< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bunq bank hoeft de relatie met een onderneming, die via een webshop onder meer handelt in tandheelkundige instrumenten, niet voort te zetten.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/721762 / KG ZA 22-736 IHJK/JT

Vonnis in kort geding van 14 september 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L W SALES B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres bij dagvaarding van 23 augustus 2022,

advocaat mr. A. Mao te Schiedam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BUNQ B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. F.M.A. 't Hart te Amsterdam.

Partijen zullen hierna L W Sales en Bunq worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Tijdens de mondelinge behandeling op 31 augustus 2022 heeft L W Sales de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Bunq heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend. Vonnis is bepaald op vandaag.

1.2.

Tijdens de mondelinge behandeling waren voor zover van belang aanwezig:

- aan de kant van L W Sales: mr. Mao en [naam 1] (indirect bestuurder) die slechts de laatste minuten aanwezig was;

- aan de kant van Bunq: [naam 2] (legal counsel) en mr. ’t Hart.

2 De feiten

2.1.

L W Sales exploiteert blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel sinds 21 oktober 2021 een onderneming met de naam Dentalvoordeel waarvan de activiteiten bestaan uit de handel in farmaceutische producten, medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.

2.2.

Medio oktober 2021 heeft L W Sales zich tot Bunq gewend met het verzoek een bankrekening te openen. Voordat Bunq besloot om met L W Sales een relatie aan te gaan en haar betaaldiensten te verlenen heeft Bunq bij L W Sales navraag gedaan naar de aard van haar bedrijfsactiviteiten. Daarop heeft L W Sales destijds als volgt geantwoord:

“We zijn een online groothandel voor tandartsen en andere dentale professionals. Wij leveren voornamelijk kleingoed en disposables. Wij leveren aan tandartsen in Nederland, België, Spanje en Frankrijk. In de toekomst zijn we ook voornemens om groot apparatuur aan te bieden zoals stoelen en andere equipment. Ja we hebben een website die onlangs is gelanceerd. www.dentalvoordeel.nl We verwachten dat we tussen de 1500-2000 transacties te verwerken per maand. Met een maandelijks volume van €350.000 tot €1.000.000”

2.3.

In de Algemene Voorwaarden bunq Business (hierna: de Algemene Voorwaarden) die van toepassing zijn op de tussen partijen geldende overeenkomst staat voor zover van belang het volgende:

35 Informatie

Om te voldoen aan wet- en regelgeving, en om onze diensten aan te kunnen bieden, hebben we bepaalde informatie van je nodig. Geef ons alsjeblieft alle informatie die we nodig hebben en voorzie ons altijd alleen van complete en correcte informatie. Zijn de verstrekte gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat je bedrijf is verhuisd, of omdat de activiteiten/juridische vorm is gewijzigd? Het is jouw verantwoordelijkheid het ons te laten weten indien er wijzingen zijn in je bedrijf. (…) 42. Zorgplicht

Algemeen

Wij verwachten verder dat je gebruik maakt van onze producten en diensten, voor je eigen bestwil en die van anderen, met zorg en zonder misbruik. Onder misbruik verstaan wij illegale handelingen, handelen in strijd met deze algemene voorwaarden en elke actie die ons (onze activiteiten/plannen/reputatie), onze gebruikers of anderen kunnen schaden. Jouw plicht omvat, maar is niet gelimiteerd tot het volgende:

- Leveren van complete en zorgvuldige persoonlijke informatie en zorgen dat deze informatie actueel blijft; (…) App

Onze app is bedoeld voor normaal gebruik van onze bank en betaaldiensten, we verwachten dat de app ook alleen zodanig door je wordt gebruikt. Als bank zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van jouw account te monitoren. Als het gebruik van je account anders is dan door ons bedoelt en we besluiten dat het buiten onze risicobereidheid valt, kunnen we ervoor kiezen je account (per direct) op te heffen, zonder enige aansprakelijkheid of verplichtingen vanuit ons. (…) 51.Het einde…

Je kan bij ons een gebruiker blijven zolang je wilt, of tot het moment dat wij besluiten afscheid van je te nemen. Je kan de overeenkomst elk moment per direct opzeggen.

(…)

Het kan voorkomen dat wij onze overeenkomst met jou willen opzeggen. Bijvoorbeeld, indien wij zouden stoppen met het aanbieden van zakelijke bunq accounts. Wij kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

In sommige situaties kan het zo zijn dat wij jouw toegang tot de app per direct willen blokkeren of dat wij de overeenkomst per direct willen beëindigen. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen als:

a. a) je niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, en de gerelateerde documenten;

b) de wet dit van ons vereist;

c) wij vermoeden dat je mogelijk insolvent zal raken of het onderwerp van een insolventieregeling zal worden/bent geworden;

d) je niet langer bevoegd bent om zelfstandig je account te beheren, bijvoorbeeld in geval van curatele, bewind of andere vormen van handelingsonbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid;

e) onze relatie met jou de goede reputatie van bunq bedreigt (bijv. als wij herhaaldelijke klachten ontvangen over je activiteiten);

f) je bedrijf of de uiteindelijke belanghebbende naar een ander land verhuizen;

g) je stopt met je (bedrijfs)activiteiten;

h) je bedrijfsactiviteiten wijzigen of je andere bedrijfsactiviteiten uitvoert dan bij ons bekend;

i. i) de uiteindelijke belanghebbende van je bedrijf wijzigen;

j) je ons van onjuiste informatie hebt voorzien, niet actueel hebt gehouden of niet hebt meegewerkt aan onze onderzoeken naar jou;

k) wij weten of vermoeden dat je onze diensten gebruikt (of hebt gebruikt) voor frauduleuze of illegale activiteiten, belastingontduiking, activiteiten in strijd met de openbare orde en/of goede zeden of elk ander misbruik;

l) je in gebreke bent met betrekking tot een andere overeenkomst die je met ons hebt; of

m) ons onderzoek heeft uitgewezen dat je risicoprofiel gewijzigd is. (…) 51.Juridische ellende (…) We kunnen je toegang tot de app, je rekening(en) en/of iemand anders rekening (…) blokkeren of beperken. Dit zullen we doen indien we weten of vermoeden dat er iets mis is. Bijvoorbeeld, in geval van (vermoedelijke) fraude of misbruik, of als je je niet aan je afspraken met ons houdt. Op het moment dat de reden voor de blokkade of beperking niet meer bestaat, zullen wij deze weer opheffen.

Indien we je account hebben geblokkeerd of beëindigd vanwege (mogelijke) fraude, kunnen we ervoor kiezen de tegoeden op de rekeningen te houden in afwachting van het onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond en er is vastgesteld dat je niet frauduleus hebt gehandeld, zullen we de tegoeden vrijgeven. (…)”

2.4.

In juni 2022 is L W Sales, naast de exploitatie van haar webshop op www.dentalvoordeel.com, gestart met de exploitatie van een andere onderneming via de website www.chemistrybay.com. Op die website werd de chemische stof 3-CMC in kristal- en poedervorm te koop aangeboden. De chemische stof 3-MMC werd ook op de website getoond.

2.5.

In de periode van 2 tot en met 3 juni 2022 is er op de door L W Sales bij Bunq aangehouden bankrekening vijf keer een betaling binnengekomen ten name van, althans bestemd voor Chemistry Bay.2.6. Op 2 augustus 2022 heeft Bunq een bestelling van een zak 3-CMC kristallen geplaatst op de website www.chemistrybay.com. In de orderbevestiging van 3 augustus 2022 heeft Chemistry Bay aan Bunq verzocht om betaling aan het bankrekeningnummer: [nummer] ten name van DentalVoordeel, met de mededeling dat zodra de betaling is ontvangen daarover direct zal worden geïnformeerd en dat de bestelling dan binnen 24 uur zal worden verzonden.

2.7.

Op eveneens 2 augustus 2022 heeft Bunq, zonder vooraankondiging, beperkende maatregelen getroffen ten aanzien van de door L W Sales bij haar aangehouden bankrekening. Nadat L W Sales om opheldering verzocht, heeft Bunq diezelfde dag het volgende aan L W Sales geantwoord:

“Hi, Our aim is to keep your bank account and your money safe. With this in mind, we monitor activity and transactions on all bunq accounts, to prevent any misuse such as fraud or cases similar. We noticed unusual activity on your bunq account, so we started a review to guarantee your security. In the meantime, we've restricted the use of your account temprorarily for security reasons. What does this mean for you? Additional payment limits will be applied to your account. Our staff will review your account withing 5 working days. For additional information, please check this page: https://together .bunq.com/d/47187 We'll let you know as soon as your account is up and running as before. You can find more information in Chapter: "Legal nastiness" of our Terms & Conditions. (https://www.bunq.com/policies .terms) The funds in your account(s) will be frozen until we conclude our review. Thanks for being patient Kind regards, bunq”

2.8.

Op 4 augustus 2022 heeft Chemistry Bay per e-mail aan haar klanten meegedeeld dat zij een nieuwe bankrekening heeft bij een Spaanse bank met vermelding van haar nieuwe bankrekeningnummer.

2.9.

Op 16 augustus 2022 heeft Bunq het volgende bericht gestuurd aan L W Sales:

“Hey [naam 3] ! Thanks for reaching out.

Our relevant department is still looking into your case, they will provide an update as soon as posible. For now we can only ask you for some patience. I assure you that our relevant department is working hard to give you response soon!

Please feel free to contact me if you have any other doubt or question, I will be glad to help you out! For now I wish you a lovely day”

2.10.

Op eveneens 16 augustus 2022 (16:44 uur) heeft Bunq het volgende bericht gestuurd aan L W Sales:

“Hi, As a bank we are legally required to protect our users and the integrity of the banking system. Therefore, we continuously monitor our users' transaction activity as required by law to prevent any misuse of our services. As a result of our review on your business account with us, we have concluded that we will terminate our banking relationship with you. We have come to the conclusion that you have not been truthful during the opening of your business account with us as you declared that you are "an online wholesaler for dentists and other dental professionals". However, during our recent checks on your account and its activity, we have strong grounds to believe that your company is selling illegal substances via the following website https://chemistrybay.com/ which differs significantly from what was declared initially. This activity is not in line with our acceptance criteria, as a result of which we have to inform you that we are no longer able to offer our services and we have to close your bunq account in accordance with Chapter: "The End ... " of our Terms and Conditions. Any remaining funds in your account(s) will be held after closure in order to cover any outstanding payments or fees, preapproved payments, or rightful claims of third parties. Kind regards, the bunq team”

2.11.

Op 18 augustus 2022 heeft Bunq het volgende bericht gestuurd aan L W Sales:

“Ons doel is om uw bankrekening en uw geld veilig te houden. Met dit in het achterhoofd monitoren we activiteiten en transacties op alle bunq rekeningen, om misbruik zoals fraude of soortgelijke gevallen te voorkomen.

We hebben ongebruikelijke activiteit op je bunq-account opgemerkt, dus zijn we een review gestart om je veiligheid te garanderen.

We hebben deze review nu afgerond en we constateren discrepanties tussen je bunq accountgebruik en wat we normaal zien in het dagelijkse bankgedrag. Om deze reden hebben we redelijke gronden om aan te nemen dat je bunq-account wordt gebruikt voor activiteiten buiten het normale dagelijkse gebruik, en/of voor activiteiten die niet voldoen aan de verwachtingen die zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden. Hierdoor kunnen we je onze diensten niet meer aanbieden en moeten we je bunq rekening sluiten.

Meer weten over dit besluit? Bekijk deze pagina voor meer details: https://together.bunq.com/d/26054

Alle resterende fondsen op uw rekening(en) worden na sluiting gedurende een eerste periode van 4 maanden vastgehouden om eventuele uitstaande betalingen of vergoedingen, vooraf goedgekeurde betalingen of rechtmatige vorderingen van derden te dekken.

Binnen deze periode zullen we aanvullende beoordelingen uitvoeren om u te helpen uw geld terug te krijgen. We kunnen deze periode verder verlengen als we aanvullende input van derden nodig hebben.

Zodra we aanvullende informatie hebben en wanneer we bevestigen dat uw geld aan u kan worden teruggegeven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden (Hoofdstuk "The End ... "): https://www.bunq.com/policies/terms”

2.12.

Op eveneens 18 augustus 2022 is de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2022/1326 van de Commissie van 18 maart 2022 in werking getreden. Daarbij is het Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad gewijzigd en zijn 3-MMC en 3-CMC in de definitie van ‘drug’ opgenomen.

3 Het geschil

3.1.

L W Sales vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis Bunq te bevelen de bankrelatie volledig te herstellen en op gebruikelijke wijze voort te zetten en te verbieden de bankrekening te blokkeren, met veroordeling van Bunq in de proces- en nakosten.

3.2.

L W Sales stelt daartoe – samengevat – het volgende. Sinds de beperkende maatregelen die op 2 augustus 2022 zijn genomen heeft Bunq L W Sales te lang in het ongewisse gelaten ten aanzien van de getroffen maatregelen. Pas op 16 augustus 2022 ontving L W Sales een bericht. L W Sales is echter nimmer benaderd door Bunq om vragen te beantwoorden, wat wel gebruikelijk is bij dergelijke gevallen. L W Sales is dus niet de gelegenheid geboden om de bevindingen van Bunq te weerleggen. Het door Bunq in het geding gebrachte opzeggingsbericht van 16 augustus 2022 (16:44 uur) heeft L W Sales nooit ontvangen. Tot 29 augustus 2022 tastte L W Sales in het duister ten aanzien van de in het bericht van 16 augustus 2022 gestelde redelijke gronden, de gestelde discrepanties tussen het accountgebruik en het dagelijkse bankgedrag en daarmee ten aanzien van de reden van de maatregelen en de beëindiging van de relatie. L W Sales betwist dat zij haar bankrekening heeft gebruikt voor activiteiten buiten het normale dagelijkse gebruik of voor activiteiten die niet voldoen aan de in de algemene voorwaarden vastgelegde verwachtingen. De omstandigheden van het geval brengen mee dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat van de contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. In juni 2022 heeft L W Sales haar handelsactiviteiten uitgebreid met de (online) handel in research chemicals. Daartoe heeft zij een bestaande website overgenomen. Dat zij dat niet onverwijld aan Bunq heeft meegedeeld maakt de opzegging nog niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar. 3-CMC kwalificeert sinds 18 augustus 2022 als drugs, maar de bankrelatie is al op 16 augustus 2022 beëindigd. Het door Bunq bestelde 3-CMC is overigens niet aan haar geleverd. Het product 3-MMC stond al op de door L W Sales overgenomen website, maar werd niet verkocht door L W Sales. Op de website stond dat als je 3-MMC bestelt er 3-CMC zou worden geleverd. Van een zwaarwegende grond voor opzegging is geen sprake. Bunq heeft geen opzegtermijn in acht genomen en haar onderzoek is eenzijdig ingestoken. Bunq heeft de bankrelatie niet rechtsgeldig beëindigd. Bunq heeft haar waarheids- en volledigheidsplicht als bedoeld in artikel 21 Rv geschonden. Dit schaadt L W Sales in haar procesbelang. L W Sales is op geen enkele wijze tekortgeschoten jegens Bunq en vormt geen integriteitsrisico. L W Sales is bereid volledige medewerking te verlenen, zodat Bunq kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Wwft. L W Sales heeft een spoedeisend belang bij haar vordering, nu zij ernstig wordt getroffen door de beëindiging van de relatie en zij vier maanden niet bij haar bankrekening kan, zodat zij vreemd vermogen zal moeten aanwenden om haar vaste lasten te kunnen voldoen. Zij merkt nu al een omzetdaling, aldus L W Sales.

3.3.

Bunq voert daartegen – samengevat – het volgende verweer. Bij het monitoren van transacties op de bankrekening van L W Sales, waartoe Bunq op grond van de Wwft gehouden is, heeft Bunq betalingen geconstateerd die niet passen bij de door L W Sales opgegeven bedrijfsactiviteiten. Na verder onderzoek op de website www.chemistrybay.com en een door Bunq gedane testaankoop is gebleken dat L W Sales handelt in designer drugs. Bunq wenst de handel in (verboden of niet verboden) designer drugs niet te faciliteren door middel van haar betaaldiensten. Artikel 51 sub e, h, j en l van de Algemene Voorwaarden bieden ieder zelfstandig een grondslag tot directe be ëindiging van de bankrelatie. Daarnaast is sprake van een vertrouwensbreuk. Bunq had dus een gegronde reden om gebruik te maken van haar contractuele bevoegdheid om de relatie op te zeggen en onmiddellijk te beëindigen. De uitoefening van die bevoegdheid is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Het belang van Bunq weegt zwaarder dan dat van L W Sales. Bovendien heeft Bunq al een bankrekening bij een andere bank. De vordering moet worden afgewezen met veroordeling van L W Sales in de proceskosten, aldus Bunq.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Een bevel om een bankrelatie te herstellen en voort te zetten, kan in kort geding worden uitgesproken als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter die vordering zal toewijzen en als niet van de eisende partij kan worden gevergd dat die de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

4.2.

Op grond van artikel 51 van de Algemene Voorwaarden – die op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing zijn – heeft Bunq een contractuele bevoegdheid de relatie met een klant te beëindigen. De opzeggingsbevoegdheid van Bunq en haar contractuele vrijheid zijn echter niet onbegrensd.

4.3.

Een opzegging moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de bancaire zorgplicht op grond waarvan Bunq bij haar dienstverlening zorgvuldigheid in acht moet nemen, waarin ook het belang van betalingsverkeer voor de rekeninghouders wordt meegewogen. Daarbij moet mede worden betrokken dat het voor (rechts)personen van groot belang is dat zij toegang hebben tot het bancaire systeem.

4.4.

De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een bank van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt (artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW); zie HR 10 oktober 2014, ECLl:NL:HR:2014:2929).

4.5.

Vooropgesteld wordt dat L W Sales niet wordt gevolgd in haar standpunt dat Bunq artikel 21 Rv zou hebben geschonden. L W Sales heeft dat standpunt onvoldoende onderbouwd. Het verwijt van L W Sales dat Bunq de opzegberichten op verschillende wijzen (als printscreen van een chatbericht en als uitdraai van een intern systeem) in het geding heeft gebracht kan haar niet baten. Voorshands is geen aanleiding om aan de echtheid van die berichten te twijfelen en voldoende aannemelijk is dat die berichten aan L W Sales zijn verzonden. Daar tegenover staat dat L W Sales zelf in het geheel geen correspondentie als productie in het geding heeft gebracht, terwijl van de door haar in de dagvaarding en pleitnota weergegeven berichten niet valt af te leiden op welk moment en via welk medium die berichten zijn ontvangen en evenmin door wie die berichten zijn ontvangen (door L W Sales zelf of door haar bestuurder). Ten aanzien van dat laatste geldt dat Bunq tijdens de mondelinge behandeling onweersproken heeft gesteld dat zij ook de relatie met de bestuurder van L W Sales heeft opgezegd en dat het goed kan zijn dat het door L W Sales in haar pleitnota weergegeven bericht is verzonden aan de bestuurder van L W Sales. Bunq heeft het opzegbericht van 16 augustus 2022 van 16:44 uur (zie 2.10) in het geding gebracht omdat L W Sales dat had nagelaten. Het wordt voorshands onwaarschijnlijk geacht dat L W Sales dat opzegbericht niet zou hebben ontvangen.

4.6.

Dat L W Sales tot 29 augustus 2022 geheel in het duister tastte ten aanzien van de redelijke gronden, de gestelde discrepanties tussen het accountgebruik en het dagelijkse bankgedrag en daarmee ten aanzien van de reden van de maatregelen en de beëindiging van de relatie, is daarmee niet aannemelijk. Bovendien had zij naar eigen zeggen op 16 augustus 2022 een bericht ontvangen in de Engelse taal met dezelfde inhoud als het door Bunq op 18 augustus 2022 verzonden bericht (zie 2.11) in de Nederlandse taal. Nu zij erkent dat zij in juni 2022 is gestart met de website www.chemistrybay.com en zij haar bij Bunq aangehouden bankrekening gebruikte voor de verkoop via die website, had zij op 16 augustus 2022 kunnen en moeten begrijpen dat die nieuwe bedrijfsactiviteiten de reden waren van de maatregelen en de beëindiging van de relatie.

4.7.

Voor zover L W Sales meent dat Bunq te snel heeft gehandeld en haar eerst vragen had moeten stellen over het gebruik van de bankrekening, alvorens over te gaan tot beëindiging van de relatie wordt zij daarin niet gevolgd. Bunq heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat gelet op de middelen die L W Sales aanbood op de website www.chemistrybay.com geen enkele uitleg er toe zou kunnen leiden dat zij de relatie met L W Sales alsnog zou willen voortzetten. Volgens Bunq was de website algemeen toegankelijk, waren er geen leeftijdsrestricties en zijn er door het gebruik van 3-CMC in het buitenland al een aantal mensen overleden. L W Sales heeft daar tijdens de mondelinge behandeling tegenovergesteld dat de aangeboden middelen slechts research chemicals betreffen, dat er nooit 3-MMC is geleverd en dat 3-CMC destijds nog niet als drugs gekwalificeerd was. De voorzieningenrechter is het echter met Bunq eens dat L W Sales niet aannemelijk heeft gemaakt dat er daadwerkelijk geen 3-MMC is geleverd en dat het feit dat de middelen 3-MMC (dat sinds 29 oktober 2021 op lijst II van de Opiumwet staat) en 3-CMC op de website werden aangeboden de reputatie van Bunq reeds heeft geschaad. Het is dan ook begrijpelijk dat Bunq er niet voor heeft gekozen om L W Sales om opheldering te vragen door middel van een vragenbrief. Dat de klanten van www.chemistrybay.com voornamelijk laboratoria betreffen zoals (de advocaat van) L W Sales tijdens de mondelinge behandeling heeft gesteld doch niet heeft onderbouwd, is weinig geloofwaardig.

4.8.

Bunq heeft terecht aangevoerd dat L W Sales uit eigen beweging openheid van zaken had moeten geven over haar exacte activiteiten met betrekking tot de website www.chemistrybay.com. Op grond van artikel 35 en 42 van de Algemene Voorwaarden is L W Sales immers gehouden om gewijzigde activiteiten door te geven aan Bunq en om de informatie jegens Bunq actueel te houden. In artikel 3 van de Algemene Voorwaarden staat voorts dat bedrijfsactiviteiten die te maken hebben met softdrugs buiten de risicobereidheid van Bunq vallen. In lijn daarmee had L W Sales moeten begrijpen dat de informatie over haar nieuwe handel voor Bunq van belang was. Het feit dat zij geen openheid van zaken heeft gegeven, raakt de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen Bunq en L W Sales.

4.9.

Het is begrijpelijk dat Bunq de handel in designer drugs niet wenst te faciliteren door middel van haar betaaldiensten en dat zij daar ook niet mee wenst te worden geassocieerd. De schending door L W Sales van de onderdelen e, h, j en l van artikel 51 van de Algemene Voorwaarden bieden ieder zelfstandig en zeker in onderlinge samenhang bezien een grondslag tot directe beëindiging van de bankrelatie. Gelet op de ontstane vertrouwensbreuk kan van Bunq bovendien niet verlangd worden dat zij de bankrelatie met L W Sales voortzet. De conclusie is dat Bunq ten tijde van de opzegging een gegronde en zwaarwegende reden had om de bankrelatie per direct te beëindigen. De opzegging van de bankrelatie met L W Sales is gelet op het voorgaande ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en evenmin in strijd met de zorgplicht van Bunq.

4.10.

Een belangenafweging maakt dit niet anders. De belangen van Bunq om niet te worden geassocieerd met handel in drugs en met mogelijk strafbare feiten wegen zwaarder dan het belang van L W Sales bij het behoud van de bankrekening bij Bunq. Hierbij weegt ook mee dat L W Sales inmiddels beschikt over een bankrekening bij een andere bank.

4.11.

Het voorgaande betekent dat Bunq de relatie met L W Sales niet hoeft te herstellen dan wel voort te zetten. Die vorderingen worden dan ook afgewezen.

4.12.

Bunq heeft L W Sales meegedeeld dat de gelden op de bankrekening gedurende (een eerste periode van) vier maanden vast worden gehouden, teneinde te kunnen voldoen aan openstaande betalingen of kosten, vooraf goedgekeurde betalingen en rechtmatige aanspraken van derden. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Bunq aangevoerd dat zij verdere onregelmatigheden wil voorkomen, dat zij haar zorgplicht jegens derden dient na te leven en dat zij wil voorkomen dat het OM haar een verwijt van schuldwitwassen maakt. De gelden staan sinds 2 augustus 2022 vast, zodat L W Sales thans nog in ieder geval circa 2,5 maand niet vrijelijk over haar geld kan beschikken. Volgens L W Sales gaat het om een bedrag van ongeveer € 132.000,00, maar geen van partijen heeft echter met stukken onderbouwd om welk bedrag het precies gaat.

4.13.

Uitgangspunt is dat rekeninghouders na beëindiging van de bankrelatie recht hebben op uitbetaling van hun resterende saldi. Het gaat hier niet om fraude. Dat is ook niet wat Bunq L W Sales verwijt. Bunq is het niet eens met de activiteiten die L W Sales heeft ontplooid. Deze activiteiten hebben naar het zich laat aanzien slechts twee maanden geduurd. Op de bankrekening kwamen ook de inkomsten binnen die werden gegenereerd met de verkoop van tandheelkundige producten. Aangenomen mag worden dat het onderzoek van Bunq inmiddels is afgerond. Bunq heeft ook niet aangevoerd dat er nog een nader onderzoek volgt. Ten slotte is niet gebleken dat Bunq het OM bij deze kwestie heeft betrokken of dat er anderszins een strafrechtelijk onderzoek loopt. Bunq heeft het door haar tijdens de mondelinge behandeling gestelde belang niet nader toegelicht. Bunq heeft al met al onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de redenen om de gelden langer vast te houden nog steeds bestaan. Dat maakt dat de vordering op dat onderdeel wordt toegewezen op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

4.14.

L W Sales zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Bunq worden begroot op:

- griffierecht € 676,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.692,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt Bunq om, na twee dagen na de datum van dit vonnis, het saldo op de bankrekening van L W Sales nog langer vast te houden,

5.2.

veroordeelt L W Sales in de proceskosten, aan de zijde van Bunq tot op heden begroot op € 1.692,00,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of ander gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.E. Tiddens, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2022.

type: JT

coll: BB


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature