< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een man die ontevreden was over de opleiding Professional Music Production van Musicasa hoeft Musicasa niets meer te betalen omdat Musicasa zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en de klant daardoor is misleid.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7981585 CV EXPL 19-17839

vonnis van: 27 januari 2020

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de vennootschap naar Belgisch recht MUSICASA BVBA

gevestigd te Aalter, België

eiseres, nader te noemen: Musicasa

gemachtigde: mr. S.A.E. Petit

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde, nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende stukken bevinden zich in het procesdossier:

- de dagvaarding van 8 augustus 2019, met producties;- de conclusie van antwoord met producties;- het instructievonnis, waarin een comparitie van partijen is bepaald;- dagbepaling comparitie.

De comparitie is gehouden op 9 oktober 2019. Voor Musicasa is verschenen [naam 1] , vergezeld door de gemachtigde. [gedaagde] is in persoon verschenen. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen is besproken.

De zaak is daarna verwezen naar de rol van 4 november 2019 voor het nemen van een akte zijdens [gedaagde] . Daarop heeft Musicasa nog gereageerd bij antwoordakte met producties. Hoewel in de gelegenheid gesteld op deze laatste producties te reageren, heeft [gedaagde] daarvan geen, althans niet tijdig, gebruik gemaakt.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1.1.

Op 14 augustus 2018 heeft [gedaagde] zich via internet ingeschreven voor een opleiding van Musicasa, te weten de opleiding Professional Music Production. In de omschrijving van de opleiding is opgenomen:Gedurende 24 lessen, wekelijks op zaterdag van 10u tot 17u, ligt de focus op het opnemen en produceren van muziek. U leert de ins and outs van het vak in een professionele studio en werkt met hoogwaardige apparatuur! In totaal bent u 168 uur actief in een professionele studio. Doorgaans kost het huren van een studio minimaal € 60 per uur. (..) Daarnaast heeft u de begeleiding van een professionele docent, korting op nieuwe gear, begeleiding naar de professionele markt én kunt u terugvallen op de kennis en kunde van onze experts.(..)De opleiding combineert theorie en praktijk. Enerzijds ontwikkel je doelgericht kennis. Anderzijds leer je deze kennis toe passen in een professionele omgeving. (..)Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de begeleiding van de professionele docent. Aan de ene kant leer jij de knepen van het vak van een ervaringsdeskundige. Aan de andere kant krijg je gericht feedback van een professional uit de industrie. (..)

1.2.

De lessen werden gegeven in Amsterdam. De prijs van de opleiding bedroeg € 4.174,50 inclusief btw.

1.3.

[gedaagde] heeft ervoor gekozen de kosten van de opleiding in drie termijnen te voldoen. Hij heeft de eerste twee termijnen voldaan, zodat nog een bedrag van € 1.252,35 inclusief btw openstaat. De laatste termijn moest uiterlijk vier maanden na aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

1.4.

Tussen 1 september 2018 en 16 februari 2019 heeft Musicasa 24 lessen van 10.00 uur tot 17.00 uur verzorgd. [gedaagde] heeft een aantal lessen vanwege verhindering gemist. Verder is de docent na 20 lessen vervangen door een andere docent.

1.5.

[gedaagde] heeft de laatste termijn niet voldaan. Bij e-mail van 13 maart 2019 heeft [gedaagde] aan Musicasa laten weten waarom hij niet tevreden was over de gegeven lessen. Musicasa heeft daarop per e-mail van dezelfde dag gereageerd.

Het geschil

2. Musicasa vordert, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, [gedaagde] te veroordelen tot betaling van:

de openstaande factuur, vermeerderd met de boeteregeling van artikel 4.6 van de algemene voorwaarden dan wel tot betaling van € 1.252,35;

de wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 29 december 2018;

de buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente;

e proceskosten.

3. Aan deze vordering legt Musicasa ten grondslag dat [gedaagde] , ondanks verzoek daartoe, het resterende gedeelte van de kosten voor de opleiding niet heeft voldaan. Ook nadat de vordering uit handen was gegeven aan een advocaat heeft [gedaagde] niet betaald.

4. [gedaagde] voert hiertegen verweer, dat voor zover van belang hierna aan de orde zal komen.

Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

5. De overeenkomst tussen partijen is een overeenkomst van opdracht en kent internationale aspecten, nu Musicasa is gevestigd in België en [gedaagde] woont in Nederland. Verder is sprake van een consumentenovereenkomst, aangezien deze is gesloten tussen een consument en een persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

6. Nu sprake is van een consumentenovereenkomst en de verkoper een vordering heeft ingesteld tegen de consument kan, gelet op artikel 18 lid 2 van de Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Evo), de vordering slechts worden aangebracht bij het gerecht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft. [gedaagde] woont in [woonplaats] , zodat de vordering terecht is aangebracht bij de kantonrechter te Amsterdam.

7. Gelet op artikel 6 van de Verordening (EG) Nr. 593/2008 van 17 juni 2008inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), wordt de overeenkomst, nu het een consumentenovereenkomst betreft, beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, mits is voldaan aan een van de voorwaarden van artikel 6 lid onder a of b. De lessen werden gegeven in Amsterdam, zodat voldaan is aan de voorwaarde dat de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten (ook) ontplooit in het land waar de consument woonplaats heeft. Dat partijen hebben gekozen voor een ander toepasselijk recht dan het Nederlandse recht (zie lid 2 van artikel 6) is voorts gesteld noch gebleken. Derhalve wordt de overeenkomst tussen partijen beheerst door Nederlands recht.

De overeenkomst

8. Vaststaat dat partijen een overeenkomst van opdracht hebben gesloten, die inhoudt dat Musicasa een opleiding zou verzorgen en waarvoor [gedaagde] een bedrag van € 4.174,50 zou voldoen. Musicasa heeft de opleiding, bestaande uit 24 lessen, gegeven. Daarmee heeft zij de opdracht voltooid, zodat [gedaagde] in beginsel de nog resterende termijn van € 1.252,35 aan Musicasa moet betalen.

9. [gedaagde] voert echter aan dat de opleiding van Musicasa onder de maat en amateuristisch was. Volgens hem zijn de in de omschrijving aangekondigde onderdelen Arrangement, Compositie en Mastering niet behandeld, hebben hij en zijn medecursisten vooral veel moeten wachten in de studio, is de docent aan het einde van de opleiding vanwege ruzie met de leiding plots vervangen, is het eindcertificaat niet aan hem toegestuurd en is er na afloop tegen de belofte in niet gecoacht. Tot slot heeft [gedaagde] niet de aangezegde korting ontvangen op de door hem aangeschafte producten. Musicasa heeft kortom niet waargemaakt wat zij heeft aangeboden. [gedaagde] heeft naar zijn mening dan ook veel te veel geld betaald en is de laatste termijn daarom niet verschuldigd, aldus [gedaagde] .

10. De kantonrechter leest in het verweer van [gedaagde] een beroep op het bestaan van oneerlijke handelspraktijken zoals neergelegd in artikel 6:193b lid 1 BW, op grond waarvan Musicasa jegens hem onrechtmatig zou hebben gehandeld. Ingevolge 193b lid 3 sub a BW is een handelspraktijk onder meer oneerlijk indien een handelaar een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in artikel 193c BW. In dat artikel is in lid 1 sub a en b bepaald dat een handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene prestatie van de informatie, zoals ten aanzien van het bestaan of de aard van het product, of ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt dat hij anders niet had genomen.

11. Het grootste bezwaar van [gedaagde] is dat bepaalde onderdelen van de opleiding niet zijn behandeld en dat hij veel minder praktijkuren in de studio heeft doorgebracht dan hij op basis van de omschrijving op de website mocht verwachten. [gedaagde] heeft ter toelichting van zijn verweer e-mails en fragmenten van Whatsapp-berichten overgelegd. Uit die berichten volgt dat meerdere cursisten beamen dat zij meer verwacht hadden van de opleiding en dat zij weinig gebruik hebben kunnen maken van de apparatuur en de studio en dat zij weinig hebben kunnen oefenen in de praktijk.

11. Ter zitting heeft Musicasa uitgelegd dat in de studio (in de control room) maximaal twee mensen kunnen plaatsnemen, zodat geen ruimte is voor de overige cursisten. De cursisten wisselen daarom af en wanneer zij niet ‘achter de knoppen’ zitten, worden zij geacht in de tussentijd hun (theoretische) projecten uit te werken. Verder verklaarde Musicasa ter zitting dat het zogenaamde mixen en masteren in theorie wordt uitgelegd en vervolgens op de eigen laptop moet worden uitgevoerd. Deze onderdelen zijn derhalve wel aan bod gekomen volgens Musicasa.

11. De door Musicasa gegeven beschrijving van de gegeven lessen, zowel die zij ter zitting heeft gegeven als de uitleg in de e-mail van 13 maart 2019, komt grotendeels overeen met de beschrijving van [gedaagde] : twee personen zijn bezig met het praktijkgedeelte en met oefenen met de apparatuur in de control room van de studio, terwijl de overige acht tot tien cursisten bezig zijn met de theorie en eigen projecten. Dat laatste gebeurt (fysiek) in de studio maar er wordt geen gebruik gemaakt van de apparatuur in de studio. Wat ook de reden is voor een dergelijke inrichting van de lessen, vastgesteld wordt dat de daadwerkelijke invulling van de lessen anders is dan wat [gedaagde] op basis van de omschrijving van de opleiding op internet mocht verwachten. Daar is immers aangekondigd dat je “168 uur actief in de studio” bent, dat “de focus op het opnemen en produceren van muziek” ligt en dat je “de ins and outs van het vak in een professionele studio” leert en “werkt met hoogwaardige apparatuur!”. Ook tonen vier van de vijf foto’s bij de omschrijving op internet cursisten bij de apparatuur in de studio, terwijl gezien het voorgaande in de praktijk ongeveer hooguit 20% van de tijd wordt doorgebracht met het opnemen en produceren van muziek en met het werken met de apparatuur.

11. Gezien het voorgaande staat voldoende vast dat [gedaagde] , als gemiddelde consument, door de gegeven informatie op de website is misleid bij het nemen van zijn besluit om een overeenkomst met Musicasa aan te gaan en dat hij de overeenkomst niet had gesloten als hij beter was geïnformeerd. Hoewel de opleiding is omschreven als een combinatie van praktijk en theorie, hoefde [gedaagde] redelijkerwijs niet te verwachten dat hij slechts 20% van de lessen in de control room zou doorbrengen. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] vooraf wist of had kunnen weten dat van de uren die in de studio werden doorgebracht, slechts een klein deel daadwerkelijk met de apparatuur werd geoefend en dat de rest van de uren was ingeruimd voor theorie.

11. De overeenkomst wordt daarom op grond van artikel 6:193j lid 3 BW gedeeltelijk vernietigd, in die zin dat de prijs voor de opleiding wordt teruggebracht tot € 2.922,15. [gedaagde] is de laatste termijn derhalve niet verschuldigd. De vordering van Musicasa wordt dan ook afgewezen.

11. Musicasa wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] , tot op heden begroot op nihil.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Musicasa in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter, en in het openbaar

uitgesproken op 27 januari 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature