< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht; domeinnaam.

UitspraakRechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 128411 / KG ZA 05-383

Datum vonnis: 21 juli 2005

Vonnis in kort geding

in de zaak van

de naamloze vennootschap

TRIODOS BANK N.V.,

gevestigd te Zeist,

eiseres bij dagvaarding van 4 juli 2005,

procureur mr. J.C.N.B. Kaal,

advocaat mr. R.A.F. Harmsen te Zeist,

tegen

1. de vennootschap onder firma

DC AUTOMATISERINGSGROEP,

gevestigd te Geldermalsen,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. G.W. Boogaard te Leerdam.

Het verloop van de procedure

Eiseres heeft gedaagden ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd zoals weergegeven in de dagvaarding met een kleine aanpassing in de termijnen waarbinnen een en ander door gedaagden gerealiseerd zou moeten zijn.

Gedaagden hebben geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.

De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities.

Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De vaststaande feiten

1. Eiseres houdt zich sinds 1980 bezig met duurzaam bankieren. Zij is houdster van het op 11 juli 1995 bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0574125 gedeponeerde woordmerk GROENBANK. Dit merk is gedeponeerd voor de klasse 36: Financiën, vermogensbeheer en andere monetaire en bancaire zaken.

2. In 2005 bestaat eiseres 25 jaar. In dit kader wil zij extra aandacht vestigen op haar diensten, die zij stelt onder het merk Groenbank te voeren. Zij is onlangs een campagne gestart, het zogenaamde "groene banken-plan", waarmee zij de aandacht van het publiek wil vestigen op haar duurzame spaar- en beleggingsmogelijkheden.

3. Gedaagden sub 2 en 3 zijn vennoten van gedaagde sub 1. Gedaagde sub 1 is een automatiseringsbedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van software voor bloemisten. Gedaagden hebben in 2002 de domeinnaam www.groenbank.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie. Vooruitlopend op de concrete invulling van het domein www.groenbank.nl is deze domeinnaam voorlopig doorgelinkt naar de webstite www.dcag.nl, de website van DC AutomatiseringsGroep.

4. Partijen hebben met elkaar gesproken over overdracht van de domeinnaam door gedaagden aan eiseres. Gedaagden hebben bij fax c.q. brief van 8 c.q. 10 juni 2005 en e-mail van 22 juni de domeinnaam aan eiseres aangeboden voor € 6.500,00 respectievelijk € 3.100,00.

Eiseres is op deze aanbiedingen niet ingegaan.

Gedaagden hebben vervolgens geen gevolg gegeven aan de sommatie van eiseres het gebruik van de domeinnaam te staken en over te dragen aan eiseres.

Het geschil

1. Eiseres vordert dat gedaagden worden veroordeeld om:

- binnen drie dagen na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis iedere inbreuk op het merk van eiseres, al dan niet door het direct of indirect registreren van de domeinnamen, die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk van eiseres, te staken en gestaakt te houden alsmede zich te onthouden van anderszins onrechtmatig handelen jegens eiseres door het geregistreerd hebben en houden van de domeinnaam "groenbank.nl",

- binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de domeinnaam "groenbank.nl" door te schakelen - en doorgeschakeld te houden - naar de website van eiseres,

- binnen vijf dagen na het in dezen te wijzen vonnis de domeinnaam "groenbank.Nl" aan eiseres over te dragen door verrichting van de (rechts)handelingen die daartoe blijkens het Reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland zijn vereist,

een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, alsmede

- te bepalen dat, indien gedaagden niet binnen vijf dagen na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis tot overdracht van de domeinnaam "groenbank.nl" is overgegaan, dit vonnis in de plaats treedt van de rechtshandelingen van gedaagden die noodzakelijk zijn om de overdracht te bewerkstelligen,

- de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPS te bepalen op drie maanden na het in dezen te wijzen vonnis,

met veroordeling van gedaagden in de kosten van deze procedure.

2. Eiseres baseert haar vorderingen - samengevat weergegeven - primair op het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet ( BMW ). Zij stelt dat aan alle vereisten van deze bepaling is voldaan, waartoe zij het volgende aanvoert:

- de registratie van de domeinnaam levert ander gebruik op in de zin van deze bepaling,

- gedaagden hebben geen geldige reden voor dit gebruik

- gedaagden trekken ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres. Het is voor eiseres zelf niet meer mogelijk gebruik te maken van de domeinnaam, waardoor zij wordt geschaad in de exploitatie van haar merk.

Subsidiair baseert eiseres haar vordering op de onrechtmatigheid van het registreren en geregistreerd houden door gedaagden van de domeinnaam, hetgeen gedaagden louter om speculatieve redenen zouden doen. En meer subsidiair baseert zij haar vordering op misbruik door gedaagden van hun bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam. Het misbruik zou gelegen zijn in de onevenredigheid tussen de wederzijds betrokken belangen.

3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Kort weergegeven voeren zij het volgende aan:

Artikel 13A lid 1 sub d is niet van toepassing, aangezien:

- er geen sprake is van ander gebruik in de zin van dit artikel, nu de domeinnaam www.groenbank.nl doorgelinkt is naar de website www. dcag.nl en deze site informatie biedt over de aanschaf van software en de dienstverlening op het gebied van automatisering,

- er sprake is van een geldige reden voor het gebruik, nu zij de term groenbank wensen te gebruiken voor de door hen op de markt te brengen vernieuwde software, ter vervanging van het bestaande pakket: DC Verzorg & Label,

- het merk "groenbank" geen onderscheidend vermogen heeft. Maar zo dat wel zou zijn, partijen zodanige andere diensten onder deze naam leveren dat er geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door gedaagden ten koste van het merk van eiseres.

Voorts betwisten gedaagden uitdrukkelijk om speculatieve redenen de domeinnaam te hebben laten registreren. Ook stellen zij dat er geen sprake is van mogelijke verwarring en/of nadeel voor eiseres, juist omdat de domeinnaam is doorgelinkt naar de algemene site van gedaagden.

De beoordeling van het geschil

1. De bevoegdheid tot kennisneming van de vordering terzake het merkrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37A BMW .

2. De spoedeisendheid vloeit voldoende voort uit de stellingen van eiseres.

3. Ten aanzien van de vraag of artikel 13A lid 1 sub d BMW van toepassing is wordt met inachtneming van hetgeen partijen daarover hebben aangevoerd het volgende overwogen.

3a. Gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren

Voorshands geoordeeld hebben gedaagden voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaam www.groenbank.nl wordt gebruikt voor het aanbieden van hun diensten, nu deze domeinnaam doorgelinkt staat naar de algemene website van gedaagden, waarop verschillende automatiserings- en softwareprogramma's voor bloemisten zijn te vinden. Dit zou anders zijn wanneer, zoals ook door gedaagden is betoogd, het intoetsen van de domeinnaam niet tot informatie zou leiden of "under construction" te zien zou geven.

3b. Geldige reden

Gedaagden hebben voorshands geoordeeld ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat de term groenbank een eigen betekenis kan hebben in hun branche. In die branche kan dit betekenen en wordt deze term ook wel gebruikt voor een databank van bloemen en planten. Eiseres heeft dat feit op zich ook niet met zoveel woorden betwist. Gedaagden hebben ter ondersteuning van hun stelling onder meer verwezen naar de handleiding bij het door hen in 1995 aangeboden softwareprogramma "DC Verzorg & Label" waarin gesproken wordt over het groenbank programma en naar een website waaruit blijkt dat ook in België een bedrijf onder dezelfde naam iets vergelijkbaars op de markt brengt. Tevens hebben gedaagden naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de term groenbank hebben bestemd voor de drie jaar geleden voorgenomen vervanging van het softwarepakket DC Verzorging & Label door een internet gerelateerd programma. De naam is misschien wat gezocht. Niet iedereen zal deze term meteen associëren met bloemen en planten, maar dat geldt ook voor de door eiseres beoogde aanduiding. De samenstelling komt als zodanig niet voor in de Dikke van Dale en in het groene boekje en het hangt er maar van af op welke van de samengevoegde woorden men het

accent legt. Gelet op het bovenstaande is de voorzieningenrechter dan ook voorshands van oordeel dat niet gezegd kan worden dat gedaagden geen geldige reden hebben aangevoerd voor het door hen gewenste gebruik van de domeinnaam www.groenbank.nl.

3c. Onderscheidend vermogen en ongerechtvaardigd voordeel

Niet gesteld of gebleken is dat eiseres onder de naam Groenbank reeds veel zaken heeft gedaan of daarvoor reclame heeft gemaakt. Dat eiseres aan de ABN-AMRO bank licentie heeft gegeven voor het gebruik van het merk groenbank maakt dit niet anders. Het merk groenbank van eiseres is, voorshands geoordeeld, geen bekend merk, noch een merk met een sterk onderscheidend vermogen. Daarnaast is het merk van eiseres ingeschreven voor de klasse 36 en daarmee voor geheel andere diensten dan die door gedaagden onder de naam groenbank worden aangeboden.

Voorts is op voorhand niet gebleken dat gedaagden om speculatieve redenen de domeinnaam zouden hebben laten registreren. Gedaagden hebben daartoe voldoende betoogd dat zij niet handelen in domeinnamen, dat zij deze domeinnaam hadden bestemd voor eigen gebruik en dat zij deze enkel aan eiseres wilden overdragen om zodoende het geschil tussen hen te doen beëindigen, in welk betoog zij - onweersproken - hebben gesteld dat zij op eerdere aanbiedingen uit de bloemenbranche om de domeinnaam over te dragen niet zijn ingegaan.

Ten aanzien van de stelling van eiseres dat zij wordt geschaad in de mogelijkheden tot exploitatie van haar merk, doordat zij geen gebruik kan maken van de domeinnaam www.groenbank.nl wordt het volgende overwogen.

Het is een feit van algemene bekendheid dat men op internet informatie van zeer gevarieerde herkomst kan aantreffen. Daarbij kunnen zowel de bron als de inhoud van die informatie voor de match met de ingetikte tekst van belang zijn. Tegenwoordig zoekt de consument met behulp van zoekmachines, waarbij de domeinnaam niet van doorslaggevende betekenis is, maar vooral de inhoud van de informatie die hij zoekt. Uitgaande van de gemiddelde hedendaagse internetgebruiker moet het er dan ook voor worden gehouden dat de stelling van eiseres dat de exploitatie van haar merk wordt geblokkeerd doordat zij geen gebruik kan maken van de domeinnaam niet van doorslaggevende betekenis kan worden geacht. (In dit verband heeft het Hof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan: DomJur.nl, nummer 2003-170 Prinsjesdag.nl.)

Voorshands geoordeeld is onvoldoende gebleken dat gedaagden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen dan wel de reputatie van het merk van eiseres.

4. Gelet op het bovenstaande wordt artikel 13A lid 1 sub d van de BMW niet van toepassing geacht.

5. Mede met een verwijzing naar het hiervoor onder 3c. overwogene wordt voorshands geoordeeld dat gedaagden niet onrechtmatig handelen jegens eiseres door de domeinnaam geregistreerd te houden. Ook is voorshands niet gebleken dat eiseres een zwaarder wegend belang bij de registratie van de domeinnaam zou hebben dan gedaagden, zodat evenmin wordt geoordeeld dat gedaagden misbruik maken van hun recht door de domeinnaam geregistreerd te laten staan op naam van gedaagde sub 1.

6. De gevorderde voorzieningen zullen worden geweigerd. Als de in het ongelijk gestelde partij zal eiseres worden veroordeeld in de kosten van gedaagden.

De beslissing

De voorzieningenrechter

weigert de gevorderde voorzieningen,

veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden bepaald op € 819,00 voor salaris en op € 244,00 voor verschotten.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. W. Huijgen en in het openbaar in tegenwoordigheid van mr. I.A. van Gemert, griffier, uitgesproken op 21 juli 2005.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature