan de vrouw en tot terugbetaling aan de vrouw van het bedrag van € 16.000,-- dat door hem in maart 2016 na de peildatum is overgeboekt van de ING-betaalrekening met nummer IBAN [6. rekeningnummer] ;

- aan de vrouw worden toegedeeld:- het saldo van de en/of-ING-betaalrekening (IBAN [6. rekeningnummer] );- het saldo van de hieraan gekoppelde en/of-ING-spaarrekening,

alles onder de verplichting tot vergoeding van de helft van het saldo per de peildatum 7 december 2015 aan de man;

3. met betrekking tot de auto’s:

de auto met het kenteken [1. auto] wordt tegen een waarde van € 2.155,-- aan de vrouw toegedeeld;

de auto met het kenteken [2. auto] wordt tegen een waarde van € 12.083,-- aan de man toegedeeld;

de auto met het kenteken [3. auto] wordt tegen een waarde van € 6.000,-- aan de man toegedeeld,

een en ander onder de verplichting van de man om wegens overbedeling een bedrag van per saldo € 7.964,-- aan de vrouw te betalen;

verklaart deze vaststelling van de verdeling uitvoerbaar bij voorraad;

*

stelt partijen in de gelegenheid zich om binnen vier weken na heden uit te laten over de persoon van de deskundige, het voorschot en een – zo mogelijk eensluidend – voorstel te doen voor de aan de deskundige voor te leggen vragen;

*

houdt de beslissing tot benoeming van de deskundige en iedere verdere beslissing over de verdeling aan tot 1 januari 2017 pro forma.

Deze beschikking is gegeven door mrs. I.D. Bellaart, H. Wien en O.F. Bouwman, bijgestaan door mr. A.W. Spee als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 november 2016.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature