< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Duits vervolgings-EAB, verweer genoegzaamheid verworpen, terugkeergarantie verstrekt. overlevering toestaan.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/076086-22

RK nummer: 22/1804

Datum uitspraak: 29 juni 2022

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 1 april 2022 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 3 februari 2022 door het Amtsgericht München (Duitsland) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1994,

verblijfadres: [adres], [plaats],

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 23 juni 2022. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie, mr. K. van der Schaft. De opgeëiste persoon is bijgestaan door haar raadsman, mr. A.M.C.J. Baaijens, advocaat te Utrecht.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat zij de Nederlandse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een arrestatiebevel, uitgevaardigd door het Amtsgericht München (Duitsland) op 24 januari 2022 (dossiernummer: ER V Gs 783/22).

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van een door de justitiële autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een naar Duits recht strafbaar feit.

Dit feit is omschreven in onderdeel e) van het EAB.

3.1

Genoegzaamheid

De raadsman heeft aan de hand van zijn pleitnota aangevoerd dat het EAB ongenoegzaam is in de zin van artikel 2, tweede lid, onder e, OLW. De feitomschrijving is, toegesneden op de opge ëiste persoon, onvoldoende concreet. Uit het EAB blijkt niet dat de opgeëiste persoon wetenschap had bij het aanbieden van het vervalste geld . Niet gebleken is van enige feitelijke betrokkenheid van de opgeëiste persoon bij de aangekruiste lijstfeiten “valsmunterij” en “fraude”.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het feit genoegzaam is omschreven en dat ook de mate van betrokkenheid voldoende duidelijk is omschreven in het EAB. Uit de beschrijving van het feit komen de lijstfeiten voldoende naar voren.

De rechtbank overweegt dat het EAB gegevens dient te bevatten op basis waarvan het voor de opgeëiste persoon duidelijk is waarvoor haar overlevering wordt verzocht en het voor de rechtbank duidelijk is of het verzoek voldoet aan de in de OLW geformuleerde vereisten. Daartoe dient het EAB een beschrijving te bevatten van de omstandigheden waaronder de strafbare feiten zijn gepleegd, met vermelding van, in ieder geval, het tijdstip, de plaats en de mate van betrokkenheid van de opgeëiste persoon bij de strafbare feiten. Bovendien dient die beschrijving de naleving van het specialiteitsbeginsel te kunnen waarborgen.

In deze zaak geldt het volgende. In het EAB is omschreven dat de opgeëiste persoon ervan verdacht wordt dat zij in de periode van 13 maart 2020 tot 15 maart 2020 in Stuttgart en München (Duitsland) als mededader met een groep vervalst geld in omloop heeft gebracht als betaalmiddel, met voorwending van de echtheid ervan. Concreet omschreven is bij welke winkels en hoe vaak deze handelingen zouden hebben plaatsgevonden. De rechtbank is van oordeel dat op basis van deze omschrijving in het EAB voldoende duidelijk is waarvoor de overlevering van de opgeëiste persoon wordt verzocht en dat ook de mate van betrokkenheid van de opgeëiste persoon bij deze feiten voldoende duidelijk is omschreven. De OLW vereist niet dat in het EAB ook staat omschreven of de opgeëiste persoon schuldig is aan het strafbare feit waarvoor de overlevering wordt gevraagd. Dit is immers iets wat pas aan de orde komt bij een eventuele strafprocedure in Duitsland. De rechtbank verwerpt daarom het verweer van de raadsman.

4 Strafbaarheid: feit vermeld op bijlage 1 bij de OLW

Onderzoek naar de dubbele strafbaarheid van het feit waarvoor de overlevering wordt verzocht, moet achterwege blijven, nu de uitvaardigende justitiële autoriteit het strafbare feit heeft aangeduid als feiten vermeld in de lijst van bijlage 1 bij de OLW. Het feit valt op deze lijst onder de nummers 8 en 10, te weten:

fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Gemeenschap worden geschaad zoals bedoeld in de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;

vervalsing met inbegrip van namaak van de euro;

Uit het EAB volgt dat op dit feit naar het recht van Duitsland een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste drie jaren is gesteld.

Naar aanleiding van het standpunt van de raadsman overweegt de rechtbank dat het aan de uitvaardigende justitiële autoriteit is om te beoordelen of een feit waarvoor overlevering wordt verzocht al dan niet onder de hiervoor genoemde lijst valt en welk(e) feit(en) dient (dienen) te worden aangekruist. De rechtbank is in beginsel gebonden aan het oordeel van de uitvaardigende justitiële autoriteit dat een feit waarvoor overlevering wordt verzocht een lijstfeit oplevert. De rechtbank ziet in het standpunt van de raadsman geen aanleiding om hiervan af te wijken.

Nu het strafbare feit is aangekruist als lijstfeit, is een omschrijving daarvan in onderdeel e) onder punt II van het EAB niet nodig. De rechtbank verwerpt ook dit verweer van de raadsman.

5 De garantie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, OLW

De opgeëiste persoon heeft de Nederlandse nationaliteit. Haar overlevering kan daarom worden toegestaan, indien naar het oordeel van de rechtbank is gewaarborgd dat, zo zij ter zake van het feit waarvoor de overlevering kan worden toegestaan in de uitvaardigende lidstaat tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt veroordeeld, zij deze straf in Nederland zal mogen ondergaan.

Het arrondissementsparket München (Duitsland) heeft op 30 maart 2022 de volgende garantie gegeven:

Voor zover de vervolgde na haar rechtsgeldige veroordeling door een Duitse rechter instemt met haar overplaatsing naar Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de straf, wordt hierbij toegezegd, dat zij de straf daar kan uitzitten.

Naar het oordeel van de rechtbank is de hiervoor vermelde garantie voldoende.

6 Slotsom

Nu is vastgesteld dat het EAB voldoet aan de eisen van artikel 2 OLW , er ook overigens geen weigeringsgronden aan de overlevering in de weg staan en er geen sprake is van een geval waarin aan het EAB geen gevolg mag worden gegeven, dient de overlevering te worden toegestaan.

7 Toepasselijke wetsartikelen

De artikelen 2, 5, 6 en 7 OLW.

8 Beslissing

STAAT TOE de overlevering van [opgeëiste persoon] aan het Amtsgericht München (Duitsland) voor het feit zoals dat is omschreven in onderdeel e) van het EAB.

Aldus gedaan door

mr. M.C.M. Hamer, voorzitter,

mrs. A.J. Scheijde en D. Hein, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. V.D. Reinders, griffier,

en uitgesproken ter openbare zitting van 29 juni 2022.

De jongste rechter is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.

Ingevolge artikel 29, tweede lid, OLW staat tegen deze uitspraak geen gewoon rechtsmiddel open.

Vgl. HvJ EU 6 oktober 2021, C-136/20, ECLI:EU:C:2021:804 (LU (Recouvrement d’amendes de circulation routière)), punt 42.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature