< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het voorstel van de woningbouwvereniging om de plafonds in een huurwoning te vervangen is niet redelijk. Daarom hoeft de huurster niet mee te werken aan de renovatiewerkzaamheden om de plafonds brandwerender te maken.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 10091577 CV EXPL 22-11682

vonnis van: 10 januari 2023

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres in conventie, verweerster in reconventie

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: P.N.M. Commandeur

t e g e n

de stichting Woonstichting Lieven de Key

gevestigd te Amsterdam

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie

nader te noemen: Lieven de Key

gemachtigde: mr. B. van den Berg.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 31 augustus 2022, met producties;- antwoord/eis in reconventie met producties;- instructievonnis;

- dagbepaling mondelinge behandeling;- conclusie van antwoord in reconventie, met producties.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 december 2022. [eiseres] is in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Lieven de Key is vertegenwoordigd door [naam 1] (bewonersbegeleiding) en [naam 2] (projectontwikkeling), vergezeld door de gemachtigde. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.

1.1.

[eiseres] huurt van Lieven de Key de woning aan de [adres] (hierna: de woning).

1.2.

In opdracht van Lieven de Key heeft DVT advies B.V. (hierna: DVT) in 2019 het plafond in de woning geïnspecteerd. Volgens een rapport van DVT van 29 juli 2021 bestaat het plafond in de woning uit een enkele laag gipskartonplaat van 9,5 mm en voldoet dit niet aan de 30 minuten brandwerendheid. Ook zijn de doorvoeringen (centraaldozen, cv-leidingen enz.) in het plafond niet brandwerend uitgevoerd.

1.3.

Lieven de Key heeft [eiseres] een renovatievoorstel – uitgave mei 2022 – gedaan zoals neergelegd in het “Onderhoud- en verbeterplan [verbeterplan adres] ” (hierna: het renovatievoorstel). Volgens het renovatievoorstel wordt de buitenkant van het woongebouw opgeknapt, wordt het trappenhuis vernieuwd, wordt het plafond vervangen wanneer dat niet minimaal 20 minuten brandwerend is, worden de ramen vernieuwd, wordt de gevel aan de straatzijde geïsoleerd, worden de stroomgroepen vernieuwd en wordt een extra groep geplaatst. Indien het plafond moet worden vervangen door een nieuw brandwerend plafond met isolatie, moet de woning leeg zijn en kan de bewoner ongeveer vier weken niet in de woning verblijven. In dat geval biedt Lieven de Key een gestoffeerde logeerwoning, hulp en/of een financiële vergoeding aan.

1.4.

Op verzoek van [eiseres] is door [naam 3] (hierna: [naam 3] ), werkzaam als handhaver Bouw bij de gemeente Amsterdam, het plafond in de woning geïnspecteerd. In een e-mailbericht van [naam 3] aan [eiseres] van 22 juli 2022 is het volgende vermeld:

“Ik heb ter plaatse van de keuken een lamp laten verwijderen en de dikte kunnen meten van het plafond. Het plafond bestaat uit een gipsplaat van 12,5 mm en daarop een gestucte schuurlaag van 5 mm. Derhalve heb ik het plafond niet afgekeurd.”

1.5.

In een memo van toezichthouders [naam 4] en [naam 5] (hierna: [naam 4] en [naam 5] ) naar aanleiding van een inspectie op 10 augustus 2022 is vervolgens het volgende vermeld:

“Tijdens de uitgevoerde inspectie is in de keuken ter plaatse van de uitsparing van een plafondspots een gipsplaatplafond van 9 mm met hierop een afgewerkte stuclaag van 5-6 mm gemeten. De gemeten waarde heeft betrekking op 1 plek in de woning, zoals hierboven beschreven. Er was geen aanleiding om middels destructief onderzoek meerdere metingen te verrichten.

Het plafond is visueel gezien heel en er zijn geen scheuren dan wel onherstelde scheuren in de plafonds van de gehele woning aangetroffen.

Op basis van deze bevindingen is het plafond niet afgekeurd en nemen wij de conclusie van onze collega [naam 3] over.

Hiermee is niet gezegd dat het plafond voldoet aan de gestelde brandwerendheid-eisen van 30 minuten zoals bedoelt in de NEN 6069.

Bij het beoordelen van een plafond op brandveiligheid baseren wij ons op het door de gemeente Amsterdam vastgestelde programma woningkwaliteit van april 2016 en het handboek basiskwaliteit 20212.

Bovengenoemd handboek is het kader voor actief handhaven van de woningwet en bouwbesluit 2012. Daarbij is voor ieder bouwdeel nagegaan in welke conditie het op zeker moment kan verkeren en aan welke artikelen uit de regelgeving dat moet worden getoetst.

In het handboek is gesteld dat een plafond van een bestaande woning een WBDBO (Weerstand tegen Brandoverslag en Doorslag) niet kleiner dan 20 minuten mag zijn, het plafond geen onherstelde scheuren heeft en volledig aangebracht moet zijn. Op basis van dit beleid zien wij geen aanleiding om de eigenaar aan te schrijven op het treffen van voorzieningen aan het plafond.”

1.6.

In een aanvullend advies van DVT van 28 september 2022 is vermeld dat de brandwerendheid tussen twee brandcompartimenten 20 minuten bedraagt en dat het plafond in de woning daaraan niet voldoet. Op basis van beoordelingsmethodiek Eurocode NEN-EN 1995-2-2 bijlage 2 bedraagt de brandwerendheid van een eenlaags gipskartonplaat van 9,5 mm ca. 14 minuten. (9,5 * 1,4 = 14,25 min.).

1.7.

In een e-mailbericht van [naam 3] van 3 november 2022 naar aanleiding van een vraag van stichting !Woon is het volgende vermeld:

“De meeste gips- en cementproducten van Knauf hebben brandklasse A1 of A2 en zijn daarmee (nagenoeg) onbrandbaar en veilig om toe te passen. Dan ga ik ervanuit dat de stukadoor Knauf heeft gebruikt, ik weet niet of er nog andere merken gebruikt worden.”

Vordering en verweer

In conventie

2. [eiseres] vordert dat de kantonrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis zal oordelen dat het voorstel van Lieven de Key om de plafonds in de woning te vervangen jegens haar niet redelijk is, omdat de plafonds door de gemeente niet zijn afgekeurd, en omdat Lieven de Key niet aansprakelijk kan worden gesteld voor brandschade vanwege de plafonds, met veroordeling van Lieven de Key in de proceskosten.

3. [eiseres] stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat zij geen tijdelijke verhuizing wenst, omdat zij de zorg heeft voor haar moeder, die aan angstaanvallen lijdt. Lieven de Key heeft nog maar zestien jaar geleden nieuwe plafonds in de woning aangebracht. [eiseres] heeft die plafons laten stuken, hetgeen tamelijk duur was en de plafonds zien er nog erg goed uit. Lieven de Key kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld voor brandschade, omdat het plafond voldoet aan de norm voor bestaande bebouwing.

4. Lieven de Key voert als verweer dat het plafond in de woning 20 minuten brandwerend moet zijn, terwijl het plafond bestaat uit een gipskartonplaat van 9,5 die volgens DVT maar 14,25 minuten brandwerend is. Op 25 april 2022 heeft ingenieursbureau Nieman zelfs laten weten dat een gipskartonplaat van 9,5 mm maar een brandwerendheid heeft van 13,5 minuten. Lieven de Key kan niet veel waarde hechten aan de conclusies van de handhavers van de gemeente Amsterdam, omdat zij slechts kijken of er een noodzaak is tot aanschrijven.

In reconventie

5. Lieven de Key vordert een verklaring voor recht dat zij [eiseres] een redelijk voorstel deed en dat zij op eerste verzoek van Lieven de Key haar medewerking dient te verlenen aan de renovatiewerkzaamheden in de woning.

6. [eiseres] voert verweer tegen de vordering. Op dat verweer zal bij de beoordeling, voor zover van belang, worden ingegaan.

Beoordeling

7. Artikel 7:220 lid 1 BW bepaalt dat, indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd, de huurder daartoe gelegenheid moet geven, onverminderd zijn aanspraken op vermindering van de huurprijs, op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding.

8. Op grond van artikel 7:220 lid 2 BW is lid 1 van overeenkomstige toepassing wanneer de verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie van de gebouwde onroerende zaak waarop die overeenkomst betrekking heeft, en daartoe aan de huurder een, gelet op het belang van de verhuurder en de belangen van de huurder en eventuele onderhuurders, redelijk voorstel doet. Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk gedaan. Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging verstaan.

9. Op grond van lid 3 van art. 7:220 BW wordt, indien de renovatie tien of meer woningen of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen, betreft, het in lid 2 bedoelde voorstel vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders daarmee heeft ingestemd. De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder aan hem dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

10. Vast staat dat 70% van de betrokken huurders met de uitvoering van de genoemde werkzaamheden heeft ingestemd, zodat sprake is van een situatie als bedoeld in lid 3 van voornoemd artikel. Ook staat vast dat partijen het er over eens zijn dat het plafond in de woning moet voldoen aan de eis van 20 minuten brandwerendheid die volgens het Bouwbesluit 2012 geldt voor bestaande bouw.

11. [eiseres] stelt dat het plafond in haar woning, bestaande uit een gipskartonplaat van 9,5 mm met een stuclaag van 5 à 6 millimeter voldoet aan deze eis van 20 minuten brandwerendheid. Zij heeft daartoe verwezen naar de e-mailberichten van [naam 3] (zie 1.4. en 1.7.) en naar het memo van [naam 4] en [naam 5] (zie 1.5.). Ook stelt [eiseres] dat van haar niet kan worden verwacht dat zij de woning verlaat, omdat zij als mantelzorger de zorg heeft voor haar moeder die volgens een verklaring van de huisarts van 2 december 2022 aan een ernstige gegeneraliseerde angststoornis lijdt en die momenteel bij [eiseres] in de woning verblijft.

12. [eiseres] heeft hiermee gemotiveerd betwist dat het voorstel jegens haar niet redelijk is, voor zover dat ziet op vervanging van het plafond in de woning. Met de e-mailberichten van [naam 3] en het memo van [naam 4] en [naam 5] is voldoende onderbouwd dat het plafond in de woning voldoet aan de eis van 20 minuten brandwerendheid. Dat is door Lieven de Key, onder verwijzing naar de notities van DVT (zie 1.2. en 1.6.) onvoldoende concreet weersproken, nu daaruit niet blijkt dat de stuclaag van 5 à 6 millimeter in aanmerking is genomen. Lieven de Key heeft tijdens de mondelinge behandeling aangevoerd dat deze stuclaag niet in aanmerking kan worden genomen, omdat – hoewel stucwerk als brandwerend kan worden beschouwd – stucwerk onbetrouwbaar is, omdat niet duidelijk is hoe dik de stuclaag is aangebracht en omdat sprake kan zijn van beschadigingen. Op basis van het memo van [naam 4] en [naam 5] bestaat echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan, nu zij hebben vastgesteld dat het plafond visueel gezien heel is en er geen scheuren dan wel onherstelde scheuren in de plafonds van de gehele woning zijn aangetroffen. Op grond van het voorgaande, in combinatie met de overlast die een verhuizing gedurende vier weken met zich mee brengt voor [eiseres] en voor haar moeder voor wie zij als mantelzorger fungeert, is het voorstel, voor zover dat ziet op de vervanging van de plafonds in de woning, jegens [eiseres] niet redelijk. De vordering van [eiseres] om te oordelen dat Lieven de Key niet aansprakelijk kan worden gesteld voor brandschade vanwege de plafonds kan bij deze stand van zaken buiten beschouwing blijven.

13. Het voorgaande betekent dat de vordering in conventie in zoverre zal worden toegewezen en dat de vordering in reconventie wordt afgewezen.

14. Nu Lieven de Key in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in de proceskosten in conventie en reconventie worden veroordeeld. De nakosten zullen slechts één keer worden toegewezen.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

oordeelt dat het voorstel van Lieven de Key om de plafonds in de woning te vervangen jegens [eiseres] niet redelijk is;

veroordeelt Lieven de Key in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op:exploot € 131,18salaris € 374,00griffierecht € 86,00 -----------------totaal € 591,18voor zover van toepassing, inclusief btw;

In reconventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt Lieven de Key in de kosten van het geding aan de zijde van [eiseres] gevallen, tot heden begroot op € 93,50 aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

In conventie en reconventie:

veroordeelt Lieven de Key in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 62,00 aan salaris gemachtigde, voor zover van toepassing inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kruisdijk, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 10 januari 2023 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature