< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een autoverkoper moet een vrouw aan wie hij een auto met gebreken verkocht de schade (de kosten voor het wegslepen van de auto) vergoeden.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 8945208 CV EXPL 20-23151

vonnis van: 5 juli 2021

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. E. Tahitu

t e g e n

[naam eenmanszaak]

wonende te [woonplaats]

gevestigd

nader te noemen: [naam eenmanszaak]

procederend in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 21 december 2020 met producties;- antwoord met eis in reconventie;- instructievonnis;- dagbepaling mondelinge behandeling.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 1 juni 2021. [eiseres] is verschenen vergezeld door haar gemachtigde. [naam eenmanszaak] is in persoon verschenen. [eiseres] heeft op voorhand een akte vermeerdering van eis met producties ingezonden. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

[naam eenmanszaak] heeft een eenmanszaak genaamd [naam eenmanszaak] die zich professioneel bezig houdt met de verkoop van tweedehands auto’s.

1.2.

[eiseres] heeft op 6 augustus 2020 bij [naam eenmanszaak] voor € 2.499,00 een auto van het merk Mini Cooper gekocht. De auto had bij aankoop de kilometerstand 225765.

1.3.

De auto vertoonde na aankoop direct gebreken. [eiseres] heeft contact opgenomen met [naam eenmanszaak] en hem gevraagd of hij de gebreken kon verhelpen.

1.4.

Op 19 september 2020 heeft de auto het begeven op de snelweg.

1.5.

Bij brief van haar gemachtigde van 29 oktober 2020 heeft de gemachtigde van [eiseres] aan [naam eenmanszaak] laten weten dat [eiseres] de koop wenst te ontbinden nu de auto gebreken heeft en terugbetaling gevorderd van de aankoopsom vermeerderd met de door [eiseres] geleden schade.

1.6.

[naam eenmanszaak] is daarmee niet akkoord gegaan.

Vordering

2. [eiseres] vordert na vermeerdering van eis:I een verklaring voor recht dat [naam eenmanszaak] aan [eiseres] een ondeugdelijk product heeft verkocht en dat [eiseres] de koop mag ontbinden, subsidiair te bepalen dat de koop is ontbonden;

II [naam eenmanszaak] te veroordelen tot terugbetaling van € 2.499,00 binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis

III [naam eenmanszaak] te veroordelen tot betaling van € 2.338,14 wegens schade;

IV [naam eenmanszaak] te veroordelen in de kosten van de procedure.

3. [eiseres] stelt daartoe dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt omdat deze gebreken vertoont. De overeenkomst dient daarom te worden ontbonden en [naam eenmanszaak] dient de koopsom vermeerderd met een schadevergoeding, door haar begroot op het bedrag € 3.471,05 te betalen.

4. [eiseres] stelt dat zij herhaalde malen met [naam eenmanszaak] heeft gesproken over gebreken aan de auto maar dat [naam eenmanszaak] haar niet heeft geholpen. Vanaf de eerste dag na aankoop waren er storingen. Waarschuwingslampjes stonden continue aan. Nadat zij [naam eenmanszaak] daarover geïnformeerd had, heeft hij [naam eenmanszaak] in de kou laten staan en geen oplossing aangeboden, aldus [eiseres] . Haar schade bestaat uit kosten van het huren van een auto bij Connectcar, taxi kosten gemaakt bij Uber, kosten van de Anwb Wegenwacht/verzekering en de wegenbelasting.

5. [naam eenmanszaak] voert aan dat het niet zijn schuld is dat de auto kapot is. [eiseres] heeft het signaal van het temperatuurlampje in het dashboard genegeerd en dat had zij niet moeten doen. Daardoor is de schade veel groter geworden dan in het geval zij tijdig op vluchtstrook was gestopt. Hij vindt niet dat hij de schade die het gevolg is het negeren van het waarschuwingslampje hoeft te dragen.

Beoordeling

6. Ter zitting hebben partijen ter beëindiging van een deel van het geschil afspraken gemaakt. [naam eenmanszaak] betaalt de koopprijs van € 2.499,00 aan [eiseres] terug en regelt de wijziging van tenaamstelling/vrijwaring, zodat de auto niet meer op naam van [eiseres] staat.

7. Bij akte van 10 juni 2021 heeft mr. Tahitu bevestigd dat [naam eenmanszaak] de betaling van € 2.499,00 heeft voldaan op 3 juni 2021. Ook heeft [naam eenmanszaak] de tenaamstelling geregeld, zodat de auto niet langer op naam van [eiseres] staat, aldus de gemachtigde.

8. Gelet op deze afspraken heeft [eiseres] geen belang meer bij haar vordering onder I. en II.

9. [eiseres] heeft naast de aankoopsom ook schade gevorderd. Op deze vordering dient nog te worden beslist evenals de proceskosten.

10. Op grond van de artikelen 7:24 lid 1 en 6:74 lid 1 BW is [naam eenmanszaak] verplicht schade te vergoeden als er een tekortkoming is in de nakoming van de overeenkomst die hem kan worden toegerekend en [eiseres] daardoor schade lijdt. Er is een tekortkoming als de auto niet de eigenschappen bezit die [eiseres] op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

11. Het verweer van [naam eenmanszaak] komt erop neer dat hij meent dat [eiseres] niet met de auto had moeten doorrijden nadat zij een waarschuwingslampje (van de temperatuur van de motor) in de auto was gaan branden Dat verweer heeft geen succes, gelet op het volgende.

12. In artikel 7:18 lid 2 BW staat dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In dit geval hebben de gebreken aan de auto zich binnen zes maanden na de koop voorgedaan, nu de koop dateert van 15 augustus 2020 en de gebreken al meteen aan het licht zijn gekomen en de auto het op 19 september 2020 heeft begeven op de snelweg. Dat brengt mee dat ervan moet worden uitgegaan dat de gebreken al bestonden bij de koop, tenzij [naam eenmanszaak] bewijst dat die gebreken daarna zijn ontstaan. [naam eenmanszaak] heeft echter niets gesteld of aangevoerd waaruit kan blijken dat de gebreken na de koop zijn ontstaan. De enkele stelling dat [eiseres] is doorgereden nadat een waarschuwingslampje is gaan branden, is daarvoor niet genoeg. Nu [naam eenmanszaak] zijn standpunt onvoldoende heeft gemotiveerd en onderbouwd, is er geen reden om nadere bewijslevering toe te staan en wordt als vaststaand aangenomen dat de gebreken al aanwezig waren bij de koop. De aard van de zaak en de gebreken verzetten zich daar ook niet tegen.

13. De door [eiseres] gestelde gebreken aan de auto leveren dus een tekortkoming op en [naam eenmanszaak] is verplicht de schade die [eiseres] daardoor lijdt te vergoeden.

14. [eiseres] stelt in dat verband dat zij schade heeft geleden bestaande uit vervangend vervoer in de vorm van kosten van een huurauto, alsmede reiskosten van openbaar vervoer/Uber. Voor het in aanmerking komen voor vergoeding van de schade bestaande uit deze kosten ter zake van vervangend vervoer, is evenwel vereist dat [naam eenmanszaak] in verzuim is komen te verkeren ten aanzien van diens verplichting tot het ter beschikking stellen van vervangend vervoer. De gemachtigde van [eiseres] heeft weliswaar in de brief van 29 oktober 2020 aan [naam eenmanszaak] geschreven dat in rechte aanspraak gemaakt zal worden op schadevergoeding wegens onder meer kosten ter zake van vervangend vervoer, doch dit is geen ingebrekestelling in de zin van artikel 6:82 BW , waarbij aan [naam eenmanszaak] een redelijke termijn wordt gegund waarbinnen hij aan de verplichting tot het ter beschikking stellen van vervangend vervoer dient te voldoen, terwijl het verzuim ook niet ex artikel 6:83 BW is ingetreden zonder ingebrekestelling. Voornoemde kosten komen dan ook reeds om die reden niet voor vergoeding in aanmerking. De kosten ter zake de verzekering van de auto zelf en de wegenbelasting daarvoor komen ook niet voor vergoeding in aanmerking nu [eiseres] deze kosten ook had moeten dragen bij onberispelijke nakoming van de koopovereenkomst. Wel toewijsbaar zijn de kosten van het wegslepen van de auto, het tarief voor directe pechhulp van de ANWB ad € 191,50.

15. [naam eenmanszaak] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt [naam eenmanszaak] tot betaling van € 191,50;

veroordeelt [naam eenmanszaak] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op € 106,47 aan explootkosten, € 420,00 aan salaris gemachtigde en € 236,00 aan griffierecht, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt [naam eenmanszaak] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 18,50 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat [naam eenmanszaak] niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature