< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vergunningen die de minister van Infrastructuur en Milieu in 2019 en 2020 heeft afgegeven voor laadpalen als aanvullende voorzieningen bij tankstations en restaurants langs de snelwegen worden niet geschorst.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummers: AMS 20/6522 tot en met AMS 20/6546 (vovo hangende bezwaar)

AMS20/6463 tot en met AMS 20/6478 (vovo hangende beroep)

uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 januari 2021 in de zaken tussen

Fastned B.V. en The Fast Charging Network B.V. (voorheen MisterGreen Fast Charging Network B.V.) te Amsterdam, verzoekers, hierna: Fastned

(gemachtigde: mr. L.P.W. Mensink),

en

de minister van Infrastructuur en Waterstaat, verweerder, hierna de minister

(gemachtigden: mr. K.E. Haan, mr. R. van Vliet, mr. M.D. van Gils).

Als derde partijen zijn de volgende vergunninghouders betrokken bij deze procedure:

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V, hierna Shell

(gemachtigde: mr. C.H.R.M. van der Hoeven).

NRG Value Tankstations Nederland B.V.

Total Nederland B.V.

[bedrijf]

Filling Station ’t Hoekse

Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)

Vereniging Particuliere Rijkswegvergunningen van Tankstations (VPR)

(gemachtigde: mr. V. Leijh)

Snelwegservice B.V.

(gemachtigde: P. Verhallen)

Kuwait Petroleum B.V.

(gemachtigde: S. Groenen)

BP Europe SE/BP Nederland

(gemachtigde: A. de Savornin Lohman)

Amrath Hotels & Restaurants

(gemachtigde: D. Dreese)

(hierna mede te noemen de vergunninghouders).

Procesverloop

I. Met besluiten van verschillende datum (de bestreden besluiten I) heeft de minister op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) – voor zover hier van belang – aan de vergunninghouders een vergunning verleend voor de realisatie van een laadvoorziening als aanvullende voorziening bij een basisvoorziening op verschillende verzorgingsplaatsen. Fastned heeft hiertegen bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

II. Met besluiten van verschillende datum (de bestreden besluiten II) heeft de minister op grond van de Wbr – voor zover hier van belang – aan de vergunninghouders een vergunning verleend voor de realisatie van een laadvoorziening als aanvullende voorziening bij een basisvoorziening op verschillende verzorgingsplaatsen. De minister heeft de hiertegen door Fastned gemaakte bezwaren ongegrond verklaard. Fastned heeft hiertegen beroep ingesteld en de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Fastned heeft in de zaak AMS 20/1215 rechtstreeks beroep ingesteld tegen de door de minister verleende Wbr-vergunning die betrekking heeft op verzorgingsplaats Bospoort en de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

De minister heeft een verweerschrift ingediend en de gemachtigden van Fastned en Shell hebben daarop schriftelijk gereageerd.

Het onderzoek op de zitting heeft plaatsgevonden op 12 januari 2021. Namens Fastned zijn haar gemachtigde en [naam 1] verschenen. De minister heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigden. Namens Shell zijn haar gemachtigde,

mr. F. Budde, [naam 2] en [naam 3] verschenen. Namens [bedrijf] en Filling Station ‘t Hoekske zijn haar gemachtigde en [naam 4] verschenen. Namens NRG Value Tankstations Nederland B.V. zijn [naam 5] en haar gemachtigde verschenen. Namens Total Nederland B.V. zijn haar gemachtigde en [naam 6] verschenen. Namens VNPI zijn haar gemachtigde en [naam 7] verschenen. Namens VPR zijn haar gemachtigde en [naam 8] verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Fastned

2. Fastned heeft in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 november 2020 (de Afdeling) op 30 november 2020 aanleiding gezien om de verzoeken om een voorlopige voorziening in te dienen. In die uitspraak is bepaald dat ook andere partijen dan de houder van een basisvoorziening de mogelijkheid moeten krijgen een aanvullende voorziening bij die basisvoorziening aan te vragen. Fastned verbindt aan de uitspraak van de Afdeling de conclusie dat de minister eerst moet inventariseren welke andere partijen een aanvraag willen doen voor een aanvullende voorziening en dat deze daarvoor een redelijke termijn en gelegenheid moet worden geboden. Pas daarna kan worden beoordeeld of de inmiddels verleende vergunningen gevolgen hebben voor de toewijzing van andere aanvragen. Fastned wil daarom dat de onrechtmatig verleende vergunningen, al dan niet gerealiseerd, worden geschorst. De exploitatie van de vergunde oplaadstations leidt namelijk tot vermindering van de inkomsten van Fastned en tot druk op haar tarieven.

Minister

3. De minister heeft naar aanleiding van de voornoemde uitspraak van de Afdeling haar beleid gewijzigd, zoals weergegeven in de Staatscourant van 6 januari 2021. De wijziging houdt in dat ook andere partijen dan benzinestations en wegrestaurants een vergunning voor een oplaadpunt als aanvullende voorziening kunnen aanvragen die inhoudelijk door de minister zal worden beoordeeld. Dat is ook het geval voor de aanvraag van een aanvullende voorziening bij een oplaadstation als basisvoorziening. Volgens de minister zullen de al verleende vergunningen in bezwaar en beroep (met toepassing van

artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht) worden heroverwogen. De besluiten van de zitting van 21 maart 2020 van de meervoudige kamer van deze rechtbank zullen met voorrang worden bekeken. De wijziging in het beleid betekent ook dat de minister het Kader inrichting verzorgingsplaatsen moet aanpassen. Dat zal op termijn gebeuren. Volgens de minister betekent een motiveringsgebrek in de bestreden besluiten I en II niet vanzelfsprekend dat de verleende vergunningen voor oplaadstations niet vergund hadden mogen worden. Het is echter ook niet zo dat inmiddels verleende vergunningen niet alsnog gewijzigd of afgewezen kunnen worden omdat zij nog niet onherroepelijk zijn vergund. Dit komt voor rekening en risico van de vergunninghouders, zoals de aanwezige vergunninghouders op de zitting ook hebben beaamd. De minister heeft gemotiveerd onderbouwd waarom geen sprake is van een spoedeisend belang. De verzoeken moeten daarom volgens de minister worden afgewezen.

Shell

4. Shell onderschrijft het standpunt van de minister maar is het niet eens met de interpretatie van de minister van de uitspraak van de Afdeling van 4 november 2020. Die is volgens Shell te ruim. Deze uitspraak betreft namelijk een specifiek wegrestaurant Burgerveen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost en dat betekent niet vanzelfsprekend dat deze uitspraak alle wegrestaurants en benzinestations betreft. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen deze twee basisvoorzieningen. Bij benzinestations worden de huurrechten van de grond op verzorgingsplaatsen voor het gebruik als benzinestation en bijkomende activiteiten iedere vijftien jaar geveild. Met de veiling wordt het recht geveild met inbegrip van het (alleen)recht om bij het benzinestation aanvullende voorzieningen, waaronder oplaadstations, aan te bieden. Dit is niet aan de orde bij wegrestaurants. Deze hebben een langdurig pachtrecht van de grond. Verder heeft Fastned tenminste tien van de aan haar verleende vergunningen voor oplaadstations nog niet gerealiseerd. Ten aanzien van deze verzorgingsplaatsen heeft Fastned dus sowieso geen spoedeisend belang. Hetzelfde geldt voor een deel van de besluiten van vóór 20 februari 2019 die in beroep voorliggen.

Het oordeel van de voorzieningenrechter

5. Dit geding draait om de vraag of de bestreden besluiten geschorst moeten worden voor zover deze besluiten zien op de laadvoorziening als aanvullende voorziening.

De voorzieningenrechter is, net zoals de minister en de vergunninghouders, van oordeel dat geen sprake is van een spoedeisend belang aan de zijde van Fastned. Zij overweegt daartoe het volgende.

6.1

De kern van de verzoeken is dat Fastned stelt dat de aan vergunninghouders verleende vergunningen negatieve gevolgen hebben voor haar bedrijfsvoering. Fastned heeft echter niet onderbouwd dat sprake is van een actuele noodsituatie of bedreiging van de continuïteit van haar onderneming die toewijzing van de gevraagde voorziening rechtvaardigen. Evenmin heeft Fastned aangetoond dat sprake is van onomkeerbare gevolgen voor haar onderneming. Fastned heeft ook geen begin van een bewijs geleverd dat investeerders worden afgeschrikt om te investeren in oplaadstations omdat de minister zijn gewijzigde beleid nog moet uitwerken. Kortom, de gestelde maar niet onderbouwde nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van Fastned vormen geen reden voor toewijzing van de verzoeken.

6.2

Nergens uit blijkt dat de uitkomst van de (hoger) beroepsprocedures die bij deze rechtbank staan geagendeerd om op 21 maart 2021 en bij de Afdeling op 29 maart 2021 te worden behandeld, niet kunnen worden afgewacht. De minister heeft verder voldoende duidelijk gemaakt dat aanvragen van andere partijen voor aanvullende voorzieningen inhoudelijk worden beoordeeld en dat bestaande vergunningen aan die beoordeling niet in de weg staan. Dat Fastned de minister een alternatieve werkwijze voorhoudt, betekent niet dat de werkwijze van de minister onrechtmatig is of dat de minister de door Fastned voorgestelde werkwijze moet volgen. De uitspraak van de Afdeling van 4 november 2020 biedt hier evenmin aanknopingspunten voor.

Conclusie

7. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af. Voor een proceskostenveroordeling of vergoeding van het griffierecht bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is uitgesproken op 13 januari 2021 door mr. L.H. Waller, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. W. Niekel, griffier.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

BIJLAGE I

Besluiten waartegen Fastned in bezwaar is gegaan.

Nr.

Zaaknummer

vovo

Verzorgingsplaats

Datum

Wbr- vergunning

Vergunninghouder

1.

AMS 20/6522

Bergh Zuid

15 november 2019

Shell

2.

AMS 20/6523

Buttervliet

27 februari 2020

Shell

3.

AMS 20/6524

Blommendaal

21 april 2020

Shell

4.

AMS 20/6525

De Noord

9 september 2019

Shell

5.

AMS 20/6526

De Schaars

24 juni 2019gewijzigd op

20 februari 2020

Shell

6.

AMS 20/6527

De Somp

2 juli 2019gewijzigd op

17 december 2019

Shell

7.

AMS 20/6528

De Sprang

23 april 2020

Shell

8.

AMS 20/6529

Dekkersland

11 juli 2019gewijzigd op

17 december 2019

Shell

9.

AMS 20/6530

De Hackelaar

30 september 2020

Shell

10.

AMS 20/6531

Geffense Barrière

5 oktober 2020

Snelwegservice

11.

AMS 20/6532

Hondsiep

10 maart 2020

Shell

12.

AMS 20/6533

Kloosters

10 maart 2020

Shell

13.

AMS 20/6534

Labbegat

28 april 2020

Shell

14.

AMS 20/6535

Liesbos

16 juli 2020

Shell

15.

AMS 20/6536

Lucasgat

5 november 2019

Shell

16.

AMS 20/6537

Maatveld

9 september 2019

Shell

17.

AMS 20/6538

Palmpol

8 september 2020

Total

18.

AMS 20/6539

Portland

13 november 2019

Shell

19.

AMS 20/6540

Ruyven

24 april 2018

NRG

20.

AMS 20/6541

Sandelingen-Oost

17 februari 2020

Shell

21.

AMS 20/6542

Struik

18 mei 2020

Shell

22.

AMS 20/6543

Tienbaan

20 april 2020

Shell

23.

AMS 20/6544

Varakker

14 november 2019

Shell

24.

AMS 20/6545

Witte molen

10 juli 2020

Shell

25.

AMS 20/6546

Zuidpunt

21 april 2020

Shell

BIJLAGE II

Beslissingen op bezwaar waartegen Fastned in beroep is gegaan bij Rechtbank Amsterdam

Nr.

Zaaknummer beroep

Zaaknummer

vovo

Verzorgingsplaats

Datum

Wbr- vergunning/

bob

Vergunninghouder

1.

AMS 19/5538

AMS 20/6463

Haarrijn

27 februari 2019/

3 oktober 2019

Shell

2.

AMS 20/599

AMS 20/6464

Mienscheer

23 mei 2019/

16 december 2019

Shell

3.

AMS 20/1215

AMS 20/6465

Bospoort

5 december 2019 (rechtstreeksberoep)

Shell

4.

AMS 20/4308

AMS 20/6466

De Slaag

4 januari 2020/

29 juni 2020

Shell

5.

AMS 20/3848

AMS 20/6467

Hoge Kwel

4 november 2019/

28 mei 2020

Shell

6.

AMS 20/5079

AMS 20/6468

Hoezaar

19 februari 2020/

13 augustus 2020

Shell

7.

AMS 20/4486

AMS 20/6469

Lemsterhop

18 maart 2020/

9 juli 2020

Shell

8.

AMS 20/1431

AMS 20/6470

Middelsloot

19 juli 2018/

11 september 2019

BP

9.

AMS 19/3987

AMS 20/6471

Overbroek

3 december 2018/

12 juni 2019

NRG

10.

AMS 20/1298

AMS 20/6472

Swentibold

7 juni 2019/

21 januari 2020

Shell

11.

AMS 20/4956

AMS 20/6473

Selnisse

9 april 2020/

6 augustus 2020

Kuwait Petroleum

12.

AMS 20/6187

AMS 20/6474

Hazeldonk-Oost

31 maart 2020/

2 oktober 2020

Shell

13.

AMS 20/5746

(ingetrokken)

AMS 20/6475

(ingetrokken)

Bisde

22 maart 2018/

28 september 2020

EG Retail

14.

AMS 19/2396

AMS 20/6476

Nijpoort

12 juni 2018/

14 maart 2019

NRG

15.

AMS 20/1747

AMS 20/6477

Hazeldonk-Oost

19 september 2019/

10 februari 2020

Amrath

16.

AMS 20/1747

AMS 20/6477

Streepland

4 juli 2019/

10 februari 2020

Fillingstation ‘t Hoekske

17.

AMS 20/1747

AMS 20/6477

Hazeldonk-West

1 juli 2019/

10 februari 2020

Shell

Nr.

Zaaknummer

beroep

Zaaknummer

vovo

Verzorgingsplaats

Datum

Wbr-vergunning/

bob

vergunninghouder

18.

AMS 20/1747

AMS 20/6477

De Beerze

1 juli 2019/

10 februari 2020

Vissers Energy

Group

19.

AMS 20/1747

AMS 20/6477

Het Goor

16 juli 2019/

10 februari 2020

Vissers Energy

Group

20..

AMS 20/5080

AMS 20/6478

Hazeldonk-West

31 december 2019/

13 augustus 2020

Amrath

Verzoek om voorlopige voorziening.

Zie bijlage I.

Zie bijlage II.

ECLI:NL:RVS:2020:2607.

Kennisgeving Voorzieningen op verzorgingsplaatsen (hierna Kennisgeving). Deze is op

22 maart 2004 vastgesteld en in 2011 (Stcrt. 2011, nr. 23149), 2013 (Stcrt. 2013, nr. 32624),

2017 (Stcrt. 2017, nr. 11880) en 2021 (Stcrt 2021, nr. 475) gewijzigd.

Op deze datum is de Kader inrichting verzorgingsplaatsen in werking getreden.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature